Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ris, quam politica , et oeconomica in regno procurarecur, vt adeo multat ad eum diem perperam non fue multorum priuatorum ioa iuria, et communi patriae damno acta fua erint, clarissimi quique viri delecti sunt, qui cum nominandis à caefare commillariis con. Giderent, mutuisque consultationibus nouum militure, politicum, et oeconomicum fifte. ma elaborarent, in proximis regni comitiis exhibendum (a). Quamuis hac quoque oco casione pro regni , eiusdemque finium deo fensione insurrectionem vltro obtulering Hungari,longo tamen vsu edocti, clare iam seni, tire incipiebant, per solam insurrectionem non fatis patriae securitati prospectum effe, ac id. circo ftabilis legionariae tam Hungaricae quam Germanicae militiae ,iusto numero in Hungaria alendue, neceffitatem agnouere, ne itaque sua milici huic deellent stipendia,tributumstabiliter deinceps dependendum toti regno impofitum fuit. Quod militaris tributi onus vt ex aequo diuidi poffet, fancitum eft, vt vniuersum regnum in fuos circulos diuisuin confcriberetur, atque ne fraudi, vel fauori lo cus effet, delecti vnius circuli magiftratus alterum circulum iuxta ideam iisdem in coa mitiis probatam confcriberent (U). Ne denique miles in salutem patriae excubans grauis, moleftusque regnicolis fieret, eiusdeni licen. tia certis legibus coercita , atque illud nomi.

[ocr errors][ocr errors]

() Art, LIX.
b) Art. VIII. LVII. et CXV.
PaLMAP.Illa

natim cautum , ne in nobilium curiis, caftel. lis, et arcibus, parochorum, aliorumue be. neficiatorum aedibus , aut fcholis hofpitium caperet (a). Turcis duorum prope feculorum interuallo in Hungaria dominantibus, multae illustres olim familiae temporum iniquitate auitis bonis suis fpoliatae erant, multi ex aduerfo seu Turcarum conniuentia , feu vi, aut dolo aliena rapuerant: illos, eiectis iam ex Hungaria Turcis , in integrum poftliminio reftitui, hos autem rebus non fuis deturbari, et Carolo caefari, et comitiis quam aequiffimuin videbatur. Quem in finem tribunal ex Hungaris constans iudicibus, quod commissionen Neoaquisticam appellare placuic, Pofonii, Cassouiae, et Zagrabiae conftitutum fuit, cuius muneris erat , possessionum in quaestionem vocatarum iura, titulosque discutere.

Qui ius fuum argumentis lege praefcriptis demonstrasset, auita bona recuperabat, ea tamen conditione, vt partem aliquam sumtuum, quos augusta domus Austriaca in bellum Turcicum profuderat, perfoluta aerario caesareo determinata pecuniae summa, farciret, quo fic immenso aere alieno , quod tam diuturni belli feliciter gesti caufa contrahi oportuerat , sensim semet aula Viennenfis expediret (6). Pro testatorum, heredum, aut legatariorum fecuritate, variis iuris communis foleunicacibus, quae multis litibus oc

(a) Art. XLIII. B) Art. X.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

cafionem praebuerant, antiquatis, fancituni,
vt ad valorem testamenti fatis effet, fi illud
teftator, et quinque testes per eum requi.
fiti , infimul praesentes, nobilitari tamen,
aut aequipollenti praerogatiua gaudences, vel
in cafu neceflitatis alii etiam honeftae con-
ditionis , subscriptione fua, et sigillis cor-
roborarent, ac nonnifi teftatoris, scripturae
ignari, vices sextus teftis paricer requisitús,
et praesens obiret. Ad codicilli autem fo-
lepnitatem nonnifi tres teftes fufficerent
fublata insuper ad valorem teftamenti requis
fita iure communi heredis inftituendi necef-
Gitas. Stacutum praeterea , vt priuilegiata
teftamenta , ve sunt: ad legata pia, inter li-
beros, apud milites, aut tempore peftis con-
dita valerent, fi vel propria testantis manu
scripta , et subscripta, vel nuncupatiua co-
ram duobus teftibus facta fint. De cetero
ceftamenta in locis authenticis, vt sunt capi-
tula, conuentus , iudices regni ordinarii
&c. condi folita pristino suo in vigore sunt
relicta (a). Vt impia exaggeratarum foene-
rationum licentia coerceretur, sub capitalis
funimae amiflione interdictum, plus quam sex
a centum census nomine, aut exigere, aut ob
łatum admittere (b). Cancellariae Hungari-
cae autoritas. vfitatis antea commissionibus om
mnibus, quae ad faciliorem diuerfarum ma.
ceriarum pertractationem inftitutae erant,

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

penitus abolitis , perpetuam his comitiis fta. bilitatem obtinuit, non secus, ac camera regia Hungarica, quae vt eo maiori cum ae. rarii regii vtilitate, bona coronae, vniuersos. que prouentus regios deinceps poffet procurare, et caesari , et comitiis placuit introdu. ctum, obseruatumque sub Leopoldo caefare Gistema oeconomicum abolere , quapropter peculiaribus adminiftrationibus cameralibus, quae Budae, Elzekini, Aradini, Szegedini pluribusque aliis in locis collocatae erant, publica conftitutione fublatis, vniuerfa res oeconomica camerae regiae moderationi, iv. risdictioni, adminiftrationique est concredi. ta (a). Porro cum Rákotziani confoederati non vna vice vrlerint, vt cancellarius aulicus Hungaricus alternis vicibus cam e facro, quam e seculari ordine nominaretur, idipfumque pace Szathmarinenfi cautum fuerit , fub hoc tempus poft longain annorum feriem, primus e feculari ordine ad inunus hoc e. uectus fuit C. Nicolaus Illésházi. Demua nequid ad publicum regni commodum infti. tutum praetereamus ,

veredariae ftationes $681 iam A. 1681. per Leopoldiim caefarem intro

duci coeptae, noua consticutione confirmatae funt. Quo autem et itinerantium, et rerum, ac literaruni securitati eo amplius prospicere. tur, fapienter decrecum, ne veredariae ftationes aliis, quam poffeffionatis regni nobilibus, deinceps conferancur (6).

(a) Art. XVII. et XVIII.
@ Art. XXII,

S. III.

Nonnulla in re ecclefiaftica decreta.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Res ecclesiasticas et lub Turcarum domina-
tu, et poftremo ciuili bello non mediocri-
cer conuulsas peculiari studio complexus can
rolus, vt honorifici illius tituli, quo Diuus
Stephanus fucceffores fuos Hungariae reges
exornatos, obstrictosque effe voluit (a),
Summi videlicet ecclefiarum Dei in apostolica
boc regno patroni officia ad amuffim exple.
ret, folenne illud votum , quo fe A. 1693. 1693
propalam in þafilica Diui Stephani ad auitam

religionem orthodoxam priftinae dignitati re. eftituendam, ad ecclesias Tub Ottomannica fer

uitute defolatas, aut penitus euerfas restau.

randas, ad congruam subliftentiam parochis, { animarumque curatoribus fubministrandam

ad pristina denique jura possessionaria fub

Turcis amilla praelatis reddenda, Leopoldus
TM, obligauerat (6), se primo quoque tempo-

re foluturum fidem dedit. Quem in finem
eetera înter decreuit, vt tam ecclefiaftici,
quam religiofi, obcenta prius a se venia, fua,
ecolefiarumque fibi creditarum bona, feu in

fifcum, seu ad priuatorum manus iniquitate is temporum deuolura, via iuris poffint vindi

les CH

[ocr errors]

(a) Decret. S Stephani lib. II. cap. I. et Tripart,

part 1. tit. XI.
(6) Timon in epito.ne chronol. ad annum 16931

« PreviousContinue »