Page images
PDF
EPUB

S. V.

Caefar Icannem Pálfi pacis arbitrum constt

tuit.

Sic praeparatis confoederatorum animis,
tempore vtendum ratus Iofepbus . vulgatis
per regnuin literis, promilla omnibus spon-
te ad obfequium redituris gratia, supremum
iam Rákotzianis obtulit pacis tractationem.
Vt autem facto ipso declararet, quam since-
ro ad fauendum genti Hungaricae ferretur

studio, comiti Ioanni Pálfi Dalmatiae et
Croatiae bano pacis arbitrium detulit, plenam-
que concordiae fanciendae fecit poteftatem,
In arcanis mandatis haec duo folummodo, a
quibus nullo pacto ausit recedere, eidem
commendata sunt, vt hereditaria domus Au-
ftriacae in Hungaria fucceflio, generalium
regni comitiorum autoritate stabilita , tum
vero articuli XXXI. bullae aureae abolitio
falua in perpetuuni nanerent: quod autem adh.
cetera confoederatorum poftulata pertinet
appuit caefar, si modo omnes, et linguli
folenne fidelitatis facramentum legitimo re-
gi suo nuncupare in animum inducerent, ve
aliis pro arbitrio fuo subscriberet Pálfius, a-
lia ad generalia regni comitia , primo quo-
que tempore habenda, rejiceret, Talibus
igitur inltructus navdatis Pálfius fub exitum
A. 1710. aliquot mensium inducias cum con- 1710
foederatis pepigit , tuin vero data, et acce-
pta securitatis fide, seorsim cum Rákotzio in
vico Vaia dicto conuenit. Poft mutua salu.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

tationum officia, noctem integram remotis arbitris colloquendo transegerunt. Hic Pálfius Rúkotzio explicuit, fummam adeffe concordiae, quam caesar vltimo offerebat, et opportunitatem , et neceffitatem, quae fi refpueretur , caesarem iufta correptum indignatione, quauis honefta conditione pacem cum Ludouico XIV. fanciturum, vt vires fuas omnes frangendis confoederatis poffet impendere, qua tempestate pullam eos prorsus caesareae militiae resistendi fpem liabere pofse , vt qui ab exigua regularis militis manu, toties tam turpiter se caesos, debellatosque vidiflent, Quodfi porro caesareorum armorum vi aliquando adacti sub iugum mitterenrur, actum omnino fore de omnibus iuribus, praerogatiuis , et libertatibus gentis Hungaricae, ad quas postrema hac adhuc pacificatione concedendas, Iofepbus adeo prono liberalique eflet animo.

Tum enimvero Hungaros iure armorum subactos non iam veteribus suis, moribus, sed illis, quas victor caesar dictaturus effet, legibus in perpetuum victuros. Assentirentur itaque confoederati hereditariae successioni, folenni comi. tiorum conftitutione ftabilitae, a qua nil prorsus iuribus , praerogatiuis, libertatibus. que fuis tinendum haberent, quod haec omnia caefar in integrum reftituturus effet: finerent aboleri funeftum illum , ac apud nullam rite conftitutam ciuicatem tolerandum Andreae II. art. XXXI. qui toties ciuilibus bellis non fine patriae excidio occafionem praebuisset, iis denique legibus viuere de.

[ocr errors][ocr errors]

inceps in animum inducerent , quibus et fummi principis iura falua manerent, et vna perpecua subditorum felicitas constabiliretur. Affirmauit praeterea Rákotzio, Iofepbum propenso adhuc in eum esse ftudio , dempio Transfiluaniae principacu, nullo pacto amplius a regis Hungariae iurisdictione auellendo, nihil ei honoris, aut dignitatis ne. gaturum , ac insuper auita Rákotzianae do. mus bona omnia integra fide restituturum : id vnum ageret, plenis fubmiffionis, ac fiduciae literis veniam ab optimo caefare deprecaretur, id quod ille etiam poftea iniciis confoederatis praeftitit. His Pálfii fermoni. bus non mediocriter compunctus Rákotzius candide confessus fuit, dudum fe iam confoederatam illam rempublicam, in qua qui. uis imperare, obedire nemo vellet, in qua Tapinae, caedes, ac grauiffima quaeque crimina impunita manerent, ex animo faftidi. uille, non fuiffe tamen fuae poteftatis quidquam hactenus et pro sua, ec pro cominuni patriae falute cuni caefare transigere, quod citra confoederaci fenatus fcitum nihil ei conftituere licebat: acturum fe tamen apud eos, ne infignem hanc caefaris clementiam refpuerent ,

expunctisque enormibus fuis postulatis, aequitati conformes , summique imperantis maieftuti nequaquam contrarias concordiae conditiones proponerent, queis caesar salua dignitate sua poslit subfcribere.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Dimisso colloquio, ad confoederatos re. versus Rákotzius eorum, quae cum Pálfio e. gerat, rationem reddidit, appofitaque oratione omnes ad amplectendam caefaris gratiam, · pacemque demum honeftis conditionibus fanciendam excitare connisus fuit: ac vt ipfe praeclaro ceteris exemplo praeiret, coram Transsiluanorum legatis , eo in conuentu praesentibus, omni illi iuri, quod ex quorumdam electione in Transliluaniam habere videbatur, propalam renunciauit. Verum non eadem confoederatis ceteris, quae duci mens fuit, multi optimae Iofepbi caefaris voluntati per Pálfium libi declaratae diffidentes , exterorum principum vadimonium expetendum elle contendebant, quae res, pacis tractationem in longius tempus dilatura erat. Anglus enim, et Hollandus oratores, inuti. licer toties tentatae negotiationis taedio correpti, dudum iam ex Hungaria discefferant, mediationisque officio aularum fuarum iofsú valedixerant, alii autem Europae principes tam cito conueniri non poterant : alii, qui confecta pace ad res inique ablatas legitimis fuis dominis reftituendas, se vi legum regni condemnandos effe praeuidebant, aut qui rem fuam familiarem omnem pessumdederant, nec quidquani priuati lucri e pace se consecuturos fperabant , bellum porro etiam con

tinuanduin

و

[ocr errors]

tinuandum vrgebant , turpe esse iactantes,
fine, quem fibi praefixerant, non obtento,
ab armis discedere: cumque et Rákotzius
er alii faniora cogitantes inordinate, pesti-
meque hactenus gesti belli damna oggere.
rent, nullamque ea, quain hactenus tenu-
erant, pugnandi ratione, caefaris debellatie
di, Hungariaeque a dominatir domus Austria
cae abftrahendae , fpem effe poffe, multis
rationum mouentis explicarent, non defu•
ere, qui copiofa Rufforum auxilia propediem
confoederatis suppecias latura fomniabant, ac
fi neque haec tenpori adefferit , gloriofius
multo fore, vitam pro libertate ponere,
quam se se caefaris obfequio fubmittere con-
tendebant. Sic distractis confoederatoruni
ordinum voluntatibus, cum nihil concludi
videret Rákotzius, fingulos ad hyberna disce-
dere iullit , primo vere apni insequertis
1711. Husztum Marmarofienfis prouinciae ijti
arcem ad habenda iterum comitia redituros',
ipfe vero a Bettsényio, ceterisque, qui eum
a fiducia in caefarem, ac ab omni cum co.
mite Pálfi congreffu prohibere nitebantur,
induccus, Scholam, Poloniae oppidum, fe res
cepit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »