Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors]

nicateque tractentur. XI. Negotiatores, et mercatores vtriusque nationis mutui in vtro. que imperio commercii exercendi iure, li. bertate , fecuritaceque gaudebunt: omnibus nullo discrimine cuiuscumque nationis caelareis fubdicis liberum erit terra, marique pro priis etiam cum nauibus omnes imperii Oto tomannici prouincias, et ditiones quaeftus faciendi caula adire, modo infignibus, et literis cnelareis pro recepto hucufque more Gre prouisi, co tantummodo vectigali, quod ad hoc vsque tempus vfitatum erat, perloluto, plenam mercium seu coemendarum, feu distrahendarum vbiuis habebunt poteftatem , , omnique ratione protegentur, de quidquam eis molestiae à quoquam inferatur : inimo vero eaedem prorius praerogatiuae, quibus eeteri Christiani a tributis exempci, et naciones Ottomapois amicitiae foederibus coniunctae, specialiter autem Galli, Angli, et Hollandi in dicionibus Ottomannicis hucufque fuerę gauili, caefareis quoque fubditis ne. gotiatoribus cadem prorfus cum securitate, libertate, et iure concellae elle cenfeantur. Confimili ratione Ortomannicae portae subditi mercatores, cum quaeftus caufa caela. reas ditiones Gabiverini , conftanti fauore, protectioneque_defendentur. Algerientibus, Tunetanis, et Tripolitanis, ceterisque, qui. bus expedit-, feuere interdicetur, ne feu pacis huius conditiones, seu alios tractatus seorsim faccos quocumque sub practexru aufint infringeee.' Dulcignotae pariter in mari Adriatico efficaciter coercebuntur: ceteride.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

mum imperii Otromanici fubditi omnes a fa. cienda piratica , ab inuadendis caefareis na. uibus mercatoriis, ac damnis inferendis pro poteftate prohibeluncur : hunc in finem triremibus, nauigiisque suis spoliatis, nouas Galias construere vetitum erit : quotieš praeterea paceni infregerint, praeter mercium , et captiuorum reftitutionem, illatiue damni compeusationem , ad legum rigorem quam feuerillime punientur. XII. Quoad commer. cium Perlicum fancitum est, vt caefaris füb. diti negotiatores fecundo Danubio, ac fubinde per ditiones Turcicas in Perfiam vfque quam liberrime commercari poflint, neque ad amplius vectigal , quam cuius fuperiori articulo mentio facta eft, pendendum finc ob. ftricci. Persae pariter negotiatores cum commercii caufa in caesareas ditiones commigrauerint, aut inde redierint, in fuo per imperium Turcicum transitu, nullo praetextu plus, quam quinque a centum, ac insuper modicum eun censum , qui Vestia dicitur, foluere cogentur. XIII. Quamuis pax haec optima plane fide conclusa fit, vt tamen ea, quae de limitibus fanciendis constituta erant, plenum fortiantur effectum, intrá mensis v. nius spatium, vtrinque nominabuntur commilsarii , viri experti , fideles, et pacifici, qui commodo aliquo in loco vni conueniant, li. mitesque praecedentibus articulis designacos, per metas fuis locis erectas discriminent. XIV. Defigendae hac ratione per commillarios inetae fancte vtrinque, ac religiofe ob. seruabuntur, quin vllo colore easdem liceat

inutare,

[ocr errors]

mutare, extendere, aut alio transferre. Ne sutra pars in alterius ditionis fubditos juris. 1 dictionem exercere , ab eisdem tributa pro į praeterico, aut futuro tempore exigere, aut

alia denique ratione eosdem diuexare aufit. XV. Ad difceptationes , contentiones, et discordias, quae limitum definiendorum caua sa aliquando enafci poffent, iu futurum praes cauendas, quoties circa hos quaestio aliqua enata fuerit, vtraque ex parte aequali numero commillarii denominabuntur; viri graues, honesti , prudentes, experti, et pacis ftudiofi, qui aequali cum comitatu , idoneo aliquo loco congreifum habeant , lites de lia mitibus fufcicatas feorfim fingulas diligenter discutiant , decidant; et amice componants Porro ad ea, quae mutuo consensu per eos ordinata fuerint, obferuandı vtriusque partis subditi grauissimis fub poenis obstringantur. Quodli autem per delectos comunillarios liš nullatenus terminari poflet, eadem ad principes ipfos referatur, per eosdem amice, ac intra breuisimum temporis fpatium diri. menda. In his denique, aliisque fimilibus congrellibus fingularia certamina, et duella feueriflime fint interdictà: XVI. Suinma sea veritate vtrinque prohibebitur mutua ditiosi num tain aperta , quam clandestina invasio, aut depopulatio, cuius arciculi transgreffores vtrauis in parte intercepti in carceres conjicientur , ac per loci iudices pro delicti grauitate plectentur. Res per eos ablatae fumma cum diligencia conquilitae iis , ad quos pertinent, 'ex atse reftituentur. Quodfi in L'alMA P. III.

L 1

[ocr errors]

adminiftranda circa hoc genus criminum ju. ftitia alterutrius partis locorum capitanei , aut gubernatores negligentes se praebuerint, non modo dignitatis , verum etiam vitae, et honoris amiflione puniantur. XVII. Si pacem hanc, et amicitiam nunc conclusam, quod Deus quertat! rumpi aliquando contingeret, vtriusque inperii subditi in limitibus degen. tes tempestiue admonendi erunt, vt liquida debita sua colligendi, se seque ad tutiora loca recipiendi spatium nancifcantur. XVIII. Vetitum fit alterutrius partis facinorosis, aut rebellibus asylum, refugiumque concedere: hi non secus ac fures, et latrones omnes, al. terutra a parte , in qua videlicet reperti fuerint , intercipi, fuppliciisque affici poterunt. Partis vtriusque capitanei , aut guber. natores graui fub poena obligati erunt ad loca, vbi idmodi fcelerati latitarent, fibi in. uicem detegenda, atque communicanda. Ne. utri demum parti permissum erit , id homi. num genus , quos haidones appellabant, in limitibus paci, qui nullo prouili stipendio, rapto folum viuere consueuerunt. XIX. Ve quidquid limitum fecuritati, quietique mutuae quoquomodo obesse poflet, efficaciter remoueatur , Hungaris', qui fe a legitimi principis fui, Rákotziani videlicet belli oc. cafione, obedientia subtraxerant, asylumque fubinde apud Turcas impetrauerant, procul ab Hungaricis finibus in remotioribus im. perii Turcici locis. (edes aflignabuntur, Id tamen eorum vxoribus indulgebitur, vt ad maritos libere venire, eisdemque cohabita

[ocr errors]

Olená

re poffint. XX. Ad firmandum vberius, fta. biliendumque praesentis pacis, et amicitiae tractatum , primo quoque tempore legati cum muneribus vtrinque mittencur , aequali vtrobique lionore , et vsitatis hueusque ce. remoniis excolendi. XXI. In viraque aula . tam caefarea Viennenfi, quam Ottomapnica idem prorsus , qui praecedentibus tempori. bus confuetus erat, legatos mutuo recipi: endi, honorificeque habendi ritus deinceps quoque obseruabitur. . Caelareis oratoribus, internunciis, ac eorum domefticis licebit.eo; quod ipfis libuerit, amictus genere vti. Miniftri caefaris feu legati fint, seu incernuncii, seu negociorum tantummodo curatores, cunctis iis priuilegiis, iuribus; et iinmunia tatibus gaudebunt , quibus ceterarum aulas rum portae Ottomannicae amicaruni ministri fruuntur: immo vero ob imperialis dignita. tis eminentiam cereris etiam anteferentur: Liberum eis erit, proprios habere interpretes, nuncios, item et rabellarios, quo et quando opus videbitur, expedire: Cunctis denique ab aula Viennenti ad portam Ottoa mannicain proficifcentibus tam in itu, quam in reditu omnis ad iter faciendum fauor, commoditas, et fecuritás praeftabicur. XXIl. Tractatus praesentis årticuli; et conditiones per ipsos contrahentes principes quantocyus pia pacis vtrinque ratihabitae diplomata inia tra mensis vnius fpatium, per oratorem Gat: licum, quà regis Christianissimi nomine pacis arbitrum, pro more permutabuntur , par

L 1 2

[ocr errors]
« PreviousContinue »