Page images
PDF
EPUB

S. XXV.

Iofephi I. regis inauguratio. Rebus hunc in moduin ex fententia per. actis, caesar sacrosanctum regni Hungarici diadema, quod ciuilium feditionum tempore Viennam ablatum, in fecretiori fuo conclaui constanter afferuabat, Pofonium fumma cuin pompa deportari curauit. Dies IV. Decem. bris Iofephi I. hereditarii iam Hungariae re. gis inaugurationi allignata fuit. Coronatio. nis caerimonias incredibili cum amnium adItantium laetitia , et gratulatione obiuit vir aetate, et meritis plenus Georgius Szétsényi Strigonienfis archiepiscopus. Primus igitur fuit Iofepbus I. qui hereditario iam iure regnum adiit, primus item funestum-illum 10. ties Hungaris Andreae II, decreci articulum XXXI. conceptis verbis exclufit (a), Illud autem ad commupis toti genti folatii cumu. lum rum accessit, quod caesar tam ordinum regpi, quam filii fui iam regis precibus victus, condonata poena, non foluin omnes, qui in se arma aliquando ftringere aufi erant, in gratiam receperit, verum etiam celebre illud tribunal, Eperiefini contra feditiofos erectum, penitus abrogauerit. Consedere illic partin e ciuili, partim e militari ordine lecți iudices, qui Emerici Tökölii affeclas yn dique conquisitos quaeftionibụs fubiicerent,

(6) Leopoldi decreti IV. art, ha

[ocr errors]

supplicioque mulctarent. Haec porro caesa-
ris clementia ad eos etiam pertinuit , qui actu
magno fane numero in carcere decinebanrur,
feralemque causae suae exitum exspectabant.
(a) Praeter haec ad gentis falutem, tran-
quillitatemque fpectantia , paucae praeterea
leges sunt conditae, quae aliquid praesefe.
runt nouitatis. Sic , quod dudum iam , to-
tiesque flagitabant Hungari, gemini patria-
rum rerum periti ad cancellariam Hungari.
cam funt affumti , caesari in negotiis Hun.
garicis a confiliis futuri (b). Definitus dein-
de praelatis, baronibus, magnatibus, atque
nobilibus in comitiis sedendi ordo (c).De-
ta denique Hungaris magnatibus facultas, obw
tenta tamen prius a rege venia, e faculta.
tibus, industria sua partis, maioratus , aut
fidei commiffa inftituendi (d). Quae omnia
poftquam summa animorum confenfione in
comitiis conftituta fuissent, ordines regni
laetiffimi domum abierunt, optata iam diu
tranquillitate fruituri. Nemo jam quidquam
obmouit praeter Tökölium: homo sui impo-,
tens, non regis modo, verum patriae ho-
stis declaratus, noua inde arrepta criminan-
di materie, ausus fuit aduersus comitiorum
statuta insurgere, ac nominatim contra he-
reditariam auguftae domus Habsburgicae luc-

Ibidem art. V. et VI. (6) Ibidem art. VIIL. (c) Ibidem art. X. (d) Ibidem art. IX.

ceflionem vnanimi consensu introductam, praeterea contra bullae aureae art. Xxxí. abolitionem pariter communi comitiorum confenfione faciam, famosos libellos per va niuersum regnum spargere, vt respirantem a calamitatibus Hungarium nouis iterum motibus implicaret.

S XXVI.

Caefaris ftudia ad perpetuam tranquillitatem

Hungariae procurandam.

[ocr errors]

Interea caefar de reuocatis demum ad quie. tem Hungaris mirifice laetus, pofita, quam ob diuturnas sediciones conceperat, indignatione, familiarius iam fidentiusque agebac cum Hungaris, complures eo iubente confcribi coeptae peditum, equitumque legiones, quae praeclaram deinde et in Mifpania pro Carolo archiduce filio contra Gallos, et ali. bi pavarunt operam. Multi ex Hungaris in bellicae virtutis praemium ad militares honores, praefecturasque euecti, vt iam nihil boni onines optarent, quam vt reftituta prin. cipem inter , et subditos animorum confen. fio, atque fiducia constans deinceps, stabilis. que perseueraret: quod ab hac tota princi. pum, populorumque salus dependeat. Cae. far quoque crebra cum aulae administris ,

.

nonnullisque Hungariae primoribus inibat confilia, vc modum, rationemque aliquam reperiret, qua obturato feliciter discordiis omnibus fonte , perpetuam Hungariae pa

ac cum ceteris Austriacis ditionibus concordiam procuraret. Multa in hanc rem et a primoribus regni, et ab aulae miniftris excogitata funt, atque suggesta, quae fere eo tendebant , vt nonnulla gubernationis Hungaricae, liftemarisque hactenus ylitati capica innouarentur , in quod fi Hungari confertirent , minime iam de quiecis publicae

stabilitate dubitandum videbatur. Itaque v1698 triusque ordinis primores regni A. 1648.

Viennam ad conuentum euocauit, de hac, vt diximus, regiminis immutatione delibera. turos. Nos lumina folum eorum, quae conventui propofita funt, capita recensebimus. Commemorari imprimis iussit caesar conuentui: se pro paterno suo in Hungaros affectu, et fucurae eorumdem felicitatis ftudio, id apud se constituiffe, vt gens Hungara citra vllum nationis difcrimen , eadem prorfus cum Auftriacis, ceferisque hereditariis populis ratione gubernaretur, pari ad fummas dignitates vbique confequendas iure, paribus item praerogatiuis frueretur. Quod Hungariae et vtile, et honorificum vt en certius, celeriusque in effectum deduci pofset, neceffarium effe, vt Hungari vicillim nonnullis fùis praeiudiciis, et confuetudinibus cum fumni imperancis maieftate, cum vero etiam cum tranquillitate , fecuritateque publica non fatis cohaerentibus, nuncium

mitterent, ceterarumque prouinciarum mori. bus, et legibus semet , in quantum fieri poffit, fenfim conformare ftuderent. Hungaros ipfos, qui ingenio, doctrinaque ceteris ap. tecellunt, optime perfpicere, ius confuetudinarium, plurimasque leges patrias, cultio. ri iam ea aetate correctione , reformatione. que opus habere, multa in iis aequitati contraria, multa iam obsoleta, plurima fecum ipfis pugnantia, ac priuatorum eciam iuribus noxia contineri, atque ideo consultifinium videri, vt nouus codex iuris patrii per idoDeos ad id viros compilaretur, quem fi ac. curato examini prius subiectum, ordinibusque regni probatum, caesar calculo luo roboraret , iuxta eius placita deinceps causae omnes et rectius, et celerius deciderentur. Incredibilem nobilium ab omni publicorum tributorum, vectigaliumque onere exempto. rum numerum, patriae admodum perniciosum effe : ad quod incommodum tollendum praeftare, vt poffeffionati regni nobiles pro bonorum, et facultatum fuarum ratione, inter comites, barones, ac equeftrem ordinem cooptarentur , paribusque cum reliquarum hereditariarum prouinciarum Germanicarum nobilitate honoribus, et praerogatiuis gauderent, cetera autem nobilium, idoneis ad tu. endum nobilitatis fuae decorum bonis, ac facultatibus deftitutorum multitudo , ad coni. tribuentium conditionem referrecur. Deni. que cum hactenus contributio fere femper per comitia , idque pro certo solum tempore, defcribi, augeri , minuice foleret : quo

« PreviousContinue »