Page images
PDF
EPUB

arcique circuir data cum subterraneis viis, cryptis, et vouis operibus omnibus, propu. gracula item , et munimenta e regione Bel. gradi in Danubii , Sauique ripa recentius e. recta, per caefareos ante diruancur, et so. lo aequentur. II. Consimili prorsus cautio. de Sabatsium cuin veteribus fuis vuris Tur. cis cedat : ex aduerfo arma, machinae tor. mentariae, annona cum omni gaza , et belli

. co apparatu , tam Belgradi, quam Sabatfii ex. iftentia , nec non triremes, nauigia, et cym. bae omnes in Danubio , Sauoque collocatae in caefaris maneant poteftate. III. Cum Bel. grado Seruia tota Ottomaunici imperii iuri. bus accedat ita , vt ei limites povant Danu. bius, Sauusque Auuii: praeterea fines eiusdein Seruiae Boflniam verfus iidem sint, qui tractacu Carlouịtzenli olim defixi fuerane (a).

(a) Hoc loco exemplar tabularum pacis Latino idio

mate tunc conecium fic habet : Pines vero Seruiae ex parte Bollniae eruna, qui erant'ex Carlouissenfi tractatu : exeinplar autein Turcicum conceptun erat his verbis : Et quantum ad Bollnian, buius limites ü:leon omnino crunt , qui erant ex tractaru Carlouizz.enfi

. Ing=nsigter virumque exemplar dis. crimen intercedere facile quisque arbitrabitur, cae. farci eniin exemplaris Latini verbis folius Seruise, qua Bossuiae conterinina est, ljinites ad traccatum Carlouitzii A. 1599. inituin renocabantur : cuin ex aduerso e Turcici exemplaris sensu Bosiniae ipsius limites iuxta tractatum Carlouitzensem in Croaciam vsque extendi, sicque caesarein eorum : inirum, quos pace, Paílarouitzii A. !718. concluG ad Vasam vfque fluuium ex parte Croatiae ex.

[ocr errors]
[ocr errors]

T:

IV. Perischamum Valachiae fortalitium, quod caefar fuis erexerat lumtibus, folo aequetur, neque vnquam per Turcas restauretur : de cetero Austriaca Valachia tota vna cum alpibus suis ad Turcas redeat. V. Tain infula, quam arx noua Orlouensis vna cuin munimento S. Elisabethae in eo, in quo tum erat ftatu, Turcis relinquatur : e contra Temesuarinensis banatus vsque ad Valachiae fines, in caelaris maneat doivinatu, demca exigui cenfus planitie, quae ex vna parte fluuio Tserna, ex altera autem Danubio , et primis banatus Temelienfis montibus e regione Orsoude circumscripta, ducto per

Turcas in certa, ac determinata distancia inter prae. dicta duo Aumina canale, concludatur. Quod. i deriuatis per eum Tsernae aquis, verus

[ocr errors][ocr errors]

pensas obtinuerat, ac ad euin dięın iure tenuerat, poffeffionc decedere oportuifTet : de qua tainen terCaium, et linnituin iacțura facienda, nulla in praefentis pacis articulis inentio fit. Haec in genuino eiusdein tractatus, et eodem tempore per caesareum joterpretem confecti exemplari tam eaonnis dif. ferentia ne litibus aliquando occasionein praeberet, rogatu aulae Viennensis

, id demuin a ministris porLae Ottomganicae impetrauit orator Gallicus, vt verba exemplaris Turcici, Latini exemplaris verbis, et sensui conformari consentirent. Vnde manifeftum fit, auguftam domain Auftriacain quamtum ad Croatiam Bossniae conterminain attinet in e tandeni limitum, quos pace Paffarouitzenli aquisigerat, dominatu, et poffeffione, Belgradenfi quoque tractatu stabilitain, relictangue fuisse. Confale de hoc euindem Tom. II. pag. 94.

[ocr errors]

Orloua forte planitiei memoratae ipseratur, eadem fola absque territorio luo Turcis ac. cedat, quin vnquam restaurari poffit , ea conditione diserte adiecta , vt fi fpatio vni. us agni canalis ille Tserpam, et Danubium coniuncturus minime perficeretur, vetus Orsoua ve hactenus in caesaris maneat poteftate. Mehadiae, in Temesienlis banatus ambi. tu fitae , caesarique restituendae moenia Tur. cae fuis fumtibus illico devioliantur, ac neque haec, peque vlla alia munimenta Gue in Danubii, fiue Saui ripa fita, de quibus diruendis praesente tractatu conuentum fuerit, vllo vnquam tempore caefareis reparare liceat. VI. Superioribus articulis definita, coeptaque iam mugimentorum, ac moenio. rum ruina , vt eo celerius abfolui poffit, fumma diligentia , et lige interruptione continuetur: interea vero , vt conuentum fuit, Romeliae praetor partem vrbis Belgradenfis Gibi allignatam cum quingentis militibus in. colat, ea lege, vt praecori foli cum famili. aribus fuis alteram vrbis partem per caesareos infeffam interdum inuisere liceat : neque ante, quam nouis moenibus, operibusque omnibus folo aequatis , tocam vrbem pleno iure occupet. Arx quoque ipsa Bel. gradenfis ponnisi tum, cum propugnaculis suis nudata, et penitus euacuata fuerit, Tur. carum manibus consignetur. Porro cum a die lignatorum praeliminarium hoftilitates Omoes definere oporteat, fine mora mandata vtrinque expediantur , vt captiui , ex eo die facçi, çicra litrum dimittantur, Turci.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cus denique miles omnis demtis iis , qui ad Mebadiam folo aequandam deftinati erant , fine mora é banatu Temeliensi educatur. VII. Vbi Danubius, aut Sauus duorum imperiorum fines interluit , tam quoad pecorum adaqua. tionem, quam quoad piscatum fluminis vsus vtriusque partis subditis ex dimidio com: munis, et liber erit: id tamen limitaneo. rum locorum praefecti mutuis ftudiis curabunc, ne molendina noxiis nauigationi locis collocentur. Liberum praeterea erit, ytriusque imperii fubditis, naues fuas ad verso Aumine vtrauis in ripa, vt nécessicas poftulauerit , citra incommodum, aut vectigal impellere. Insulae tam accu exstantes, quam fi quae deinceps nouae in Danubio, aut Sauo Auviinibus aliquando enascerentur, ad eam partem percineant, cuius ripae commillariorum iudicio viciniores fuerint. De muu vtriusque ditionis colonis integrum erit, in ipfis limitibus fuis, vbi eis commodius visum fuerit , domos, pagosgne conftruere. VIII. Nobilibus aeque, ac ignobilibus Va. lachis, aut Moldauis, vel aliis etiam cuius. cumque gradus, et dignitatis imperii Otto. mannici fubditis, qui bello hoc durante cae. fareis forte partibus adhaeferant., virtuce huius pacis communis venia, et praeteritorum obliuio concedatur, ita vt pristinas fedes, bona, et terras suas tuto repetere, ibidemque omni cum securitate deinceps porfint degere. Generatini vtriusque partis fub. dici, qui alterutri e belligerantibus fe fe fociauerant, generali ‘amnestia gaudeant : fpe.

[ocr errors]

ciatim vero Serniae , aut banatus. Temesien. lis iucolae, condonata poena omni, vitae, et rerum fuarum gratiam consequantur. IX. Cuncta priuilegia, quae pro religiofis ordi. nibus, ac pro libero religionis, riqusque Romano-Catholici exercitio a Romanis im.

peratoribus tam per praecedentes tractatus, quam per fpecialia diplomata aute, aut poft pacem Palfarouitzenfem conceffa erant, Tuis carum quoque imperator in futuruin confir. mabit. X. Mancipia bello intercepta , quae in publica detinentur captiuitate, pro rece. pta iam consuetudine, intra duorum menfium fpatium fuam vtrobique consequantur libertatem. Illi, qui feu in particularium Turcarum , feu Tartarorum deuenerant poresta. tein, li modo Christiana adhuc facra profi. tenncur, mediocri litro dominis perfoluto, liberi dimittentur , in quo exigendo ne mo. dus excedatur, iudices locorum redemptionis pretium ftatuent : quin etiam tum caprinos autoritate fua dimittere poterunt , cum hi vel idoneo teftimonio, vel praeftito iuramento se litrum iam exfoluille probauerint: ex aduerso dum legatus Turcicus terminata pa. ce Viennam profecturus, gentis, et religio. nis fuae captiuos redimere voluerit, omne illi auxilium, et allistentia praebeatur : dabunt quoque operam caefarei miniftri, loco. rumque praefecti, vt captiui Turcae, pott: quam litrum se numeralle demonftrauerint a priuatis dominis manumisli ad limites pique imperii Turcici deducantur. Vtriusque de. mum partis captiui ompi cum pietate, huma

« PreviousContinue »