Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

extra caftra collocati erant, ex improuifo obe ruti noftrorum virtute multa cum caede in fugam acti funt. Eodem pugnandi ardore fuperató hostilium caftrorum vallo , caefarei mediis in caftris redintegrato praelio, ac per quinque horas producto, profligatis vbique hoftibus, lucente iam fole insignem victoriam reportarunt. Vezirius etfi et militis, et periti imperatoris partes toto eo praelio e. gregie exequeretur, caesareorum nihilomi. nus impetum ferre non valens, fugam et ipse arripuit, caftris, impedimentis, ac thefauris omnibus victori relictis, Cecidere partim in praelio, partim in fuga XXX. Tur. carum, ac potiffimum ianitsarorum, millia. Profligato hunc in modum vezirio victor Eugenius castra sua , illico repetiit, ac illu. ftriores captivos aliquot Turcas in vrbem dimifit, qui triftiflimam cladem, cujus ipli teftes erant, loci gubernatori referrent : quid enim foris ageretur cum vezirio, ignorabant oblefli, quod et denfiores nebulae, et igni. um fuius visumi, auditum autem continui tormentorum in vrbem fulminantium fragores interceperint. Cum itaque, quos diximus, captiui cladis magnitudinem viuis colo ribus in vrbe depinxissent, incredibile dictu , quantum obfefforum animi conciderinc. Itaque poftquam Eugenius millo in vrbem nuncio, deditionem imperaffet, gubernator ne victorem tergiuersatione fua irritaret, liberuin fibi, fuisque disceffum pactus, fine mora vrbem, arcem, apparatum bellicum, ac classem denique omnem in Danubio ficam

[merged small][ocr errors][ocr errors]

caesareanis die XVII. Augusti tradidit. Ex. cellere ex vrbe praeter imbellem turbam , XX. millia armatorum, ceteri enim variis eruptionibus necati, aut vulueribus, morbisque confecti interea obierant. Hunc in modum fractis orientis viribus, Belgrado recepto, Eugenius dimiffis folito maturius zip ftatiua militibus, inter faustas, quacumque iter habebat, populi acclainationes Viennam die XIX. Octobris rediit: cui caefar millo obuiam extra fuburbia legato , gratulatus , gladium auro, et gemmis diuitem muneris loco tradidit, ac venientem paulo poft vel. ut Chriftiani imperii vindiceni, et conseruatorem pro folio laudauit (a).

[merged small][ocr errors][merged small]

Pax Palfarouitzenfis. Acbmetes III. Turcarum imperator maximis aliquot exercitibus, firmiffimis arcibus, Te. mesienli banatu , Seruia, et pluribus aliis ditionibus biennij spatio amiflis, vt vltimam imperii sui ruinam tempeftiue prohiberet , paçem a victore caesare petere coepit. Va

(n) Res ab Eugenio praeclare , fortiterque geftas ele

gante, calamb descripfit Guido Ferrarius tribus li. bris comprehenlas, quae typis Tyrnauiae A. 1765. funt recusae.

[ocr errors]

ria tum erant de ea vel concedenda, vel ne. ganda Viennensium miniftrorum confilia; lub idem enim tempus Philippus V. Andegauenfis rex Hifpaniae, numerosa classe in Italiam transmiffa, Neapolim , et Siciliam, velut partem hereditatis Hispanicae, Carolo VI. eripere constituit, cuius quidem belli causam plerique attribuunt Elisabetbae Parmenfi, quam Philippus A. 1714. secundis nuptiis 1714 tibi copulauerat , cum enim haec Caroli VI. tum adhuc pro Hispanica successione decertantis, nuptias ambiuiffet, nonnullorumque aulicorum Viennenfium faccione repullam patla Elisabetham Christinam Brunfuicenfem, libi A. 1708. per Carolum praelatam, nequa. 1708 quam pofset digerere, vindictae studio correpta , in id totis poftea viribus incubuit, vt Italicas ditiones omnes , domui Austria. cae detractas, prolibus suis affereret: id quod reipfa etiam poftea in effectum deduxit. Fruftra fuere Romani pontificis, regis Galliae, pluriumque aliorum Europae principum ftudia , quibus Philippum regem ab inferendo id temporis domui Austriacae bello abducere conabantur. Sed neque copiosa classe, quam Angli, caesaris foederati, Neapolim transmiserant, a suscepto femel in coniugis reginae gratiam proposito dimoueri potuit. Hoc igi. tur rerum Auftriacarum politu, Eugenius autor erat, vt Italica regna Anglis, Hollan

disque foederatis aduersus Hispanorum clafsi fem defendenda crederentur, aut certe di

tionum aliquarum ceffione, pax cum Philippo confieret: vrgebat ex aduerfo profequendum

[ocr errors]

effe in Turcas victoriarum cursum, deletis tor iam exercitibus eneruatam , ac panico quodam cerrore correptam gentem Ottoman. nicam, minime amplius caefareis armis poffe refiftere , continuato fuperis fauentibus bello, caesareas copias nemine resistente Bizántium vfque vincendo progreffuras, vicroriaeque trophaea breui in vrbe hac defiXuras, qua occupata, Carolum VI. occidentali imperio orientale poftliminio coniuncturum. Quodli euenifler, tum profecto augufta domus Austriaca tot populorum, regnorumque sub iugum mifforum amplitudine, et cuiusuis generis commerciorum frequentatione omnium opulentiffima, Horentiffimaque euafura erat.

Verum haec Eugenii, aliorum. que militarium virorum confilia displicebant ciuilium rerum adminiftris , qui Neapolim, et Siciliam, quam tamen fato poftea ami. fimus', incertae orientalis imperii expugnationi anteferendam putauere , atque idcirco pacem Turcis haud grauate concedendam, viresque poftea omnes ad tuendam coutra Hispanos Italiam quantocyus traducendas fuadebant. Id ipsuin suggerebant Angli, et Hol. landi oratores , ne continuato in Turcas bel. Jo, totum Auftriacas in Italia partes susten. tandi onus eorum pecuniis, militibusque incumberet. Poft multa in lanctiore consilio pro, et contra agitata, caesar ipse demum ad pacem Turcis concedendam flexit animum, eiusdemque conficiendae arbitrium Anglis, Hollandisque oratoribus commisit. Quem in finem delectum fuit Paffarouitzium, oppi

:

[ocr errors][merged small][ocr errors]

dulum in orientali Aluminis Moravae ripa
haud procul a Danubio fitum, quo vtriusque
partis legati conuenirent. Vt tamen Tur-
cae nouis cerroribus admotis ad ea, quae
caefarei voluere, cedenda eo facilius adige-
rentur, Eugenius dux Belgradum profectus
tanta diligentia res omnes curare coepit ,
tamquam fi acerrimum bellum inftaret, quin
etiam millo interdum ad arbitros nuncio,
sciscitari iussit, ellerne victore caesare dignae,
pacis fpes , vel fecus ? vt ipse abrupta illi-
us tractatione, paratas iam copias protinus
Bizantium versus poflet promouere. Itaque
Eugenii potiffimuin Belgradi praesentiae, et
bellico apparacui tribuendum eft, quod Tur-
cae in omnr. fere, quae caefarei oratores
petebant, consenserint, tabulasque pacis die
XXI. Iulii A. 1718. subscripserint; earum 1718
haec fere summa fuit : pax in XXIV. annos
firma efto. Temesuarinum, toto cum banatu,
Belgradum cum adiacente Seruia
lachiae ad Alutam vfque: Bosniae item pars
iuxta constitutos limites, Carolo Hungariae
regi cedat. Captiui omnes intra duorum
menfium fpatium reftituantur. Caesarei fub-
diti liberam habeant commercia cum orien-
talibus prouinciis exercendi poteftatem. Chri-
ftianis quoque omnibus libera Hierofolymas
pietatis caula peregrinatio concedatur. 'Ve.
necis tota Peloponnefus reddatur. Pax de.
mum Patlarouitzii confecta Viennae, Bizan,
tii, et Venetiis intra dies XXX. principum
ipforum calculo confirmetur. Illud hic mi-
nime praetereundum: pacis cum Turcis &cce.

[ocr errors][ocr errors]

.. pars Va.

« PreviousContinue »