Page images
PDF
EPUB

collocandam effe, vt non etiam Dei, cuncta arbitrio fuo moderautis, opus fit aúxilio, foleppi edicto ad omnes prouincias. dato praecepit, vt fubditi fui Christianae vitae probitate cumprimis, tum vero publicis, pri. uatisque precibus diuinam exercitui caesareo benedictionem implorarent: quem in finem choreas omnes, lusus, cunctaque legibus , moribusque Chriftianis aduerfantia conued. ticula feuere interdixit: discedenti denique Vienna Eugenio Saluatoris humani generis de cruce pendentis effigiem auream dono de. dit, monens: vt hoc duce bellaret, vince. ret, triumpharet. Eugenius tam donum, quam omen felicissimum venerabundus acci. piens refpondit : se neque muneri, neque exspectationi defuturum , modo coelestis dux auxilio adfit, caefar autem pugnantem fa. uore profequatur , protegat autoritate. Re. bus omnibus hunc in modum difpofitis, Exgenius Vienna digreffus, Futakinum , vbi flo

tentiflimus Chriftianoruin exercitus iam vna 1717 collectus erat, die XIX. Maii A. 1717. per.

uenit. Centum armatorum millia in caftris numerabantur, quos inter quinquagenis plu. res partim regii fanguinis, partim regnantium per Europam principum e domibus orci adolescentes, et viri cenfebantur, qui Euge. nii fummi eo aeuo ducis fama ex omni gen

. te exciti, miliciae rudimenta alii, alii mul. tis iam conspicuam palmis virtutem tanti herois aufpiciis illuftraturi, fub figna Caesatea confluxerant. Luftrato exercitu, profe. 'ctio in diem X. Iunii indicca, Belgradum.

que

[ocr errors][merged small][ocr errors]

que gloriae auido militi ad oppugnandum propofitum. Transmislis Tibisco , ceteris que fluuiis interfluentibus breui ad Pantsouani yentum. Vnde praemiffa in aduerfam Da. nubii ripani delecta copiarum manu, Tur cis, qui oblistere aufi erant, magna cum cae. de in fugam actis, ponte demum perfecto, vniuersum exercitum per vaftiflimum flumen die XIX. Iunii inspeccante hofte traduxit, Explorato mox fumma diligentia Belgradi fi tu, poftridie copias yrbi circumfudit , et locum omuem, qui Danubium inter , ac Sauum intercedit, caftris occupauit, quae du cto protinus vsque ad ytriusque fluminis ri. pas duplici iuftae magnitudinis vallo communiri curauit: quorum altero vrbs vndique occlusa, altero autem caftrorum terga aduersus Turcarum copias, fi forte obfidione durante auxilio mitterentur , prouide non mi. nus, quam fortiter firmata funt. Eo deinde curas conuertit Eugenius , vt Auuium vtrum. que in potestate haberet: quare propius vrbem, naualem in Danubio pontem adduci iuffit, ad cuius custodiam plurimae aliae naues, anchoris alfixae, sunt additae. Ad Temesiae ip Danubium influentis ostia classem' colloca. uit , quae hoftes, ne quid a tergo ponti 'officerent, prohiberec » Duae insuper aliae clalles supra Belgradum constitutae funt: Sa. uus denique, vt et illac liber caesareo exercitui eflet commeatus, naualem portem aduersus vim hoftium egregie et terra, et flumine communicum accepit: quibus omnibus prouide , lapienterque constitucis , vrbis at

Palma P,III.

[ocr errors]
[ocr errors]

ctiffime vndique conclusae moenia immensa inachinarum bellicarum vi quaffari coepere, In ipfam etiam vrbem tantus mox globorum numerus iniectus est, vt vix quisquam cuto ex aedibus suis egredi auderet. Ad calami. tatem hanc illud etiam acceffit, quod a criginta praesidiariorum millibus potiore iam annonae parte consumta , fame laborari coeptum fit, cui cum ob aditus omnes caefareu milite interceptos , nulla ratione fuccurri poffet, iam tum deditionem facturi erant praefidiarii, nifi certis fignis comperiffent, nouum vezirium, virum bellicofum, propediem ad foluendam obfidionem aduenturum.

res

S. VII.

Turcis profligatis Belgradum receptum. Et reipfa die XXVIII. Iulii in-conspectum venit immensus Turcarum exercitus CC. millibus armatoruin conftans , propiusque femper

accedens caftris, inde a Danubio ad Sa. uum vsque protenfis, tertio poft die Eugenii caftra cirçumuallauit: vt adeo Chriftiani exercitus a fronte vrbe munitiffima, ad latera Danubio, et Sauo fluminibus, a tergo denique immensa Turcarum multitudine circumdati fama per Europam didita, trepidatione fufpensos principum , ac populorum animos tenuerit, Maxima càmen curarum pars ad

1

[ocr errors]

Carolum caesarem pertinuit,fortunae viciffitudinum, bellique casuum non ignarum: quod cum Eugenius non ignorarec, per nuncios, et liceras cerciorem eum reddidit, fecuricati exer. cicus Christiani optime else prospectum, firmisfimas elle munitiones , plena commeacuum castra, ac denique, si forte fortuna iniquiorem fe praeberet, geminos pontes Danubio, Sauoque Aluminibus inftratos in sua esse po teftate, per quos, fi ita res ferat, exercitus ad tutiora reducatur. Ceterum res non-vacabàt periculo; vezirius enim cum videret, nulla prorsus via laborantibus obfeffis annonam inferri poffe, nostros igne perdomare in animum induxit, quare e CXXX. grandioribus machinis tantani globorum tempeftatem in Eugenii caftra effudit, vt multi fortiffimi viri inulti caderent, cumque nec fic feu vi. gilantiam noftrorum deludere, feu fortitudi, uem poslec frangere, id demum confilii iniit, vt conftituto die, vno, eodemque tempore, et, praesidiarii a fronce, ec ipse a tergo caefareos ex improuiso inuaderent, quod cum ex literis a vezirio ad praefectum vrbis datis, et nuncii, qui eas clam in vrbem perferendas habuit, narratione didiciffet Pálfius, Eugenioque reculiffet, hic diem praelio de ftinatum fibi quantocyus anteuertendum pum tauit. Quapropter et decretorii certaminis ineundi, et rerum omnium gerendarum idea maturo iudicio apud fe defcripta, die XV. Augusti sub noctem arcana ducibus mandata conlignauit : Viadro, et Brounio cum parte exercitus in caftris remanere iuffo, Calufio

G g?

1

[ocr errors]

rei tormentariae praefecto praecepit, vt accepto figno, folito pluribus tormentis, indefinenter explosis , vrbem quatiat, obfelfosque a facienda eruptione abfterreat, tum vero exercitum, vezirti caftra aggreffurum, ita diuidit, vt pedicatui princeps Wirtembergius, equitatui autem Ioannes l'alfius praeef. let. In prima acie dextrum cornu Stabrem. bergius, Liniftrum Harrachius duceret, fecun, dani -autem aciem Beueranus princeps moderaretur. Equitatu poftea ad vtramque alam ditpofito, dextra Ebergényio, Mersio, et Batteo : sinistra Nádasdio, Martignio, et Montecuculo regenda obtigit: Seckendorfius deni. que cum subsidiariis copiis - leute fubfequi, ac, li qua parte acies noftra inclinaret, fuppetias ferre iuffus. : Vt autem miles refectis tantisper viribus eo expeditior die postero ad praelium confurgeret, vel potius, vt occultiora manerent pugnae poftridie ineundae consilia, singulos folito citius quieti se dare, fomnumque capere iussit Eugenius, Curatis itaque noctu corporibus, et equis, cunctis. que

fummo filentio rite dispositis, Eugenius fuorum ordines obequitans , et praesentia sua, et paucis verbis tanto fingulos ardore inflammauit, vt aegre iam contineri miles in. tra valla poflet: pec mora , fub- tertiam no. cris vigiliam, filentibus fignis, exercitui profectio imperata. Et vero, fi vnquam a. lias, tum certe fauentiffimam fibi' habuit fortunam Eugenius, nam cum cuncta eo, quo praeceperat, ordine, a ducibus, militi. busque agerentur, ii primum Turcae, qui

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »