Page images
PDF
EPUB

S. V,

[ocr errors]

Hungarorum in decernendis auxiliis promti

. tudo. Ne

porro' verba folum dediffe viderentur Hungari, fine mora, quo maxime opus erat, milituin auxilia addixere. Decreta generali totius regni insurrectione, primo omnium imperatus a fingulis portis miles. XXI. mille, fexcentos viginti duos pedites effecit , vnde sex nouae legiones Hungaricae quantocyus inftituerentur. Conftitutum praeterea , vt poffeffionati regni ordines a lingulis portis

palatinalibus equitem darent, vnde aliquot ? poftea equitum legiones coaluere. Denique

omnes ii, qui iure nobilitari apud Hungaros gaudent, aut viritim ipfi infurgere, aut ali. quos idoneos fui loco ad caftra mittere iufli sunt: quae quidem insurgendi ratio 'tum definita , eo magis gentis Hungaricae in reginam suam fidem , amoremque commendat, quod raro admodum, ac fere tum folum, cum hoftis in patriae viscera irrupit, ad aras, et focos tuendos a maioribus noftris adhiberi foleret. Ne aucem tot copiis alendis neruus deesset; praeter liberalia pecuniae subsidia, quae locupletiores vtriusque ordinis viri de suo certatim obtulere, amplissima insuper ve. crigalia per vniuersum regnum defcripta,atque ab iis etiam exacta sunt, qui de cetero à pendendis tributis immunes erant (a). Fuit

[ocr errors]

(a) Eiusdein decreti art, LXIII.

illa tum etiam praeclara nobilitátis Hunga. ricae vox audita: fi omnes aerarii publici forces belli diuturnitas exhauriret , non recufaturos singulos, quidquid auri, argenti. que proprii domi eller, in commune confer. re, vt pecunia inde in vfus belli conflaretur, Sic tum incenfos Hungarorum animos paulo vehementius inflammauit Iosephi filii, semestre

vix egrefli, praesentia, quem regina mater 1741 die Xix. Septembris eiusdem anni 1741. Po.

fonium deferri iufferat, vt chariflimam fibi gentem Hungaram intimi sui ex optatiflimo herede folatii redderet participem, palamque ordinibus regni exhiberer futurum fuuni aliquando in regno successorem, quem nunc ipfi inermem tuicuri effent, id ab eo, cum ado. leuerit, gratiae loco recepturi, vt eius au. fpiciis, et fortitudine aduerfus quosuis hoftes aliquando ptotegerentur.

Laetiffiinus regii principis conlpectus, quanta fingulos, qui iis comitiis intererant, voluptate, futu. rorumque temporum exspectatione compleuerit, multi etiamnum cum gaudio me. minerunt. Soluto fubinde conuentu, mox pouis militum delectibus feruere omnia Hungaria tota

fuis

e fedibus moueri, tirones tanto vbiuis numero con. ftitutis militiae confcribendae ducibus fe fiftere, vt fion iain paucitate, fed numero laboraretur, multosque vel inuitos domum in. terea relegare necellum fuerit. Profecto bre. ui temporis fpatio tam numerosus , florensque ex Hungaria, Dalmatia, Croatia, et Transliluapia conflatus fuit exercitus, vt

quali

Maria Theresia non iam fuftinendo folum bel.
lo, verum etiam feliciter propulsando par
videretur,

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Belli fucceffus, et exitus. Belli huius et dificilis, et diuturni histori. am texere non eft noftri infticuti , qui eam variis locis, et temporibus editam legerint, admirabuntur profecto , Mariam Theresiam Hungariae reginam a foederatis omnibus principio praesertim deftitutam , folam tot hoftibus tamdiu registere, contra tot exer: citus auitas diciones fuas tueri, grauiflimo denique e discrimine semet ad extremum eri. pere potuille. Nam non de Bauaris folum verum etiam de Gallis in Germania, et Bel. gio, ac in Italia de Hispanis non vna vice triumphauit. Eiectis e Bohemia hoftibus hereditariam eius regni coronam die XII, Maii A. 1743. Pragae suscepit. Tum vero 1743 victrici vla armorum fucceffu, id quod cumprimis optabat, maximis domus Bourbonicae ingratiis, felicitet perfecit , vt Carolo VII. Bauaro imperatore e viuis erepto, copiugem fuum Francifcum imperii Germanici corona die IV. Octobris A. 1745. Francofur- 1745 ti inxugurari aspexerit. Pacem demum variis temporibus ica cum hoftibus fuis compofuit, vt maximam hereditatis libi a Carolo

[ocr errors]

VI. patre relictae partem fartam, tectam. que leruauerit. Primus omnium cum Maria 7 jeresia ex animo in gratiam rediit Ma

ximilianus elector Bauariae, Caroli VII. cae. 1745 faris filius, die XXII. Aprilis A. 1745. in

quem victrix regina Hungariae ea fuit beneuolentia, vt auitas ditiones omnes, quas bello ceperat, eidem integre reftituerit. Eo. dem auno die XXV. Decembris inter Hunga. riae reginam, ac Poloniae, Prufliaeque re. ges concordia priftina restituta fuit, ita tamen, vt totam propemodum Silesiam cum Glacenfi Bohemiae comitatu Borullo transscribere oportuerit. Triennio adhuc continuatum cum domus Bourbonicae prin

cipibus, eorumdemque foederatis bellumn die 1748 XVIII. Octobris A. 1748. tractatu Aquisgra.

nenti optatum finem accepit, quo tempore Parma, et Placentia ab Auftriaco in Italia dominatu auulla certis conditionibus in Pbilippi Bourbonii infantis Hispaniae ius tranliit

§. VII.

Quantum per bellum boc genti Hungaricae

gloriae accesserit. Hac, quam compendio retulimus, ratione féralis illa tempeftas, quae in ipfo regni ex. ordio certiflimum Mariae Theresiae portende. re videbatur exitium, non fine immortali e. iusdem nominis gloria diflipata fuit, quamuis porro ceterae hereditariae prouinciae nihil

[ocr errors]
[ocr errors]

in fe fidei, aut industriae defiderari paffae fu.

erint, nihil tamen ab Europae totius, ac | iplius etiam Mariae Theresiae iudicio alienum - pronunciabit , qui praecipuas in tuendis au5 guftae principis suae coronis, belloque feli

cicer gerendo partes Hungaricae gentis fidei, et fortitudini tribuerit. Nam cum sub ipfa belli exordia Austriacae ditiones aliquot, in quibus tirones confcribi poterant , ab hostibus iam occupatae tenerentur, maximam ex ercitus Auftriaci partem ex Hungaris conflari oportuit, vnde noua annis fingulis mili

tum supplementa in castra mittebantur. Quam-: quam plurimae etiam , eaedemque illuftres

de hoftibus victoriae per inuiccum aeuo suo

heroem Franciscuni comitem de Nádasd, plus i resque alios duces Hungaros, copiarum Huna

garicarum virtute reportatae, et viuentium etiamnum teftium ore celebrantur, et omnium fere cultiorum Europae populorum cala: mis ad pofterorum memoriam commendatae sunt, vt noftro praeconio minime i'm indigeant. Equidem fingularis Hungarorum in reginae fuae iuribus, et ditionibus defendendis fides, atque constantia hoftes ipfos in

admirationem egit, eorumdemque confilia eo s vehementius perturbauit, quo minus id ex

uenturum ante praeuiderant : multi quippe, ac nominatim cardinalis Fleurius, priinariud aulae Gallicanae adminifter, falso arbitrati sunt, Hungaros, folis regni sui finibus tu. endis ad id vsque tempus affuetos, eam Mää riae Theresiae hereditatis direptionem otiofis fpectaturos oculis, aut etiam ea belli opa PALMA P. III.

Nn

[ocr errors]
« PreviousContinue »