Page images
PDF
EPUB

gianam vocant, ceterae omnes vsque ad Vn. nae cum Sauo confluentem fine vllo discri. mine iuris erunt reginae Hungariae. Porro cum ad infulam Pauirzam difficilis fit verique perti Danubii traiectus, mutua voluntate conuențum eft, vt porta Ottomanpica lo. cum aliquem in ea insula affignaret , in quo sereniffiniae reginae fubditi nautae quindecim in pace, securitateque poflint degere (a). Haec fuere conuentionis inter comitem Vble. feld, et magnum vezirium Constantinopoli conclufae capita , iuxta quae cum deputati ytrinque commissarii dimites decreyiilent, fublatis demum litibus paci Belgradenfi suprema manus acceflit, neque ex eo die Mavia Tberefia toto diuturni regiminis sui tempore hoftile quidquam a Turcis experta fuit

. Cum Rullis quoque negotiatio ad exitum fe. liciter perducta fuit: poftquam hi in Assovienfis fortalitii demolitionem; Turcae au. tem ad concedendos suinmis Rufforum im. perantibus imperialis maiestatis titulos, vloro conlenlere,

2

() Conuentionein hanc vide apud Logier histoire de negotiations pour la paix conclue. Belgrad, Tom. 11. pag. 372,

S. IV. ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Mariae Theresiae peculiaris in gentem Hun

garam fiducia. Prouide fane ditionibus Hungaricis ab ori. ente securitas procurata fuit; mox enim nito bes per Europam cogi coeperunt, in atrocit. fimam tempeftatem defiturae; praecipui enim quique principes variis ex caufis, mutuo foedere inuicem confociati, ad diminu. endam Mariae Theresiae hereditatem interea confpirauere. Primus claflicum fuftulit Can, rolus Bauariae elector, vniuersas prouincias Auftriacas cum regno Hungariae (a) ad se pertinere contendens: huius exemplo excitati comes palatinus Rheni, et Augustus elector Saxoniae, aliquam finguli relictae he. reditatis partem fibi afferere cupiebapt. Pbi. lippus V. Andegauensis rex Hifpaniae, reginae coniugis Elisabetbae Parmanlis inftigatione, Parmam , et Placentiam tertio genito filio suo vindicare constituerat. Aula Parisina id

[merged small][ocr errors]

() in Hungariam quidem nil prorsus iuris effe pot

erat, Bauaro, exstincta enim virili stirpe Habsbur. gica , Hungari fui iuris effecti, pleanm regis quacumque e domo eligendi habituri erant libertatein, nisi ipsi hereditariain apud fe successionem, iam A. 1723. vnaniini totius gentis consensu, in Caroli VI. filiam Mariam Therefiam eiusdemque posteros, vltro, ac beneuole transtulissent, Vt videre eft generalium regni coinitiorum anni eiusdem decreti art. I. et II. in codice iuris patrije

tum tantummodo in votis habebat, vt electo. ri Bauariae cum imperatoria dignitate Bohe. miae quoque coronam procuraret.

Frideri. cus Borufliae rex exercitu in Silesiam traducto, ducatus eius aliquot, vt iam alibi me. mininius, fibi cedi petebat. Carolus denique rex Neapolis, atque Siciliae, et dux Muci. nenfis fua ipterefle putauerunt, vt in communi ea direptione ipli quoque res suas in Italia augerent. Tot hostibus ad partiendam inter fe Caroli VI. hereditatem animatis, non erat iam integrum, causae aequitatem fola voce, fcriptisque defendere, armis, exerciti. busque opus fuit. Et vero res militaris num. quam peiore, quam tunc, elle poterat loco, confecta enim ad Belgraduin pace, veterani militis, qui adhuc fupererat, pars potior exautorata fuit , aerarium regium diuturna cum Hispano, Gallo, ac porta Ottomannica bella ad fundum vsque exhauserant, vt Carolo diem fuum obeunte nihil fere aeris , vnde pouus belli apparatus procurari, nouaque tironum fupplementa confcribi poffent, fic relictum. Hoc rerum fuarum ftatu, id ante omnia fibi agendum putauit Maria Theresia, vt bobiliflimae gentis Hungaricae, cuius yn. animi confenfu Hungariae coronam heredita. rio iure obtinuerat, ftudia voluntatesque paulo arctius fibi obftringeret, quo eiusdem fide, fortitudine, dextrisque eo fidentius deinceps ad le, resque fuas tuendas vteretur, Quare cum primum auspicatissimo partu optacissimum regnis omoibus heredem dedit lofepbunt vniuerfos regni ordines ad diem

[ocr errors]

i

[ocr errors]

XXIV, Maii A, 1741. Pofonium pro

haben.

1741 dis generalibus comitiis conuenire iussit. Ad. fuere illi non visa multis retro temporibus frequentia, et fplendore, hereditariae reginae fuae quantocyus inaugurandae deliderio exciti. Die XXV. Iunii e. a. facrolanctum regni diadema summa omnium laetitia, et graçulatione eius vertici impofitum fuit (a). His in comitiis ve Maria Tberefia haberet ,

cum quo gubernationis curas partiretur, vo1 lenti corregens datus eft fereniffimus eiusdem

fponfus Franciscus Lotharingus, - nouae buius dignitatis officiis , iuribus, limitibusque ac, curate definitis (6). Eadem occafione maxiina ordinum omnium confenfionę palatini dignitatem obtinuit Ioannes e comitibus Palli ab Erdöd, ab exstincto olim per pacem Szath. marinensem ciuili bello, de augusta domo Auftriaca, et patria inligpiter meritus. Leges tum perlatae et paucae sunt, et nihil fere praeseferunt nouitatis ; partim quod res Hungarica ad meliorem ordinem, fub Carola VI. reuocata nullis adhuc remediis indigeret, parcim vero , quod imminentia Mariae Therefiae capiti pericula regni ordinum voluntates, a privatis fuis cominodis procurandis auo. catas, ad tuendam augustae principis fuae heredicatem transtulerint, Nam cum fub

[ocr errors]

(a) Ritus in coronatione hac obseruatos vide in col-
lectione script. Hungariae Schuantneriana edit.

Vienn. in folio Tom U. pag. 524.
(b) Vide Mariae Theresiae decreci L. art. IV.

idem tempus bellum pluribus locis erupiffet, ac elector Bauariae XL. millibus Gallorum ad. iutus, occupata superiore Austria, cuncta ad Viennam Auftriacae monarchiae metropolim quantocyus oppugnandam praepararet, copiae autem noftrae in Silesia fuccefsu minus pro. spero cum Friderico Borussiae rege decertarent; Maria Theresia periculi, in quo ver. fabatur, magnitudinem regni ordinibus vna congregatis fcripto explicuit, atque omnes, et singulos ad priscam gentis Hungaricae vir. tutem exerendam, armaque contra suos, he. reditariorumque regnorum fuorum inimicos capienda appofitis verbis cohortata, facram perfonam fuam , augustasque regias proles fidei, confiliis, dextrisque Hungarorum cu. endas summa cum fiducia commendauit, Ne. que multis tum opus erat : Hungari enim optatiffimum fibi tempus adueniffe rati, quo sincera sua in hereditariam reginam ftudia orbi vniuerfo testata facerent, Martio quodam igne

perciti, se vitam, et sanguinem pro Maria Theresia impensuros vnguimi vaçe con. clamarunt (a).

(a) Citati decreti art. LXIII.

« PreviousContinue »