Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

licet futurorum praesagus caesar , vt optime comparatus opulenti iuuenis animus per crebram cum maleuolis confuetudinem corrum. pi ; ac in transuersum agi poffet. Verum postquan. Carolinam Amaliam, Caroli Haflo vanfridensis Landgrauii filiam coniugem ac. cepit , 'aegre demum facultatem impetravit ; ad bona fua in superiore Hungaria sita, ad tempus decedendi : ea tamen adiecta lege, vt iis perlustratis, reque oeconomica in or. dinem redacta , illico Vievnam remigraret, ibi deinceps , quamdiu caefari visum fuerit, vitam acturuks.' Dederat praeterea nonnullis militiae Germanicae, in superioris Hungariae partibus hybernantis, ducibus, atque prae. fectis clam in mandatis , vt crebro officii specie eumdem adirent , in omnia eius con. filia, factaque intenti effent, ac peculiari denique ftudio in id incumberent, ne eorum, qui de fidelitate fufpecti viderentur, con. fuetudine corrumperetur.

Nihil coniuracis hoc Rákotzii in Hungariam aduentu opta. bilius euenire potuit, adeunt itaque generosae indolis principem, prostratas per cae. farein gentis praerogatiuas, atque liberca. tes, quaeue olim Georgius I. Rákotzius, eiusdemque filius Tranlliluaniae principes Hungariae in libertatem afferendae caufa bella, et quanto cum succeslu contra Auftriae cos caesares gesserint , copiose explicant

Transfiluaniae principatum, quem nomine folo Michael iunior Apafi, re autem ipfa cae. far plena cuor poteftate teneret , ipso nascen. di iure ad eum fpectare : 'complura Rakotzia.

[ocr errors]

nae domus in Hungaria bona in fifci adhue etse manibus , idemtidem ingerunt, quo lic priuatarum etiam injuriarum commemoratione, mobili alioquin animo principem vindictae ftudio accenderent , concludunt denique et mupus, et gloriam gencis Hungaricae in pristina iura reftituendae ad eum vuum a maioribus elle transmiffa, dudum iam illum, abfentem licet , vnanimi coniuratorum fuffragio ducem esse constitutum. Exhorruit ad haec principio Rákotzius , et optimae infti. tutionis, quam a tutore cardinale Kolonitio acceperat , et paternae, qua eum caefar hactenus complexos erat , beneuolentiae me.

Verum cum haec, aliaque rationum moinenta pene quotidie auribus Rákotzii ingererentur , inconsulta gloriae apud vniuerfam gentem fuam confequendae cupiditate correptus, fluctuare ian animo, ac in exiti. um ruere coepit, vt pon iam de coniuratione amplectenda, verum potius de modo eiusdem cum fucceffu exequendae cum suis deliberationes habere inciperet. Nihil tum coniuratis facilius videbatur, quam caefarem debellare, regnique Hungarici possessione deiicere: aiebant, vbi primüm sparsis vbique libellis Rákotzium coniurationis effe caput vulgatum fuerit , Hungaros omnes, etiam eos, qui caefareis partibus adhaerere viderentur, ad eius figna confluxuros: Translil. vaniam Rákotzianae donjui alioquin hereditario iure obnoxiam, eidem velut hereditario suo principi principatum vltro delaturam. Ludouicum XIV. Galliae regem propenfiffi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

mo esse ad iuuandos Hungaros studio, quod
que et saepius pollicitus erat, et reapse et-
iam hactenus praeftiterat , liberalia stipendia,
architectos militares , et bellicae artis peri-
tiffimos duces magno numero fubmiffurum.
His adminiculis Germanicam militiam tam in
Transsilứania, quam in Hungaria nullo' ne-
gotio fuperatum , profligatumque iri propter.
ea, quod Leopoldus grauissimo bello Hispa-
nicae fucceffionis caufa cum Gallis, pluribus-
que praeterea imperii principibus breui inuol-
uendus, minime amplius poilet , aut auxilia-
res copias, aut noua tironum supplementa
eo, quo oporteret, numero in Hungariam
transmitere, neque enim prudenter existi-
mari poffe, vt Leopoldus caesar Hungariae to-
tis viribus edomandae causa, a bello cum
Gallis abftineat , ac tam illuftris, vt Hispa-
nia eft, monarchiae iacturam perpeti velit.
Talibus igitur rationibus in /spem victoriae
erectus Rákotzius literas , coniuratorum no-
minibus fignatas, ad Ludouicum XIV. confici
curat, quibus belli in caefarem suscitandi
tempus, modum, rationemque complexus,
opportuna et pecuniae, et praefectorum mi-
litarium fubGdia Hungaris fùbmitti Hagitabat,
communique omnium nomine fidem dedit,
Hungaros non prius, quam cum Ludouica
XIV. e re visum fuerit, pacem cum caesare
inituros. His A. 1700. actis, atque consti- 1700
tutis, literae Parifios deferendae Longueuallio
legionis Badensis in Sárofienfi prouincia hy-
bernantis centurioni, e Leodienli ditione ori.
undo, tum recte priuatorum negotiorum cau.

1

[ocr errors]

få in patriam proficiscenti, confignatae sunt: hic enim adeo fe in Rákotzii , praecipuoFunique coniuratorum familiaritatem penetra. re nouerat, vt omnia eorumdein arcana e. didicerit ; verum seu vere, seu ficte ille tum Rákotzio adhaeferit, fidem nihilominus fummo imperanti debitam priuatae anteha. bens amicitiae , cum per Auftriam iter a. geret, ex condicto interceptus, coniuratorum confilia omnia clam caefari patefecit. Caesar inexspectatam eam seditionem in ipso ortu praefocaturus, Longueuallium libere Pa risios cum literis proficisci fiuit, tum vero fecretiffimis mandatis ad militiae in superio, ri Hungaria praefectos datis , praecipua cone jurationis capita intercipi , ac in vincula coniici iussit. Multi cum Bertsényia male fibi confcii, caesareae militiae motus fubodorati, praecipiti fuga in vicinam Poloniam eualerunt: multi tamen funt intercepti, quos inter Franciscus Rákotzius, in arce fua Sá. rosia noctis silencio oppreslus, propriaeque rhedae impofitus, Neostadium in carcerem deductus fuit. Verum haec praeda,

grauc paulo post incendium excitatura, die IX. Noiyor vembris A. 1701. praeter omnem spem e

caefaris iminibus elapla fuit: Lebmanni enim centurionis, natione Prufli, qui excubjis prae erat, mulco auro corrupti congiuentia, . kotzias é custodia , et ciuitate egressus, per constitutos, coniugis suae cura, veredarios pariter in Poloniam profugit. Centurio eüormem eam perfidiam exquisito plane fup. pliciorum genere expiauit, eius autem cogua.

ti XXX. millia florenorum & Rákotzio sub-
inde acceperunt. Denique, quod vnum reli-
quum erat , Rákotzii abfentis caufa exámi.
naca, die XXX. Aprilis A. 1703. perpetuae 1703
infamiae, exilii, et bonorum publicationis
fententia promulgata fuit.

[ocr errors]

$. XXVIII.

Funestum inde Hungariae incendium.

[ocr errors]

Sed fera iam fuit ea tribunalis Viennensis
fententia: Rákotzius enim biennio , quo in
Polonia egit , legati Gallici ibidem commo-
rantis opera , dudum iam ante coeptum cum
Ludouico XIV. bell'um tum pro Philippo ne.
pote fuo totis viribus contra Auftriacos in
Hispania gerepte, foedus ad exitum adduxit,
optatisfimaque et pecuniae, et ducum mili-
tarium fubfidia impetrauit: praeterea per oc-
cultos nuncios, et literas tantuni in Hunga-
ria coniuratorum numerum ad partes suas
traduxit, vt parem fe iam bello contra cae-
fareni gerendo existimaret. Itaque aestate
A. 1703. Hungariam subiens, aliquot arma-

1703
torum , fubditorum suorum potissimum, millia
in ipfis regni limitibus fibi praeftolantia of-
fendit. Ex eo die ingens ad Rákotzii ligna
quotidie concursario fieri coepit, praefertim
poftquam peracerbo fcripto in caesarem
eiusdemque gubernandi rationem inuectus,
omnes, et fingulos ad patrias libertates, et
confuetudines, protestantium autem religio-
num exercitium, armis se duce vindicandum

« PreviousContinue »