Page images
PDF
EPUB

Viennam caefari referre iullit.

Actum etiam interea fuit cum Emerico Tököli, cui caefar oblata clementislime venia, et bona omnia fisco prius addicta , et honores quosuis fe collaturum fidem dedit : verum 0. mnia iam tum incatlum tencata funt, non fine maxima totius aulae caefareae consternationes Germanicae enim copiae , quarum pars potior in fortalitiis excubabat, ne tri. ginta quidem armatorum millia efficiebant , quibus clariffimus eius aeui bellidux Caro. lus Lotharingiae dux praeerat. ex Hungaria, atque Croatia in communi il. la perturbatione tantus, quanto opus erat, miles tam cito conscribi, colligique poterat. Itaque caesar suis diffideps viribus, publicas ad implorandam Diuinam opem preces instituit, dimissisque ad vniuerfam Europam nunciis , Chriftianorum principum auxilia eo ardentius , fidenciusque implorauit , quod certo compererat, vezirium recta ad oppuguandam. Viennani tendere, a cuius vrbis falute totjus imperii Germanici falus penderet.

Sed neque

[ocr errors][merged small]

Turcarum ad Viennam clades, et fecunda

ubique caefaris fortuna. Die fecunda Lulii eiusdem anni vezirius Viennenfi vrbi copias fuas circumfudit. Quanta fortitudine, et constancia eamdem Ernestus Rudigerus C. C. Stabremberg bime.

[ocr errors]

Itri integro, vsque dum Christianoruin prin. cipum auxilia aduenirent, propugnauerit , non eft noftri instituti hic loci defcribere. Adfuit interea in obfellae vrbis auxilium Ioannes III. Sobieszki rex Poloniae , cum viginti sex Polonorum millibus, quem Innocentius XI. pontifex domui Austriacae addi. criffimus, eo feliciter confiliis fuis pertra. xerat, vt, millo nuncio foederibus Gallicis, arctiflimam cum Leopoldo caefare inierit ami

citiam. Venere etiam fub ideni tempus Sa| xoniae, et Bavariae electores, mulcique a

lii Romani inperii duces, atque principes suis cum copiis, quorum omnium acceflione Christianorum exercitus ad septuaginta arwatorum millia excreuerat. Itaque Carolus Lotbaringus habito cuin ceteris principi. bus militari confilio, nihil porro exspectanduma ratus, die XII. Septembris hoftes nihil minus , quam praelium exspectantes totis vi. ribus aggreffus fait; post atrox plurium horarum certainen, Turcae multis (uorum mil. libus desideratis, relictis castris, et impediinentis omnibus, in effufam fugąm abiere. Iuicium hoc Leopoldi M. victoriarum eo lae. tius fuit, quo magis inexspectatum, vt in. telligas, Deum eo potissimum tempore opitulari, , quo humana praesidia omnia abeire videntur. Accepto tam illustris victoriae nuncio caesar Lincio, quo fe vniuersa cum familia intereą receperat, Viennam rediit, tum vt cladis vestigia fuismet intueretur oculis, tum vero, vt principibus, qui fibi tam prompte suppetias túlerant, debitas co

[ocr errors]

ram ageret gratias, praesertim autem loanni regi Poloniae , qui caesari per eam occafionem remotis arbitris familiarius colloqui, prioraque foedera nouis addictis pactis innovare, constabilireque cupiebat.

Quo tempore non leuis inter aulae ministros exorta fuit difceptatio, de modo, quo Leopoldus falua sua Romani imperatoris dignitate, Polonum regem ad fe venientem deberet acci. pere,

Cum diuerfa fuadentium rationibus caesar ambiguus animo haereret, quaeftio. nis decisio ad Carolum Lotharing um delata fuit, is tam leui de re, a grauiffimis viris eo temporis articulo disceptari aegre ferens, repofuit ; illud quam maxime conuenire, vt caesar in Ioannis regis, velut amici optimi, amplexus rueret, ficque gratitudinein fuam eidem teftaretur. Ceterum victoriae huius fructus fuere laetiffimi: Carolus enim Lotha. ringus fugientium vestigia premens paucis post diebus vezirium eum octo millium caede ad Párkán profligauit, mox Scrigonium, multaeque arces vicinae in victorum venere potestatem. Anno insequente Buda, fed ifrito conatu obfeffa, Vissegradum tamen, et Vacium receptum, Turcaeque repetitis cladibus fuere profligati. In fuperiore quoque Hungaria Cassovia

Caflonia, Eperiefinum caesari portas aperuerunt. Nobiles etiam earum par. tium, Tökölio valere iuffo, ad caefaris obedientiam redierunt. Porro ad feditiouem hac ratione exstinguendam plurimum Turcae ipsi contulere, dum fe a Tökölio ad infaustum id bellum caesari inferendum pertractos fuif.

1

se indignati, hominem finiftrae suae fortu.
Dae autorem in vincula coniecerunt, hoc.
que

facto in eum errorem induxerunt con-
juratos, vt pro certo creditum sit, Tököli.
um aut praelio aliquo occubuille, aut per
Turcas ipfos laqueo elfe praefocatum ; serius
deinde errorem fuum dedocri, Tökölium li.
bertati reftitutuin cum copiis ad tentandam
iterum fortunam expediuere. Verum sera
iam fuere intereuntis poteptiae Turcicae mo-
liminia , nemo enim iam tum erat, qui Tö-
kölio cum capitis, et fortunarum periculo de.

adhaerere, in animum vellet inducere.

[ocr errors]

inceps

$. XVIII

Buda recepta.

Illuxit demum faustissimus Hungariae, toti-
1686 que reipublicae Chriftianae annus 1686. quo

Buda regui metropolis poft 146. annorum ler.
uitutem, propitio Numine in libertatem eft
allerta. Hoc vnum iam erat in votis caefa.
ri, quod a nobiliffimae vrbis poffeffione to.
tius regni falus penderet. Itaque vouit, le
illum diem, quo Buda potiretur, Diui Ste- .
pbani protoregis honoribus in perpetuum
consecraturum. Interea Curolus Lotharingus
septem Brandeburgorum, et quatuordecim
Hungarorum millibus refecto exercitu, die
XVIII. Iunii e. a. vrbem , arcemque circum-
vallauit. Maximilianus Bauariae elector, cui

optio data, ex Diui Gerardi montis latere : Lotharingus e radice montis Diui Rochi oppugnationem incer fe partiti funt. Difficilis diu erat oppugnatio, quod proftratis licet continua machinarum bellicarum verberatione moenibus, allultum tentare aufi Chriftiani, non fine multa caede conftanter fint reiecti. Nec parum oppugnantibus niolestiae, curarumque faceffiuit vezirius, cum fexaginta mille armatis in obfeffae vrbis tutelam appulsus: quem poftquum memorabili praelio Lotharingus profligasset, die II. Septembris sub sexcam vespertinam generalem xilultum versus portam Viennensem imperauit. Dubio diu Marte dimicatum eft, ob incre. dibilemf obfefforum fortitudinem , atque conftantiam, quibus omnibus fixum, ratumque fuit prius occumbere, quam locum Chri. ftianis dedere. Verum vbi Chriftiani in muros feliciter eluctati , maiore numero vrbem fubiere, Turcae yna cum luci gubernatore in orbem collecti, dimicandum inter omnes ad vnuni funt necati. Casu gubervatoris confternati pauci, qui adhuc fupererant, cum imbelli aetate, et lexu in regiam arcem se recepere, qui fubinde ollata fibi a Lotbaa ringo vitae gratia, victorum clementiae fe se permisere. . Quis tum Caroli Lotharingi, Maximiliani Bauari, et ceterorum ducum, atque milicum laetitiam explicet ? maxima tamen folacii pars ad Hungaros pertinuit, quorum non leue fuit ad victoriain momen tum, qui cum alias , vbi ardua , difficilis que fuit aggreflio , fortitudinem suam pro.

« PreviousContinue »