Page images
PDF
EPUB

1712 no insequente 1712. reuersus, poftqüam he

reditariarum dicionuin omnium gubernacula pleno jure fufcepit, eo ftatim principem curam vertit, vt quaslatae superiorum bellorum motibus Hungariae suam tranquillitatem, felicitatemque redderet. Generalia igitur comitia in diem III. Aprilis a. e. Pofonium conuocari iusit, non solum, vt inaugurationis folennia veteri more, ac inftitu. to ibidem peragerentur , verum etiam, vt quemadmodum pace Szathmarinensi cautum fuerat , domefticorum dissidiorum causae , ac conimunes toti genti querimoniae examinarentur, ac per opportunas leges tollerentur, Priusquam coronatio perageretur , ordines Hungari quinque capita hereditario regi suo scripto porrexere, orantes, vt de iis deinceps obseruandis per folennes literas cautionem daret (a). I. Vt veteri regis eligendi iure fublato, atque articulo XXXI. bullae aureae in perpetuum abolito, ceterae gen. tis immunitates, et priuilegia falua remane. rent. II. Vt sacruni diadema custodum ma. gnatum fidei creditum in Hungaria afferua

retur. III. Vt ditiones olim ad Hungariam Ti spectantes', armorumque caesareorum vi feli

citer iam recuperatae, aut deinceps recuperandae ceu membra reliquo corpori monarchico reftituantur, regnique iurisdictioni, ac gubernationi subjiciantur. IV. Vt fi Caro.

(6) Dedit has Polonii die XXI. Maii A. 1712. in

codice iuris patríi Caroli VI. decret. I, art. II.

[ocr errors]

Lum citra fobólem mafculam decedere con-
tingeret, liberum esset Hungaris pristinum re-
gis eligendi ius.

V. Vt hereditarii reges
tenipore inaugurationis suae de horum capi.
'tum obferuatione, et solenni diplomate, et ;
iureiurando ordines regni securos redderent.
(a). Haec vbi Carolus raca habuiflet , coro-
natio die XII. Maii A. 1712. per Christianum 1712
Augustum Saxoniae ducem S.R. E, cardinalem,
Strigoniensen archiepiscopum fincera cum vni.
uerforum regni ordinum laetitia, atque gra-
tulatione peracta fuit. Hac occafione Caro.
lus consuetum iusiurandum nuncupauit de
gentis Hungaricae immunitatibus , iuribus,
priuilegiis, antiquis item bonis, et approa
batis consuetudinibus obseruandis. Qua ge-
nerali cautione ne ad onines veteres prae-
rogatiuas, leges, et confuetudines absque
difcrimine obstringeretur, eam, quam Iole-
pbus I. A. 1687. juramenti formulae inse- 1687
ruerat, exceptionem, explanationemque ad-
iecit his verbis: prout super eorum intellectu,
et vsu, regio, ac communi statuum consensus
dietaliter conuentum fuerit. Coronationis ho-
vos biennio poft obtigit auguftae caesaris
coniugi, Elisabethae, quo tempore Carolus ,
vt insignia cardinalis Saxonis in Austriacam
domum , et rempublicam merita remunerare-
cur, cunctis eiusdem in archiepiscopacu Stri.
gonieusi succefloribus S.R.I. principum titu.
los diplomaçe die IX. Decembris A, 1714. e. 1714

[ocr errors]

(a) Ibidem,

dito contulit , ob quod augusto caefari publicae ab ordinibus regni gratiae actae faut (a).

S. II.

Quaepiam in re ciuili constituta.

Per eamdem comitiorum opportunitatem optabit Carolus, ve mala omnia, quae inteftinorum motuum tempore vniuerfas ad. ministrationis partes foedum in modum cor. ruperant, communibus confiliis collerentur, ac tota regni gubernatio fapientiffimis confti. tutionibus instauraretur : verum lue peftifera fubito exorta, conuentum Colui tum oportuit, biennio autem poft rursum conuocari ordines

priores curas resumsere, protractisque vsque 1715 ad A. 1715. deliberationibus, multa in com

munem patriae falutem decreta pertulere, quae caesar die X. mensis Iunii eodem ann) fuprema fua autoritate roborauit.

Nos eorum, quae in vtriusque reipublicae commo. • dum ibidem fancita fuere, nonnifi praecipua capita feorsim explicabimus. Ad ciuilem re. gni gubernationem pertinent fequentia : Comite Nicolao Pálfi ab Erdöd in Pauli S.R.J. principis Eszterházi paulo ante comitia de.

[ocr errors]

(a) Citati decret; art. CXI.

mortui locum ad palatini dignitatem euecto, et huius et iudicis curiae, et bani denique autoritas , ac iurisdictio cercis legibus con. stabilita sunt (a). Confirmatis pactis Szath. marinensibus, illis, qui mox millo confoederacioni nuncio ad legitimi principis sui obsequium redierant , vitae gratia , ac bonorum insuper, certis tamen legibus, reftitu. tio decreta : Rákotzio autem , et Bertsényio, qui oblatam fibi yeniam ad praeftitutum tempus amplecti detrectabant , publicatis bonis, perpetua infamia , ac aeternum e patria exiJium dictatum (6). Quorum decreta in patriae, et priuatorum perniciem, variis locis, et temporibus edita, ne cuiquam fraudi, damnoue aliquando effent , vniuerfa conuentuum, a confoederatis celebratorum acta, et facta pro irritis declarata, proseriptaque sunt (c). Vt porro seditionibus , doni cien. dis, omnis deinceps opportunitas tolleretur, neue priuilegio illo , quo nobileni, cuiuscumque criminis noxium legitime prius ci. tari oportebat , nefarii homines abucerentur, prouide sapeitum, vt omnes laefae maiestatis, et perduellionis rėi, (d) feu per accusa. tionis , feu per denunciationis vium proditi fine mora absque praeuia ciratione compres

[ocr errors]

fa) Citati decreti art. V. CX, XXI. XXXIII. XXIX.

et CXIV. (6) Art. XLIX. (c) Art. XXXIT. (d) Vide decreti S. Stephani libri II. cap. LI. Colo

manni libri II. cap. VI,

henderentur, ac fiue intra regnum, fiue extra per delectos regis arbitrio iudices Hun. garos ad legum praefcriptum iudicarentur (a). Quemadmodum autem priuilegium hoc diu apud Hungaros vficatum propterea , quod falúti, securitatique tam principis, quam patriae aduersari experiencia docuerat , iure tunc abolendum cepsuerunt regni ordines, ita cum vna viderent in patriis conftitutio. nibus, aut vetuffa aetate, aut inteftinorum bellorum tempore editis , plurimas teperiri, quas minime iam feruari polle et rectus iu. ftitiae ordo, et fana ratio fuadebat, placuit viros iuris peritissimos e quouis ordine eli. gere, qui mox a terminatis comitiis, leges patrias aequitati minus coufonas, praepofteramque iudiciorum seu habendorum , feu ferendorum rationem ad eum diem in regno ob. feruatain diligenter examinarent, quaeue ici iis emendanda, quae item pro recta iustitiae in tribunalibus administratione, noua instituenda communibus confiliis censuillent futuro generali conuentu referrent, quo eadem propalam illic reuideri, ac fubinde a i perpetuam stabilitatem obtinendam , regia autoritate pollent roborari (1). Haud abfi. militer cum clare perfpicerent regni ordines, nullain adhuc certam, ac determinatam haberi normam, iuxta quam non minus res milita

ris,

in

) Citati decreti Caroli VI. art, VII. et IX, (6) Art, XXIY, et CXXIY.

« PreviousContinue »