Page images
PDF
EPUB

pille. Id denique illi vitio dacum , quod mulcarum vrbium, et prouinciarum cessione, immensa item thesaurorum profusione, fanctionem pragmaticam stabilire conatus fuerit, quam tamen multi iam tum fagaciter praefagiebant, non aliter, quam armis, et exercitibus a Caroli VI. morte confirmatum iri, atque idcirco autores fuere caelari, vt neruum omnem ad copias, quam maximo nua mero alendas, conuertat, quae aulis, filiae successionem impetere aliquando ausüris; poslint opponi. Qua in re fi-Eugenio ; ali. isque recta fuadentibus obsequi aut voluillet, aut potuiffet Carolus, pumquam Maria Tberefia tantis mox ab adito regno agitata fuit: fec tempeftatibus

MARIA
THERESIA

REX XLIX.

A, C. 1740.

S. I.

Maria Theresia bereditario iure in auita rk.

gna succedit.

Mors Caroli VI. per vniuersam Europam vulgata varios vbique animorum motus concitauit, atque aularum ftudia, vt priuata cuiusuis vtilitas, vel ambitio fetebat, diuer. fas in partes diftraxit: etsi enim fanctio prag. matica, viuente adhuc caesare, per pacis tra. ctatus conftabilita, a plerisque Europae prin., cipibus ratihabita fuit , non defuere tamen, qui ad eam aliquando fubruendam, diminuen. damque Austriacae domus potentiam iam tunc confilia cuderunt. Quamquam vbi primum Maria Tberesia hereditariarum ditionum habe. nas capessiuit , certatim ei exceri principes de conscenso folio per oratores suos gratulari sunt, nominatim Sardiniae, Borussiae, et Poloniae reges cum Veneta republica. Fripericus Augustus elector Saxoniae , idemque

rex Poloniae tantum abeft, vt Mariae Theresiae successioni refragatus fit, vt etiam per. peruam ei amicitiae, foederisque societatem humaviffimis literis fit pollicitus. Fridericus rex Borussiae futurarum quafi tempeftatum praefagus, eidem octuagiuta armatorum mil. lia, fanctionem pragmaticam aduersus quos. vis hoftes tuicura, per legatum suum liberali. ter admodum offerri iuflit, modo fibi aliquot Silesiae ducatus, quos hereditario ad domum fuam iure spectare contendebat , beneuole reftituere in animum induceret. Vnicus cum fuit Bavariae dux Carolus, Mariae Amaliae Iofepbi I. caefaris filiae maritus, qui Mariae Theresiae non folum in Austriacis, verum etiam, quod mirere, in Hungaricis nouo prorsus, peculiarique iure aquisitis ditioni. bus fuccellioni , folenni ritu per oratorem fuum Viennae contradixit, ac vi testamenti a Ferdinando I. caefare conditi sancitum fu ille contendit , vt virili eiusdem pofteritate in Carolo VI. exstincta, onnią domus Au. ftriacae regna, et prouinciae absque vllo discrimine, aut diminutione ad Bauaricam domum deuoluerentur: quod vt a vero pror. fús alienum efle , et e verbis , sensuque teftamenti nihil domui Bauaricae juris acce. dere, vniuersus orbis intelligeret , Maria Theresia conuocatis exterorum principum mi. niftris autographum ipfum teftamenti infpiciendum , examinandumque exhiberi iuflit. Qua occasione cum aularum omuium oratores rogati conueniffent , vnus abfuit legatus Gallicus, eo folum, quem a fecretis habe.

bat ,

bat, fui loco miffo : vnde non obfcure col. į ligebant Viennenses, Ludouicum XV. qui pace die III. Octobris A. 1735. Viennae conclusa , articulo VI. non modo fanctioni

pragmaticae subscripserat, verum etiam eiusi dem tuendae vadirionium in fe fufceperat ,

clandestina aduersus Mariam Tberefiam cum

Bauaro cudere consilia , quae tamen paulo ů serius in apertum eruperunt, poftquam vi

delicet et foedera covciliata. sunt, et cáulae

ftudiofe excogitatae, quibus aliqua iuftitiae s species bello praetenderetur. Imperatoria fe quoque dignitas, a morte Caroli VI. vacans,

multiplices curas toti Europae facefliuit. : Maria Theresia Hungariae regina cum foesi deratis fibi principibus eo curas intendit, vt coniugem

fuum Franciscum Lotharingiae, y et magnum Hetruriae ducem caefarem eligi * procuraret, verum domus Bourbonica mi.

pime fibi ferendum putauit, vt fummus ille

honor ad Lotharingicam domum transferre: Itur, atque idcirco Caroli Bauariae ducis para

tes totis viribus in imperio Germanico tua
endas, sustentandasque suscepit, perfecitque
detium, vt is die XXIV. Ianuarii A. 1742. 1741
Romanorum imperator inauguraretur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

S. II.

Lites cum Turcis coreponit , pacemque Belgra.

denser roborat,

Diuersa haec aularum Europae studia cum minime ignoraret Maria Tberesia , bellumque longe grauissimum immipere cerneret, in id sibi ante omnia incumbendum putauit, vt diremtis quamprimum cum porta Ottomannica litibus, paci Belgradensi suprema tandem ali. quando manus imponeretur, quo fic nihil Hungariae deinceps ab oriente metuendum haberet. Quapropter comitem Vhlefeld Romanorum caesaris hactenus, suum deinceps Hungariae, et Bohemiae reginae Bizantii legatum creauit, vltimisque ad lites ex aequo dirimendas, pacemque terminandam maddatis inftruxit. Nouum reginae oratoris mu. nus secum ferebat, vt V blefeldius ad Mahometis Turcarum sultani audientiam publico ritu denuo accederet, verum cum is fagaciter perfpiceret , circa caeremonias ea occafione obseruandas grauissimas tam a ministris Turcicis , quam a Christianarum aularum 0. ratoribus fibi obiectuu iri difficultates, fic. que pacis negotiationem in longius iterum tempus differendam , morbum , quo domi detineretur, excufans, reginae suae liceris per vezirium sultano transmiffis, alloquium hoc, litesque omnes prudenter declivauit: quae res cum a miniftris Ottomanuicis optime fuillet accepta , Vhlefeldius pacis ad exi. tum perducendae curas, Caroli caefaris mor.

« PreviousContinue »