Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

fit coniuratis exponi, iniurias; quas a militaribus, aut camerae praefectis, vel fisco se aliquando perpeffos effe querulabantur, citra mentem, voluntatemque fuam accidifse, paratumque fe effe ad eiusmodi mala radicitus tollenda :: itaque pofita omni diffi. dentia , in conuentu, quem caesar indictu. tus efser, querimonias eas, quae vniuersam gentem tangebant , candide exponerent, a clementislimo, et propenfiffimo caefaris animo certo certius remedium accepturi. Cupiebat praeterea caesar, vt Hungari totius negotiationis arbitrum conftituerent Iosepbum primogenitum filium fuum, Romanorum, 'ec Hungariae regem. His itaque aliisque id genus

mandatis instructus Colocensis archi. episcopus ad Rákorzianos se contulit , sed tam sua, quan caefaris exspectatione grauiora offendit obstacula; nam cum induciis vtrinque sancitis cuni Rákotzio; ceterisque confoederatis de concordiae ineundae conditionibus agere inftituit, tam enormia fuere Kakorzianorum poftulata, vt iis omni. bus caesar , etfi vellet , falua dignitate sua affentiri nequaquam poffet. Ante omnia ToSepbuń regem se inter, et caesarem arbitrum, ac mediatorem detrectauere proprerea, quod de vtriusque in iis , quae promifforiellent, in effectum fubinde deducendis fide addu. bitarent, volebant igitur, vc praecipui. aliquot Europae principes pacis arbitri consti. tuerentur, qui eorum omnium, quae hoc tractatu vtiinque sancirencur, vadimonium praeftarent. Priusquam negotiationi initium

[ocr errors][ocr errors]

daretur, folemni scripto gens Hungara -libera, fuique iuris, neque auguftae domui Austria .cae vlla feruitute obnoxia declaretur. Ge. -neralia regni comitia celebrarentur, in quibus procul ab omni vi, et coactione liberum effet ordinibus regni deliberare , ac, quae pro bono gentis totius, viderentur, decernere, vt adeo caefari nihil aliud eflet reliquum , quam idmodi..comitiorum decretis subscribere. Longum foret omnia , quae tum Rákotziani poftulabant , huc adfcribere, pauca folum ex iis commemorabimus: fic

vrgebant , "Vt comitiorum Pofoniensium A. •1687. constitutiones omnes antiquarentur ;

abolita: hereditaria domus Austriacae 'succelfione, Hungaria electiuuin regnum pronunIciaretur; Andreae II. bullae aureae art XXXI. -folenni ritu renouaretur; cam ciuiles fpecia. tim in cameraticis, quam militares, in regno • praefecturae omnes folis Hungaris credereucur ; ducibus, militibusque Germanis perpetuum ex Hungaria exilium dictaretur ;

Francisco Rákotzio caesar. Transliluapjam, fiduciario tamen facrae coronae Hungaricae titulo, ac insuper hereditario ad masculinum fexum iure conferret; Paulus S. R. I. princeps Eszterházi ea de causa, quod caefareis partibus impenfius faueret, palatinatus digoitate: priuaretur, eidemque Nicolaus Bercsényi fubftitueretur.. Vt de abnormibus his poftulacis nonnihil remitterent Rákotziani, varia per Colocensem archiepiscopum eisdem fuere propofita : sic nominatim caefarem arctiffimum cym eleccore Brandeburgico, et

Prulliae

Pruffiae rege Friderico I. foedus injisle, vi cuius hic se obstrinxerat., ad vires fuas omnes debellandis Hungaris impendendas: praeterea caefarem id nunc agere, vt per aliquot prouinciarum ceflionem, pacem cum Ludouico XIV. eiusdemque foederatis fanciat, quo Gc, omni externo bello liber, copias omnes aduersus Rákoczianos poffit conuertere. De nique id Bizantii apud portam Ottomaņnicama effecturum , vt copiae Turcicae vbiuis in regoi limitibus excubent, ac, fi caefarei duces eis alicubi opus haberent, suppetias veniant. Verum neque momenta haec, quantumuis grauia, quidquam apud Rákotzianos rerum fuarum fucceffu vltra modum inflatos, profecerunt; neque id mirum : nam Ludouicus XIV. caefaris de pace fancienda mentem tempestive edoctus, veritusque, ne Hungari arte aliqua ad ineundam cum eodem grati. am interea permouerentur , paucis ante die. bus nuncium cum literis ad Rákotzium,mi. serat, quibus copiofa subsidia propediem ad. futura significabat, hortabaturque Rákotzianos, ne ad vllas concordiae conditiones de inscio, et inconsulto accederent. Atrocia haec poftulata grauiter, molefteque tulit Leopoldus , praefertim autem generalium regui comitiorum Posonienfium et hereditariae quoad masculinum fexum succeffoniš vnani. mi omnium regni ordinum fuffragio, et afsensu stabilitae abrogationem, vt tamen pe. culiaris clementiae suae publicum ederet spe. cimen, cunctisque Europee. regibus palam faceret, nihil 'abs se intentatum relictum Palms P.III.

се

[ocr errors]

tuin quidem vnguem ab enormibus fuis po

effe, quo minus Hungarorum animi fedarentur , ad fereniffimam Angliae reginam Annam, ec foederatos Hollandiae status con, cordiae se inter , atque Hungaros ftabilien. dae arbitrium-deculit. Adfuere igitur Anglus Georgius Stepnei, et Hollandus Hamel Brui. ninex oratores plena agendi, concludendique potestate instrucci, paucis foluinmodo capi. tibus, in quae augusta doinus Austriaca nul. latenus consentire poterat, per arcana caelaris mandata reseruatis, Multa his arbitris inter Colocensem archiepiscopum, et Rákotzianos diu, et faepius agitata sunt: abrupta aliquoties negociatione , fùblatis induciis, bellum recruduit, fortuna Rákóczianis ple.

rumque aduerfa , praesertim ad Tyrnaviam, 1704 'vbi die XXVI. Decembris A. 1704. memo

rabili prorsus clade fuere profligati. Factis iterum induciis iisdem arbitris iterum de páce agi coepit , fed cum confoederati ne la.

[ocr errors]

-Itulatis recederent , negotiatio ad obitum vfque caefaris nullo cum successu protracta

fuit.in

$. XXXI.

Leopoldus ciuili bello immoritur.

Hic erat rerum Hungaricarum ftatus, cum
Leopoldus lethali hydrope correptus

ad extrema deductus fuit. Difficilis , diuturni. que morbi molestias non mediocriter exaspe.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

rabat peracerbus animi dolor, inde exortus, quod vtrumque filium Iofepbum, et Carolum inter medios bellorum Auctus relinquebat, neque in humanis magna laetioris fortune fpes apparebat ob plurium Germaniae principum inauguftae domus Austriacae perniciem conspirantia cum Gallis ftudia , quibus in fumma aerarii caefarei penuria , et copiarum paucitate minime amplius resisti poffe vide. bat. Timores illius non leuiter aucti sunt ex interceptis quibusdam literis ab electore Bauariae, ceterisque Galliae foederatis communi nomine ad Rakoczianos datis, quibus'eos maiorem in modum horcati sunt, ne, quae fumpferaut arma, vnquam deponerent , neque se qualibuscumque promislis per caesarem faciendis ad concordiani adduci paterentur, fore enim breui, ve profligacis in imperio caefareis, foederatae copiae in Austrian se se penetrarent, victriciaque arma ibidem cum Hungaris coniungerent. His hoftium fuorum confiliis opportune detectis Leopoldus iam jam moriturus, Iosepho filio, atque heredi autor fuit , vt, quo Hungaros eo celerius ad obfequium reuocaret , folam iam comitiorum Poroniensium autoritatem, fuce ceffionemque hereditariam tueretur, ceteris autem Rákotzianorum poftulatis, quantumuis atrocibus , fubfcriberet , vc fic exstincto quantocyus domestico in Hungaria bello, ce. teras ditiones Auftriacas eo validius contra foederatos tot hoftes posset defendere. Aco que has inter curas pie, vt vixit, diem fu

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »