Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

Tabulae pacis die XXV. Ianuarii A. 1649. 1699
sunt fignatae. Die poftero Poloni, et Vene,
ti pariter de pace cum Turcis transegere.

$. XXIII.

Quorum opera Hungaria e seruitute vindicata ?

Hunc habuit exitum diuturnum illud per apnos XVI. geftum bellum , quod alieniffimo plane tenipore ad opprimendam Austriacae domus potentiam, fubiugandamque fibi penitus Hungariam Turcae, pofthabita induciarum fide, suscicauerant, Deus autem praeter omnium exspectationem ad Hungariam e triftiffimae feruitutis fqualore vindicandam, remunerandamque Leopoldi caesaris piecatem conuerterat , vt intelligeremus , Hungaros libertatem, falutenique fuam Deo primum victoriarum largitori, cum vero Leopoldi caesaris non tain fortitudini , quam pietati debere. Meminille nos deinde non fine gratitudine oporter inlignis munificentiae Innocentii XI. P. M, qui durante eo bello plus vicies centenis aureorum millibus Legpoldo transmififfe perhibetur , hortatuque, ac exemplo suo Georgium Szétsényium Hun. gariae primatem, ceterosque regni praelatos ad suas, ecclesiarumque fuarum opes in tam pium opus profundendas excitauit. Gra. tia fit facri Romani imperii principibus, qui

[ocr errors]

laboranti Hungariae copiis fuis fubuenerunt: nominatim autem Friderico Augusto Saxoni, et Maximiliano Bauaro electoribus, quod rei Christianae adiuuandae ftudio incensi, pluri. bus annis in difficili hac arena verfari, capurque fuum difcrimini obiicere non refore midauerint. Gratia fit maioribus nostris, regni magnatibus, atque nobilibus , qui par. tim aere suo conductum militem per tempus belli ad caftra caefarea fubmittebant, partim ipfi praesentes aderant: quorum alii generose occumbendo, vincendo alii resurgenti patriae manum porrexerunt. Denique qui praecipuas in expeditione partes egit, cuius auspiciis melior nobis fortuna aspirare coepit , immortales gratiae fint, inuicto heroi Carolo V. Lotharingiae duci, cui praeter alias illustres victorias, foluram Viennae obfidionem, Budam regni Hungarici metropolim recuperatam, absterfam acceptae olim fub Ludouico II. ad Mohatsium cladis memoriam, Transliluaniam perpetuo foe vere Hungariae copulatam, Hungariam denique ipfam a diucurna duorum prope feculorum feruiture vindicatam in acceptis debemus non fine faustissimo omine, futurum aliquan. do , vt ditionibus his omnibus eius pofteri dominentur.

[ocr errors]

$. XXIV.

Quando introducta bereditaria fuccellio mau

sculina ?

Haec quidem Lotharingicae domus in Hungaricis , Austriacisque fucceffio paulo serius euenit, fed cui iam tum Leopoldus Caesar viam complanauit : poft Budam, pluresque alias vrbes, et prouincias receptas, cum Turcicum in Hungaria imperium vehementer iam in ruinam impulfum, haud procul ab interitu diftare videret, maximorum fuo. rum in Hungariam meritorum probe con. scius, in fpem venit confilii illius , quod maiores fui necquicquam toties centarunt , exequendi.“ In ipfo igitur victoriarum cur. fu, A. 1687. ad diem XVIII. Octobris vui. 1687 uerfos Hungariae , Dalmatiae, Croatiaeque ordines ad generalia regni comitia Polonium conuocauit. Aderat Leopoldus ipse ad praeftitutum tempus, propositisque ante omnium oculos cum decefforum suorum, Austriacó. rum principum, tum vero fuisinet ad libe. randam Hungariam curis, laboribus, atque fumtibus, id petebat , vt Hungari in fuae viciffim gratitudinis teftimonium, antiquato quocumque electionis iure, regni Hungarici coronam pofteris fuis masculini fexus, iisdemque primogenitis, in perpetuum transcri. berent, his autem forte deficientibus, alter, qui in Hispania tum adhuc regnabat, virilis Habsburgicae ftirpis ramus succederet. Hun. gari tot, tantoruinque beneficiorum recor

1

dácione ad aliquod graci animi specimen red.
dendum concitati, citra omnem dubitatio-
nem vnanimi consensu clemencillimi caefaris
postulato subscriplerunt : duo tamen orabant
lupplices, primum , vt fi ftirps Austriaca
in virili sexu aliquando deficeret, pristina
rediret regem quacumque e domo eligendi
Jibertas, alterum, vt qui hereditario dein.
ceps iure successuri effent primogeniti prin.
cipes, inaugurationis suae tempore conlue.
tum de conferuandis, quemadmodum in
Andreae II. decreto expressae sunt, immuni-
tacibus iusiurandum coram ordinibus regni
Duncuparet. Primum liberaliter annuit Leo-
poldus : alterum ita temperauit, vt et for-
mula iuraipenti, maioris claritatis caufa , in-
teriectis aliquot verbis interpolaretur, et
infuper diserce inde excluderetur Andrcaé
regis art. XXXI. in quo regnicolis facultas
permittebatur, regi fuo, fi promilla viola.
ret, citra infidelitatis notam contradicendi ;
articulo enim boc malè intellecto, multorum
ambitionem, et auaritiam abufam , ciuili .
busque bellis occafionem oblatam fuiffe, lon-
ga docuerat experentia (a). In hoc quoque
caesaris voluntari aquieuere Hungari, arti-
culusque ille, velur summi imperantis digni.
tati, regnique tranquillitati, atque faluti in.
iurius, vnanimi voto in perpetuum antiqua-
tus fuit (6).

(a) Recole hic ea, quae Parte I. pag. 621. Nota (2)

de articuli huius Cealu explicuimus. (b) Leopoldi decreti IV. art. IV.

[ocr errors]
« PreviousContinue »