Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]

forum victoriis fuis tumidorum factione, abe rupta pacis tractatione, bellum, cuius exi. tus incerti, recrudesceret, eo demum flexit vezirium, vt conditiones a Neupergio pro

pofitas, tamquam nomini Ottomannico hono. i rificas , absque vlla tergiuerfatione admise.

rit. Habitis igitur dierum aliquot consulta. $ tionibus, praeliminaribus quinque pacis arti.

culis die 1. Septembris vtrinque fignatis (a), induciisque stabilitis, hoftilitas omnis ad Bel. gradum vtraque ex parte conquieuit. Interea dum haec in castris Turcicis per Neue pergium infciis caesareis ducibus agebantur , Vallifius moenia Belgradi explorari iussit, quae cum integra, vitiique omnis expercia er ex nunciis didicillet, ac ipse subinde eo. dem profectus, oculis fuis inspexiffet, Suce couium grauiter obiurgauit, eidemque in vr. bis praefectura fuffecit Schmetauium equita. tus magiftrum. Habito deinde praecipuorum ducum confilio, conftitutum fuit , vt caesa. reus exercitus Belgradun deduceretur, ca. ptataque opportunitate in Turcarum caftra aggreffio ex improuilo inftitueretur. Ve. rum fera iam fuere belli profequendi confi. lia, quod Neupergius millo calendis Septeuibris ad Vallisium nuncio, confectas iam eo

[ocr errors]
[ocr errors]

리 31

(a) Haec quinque capita cadem fere funt cum pria

mis quinque articulis Belgradenfis tractatus, quem paulo post recitacuri fumus, yt videri potest apud ait. Mr. l'Abbé Laugiæ tom. II. pag. 59.

die cum Turciş inducias, praeliminariaque pacis fubfcripta nunciauerit." Belgradi hoiti. bus confignandi fama in vrbeni perlata Scbme. tauio gubernatori, ac fortibus quibusve vi. ris acerbiffimum attulit dolorem, quod no. mini Christiano probrosum effe exiftimarent, vrbem munitiffimam, praecipuum totius inn. perii Christiani propugnaculum, bellico ap. paratu optime prouilám, moenibus adhuc integris, ne tentato quidem allultu, hoftibus

tradere: neque dubitarent, tolerata fortiter aliquamdiu oppugnatione, pacem faluo etjam Belgrado potuille a Turcis impetrari, quod hi quoque difficili alioquin per Rullos bello presli, multisque cladibus attriti, eamdem suspirarent: praefertim poftquam clandeftina confilia fua, quibus feorfim cum au. la Petropolitana de pace pacisci nitebantur, in irriţum abiille fenferunt. Tantae iaccu.

rae fama vbiuis diuulgata, cum ceteris o. mnibus ditionum Auftriacarum populis, tum 'vero Hungaris fpeciatim atrociffimum vul. pus inflixit , quod hi, quin de periculo ad monerentur, quip auxilia ex legum patriarum praefcripto more, et instituto veteri ferre juberentur, vrbem publicis, priuatisque ao dibus cultiffimam , populi frequentia , commerciorum varietate , et amplitudine floren. tillimam, cui muniendae, augendae, et or nandae immensa facri ecclefiarum Hungariae thesauri vis impensa erat, ub foedam pautorum quorumdam belliducum trepidationem, a finibus Hungaricis quamprimum auellendam ferrent accerbiffime, Diminuto licet cladi

.

bus, et morbis Chriftiano exercitu, poterant adhuc tam alibi, quam in Hungarią noua tironum supplemenra confcribi: reftabat ad. huc generalis gentis Hungaricae insurrectio, ad quam, cuni , et quoties Carolo caefari libuerit, quam promtiflime faciendam, ordines regni fingulis in comitiis sincera voluntatę le se obstrinxerant, quam quidem in. surrectionem fi aliquando, tum certe, cum de claui Hungariae amittenda, aut retinen, da res erat, imperari, cogique oporţuit; neque ambigendum eft, Hungaros opes, thefauros, viresque suas omnes ad eius loci tutelam conuerfuros fuifle , ad cuius moenia

tancum olim sanguinis gloriose á ņiğioribus 6 syis profulum, Ottomannosque maximis cum

exercitibus non vna vice internecione deleBu tos fuifle, meminerunt. Sed nempe repe. i riebantur ea eciam getate nonnulli , qui inos testina praeteritorum temporum bella sq

mniantes, negabant Hungarorum dextris tu. to cum adhuc arma podle inleri, quae camen quanta fidei in augustam domum AuItriacam constanția , quanta item cum nomipis fui gloria, pro quendis hereditariae reginae suae Mariae Theresiae diadematibus et reguis, non multo poft aduersus hottes omnes, ftrinxerint Hungari, voiuersa Europa teftiş fuit. Quamquain et Carolo caesą. ri peracerba accidit Belgrædi jactura , diser. teque negatfe fertur pro prima pacis bali eius oblationem fe conscio, aut volente factam fuiffe, vt adeo Neupergius mandatorum fibi datorum limites ea in re excesserit, quod

que

[ocr errors]

primo statim colloquio id vezirio cesserit , quod nonnisi cum, cum nulla alia pacis con.' ficiendae fpes appareret, poftremo demum lo. ço offerri debuiffet. Vitio etiam datum Neupergio, quod feu in praeliminaribus pacis quis.

articulis, feu in tractatu ipfo multa prae. fertiin circa limites non fatis clare, atque perspicue explicari procurauerit, quae diu. turpis, grauibusque poftea litibus numquam satis compoGris occafionem praebuerunt. ll. lud quoque displicuit caesari, quod 1100 ex. fpectato concordiae Ryffos inter, ac Turcas pegotiationis fine, seorsim fecum inito tra. ctarui fupremam manum impofuerit , quod tamen aliis mandatis die XI. Augufti in caftra miffis , diferte veritum fuerat, ne aula Petropolitana fe a foederato fuo defertam , ac ad pacem amplectendam adactam effe, iure poiler conqueri. Quapropter, poftquam cae. far ex priuatis plurium clarissimorum bellidu. çum literis, et de optimo Belgradensis vrbis İtatu, et de rerum tam a Valliso, quam a Neupergio praepoftere geftarum ferie edoctus fuit', iuftae indignationis fuae argumentum daturus, illum Glacenfi, hunc autem Grae. cenfi arci inclufit. Signatis die I. Septenibris praeliminaribus pacis articulis, quarto poft die Romeliae praetor cum quingentis praetorianis in vrbem admissus aslignatam fibi illius partem occupauit.

[ocr errors][ocr errors]

S. XIX,

[ocr errors]

Pax Belgradenfis.
Ex ipfa Neupergii ad pacem conficiendam
festinacione Turcae magnam tam in caftris,
quam in aula Viennensi effe trepidationem
augurantes, folennem coeptae pacis nego.
tiationem fibi accelerandani putauere, itaque
decimo a fignatis praeliininaribus die, vezi.
rius suo loco nominauit praetorem Bofsniae,
a gesta prius fupremi vezirii dignitate con-
fpicuum, et praetorem Romeliae recens cre.
atum Belgradi praefectum, qui cum comite
Neuperg de ceteris pacis capitibus decreto-
rie decernerent , arbitro marchione de Villa

..
noua Chriftianiffimi regis oratore, in quem
et Carolus VI. caefar, et Anna Rusforum
imperatrix folennibus literis dudum iam ante
consenserant (a). Poft dierum aliquot disce-
ptationes cum pars vtraque diuerfis ex cay-
lis feftinaret, in hacc demum capita vtrin.
que die XVIII. Septembris conuentum fuit.
Nos fingula, qua licueric breuitate, huc ad.
fcribemus: I. Belgradum armis caefareis A.
1717. expugnatum, cum antiquis suis muris, 1717
et propugnaculis, cum armamentariis, pule
uerariis, et militaribus aedibus , cunctisa
que tam publicis, quam priuatis aedificiis
imperio Ottomannico bona fide, fine dimi.
nutione reddatur : noua autem moenia vrbi,

[ocr errors]

(a) Idein Tom. II. pag: 280. et 287.

« PreviousContinue »