Page images
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Ν Ω ΤΙ ΤΙ Α

KER V M.
HVNGARICAR V M.

TERTIA,
SIYE AVSTRIACA REGVM HVNGARIAE.

PERIODVS.

[merged small][ocr errors]

Ferdinandus profligato aemulo corona, et re

g'no pleno iure potitur. Austriacam seu tertiam regum nostrorum I periodum , et regnum Ferdinandi ab anno. 1527. ordimur , quo ille omnium Lu- 1527 douici Il. ditionum dominus euafit. Pragae die XXIV. Martii coronatus non folum "Bohemos, yerum etiam Moravos, Silefios, et

Lufatios in fidem acceperat: in Hungaria porro illo, quo conftitutum diximus, die III. Nouembris, maxima cum pompa , et incre. dibili regni primorum, ac procerumi frequentia, coronationis folennia Albaere. giae funt peracta (a). Munus coronandi noui regis obiuit Paulus de Varda, quem superiore anno nominatum Strigoniensem archiepiscopum , idem obsequium Ioanni regi praeftitille memorauimus, quique 'haud ita pridem defertis Zápolyae partibus cum plu. ribus aliis ad Ferdinandum tranfierat, atque eius etiain 'calculo in eleccione sua confirmatus fuerat: viri huius non minus, quam Pe. tri de Perén coronae cuftodis a fe defectionem acerbe tulit Ioannes, tamque atroci in vtrumque vindictae ftudio exarsit, vt, poft. quam regno Solimanni ope restitutus fuillet, aegre admodum illis placari potuerit. Finita coronatione, fine mora Budam reditum fuit, vbi habito primorum, procerumque conuen. tu , pauca quaedam teinpori illi accommoda conftituta sunt: cetera inter decretum fuit, vt Simon episcopus Zagrabienfis , Ioannes Bánfi de Alfólindua, Antonius Bánfi de Bolondótz, Jóannes Tahi, et Franciscus Drugeth de Honiopna, qui foli iam fere e praelatorum, et magnatum ordine Ioannem sequences, coronationi interelle detrectauerant, nobiles item,

(A) Ritum in coronatione hac obferuatum copiose de

Scriptum lege apud Vrfinun Veliuin lib. dl. de bello
Pannoniso.

qui cum eodem in Transfiluaniam fecefferant, ad diem XXV. Nouembris fidelitatis Ferdi. nando nuncupandae caufa, Budae adeffent, fecus poenis laefae maieftatis crimini debitis plectendi (a). Quamquam ex his quoque non pauci, paulo:tamen serius, Ferdinando adhae fere, poftquam Zápolya, vt' erat rei mili taris parum peritus , ac bello fere infelix, acceptis aliquot cladibus', nullibi iam in Hungaria confiftere permiflus, in vicina PoIonia asylum quaerere coactus fuit. Non defuere, tamen, qui tum quoque exulis regis sui partes summa conftantia funt tutati, non quidem e coeca quadam animi obftinatione, aut in Ferdinandum odio, fed quod religioni fibi ducerent , folenne illud fidelitatis iuramentum , quo le Ioanni obligaue. rant, violare ; atrocissimo idcirco. periurii crimine conscientiam fuam laefum iri arbitrati , fi Ferdinandum fequerentur. Hoc in numero fuit Ioannes Bánfi de Alsólindua po. tentiffimùs transdanubianae Hungariae dynasta, qui faepius, vt ad Ferdinandum transiret, necquidquam interpellatus, amplissimorum bonorum, et fortunarum suarum direptionem pro Ioanne pertulit, negans se fic dem illi semel datam citra piaculum polle infringere. Alter ex ordine nobilium Fran. riscus Bodó, vir et priscae virtutis seueritate, et rei militaris scientia confpicuus, cum in

O Decreti Budenfis A. 1527, art. I. et II. in codice juris patrii.

praelio ad Agriam captus, atque Budam ad Ferdinandum effet perductus, nullis praemiis, aut pollicitationibus adduci potuit, vt Zápolyae nuncium mitteret, maluitque postea in perpetui carceris fqualore vitam fini. re, quam oblatam fibi faepius a Ferdinando gratiam, et libertatein amplecti. In Dalmatia fat diu Zápolyae partes sustentabat. Cristophorus comes de Frangepan, qui tamen fub. inde turbas aemulorum causa in Hungaria fufcitatas pertaesus, ad Venetorum reipublic cae focietatem transiit. Omniuni autem vti. Jiffima Ioanni fuit fides, et constantia Stepbani Báthori de Somlyó, Iacobi Tornyallai, et Pauli Bornemisza de Arthand. Cum enim ex Hungaria fubinde in Poloniam eiectus, Omni patrimonio fuo per Ferdinandeos. Occu. pato, extrema inopia laboraret, hi eum submillo clam aere adiutum ibant, qua in re vfi. fuere opera fratris Georgii Martinusii., alias Vtbysenichii ordinis S. Pauli eremitae monachi (a), quem quod veftis ipfa religiosa ab omni fraudis fufpicione immunem praeftaret, vltro citroque impune commeans, HungaroTum quorumdam ad Ioannem, ac buius vicis. fim ad eos nuncia, et mandata perferebat, cuius viri in se fidem, ac operam liberaliter poftea remuneratus fuit Ioannes. "Idem hic Martinufius praecipuam deinceps in theatro

pbani Báthnni fuit fides Omnium aut

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »