Page images
PDF
EPUB

sustinere, vltimumque discrimen tam gloriose superare potuerit, sed et clades interdum ab hoftibus acceptae, copiarumque amillarum jactura tanca nonnumquam erat, vt cuiuscumque alterius principis animum labefacta. re, frangereque potuillet. Luxit poftea ereptam Elisabetham matrem, luxit Marian Annam fororem, et Carolum Locharingum Belgii gubernatorem huius maritum, luxit filium Carolum archiducem, luxit genuinas nurus Isabeliam Bourboniam, et Iosepbam param Iosepbi II. filii coniuges cariflimas

, luxit complures filias : acerba haec fuere fu. nera , fed quae omnia forti plane animo, vt piam, et constantem filiam, fororen, matrem, et socrum decebat, luxit. Atrocior his 0. minibus fuit Francisci caesaris immortali apud dos praefertim memoria dignissimi principis occalus, quocum tot annis eximia fide, pie. tate, et voluntatis confenfione indiuiduam coluit vitae focietatem, adeo, vt nobilissimi huius coniugii sanctitas non viuentium modo sermonibus celebretur , verum etiam fubdi. tis populis praeclaro fuerit ad imitationem exemplo. Tantum igitur coniugem praeter

omnem exspectationem , alieniffimo plane 1765 tempore die XVIII Augufti A. 1765. in lo

Sepbi filii brachiis repentina morte exstinctum Oeniponti amisit. In communi populorum omnium luctu iusto et ipfa dolore mortem illius prosecuta fuit, verum ita, vt neque vehementiffimi vulneris acerbitate fracta, nc. que a folita virtutis conftantia fit deiecta. Ipfa quoque augusta princeps fatali variolo

rum morbo A. 1767. correpra, ac in grauis. 1767 È limum difcrimen adducta, augustas proles,

cognatos principes, ac vniuersas prouincias
in acerbiflimum moerorem, luctunique con-

iecit. lucredibile dictu est, quam feruentes, M. conftantesque a summis, et infimis preces

tuin ad Deum fint fufae , non secus, atque li

augusta terris erepta supremus inftaret dies: I calentibus cot subditorum votis, precibus.

que expugnatum, cessit denique Numen cle. mentisfimum , reftituta augustae valetudine, vitaque in longius prorogata, quasi ea folum de caufa in discrimen fuisset coniecta, vt, quo in illam efsent subditi amore, eo luculentius, certiusque intelligeretur.

[ocr errors]

§. XIV. '

Mariae Theresiae obitus. Illuxit demum funeftus toti monarchiae Au. ftriacae, annus 1780. quo augusta Maria Tbe. 1780 resia praeter omnium opinionem, Nouembri mense ex hydrope pectoris paulo grauius laborare coepit: poft paucorum dierum aegrotationem, cum vicinae mortis periculum haud procul abeffe ipfamet fentiret, facrofanctae Eucharistiae viatico, publico, folennique ritu die XXVI. Nouembris refici , ac biduo poft extremae vnctionis facramento ad ineundum aeternitatis iter comparari voluit: vltimae demuin voluntatis fuae mandatis, et

[ocr errors][ocr errors]

monitis continuo fibi assistenti augusto filio datis, non Gine praeclaro et pietatis, et conftantiae Chriftianae exemplo, die XXIX. Nouembris ante nonam vespertinam Viennae e viuentium numero ad immortalem vitam tranfiit. Vixit annos LXIII. menfes VI. dies XVI. imperauit annos XL. totidemque dics. Corpus eius caesareo Mausolaeo apud PP. Capucinos illatum, vt viuens praeceperat, pone augusti coniugis Francisci caesaris offá eft repofitum. Inexspectatum optimae principis obitum communis in omnibus heredi. tariis prouinciis apud fummos, et infimos luctus, et comploratio consecuta fuit. Quod vnum poterant fubditi populi, finceri, con. Itantisque in principem, matremque fuam amoris tributum , finceras profudere lachrimias. Doloris ex tanta iactura acerbitatem paulo grauiorem fuiffe oportuit apud Hungaros, quod reginae fuae obitum exterioribus etiam figvis, ac nominatim atro vefti. um squalore nobilitas Hungarica vltro prosecura fit. Regio dignas faftigio Mariae Tberesiae auguftae virtutes vel ex iis, quae compendio hucusque retulimus, fatis, fuperque licet intelligere ; ingenii perspicacia, confilii vi, atque prudentia, animi in vtra. que fortuna conftantia, et fortitudine, rerum denique ad monarchiae fuae potentiam, fecuritatemque procurandam inftitutarum fecundo fucceffu , maxiniis quibusque bello, paceque principibus nihilo fuit inferior, nec quidquam praeter fexum femineum praesetulit; in fummo illo fupremae maieftatis fafti

[ocr errors]

gio, facilis, ac aliena ab omni arrogantia cum omnibus agendi ratio, rigor iustitiae numquain non cum clementia coniunctus, peculiare subditis omnibus bencfaciendi ftu. dium, profusa in

in egenorum, miferabiliumque personarum auxiliuni liberalitas communem ei, quoad vixit, subditorum omnium aniorem conciliarunt, demortuae autem memoriam ad feram vsque pofteritatem in omnium animis tuebuntur. In Chriftianis autem virtutibus ita constanter excelluit, vt nemo eflet, qui non eius exemplis ad verae religionis , probitatisque ftudium fe accendi, inflammarique sentiret. Erat in ea solida illa, non fucata religio, ac peculiaris quaedam, veque vulgaris Diuinae maieftatis ve. neratio, congenita illa Habsburgicae domui in Numen Eucharifticum pietas, cuius plu. rima, maximaque per omnem vitam edidit argumenta. Vt cultus diuini maieftati, rebusque facris ex animo addicta erat , ita facrorum quoque ministros peculiari gratia, beneuolentiaque prosecuta fuit, insigni prorfus fubditis populis ad imitandum exemplo. Quibus omnibus virtutibus id a Diuino Nu. niine consecuta fuit, vt et bello, et pace euidentem illius opem fit experta , ac monarchiam, quam ipfa admodum debilitatam, ruinamque minitantem, obeunte patre Caralo VI. gubernandam adierat , fapientiffimis consiliis, et conatibus luis optime conftitu. tam, et ad fummum humanae potentiae a. picem adductam augusti filii Iofepbi II, manibus moriens resignauerit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

§. XV.

Auguftac proles. E fauftiffimo Francisci I. et Mariae Theresiae connubio numerosa soboles nata eft, nos fuperftites Columinodo receusebimus, filios primum, tum vero filias archiduces. 1. Io. Jepbus II. Romanorum imperator, Hungariae, et Bohemiae rex duabus iam coniugibus viduatus. II. Petrus Leopoldus archidux Auftriae, magnus dux Hetruriae, felix plurimorum ex Maria Ludouica,Caroli Hispaniae regis tilia, li-berorum iam hodie parer. III. Ferdinandus archidux Auftriae, Austriacarum in Italia ditionum gubernator, qui ex Maria Beatrice Eftenfi, ducis Mutinensis filia, complures pariter proles fuftulit. IV. Maximilianus archidux Auftriae, archiepiscopus Colonienfis, et Monafterienfis, S. R. I. electorum collegii septemuir, maguus ordinis Teuconici ma. gister. * Ex augustarum filiarum numero I. Maria Anna archidux Auftriae multiplicis literaturae, ac eruditiovis laude conspicua, ab auguftae matris fuae obitu Clagenfurti in Carinthia domicilium fixit. II. Maria Christina 'archidux Austriae, cum coniuge fuo Alberto Saxoniae, et Tefchini duce , augusti caesaris vice , Belgio moderando praeeft. III. Maria Elisabetha archidux AuItriae nobilium herularum Qeniponti antisti. ta. IV. Maria Amalia archidux Auftriae Ferdinando infauti Hispaniae Parmae duci pupta. V. Maria Carolina archidux Au.

« PreviousContinue »