Page images
PDF
EPUB

vt Belgradenfis poftea fuit, pace cum Tur. cis ineunda fuiffet liberatus. Neque hoc los lo argumento fuum iu Austriacos odium de. clarauerat Münichius; anno enim insequente cum iöfelici bello premeretur, ac vniuerfas propemodum orientis vires vezirio ipfo.dude contra se conuerti videret Carolus, atque

idcirco rurfum fibi debita ex mutuo foedere 1739 XXX. armatorum millia pro anni 1739. ex

peditione fuppetias dari ab Anna imperatrice maiorem in modum flagitaffet, eiusdem iterum artibus effectum eft, vt aequiffimi postulati repulfam pateretur : atque illud vniuerfim obferuatum fuit', Münichium fiue in belli contra Turcas administrandi ratione, fiue in secretiore aulae confilio, nullam Au. Áriacis nocendi occasionem praetermififfe : Vt adeo, fi diuturniore tempore rem Russiae bellicam fummo cum imperio curaffet, priftinoque et dignitatis, et autoritatis loco, vnde poftea excidic, perftitiffet, fagaciores Vaticinati fuerinc, impotentis hominis factio. ne, incimam Petropolitanae cum aula Vienpenli amicitiam in atrocißima odia, bellaque delituram fuille (a). : Ex quo intelligas, arctiflima etiam mutuae amicitiae, foe. derumque incer summos imperantes ' vincula, vnius interdum hominis, priuatis ftudiis agi. tati, factione facile labefactari, dissoluique poile.

S. XVIII.

(a) Vide Manftein ibidem pag. 251, et 178.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

A

Eius finiftri fucceffus, et funestus exitüš. - Hanc aulae Petropolitanae repulfam graui:

ter, molesteque tulit Carolus , fed ec illud nequibat digérere, quod etfi pluries, et

iutte apud eamdem conqueftus erat, Mini. !cbiüm iion tam pro communi foederatorum * vtilitate, quam ad gloriae folius oftentatio

nem bellum praepoftere administrare; impetrare tamen nequiuerit, vt is ab institụco

expeditionis tramite recederet, ac vel difer: itis Annae imperatricis mandatis ea in re mo:

rem gereret. Neque leuis erat dolor ille; quod fato quodam finiftram toto eo bello fortunam constanter experiretur (a), quam neque mutato fingulis anvis belliduce, propitiam fibi amplius reddere poterat. Vero anni 1737. Franciscum Lotharingum addito 1737

legato comite Seckendorfio copiis fummo cum & imperio praefecerat: verum cung Seckendor.

fius, vir cetera artis militaris peritissimus;

multos, eosdemque grauiflimos in bello ada & mixiftrando errores admififfet; ac praeterea

ab auaritiae ; priuatique lucri cupiditate 110 status, communi in castris inuidia laboraret; domum reuocatus, Brutaeque custodiae da:

[ocr errors]

1. Vide , poft ceteros historiam arcanum belli Bel:

gradensis à Scbinetauio, teste oculaco conscriptain);
et a Cl. viro Michaclo Horváth , latiditate donata

tam.
PALMA Piutt:

KK

1738 tus, anno insequente 1738. fuccefforem ac

ceperat comitem Königsseckium , huius quidem auspiciis Turcae ad Meadialu die iv. Iulii profligati sunt, sed cladem hanc non sine foenore mox repararunt, Vficza, Mehadia, Orsoua, Semendria, Pantsoua, et Vj. palanka caesareorum manibus erepta. Sub hoc tempus Francisco Lotharingo et valecu . dinis reparandae, et Hetrufcae fucceffionis poft vltimi magni ducis obitum adeundae caufa, ineunte eiusdem anni autumno Vienvam reuerso, caefar summum in copias inperium Oliuerio comiti Valligio commifit, fed neque hic profligatam semel fortupem reuo.

care amplius potuit, commiifoque die XXIII. 1739 Iulii A. 1739. ad Grotzkam infelici praelio,

X. suorum millibus defideratis, res caefaris penitus afflixit.

Biduo poft cum vezirius noftros iterum cedere coegiffet , V'allifius, qui copias ad Belgradensia caftra ,

egregie olim per Eugeniun communita , quaeque vtriusque fluminis Danubii, et Saui aguus in poteftate habebane, reducere debuerat, pa. nico terrore correptus, transmilto Sauo Sa lankemenum vsque exercitum reduxit. Ve. zirius co copiarum caesarearum discellu fibi vrendum ratus, eadem caftra nemine refiften. te subiit, ac praeter (pem, opinionemque suam Belgradum oblidere coepit. Firmillima vrbis, et arcis, adnotia , apparatuque omni prouilae moenia tam obfeflis, quam Vallifio belliduci tolerandae quam diutiffime oppugnationis spem indubiam facere poterant, ita nihilominus Succöuius loci gubernator

[ocr errors]

i trepidare coepit, vt quamuis vezirius, non i dum ita prope accefferit, vt collinearis icti.

bus moenia verberari potuerint, datis die

XV. Augusti ad Vallisium literis, disiectis | muris , magnisque hiatibus, quibus se se ho:

ftes inferre queant, factiś, vrbem abs' se diu defendi non poffe fignificauerit. EO puncio vehementer percullus Vallisius, millo ad veziriun cribuno Groffio pacem, cuius conficiendae poteftate a caesare instructus erat , offerri iussic iis, quas praecipuus au:

lae Viennensis tunc administer coines Sin. Ć zendorf intempeftiuo plane consilio praefcrii plerat, conditionibus : vt nempe Belgradi i moenibus prius folo aequatis, tota Seruia, et

Valachia Austriaca Turcis cederet. Verum quia vezirius, vt maiorew Vallisió terro. rem incuteret, fauentioresque adhuc pacis conditiones ab aula Viennensi extorqueret nili prius integrae vrbis, et arcis Belgraa densis claues traderentur, de pače se actua rum negauisset, paulo iam vehementius in castris, ac aula etiam Viennenfi trepidari coepit, cum enim crebris interea nunciis, et literis, Belgradum acerrime oppugnari, proximum illius amittendi imminere discrimen copias caelareas multiplicibus cladibus, et contagiosis morbis ad exiguum numerum rede actas, ac alia plura exaggerato plane ore, et calamo Viennam perlata fuiffent, caefar nullam auxiliorum a Ruslis obtinendorum fpem affulgere videns, verecique iucipiens, ne Turcae expugnato Belgrado, bellum in Hungariam, idoneo apparača, militeque id

кка

temporis deftitutam, transferrent, habito cum adminiftris confilio, pacem etiam cum aliqua imperii sui finium iactura sine mora sancire decreuit, Deue negocio huic mora aliqua iniici poffet, Guilielmo comiti de Neuperg, amplissimam illius, arbitro oratore Gal. lice), componendae potestatem fecit, ea tantummodo cautione adiecta, ne vllam eiusmo. di conditionem ingredi pateretur, quae dopius Austriacae cum aula Petropolitana ami. citiae, priftinaeque foederum focietati, por. ro etiam continuandae , vel in ininimo porset aduersari. Hac instructus poteftate Neupergius, impetrata prius a vezirio securitate publica , die XVHİ. Augusti caftra Turcica fubiit, ac quemadmodum in arcanis a comite Sinzendorf mandatis fibi cransmissis habebat, Belgradum vna cum Sabatsio, vtrumque moenibus fuis prius nudandum, cum tota Seruia, et Valachia Austriaca, nouo item fortalitio Orfouenfi pro futurae pacis fundamento primo statim alloquio obtulit. Vrgebat aliquamdiu vezirius, minasque etiam admouit, vt Belgradum faltem moenibus integris, Mehadia praeterea , et Vipalanka cum vetere Or. soua, in banatu Temelienfi fita, imperio Turcico refignaretur , at quia Neupergius omnia , quae aula Viennenlis offerri iufferat, abs se primo iam alloquio oblata, nec quidquam amplius citra capitis fui periculum a fe offerri poffe, conftanter affeueraret , insuper autem pacem , vt a C. Sinzendorfio julfus erat, vehementer vrgeret , orator Gal. licus, iniecto opportune Turcis metu, ne Ruf

« PreviousContinue »