Page images
PDF
EPUB

generalis erratorum venia concederetur, his infuper bopa in fifcum reducta, examinaca nihilominus prius per domesticos iudices eo. ruindem caufa, redderentur, vna cum inftru. mentis literariis feditionis tempore per fifcum ablatis (a). Varia tributorun er nomina, eć genera , superioribus annis. introducta, ita fublata, vt, fi qui hoc titulo aliquid aerario regio deberent, ab omni folueridi onere abfoluerentur , deinceps autem quaeuis contributio publica comitiorum autoritate defcri. beretur (b). Tam secularia officia , quam ecclefiaftica beneficia aliis , quanı indigenis, iisdemque bene ineritis conferri nefas ef set (c). Fisco regio interdictum. ellet, cuiusuis bona propria autoritate occupare , aut in caufis quibusuis, praefertim pelleflionariis , iudicem agere (d). Nationalis militia confiniaria, quam caesar, vt fuo loco meminimus, penitus exautorauerat, rursus col. ligi , limitaneisque praefidiis imponi iuffa (e). Cum comitiorum patres fapienter perspice. rent , gliscente adhuc multis locis feditione, ad falutem , securitatemque regni, necessariam effe ftipendiarii milicis Germani in re. gno commorationem , ea in re caelari obtemperandum putauere, atque vna annonam

(a) Ibidem art. LIX. XI. et XXXVIII.
(6) Ibidein art. XI.
(c) Ibidem art. XXVII.
(d) Ibidemi art. XXXVII.
(e) Ibidem art, V.

eidem gratis praeftandam liberaliter 'addixe.
re, compluribus nihilominus legibus fanxe.
re, vt tam militarium praefectorum, quam
militum licentia feuere coerceretur(a). Spe-
ciatim vt Germanorum militum praefidia e
magnatum, nobiliumque caftellis deduceren.
tur, fortalitiorum autem capitaneis seuere
interdiceretur, ne nobiles ad tribunal suum
citare , eorumque causas fiue reales, fiue
personales cognofcere auderent (b). Quo
caesar deinceps negotia Hungarica clarius
cognoscere, de iisdemque ad leges, mores-
que patriae arbitrium ferre poflet, perlatum
fuit, vc in rebus ad Hungariae gubernatio.
vem pertinentibus, Hungarorum ad cancel
larium Hungarico - Aulicain accersendorum
confiliis vteretur, eosdem, dum de pace
cum Turcis fancienda agetur, in confilium
vocaret. Constantinopoli denique oratori suo
caesareo. Hungarum aequali cum autoritate
adiungeret (c). Vt Hungari, quamuis reli-
gione differentes, sincera nihilominus ani-
morum in commune bonum vnione copu.
larentur , ficque optara pax, et tranquillitas
ftabiliter in regno perfeueraret, renouatis
A. 1608. consticutionibus , liberum Augu- 1608
stanae, et Helueticae confeflioni addictis re-
ligionis exercitium conceffum, hąc nihilo.

[merged small][ocr errors]

(a) Ibidem art. VIII. XVII. XX. XXII, et LXXIV.
(6) Ibidem art. IX, XIX. et LVI.

Ibidem art. IV.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

minus addita clausula : Saluo tamen iure do. minorum terrestrium (a). Vnde cum nonnul. li domipi terrestres, praesertim Catholicanı religionem recens amplexi, poteftatem fibi factam existimassent, ecclesias, quarum ipfi patroni erant, Catholicis addicendi, dimisusque protestantium miniftris, curiones Ca. tholicos substituendi, labentibus annis pri. Itina diffidia recruduere. Promulgatis per vninersum regnum Sopronienfium comitiorum decretis, non leue Tükölia yulnus inflictum fuit, quod plurimi fere omnia, quae optare poterant, ex caesaris clementia consecinti, defertis ambitiofi hominis partibus, ad caefaris obsequium rediere: quin etiam conuer. As repente voluntatibus, magnates, et nobiles conscriptum e ditionibus suis magno numero militem caesaris copiis coniunxere, Tököliumque in Transsilvania asylum quaere. re coegerunt , ac reuera breui tempore de. bellari poterat perfidus , nifi Apafius prin. ceps omni conatu eumdem adiuuillet : pecierat fcilicet Apafius, vt fibi çres Hungariae comitatus cederentur; quod cum caesar ne. gauisser, vindictae studio abreptus, Tökölii partes contra hunc toris viribus deinceps fuftentare decreuit.

6.) Ibidem art. XXV. et XXVI.

S. XVI.

Belli Turcici origo.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Interea Tökölius potioris Hungarorum par:
tis a fe defectione caesareas vires Hungaris
coniunctas longe iam suis validiores euafil-
se sentiens, veritusque insuper, ne Apafius
belli, quod damno sibi potius, quam lucro
erat, taedio affectus, aut arte aliqua caesari
conciliatus, auxilia, quae ad id tempus li.
beraliter praebuerat , fubinde subtraheret ::
crebrioribus nunciis portam Ottomannicam
pullabat vt ruptis , quas diutius adhuc
durare oportebat, vicennalibus induciis, fi-
bi laboranti tempeftiue opem ferret, tan-
tumque exercitum in Hungariam quantocyus
transmitteret, qui caesarem vno velut im-
pecu opprimere, totiusque regni dominatu
poffet exuere. Quod vt eo facilius impe.
traret, foedus cum Turcis pepigit iis condi-
tionibus, quibus ad accelerandum Hungariae
excidium nihil accommodatius excogitari pot-
erat: ex quo clarum fit, quemadmodum a.
liorum ante hoc tempus ciuilium in Hun.
garia bellorum autores, ita etiam Emericum
Tököli non patriae, sed sua vnius coinmo.
da , lucraque fpectafle. luuat foederis capi-
ta strictim hic recenfere : Emericus Tököli
principis titulo Hungariam, e caesaris mani-
bus vindicandam , fumma cum potestate pof-
fideat : ab illius obitu liberis semper Hunga-
rorum fuffragiis successores in regno pripci.
pes legerentur.' Turcae Hungaros in vete

ribus fuis juribus, libertatibus, ac conlue. tudinibus conserueat , ac totis viribus aduersus domum Auftriacam, aliosuè hoftes tueantur, neque fas fit Hungaris inconsulta porta Ottomannica ; quocumque demum cum principe de pace pacisci. * Fortalitia, ciui. tates et arces omnes Hungariae Tökölii principis iurisdictioni , et imperio transcribantur. Hungaros inter , atque Turcas liberri. mum fit rerum omnium commercium. Hun. garorum legatis is semper Bizantii honor ex. bibeatur, qui ceterarum aularum oratoribus concedi folet. Denique Hungari in perpetuae clientelae teftimonium , portae Ottomannicae annuum tributum dependant, fed quod quadraginta aureorum millia numquam excedat. Ita nempe iam tum Tökölius Hun. gariam omnem fpe deuorauerat , -vt velut de re sua pacisci pon fit veritus. His igitur pactis ftabilito vtrinque foedere, opportu. niffimum tempus exiftimabat porta Ottomannica , expeditionem in Hungariam adornandi. Quapropter non exspectato solennium indu

ciarum fine, Kara Mustapha vezirius anno 1683 1683. cum trecentis propemodum armatorum

millibus in Hungariam dimillus fuit. Caesar pelline tum ad bellum adeo graue compa. ratus, ad primum illius nuncium, comitem Caprara Bizantium expediuit, qui Turcas ad custodiendas faltem vno adhuc, qui supererat, anno inducias, aut etiam easdem prorogandas ompi adhibita opera permoue

Verum vezirius legatum se praeire, apparatumque, quem fuiliner viderat oculis,

ret,

« PreviousContinue »