Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

candide , fideliterque lectoribus noftris explicare conati sumus, praecipua funt indouari, ac in meliorem ordinem reuocati fiftematis Hungarici, in cuius diuerfis partibus

elaborandis, commissiones ex Hungaris vtri. 1715 usque ordinis conflacae iani A. 1715. publi.

ca autoritate inftitutae pluribus annis operam fuam locauerant , quaeque in praesentibus comitiis per ordines regni anni vnius fpatio fumma diligentia, et accuratione examinata, accedente Caroli VI. affenfu publicae, perpetuaeque legis autoritatem funt consecuta. Quae omnia etfi prouide, sapienterque elfeni dispofira, quia tamen et piiflimus caesar, et ordines regni oprime perspectum habuerunt , ad fummi imperantis , fubdito. sumque securitatem , et falutem, fola humani ingenii , et prudentiae confilia minime fufficere, nifi Dei supremi populorum omnium moderatoris fauore, et auxilio protegan. tur: idcirco diuorum Hungariae regum imi. tatione conatibus, inftitutisque suis caele. ftem benedictionem procurandam cenfuerunt. Hunc in finem lege sancitum, vt religiofi ordines, feu olim, seu recenter in regnum admiffi, in signum graticudinis , et pietatis finguli XII. sacrosanctae miffae facrificia pro Juae maiestatis facratiffimaë, et fuccefforum Hungariae regum, regnique buius apoftolici incolumitate , incremento , et prosperitate fine gulis annis, et in perpetuum dicere, et celebra162 moniales autężn celebrari facere teneantur

: (a). Repetitis toties sacrificiis diuinam pla

cari maiestatem, ac tam principi , quam po-
pulo propitiam reddi, quis eft, qui in du:
bium reuocet ?

[ocr errors][merged small][merged small]

Celeberrimis his comitiis, quae fistematica audiunt, die XIX. Iunii A. 1723. absolutis, 1723 poftquám illa, quae fapienter conftituta funt,

vbiuis in vsum deduci coepere, nouam mox [ Hungaria, eamque meliorem formam induit.

Sublatis felieiter veterum odiorum, et seces. i fonum caulis, euulla ex animis funefta prin

cipem inter, et subditos diffidentia, fui, re. * rumque fuarum fecuri Hungari ftudia sua non

ad priuatam tantummodo felicitatem, verum etiam ad communem patriae suae falutem, et gloriam procurandam conuertere. Res politica duorum prope -seculorum agitationibus labefactata , in pulchrum reuocari ordinem, fraudes, inueterati abusus, et noxia ciuili societati crimina corrigi, omnia denique innouari, atque reuiuiscere. Crefcebat

1

(a) Ibidem art. XCVI.

pedetentim apud Carolum Hungarorum exiftimatio, qui per tot dicasteria, er tribunalia, velut totidem theatra, distributi, lucu. lepta fidei in regem, ingenii item, sapien. tiae, ac prudentiae edebant fpecimina, cum antea plurimi et natalium fplendore, et opi. bus conspicui, ab omni reipublicae adminiItratione exclusi, domi in ocio torpefcerent, vitiisque inde pasci folitis vacarent. Iuuen. tus Hungarica nouis tot muneribus, et officiis a Carolo institutis, et palaeftram, in qua pro communi bono operam nauaret, et laborum fuorum praemia fibi propofita videns, alacrius iam, diligentiusque in disciplinas, bonásque artes, quibus vtiles patriae ciues formantur , incumbere coepit , vnde plurimi jllustres, clariflimique viri prodiere, quo. rum intemeratam tidem, et operam rebus , confiliisque fuis vtilissimam et Carolus VL. et, quae eum in regno excepit, augusta Maria Theresia sunt experti, quorum nomina huc adf ribere luperuacaneum censemus, quod eorum memoria etiamnuin omnium ore ce. Jebretur. Obliterato fenfim exterarum nationum odio, Hungari cum ceteris Auftriacae domus populis sinceram colere amicitiam , summaque voluntatum consensione totius corporis monarchici falutem, et gloriam quaerere suum effe putauerunt. Inter militarem ordinem, certis legibus coercitum, et incolas concordia restituta, et copiofior legionarii militis numerus, et conitans illius in regno praesentia experebatur, quem ante hofte ipsa acerbius aderant, ad quem ex O

eani

re

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

minibus regni finibus exterminandum, iam
inde a Ferdinandi I. ceniporibus ad fangui.
nem vfque interdum decertatum fuit. Re-
florefcente hunc in modum Hungaria, po.
tillima laetitiae pars ad Carolum VI. perci..
nebat, vt qui prudentia, clementiaque sua
paucorum annorum spatio ,
rum in gubervationis forma commutatio.
nem apud Hungaros introduxit, et stabiliuit,
quam maiores fui nullis artibus, nullaue et.
iam vi adhibita, vnquam in effectum dedu.
cere poterant , tamque folida , innouati a
se regni Hungarici jecit fundamenta, quae
numquam deinceps funt labefactata.

Hoc
rerum Hungaricarum pofitu, ve quanti gen.
tem fibi chariflimam faceret, illuftri aliquo
specimine declararet , demortuo Nicolao e
comitibus Pálfi ab Erdöd , Franciscum Ste-
phanum Lotharingiae, et Hetruriae ducem,
deftinatum iam generum, cum amplissima lo- .
cumtenentis fui potestate A. 1732. eidem 1732
praefecit ,

, quo ille in optime iam confti.
tuta re Hungarica dirigenda dilficillimam
gubernandi artem , se duce moderatoreque,
condisceret,

[ocr errors][merged small]

Belli Italici improsper exitus.
Gloria , quam Carolus a profligatis olim ex
Hungaria Furcis, à restituta Hungariae tran-
quillitate, ac tota denique monarchia Austri-

+

[ocr errors]

aca optime constituta , non immerito colle. gerat, non leuiter deinceps obscurari, imminuique coepit. Bellum illud, cui Stanislaus Letfinszki a Polonico folio exclusus, ac in eiusdem locum Fridericus Augustus ele.

ctor Saxoniae caefareis armis fuffectus A. 1733 1733. occasionem praebuerat, cuin potentif

fimis duobus hoftibus Hifpanis, et Gallis suc. cellu non optimo in Italia gerebatur: Hispano Neapolim , et Siciliam secundo genito filio suo Carolo, Gallo autem Lotharingiae, et Barri ducatum, cui iam

cui iam a seculo, et amplius omnibus artibus inhiabat", coronae Gal. licae asserere cupientibus. Ac reipsa vter

que demum voti damnati sunt, pace Vien1738 nae A. 1738. die XVIII. Nouembris conclu.

fa, atque subferipta. Eius hae praecipuae fuere conditiones: Neapolis, et Sicilia Carola infanci Hifpaniae pleno iure cederet hić vicillim Parmam, Placentiam , ac insu. per tain suum, quam genitricis suae Elisa. Lethae Parmenfis ius omne in magnum Hetruriae ducatum Carolo VI. caefari transcri. beret. Ducatus Lotharingiae , et Barri Stanislao Letsinszki, exuli Poloniae regi, ad obitum vsque relinqueretur, hoc exstincto, ad Galliae dominatum deuoluendus. Haec aui. tarum, ac a feptem seculis polleffarum ditiouum iactura vt ferenissimae domui Lotha. ringicae farciretur, iisdem tabulis cautum fuit, vt poft Ioannis Gastonis poftremi magni ducis obitum Lotharingi duces Hetruriae poffeffionem hereditario iure adirent, Denique fanctio illa pragmatica, qua Çaro

« PreviousContinue »