Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

lus VI. caefar-Austriacarum ditiovun succes-
fionem ad Mariam Tberefium filiam tranftu.
lerat, quaeque a Friderico Augusto Saxone,
pluribusque aliis cognatis Germaniae princi-
pibus subscripta erat, ab Hifpanis quoque ,
Gallis, tocaque domo Bourbonica acceptare.

Franciscus Lotharingus tum Hungariae
locumtenens volente ita augusto focero, a-
uitis fuis in Lotharingiam, et Barrum iu.
ribus solenni scripto Pofonii die XIII. Fe-
bruarii A. 1737. renunciauit, mortuoque an. 1737
no infequente die IX. Iulii Ioanne Gastoni
magni ducatus Hetruriae poffeffionem conci-
nuo per legatum suum adiit. Ex quibus fa.
cile quisque intelliget , quo iure augusta do-
mus Lotharingo-Auftriaca inagno ducatui He-
truriae hodiedum imperet,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Nondum litibus cum domo Bourbonica fi-
nis impofitus erat, cum nouo iteruin, .eo-
demque prorsus improfpero cum Turcis bel.
lo implicari coepimus. Primam huic dede-
re caufam Annae Rufforum imperatricis cum
porta Ottomannica diflidia : cum enim Tar-
tari Crimaeenses, aliiue Turcarum dominatui
obnoxii Afiae populi crebris incursionibus
suis, compluribus imperii Ruffici ditionibus

funeftam intulissent vastitatem: neque porta
Ottomantica , faepius licet interpellata , in-
iurias has pro poteftate prohiberet, nec illa-
ta damna farcire aut vellet, aut poffet, An,
na, Rullorum imperatrix, vt finium ; popu.
lorumque suorum securitati efficaciter pro-
fpiceret , fimul Crimaeenfes Tartaros fubiu.
gum mittere , fimul aurem l'urcas bello ca-
ftigare decreuit. Itaque fupremo belliduce
Münicbio ad fubiugandam Crimaeam, duce
autem Lascio ad celeberrimum id temporis
fortalitium,

Atrou dictum, oppugnandum A.
1735 1736. dimissis, folenni fcripto vbiuis diuul-

gato, belli in Turcas fufcepti causas expli.
cuit, ea tamen cum declaratione , fe ab ho.
stilitatibus deftituram, humanoque fanguini
perlibenter parcituram , modo lites idmodi
pace terminentur, qua fuae , imperiique sui
dignitati condigna praeftaretur satisfactio (a).
Principio havd magnopere hoc Ruflorum in
se apparatu commoti fuere ministri Turcici,
quod cum folis illis negotium fibi fore exi-
ftimarent, neque dubitarent, Carolum VI.
caesarem, difficili cum domo Bourbonica bello
adhuc tum implicitum, prohibitum iri, quo-

minus XXX. millia subsidiarii militis ex foe-
1796 dere A. 1726. cum aula Petropolitana inito,

[ocr errors]

(a) Vide memoire Historique, Politique, et Militaje

re sur la Russie par le General de Manstein pag.
116. et sequ. ltem I listoire des pegotiations pour
la Paix conclue a Belgrad par Mr. l'Abbé Lav-
gier Tom. I. pag. 21. et sequa

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ruflis pollit submittere. At cum orator Gal.
licus marchio de Villanoua fide digne récu.
lillet, praeliminares Auftriacam inter , ec
Bourbonicam domum pacis articulos vtrinque
iam fignatos effe, non immerito vereri coe-
peránt , ne continuato diutius cum Ruslis
bello, caefaris quoque eisdem foederati iras,
viresque in fe concitarent. Quod vt effica-
citer impedirent , litium se inter, et Annam
imperatricem componendarum arbitrium Ca-
rolo caesari detulere: quod fi ille in fe fuf-
ciperet , pro cerco confidebant , quamdiu
fpes aliqua esset concordiae, restiguendae, cum
qua, pacis arbitrum nil aduersum se hoftile
tentaturum. Haud grauate eam prouinciam
in le affumfit caefar, nullaque interpofita
mora suo apud portam Ottomannicam incer.
nuncio baroni Thalmanna plenam agendi po-
teltatem transmisit. Ad destinatum negocia-
tioni habendae et locum, et diem eodem
anno 1735. conuenere cum oratore caefareo 1736
depurati Bizantio purpurati, ac quatuor pro-
pemodum menfibus mittendos ab aula Petro-
politana ad pacem conficiendam miniftros in-
callum praestolati funt. Ea res grauiter ac:
cepta fuit a Turcis, praefertim cum certisli.
mis nunciis comperiifent, fecundiffimos Rus
ficorum armorum in Criniaea fuccellus, vnde
grauissimas de minus fincera Annae impera-
tricis ad pacem conficiendam voluntate, fu.
fpiciones concepere, sed et de Caroli VI.
caefaris fide , ac aduersum se amicitia addu.
bitare coeperunt, poftquam intellexerant,
Ioanne Pálfio Dalmatiae, ec Croatiae bano

[ocr errors]

duce, caefareas copias Furaikinum confuere, maximosque in limitibus Hungariae ad bel. lum apparatus fieri. Ac reáple caesar , vc Turcas belli, sua etiam ex parte vi foederis gerendi, metu aliquantum percelleret , ac ad Petropolitanae aulae poltulatis fubfcribens dum eo certius adigeret, Annae imperatricis Rufforum rogatu copias in limitibus col.

ligi, belluinque apparari , atque etiam inse. 1737 quentis anni 1737: principio, Turcis aper.

te belluin declarari iufferat,' bili foederatae fuae imperatricis Rufliae votis quantocyus satisfacerent. Itaque interrupta prius pacis negotiatio, Turcis enixe petentibus, rursus eodem anno resumta fuit. Conuene re in oppido Poloniae Nemirou et Ruslici, et Turcici miniftri coram caefareis arbitris: comite de Ostein caesareo apud aulam Petropo. litanam id cemporis oratorė, comice de Valszeck, et barone Thalmann de pace acturi. Datum consultationibus initium die XVI. Augusti. At cum belligerantes aulae ne latum quidem voguem a postulatis fuis vellent dic cedere, rebus infectis die XIV. Octobris eiusdem anni congreffui finis eft impofitus. Hoc rerum pofitu cum Carolus VI. caefar ob factam, vt fupra meminimus, belli declaratio. nem, et vi foederis Ruslici, et quia eius copiae reipfa iam Seckendorfio duce hoftilitates in limitibus exercere coeperant,

belluin Turcicum euitari amplius non posse cerneret: ex aduerfo autem plurium iam annorum bellis vires fuas vehementer exhauftas, rei diutius gerendae minime fuffecturas clare

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

perspicerets comitem Ostein fuum Petropoli
oratorem aduonuit, yt his, aliisque ratio.

momentis Annae imperatrici ex.
pofitis, eamdem ad validas copias per Va.
lachiam sibi quantocyus in Hungariam, trans-
mitcendas permoueret, quo fic necellariis
auxiliis refectus, ad bellum, quod nullo fuo
lucro, fed folius Rufliae iuuandae caufa , fibi
accraxerac , non modo: sustivendum, verum
etiam fortiter propulfandum par redderetur.
Hunc in finem marchionem quoque de Bote
ta Petropolim fub idem tempus ablegauerat,
eadem postulata iteraturum. At marefchal-
lus Münicbius per eain opportunitatem, qua
hyemis tempore e caftris tantisper Petropo-
liin decellerat , pro implacabili fuo iu Au.
Atriacam domum odio, fpeciofis rationibus in
medium adductis, eo demum, et aulae , sena.
tores, et imperatricem ipfam persuasit, vc
petitii auxilia Carolo VI. reipsa denegarentur.
Ne tamen is viribus fuis difficiliore bello
premeretur, neue Turcae justo, maiorem co.
piarum partem ad oppugnandam Hungariam
poslint transmittere, Ruslos geminis, iisdem-
que

maximis exercitibus duce Münichio , et Lascio seorsim pofthac rem, actyros, ficque Turcarum vires trifariam neceflario diuidendas , caesaris oratori ab aulae Petropolicanae ministris responsum fuit, Quo quidem tempore, fi caesari tam fibi fideli, promtoque foederato , fideliter pariter assistere vo. luissent, desideratasque suppetias transpuifitsent Rusli, et ipfi bellum , cetera gloriose geftum, longe maiore cum iniperii lui emo. lumento confecillent, et caefar . tam dura,

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »