Page images
PDF
EPUB

1705 .um obiit. V. Maii A. 1705. cum aetatem ad

quintum supra fexagefinium annum adduxiffet."

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Praefuit Leopoldus, a rebus gestis magni nomen ipdeptus , (a) Hungaris annis omnino quinquaginta, Bohemiae quadraginta nouem,

imperio Romano quadraginta fepten. Corpore fuit imbecilli, statura mediocri , labiis aliquancum prominentibus, ceterum frons, oculi, et vultus excellum interius animum, dignamque summo imperante maieftatem indicabant. Illius vitae probitas , incensum Catholicae religionis propagandae ftudium, iuftitiae rigor, clemencia, et pudicitia notiora funt, quani vt a me, pluribus explicentur. Eximiam autem illius in bene de fe, et patria meritos munificentiain hodiedum testantur plurimae illustres in Hungaria fa. Diiliae, ampliflimis opibus, honoribusque per eumdem excultae. Aninum Chriftianis vir. tutibus egregie inftructum ornabåt diuinarum

(a) Qui plura' de Leopoldi gellis feire cupit, adeat

eius hiftoriam a Cl. Wagner conscriptam.

aeque, ac liumanarum disciplinarum cognitio.
Diuturni regiminis tempore numquam fere
pace frui potuit , nam et domi ciuilibus bels,
lis, Parilinge aulae factione fuscitatis, atque
ftudiofe alitis, octo fupra viginti annos ia-
ctatus fuit., et foris cum foederatis Galliae
principibus difficilliina geflit bella. · In his
tamen fingulari Dei prouidentia ita versatus
eft, vt de plerisque hoftibus triumpharet :
etfi enim bellicarum artium inexpertus num-
quam ipse arma induerit , praeftantiffimis
nihilominus belliducibus conftanter yfus fuit.
Id illi vitio datum, quod infelici quodam fa-
to minus perspicaces aulae ministros in fan.
ctius suum confilium adlegerit: conftat enim
secretissima quaeque aulae Viennenfis confi-
lia Gallis constanter fuiffe prodita, neque
diffimulant scriptores, monarchine Hispani.
cae iacturam aulae. Viennenfis erroribus ad.
fcribi oporcere. Certe prodigii Gimile vide-
ri poteft, quod Ludouicus XIV. post conclu.
fam A. 1698. paçem Rifuicenfem biennii spa. 1698
tio , legati fui opera , non id folummodo
apud Hispanos effecerit, vt - vatiniano illo
duorum, et amplius feculorum odio inter
vtramque nationem feliciter obliterato, po-
tior Hispanicae nobilitatis primorum pars,
ac ipfi adeo aulae adminiftri intimam cum
Gallis colere coeperint amicitiam, verum et-
iam, vt rex ipfe Carolus II. Habsburgicae
donius inde a Caroli V. temporibus in Hi-
spania regnantis poftremus, vltimis tabulis
die II, Octobris A.

Octobris A. 1700. folenni ritu 1700 conditis, excluso agnato fuo legitimo here

[ocr errors]
[ocr errors]

de, Carolo archiduce, Leopoldi filio fecun. dogenito, coronae Hispanicae fuccefforem, heredemque inftituerit Philippum Bourbonium, hancque vltimam voluntatem suam pontificio quoque calculo probari procurauerit. Cete. rum quidquid fit de perpetuis feditionibus, bellisque ciuilibus, quibus Leopoldo imperante Hungaria agitata , conuulfaque fuit , illud tamen longe maximum, aeternaque graticudine dignum praeftitit Hungaris beneficium, quod Budam, ac maximam ditionum Hungaricarum partem, poft duorüm prope feculorum feruitutem, é Turcarum manibus eliberauerit: vt adeo Rákotzius, quique eumi concicauerant, turpislima ingratitudinis nota femet contaminauerint, dum ad patriae suae liberatorem, corona , regnoque exuendum arma Itrinxerunt. Facendum praeterea eft, Leopoldi auspiciis plurimas Hungariae ciuitates pene enerfas, nouis eo deductis coloniis, fuis e ruinis refurgere, vaftiflimisque quaquauerfum folitudinibus populi frequentiani redire coepille. Ecclefia quoque Catholica diu pretla tum refloruit, poftquam epifcopi luis cum capitulis ab exilio reuocati, priftinis fuis sedibus , iuribus, atque pofleffionibus fingulari Leopoldi caesaris pierate, atque muniticentia poftliminio sunt reftiruti. E triplici connubio paucas proles reliquit superstites; ex prima coniuge;' Mar. garetba Theresia Philippi IV. Hispaniae regis filia , fuftulit filiam Mariam Antoniam Maxi. miliano Bauariae electori traditam. Secunda Claudia Felicitas, Ferdinandi Caroli archidu

cis Tyrolis domini filia absque lobole de:
ceffit. Tertia autem Eleonora Magdalena
Philippi Wilbelmi ducis Neoburgici filia fes
quentes edidit; Iofepbum I et Carolum VI.
imperatores, tum vero Mariam Annam Io.
annis V. Lusitaniae regis vxorem : Marian
Elisabetbam Belgii Auftriaci, ac denique
Mariam Magdalenam Tyrolis gubernatricem,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Difficile Iofepbi regnum. Quem in comitiis Pofoniensibus A. 1687. 1687 hereditario iam, ad masculini fexus pofteros iure, Hungarorum regem electum, et inauguratum fuiffe diximus, hoc demum anno 1705. paterna regna vehementer perturba. 1705 ta, atque conuulla pleno iure adiit Iofephus I. Nam vt taceam cruentum illud bellum, quod successionis Hispanicae Carolo archiduci affe. rendae causa, non modo in Hispania, Italia, et Belgio cum Ludouico XIV. verum et

jam cum Bavariae elecrore, pluribusque aliis Palliae foederatis imperii principibus in Germania, atque in ipfis iam Auftriacis ditionibus fortuna non adeo prospera gerebatur , Rákotzius , fi fortalicia , et ciuicates aliquot moenibus firmatas demás, potiorem Hungapiae partem fuam fecerat. Vniuerfa fere regni tributa , et vectigalia , aurum, argentüm, et aes omne cum ditiffimis Hungariae Aurariis in foederatorum erant poteftate : vnde ad nouos tirones ftipendio conducen. dos, ad machiņas bellicas, neceffariumque apparatum copiofe comparandum , bellum denique in principem fuum cum fuccellu profequendum, longe ampliffimus eis neruus accellerat: His igitur tempeftatibus vn. dique se circumseptum videns Iofepbus, mox a morte patris , Tolicite cum secretiori suo senatu deliberauit, quid fibi eo rerum positu effet eligendum: fatiusne foret, spontanea Hispaniae ceffione , difficillimo cum Gallis bello finem quantocyus imponere, ac tuin demum Rákotzianis debellandis, et sub iugum mittendis, vires omnes impendere: quo fic augusta domus Austriaca nouo armorum iure in totius regni Hungarici dominatu in perpetuum conftabiliretur: vel vero, an vei. lius videretur , gentem Hungaram quibus. cumque demum, honestis tainen, conditioni. hus ad quietem , et obsequium reuocare: quod fi impetraretur, pacatis feliciter domi rebus, bellum totis viribus contra Gallos, eorumdemque foederatos posset non fine as primi successus fpe Anglis, Hollandisque lor

« PreviousContinue »