Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

tum petenti citra ambages refpondit: eas confieri non polle, nifi Transiluania Isabellae reftitueretur; millo adhaec ïn Tranfliluaniam internuncio, excidium toti regno comminatus fuit, nifi viduam reginam cum papillo reuoa carent: quibus minis conterriti primores, millis Viennam nunciis, orauere Ferdinandum, vt vel tantas copias in Transsiluaniam ocius traulinitteret , quibus a Turcarum vi le tue. rentur, vel, fi id nequiret , communis falutis caufa, potestatem faceret, ad Isabellam deficiendi ; verum fera iam fuere haec confilia : Petrouitfius enim collecto e seditiofis exerci. tu, Iparlo vbique terrore, plerofque iam vel inuitos ad partes suas traduxerat, comiciaque numerofo milite ftipata conuocauerat, in quibus decreta reginae reductione, millus fuit in Poloniam Franciscus Kendi, adiuncto fi. bi Solimanni internuncio, per quos in Trans

filuaniam reuocata Isabella, XXII. Octobris 5556 A.C. 1556. pristinum folium recuperauit, ne

mine ob fuperiores aduerfae factionis vires resistere auto(a). Quid ageret Ferdinandus in tam difficili rerum fuarum pofitu, nec vires, nec tempus erat amplius, res collapsas restituendi, fed neque irritandus videbatur Solimannus, extrema prins omnia experiri paratus, quam vt Transliluaniam vno lub rege cum Hungaria vniri pateretur. Itaque tempori cedendum ratus, ordines Translilua. niae a praestito fibi prius fidelitatis iuramen

(a) Bethlen lib. IV, a pag. 202.

to absoluit, praesidiisque omnibus Isabellae resignari iussis, copias suas omnes e Transfiluania educi imperauit.

S. XXIV.,

Eius obitus, et memoria,

Isabella regina fceptrum adepta, quadriennio quo imperauit, multa imprudentiae, et cru: delitatis edidit fpecimina : perpetuis enim de amittendo regno tinoribus agitata, quos liniftro in fe animo 'esse suspicata fuit, per immillos clam ficarios e medio fuftulit.' In: : ter ceteros ipfum etiain Petrum Perduitsium praecipuum partium suarum vindicem neci deftinauit , atque eo ipso tempore, quo ille paulo grauius aegrotans,ac reginae consiliorum ignarus, condito solenni teftamento, Isabellam cum pupillo reruin suarum omnium heredem inftituebat, cui etiam negotio aetate, ac morbis fractus paulo poft immortuus, paratum libi supplicium euitauit. Crudeli hac agendi ratione exafperatos non paucos, cum res nouas molituros non ex vano ominaretur, millo ad Ferdinandum nuncio, de reddenda illis , quibus ante, conditionibus Transliluania pacisci coepit, qua in re cum aula Vien. nenfis Turcarum potentiam verita , difficilio. rem se praeberet, illa die XV. Septembris A. C. 1560, vitam claufiç Albae Iuliae, ibi. 1560 dem in aede cathedrali fepulta, as a nemine

fere deplorata. Ve ceterá mulieris ambitio. sae vitia praetereamus, illud ad infamiam fatis eft, quod Ioannem Sigismundum tiliun constanter in gynecaeo velut carcere.quodam claufum, nullis seu morum ,, feu disciplinarum, seu denique auitae religionis praece. prionibus imbui permiserit, ac praecerea Blandratam medicum ei moderatorem dede. rit , qui nulla imbutum religione principem vnitarium effecit , sectaeque suae apud TransGiluanos liberius propagandae studio abreptus, faluberrimum illud Transfiluanos cum Hun. garis vniendi confilium penitus poftea euertit. Haec de rebus Transsilvanicis fufius com. memorari oportuit, quod ex huius regni di. uifione inala deinceps omnia profluxerint, nec prius reges noftri Hungaris secure im. perare potuerint, quam postquain Transiluania ad S. coronae obsequium poftliminio reuocata fuit.

S. XXV.

Pax cuin Solimanno inità.

Hunc in modụin fpe fua delufus Ferdinan. dus cum finiftra plerumque fortuna bellum geri videret ; ve id, quod a Turcarum rabie reliquum adhuc erat , conferuaret, pacem a

Solimanno petiit, ac aegre demum in octen2562 nium duraturas A. C. 1562. impetrauit indua

cias ,

cias, Turcis ea omnia, quae interea occu. parant, sunt relicta, Ioanni Sigismundo, Isabellae filio, Transliluaniae, ac partium Hún: gariae Cassouiain vfque poffeffio stabilita, Ferdinandus autem a cetera Hungaria annuum XXX, mille aureorum tributum Bizantium mittere coactus (a). En quorsum vetus regni Hungarici gloria decidit, vt ei genci, quam toties debellauerat, fieret tribu. tarium, cujus calamitatis, et infamiae caufas ex iis , quae suis locis narrauimus, fage. ciores facile intelligent.

S. XXVI.

[ocr errors]

Ferdinandi curae de fucceffore constituendo. Dum de pace difceptabatur Bizantii, Ferdinandus principio anni 1562. praecipuos re. 1562 gni barones Viennam exciuit, pro munere prouidi principis , ac patris poftulans, vt primogenitum filium fuum Maximilianum futurum ceterorum regnorum heredem, fe adhuc viuente regem Hungariae inaugurarent. Erat tum regni palatinus Thomas de Nádasd, poft elapsos inde a norte Bátborii annos XIX, ad multas ordinum preces A. C. 1564. in comitiis Posoniensibus creatus. Hic 1554 igitur loqui exorsus , negabat noui regis electionem, et inaugurationem a folis ma

(a) Ifuánfi lib. XXI. pag. 260,
L'ALMA P.III.

gnatum fuffragiis pendere, generalibus regni comitiis, omniumque ftatuum confenfu ad id opus efle, cumque aulae administri contenderent id minime iam requiri, postquam regni Hungarici corona Austriacae domüi hè. reditaria facta est, repotuiç palatinus, certam quidem effe Auftriacis principibus in regno

succellionem ex folennibus pactis Ma. ximilianum inter imperatorem , et Vladisla 1491 um Hungariae regem A.C. 1491. initis , jis

dem nihilominus in tabulis relictam genti Hungarae libertatem, illum fibi augusta e domo eligendi , qui prae ceteris magis idoneus videretur, nulla habita primogeniturae ratione (a). Atque iftud eo fpectabat, VC palatinus, aliiue eiusdem sententiae proceres fecundogenito caesaris filio archiduci Ferdi. nando viam ad folium Hungaricum praepararent , idque cum propterea , quod is bellicae virtutis laude , , et insigni in Huugaros humanitate multorum fibi ftudia demeruerit tum vero, quod vererentur, ne, fi Maximilianus iam Romanorum rex Hungaria potiretur, exemplo patris sui perpetuo extra regnum in Germania degeret, alioquin praecipuam finiftri bello, paceque succellus, Transiluanorum item ab Hungaria diuifionis caufam exiftimabant plerique, continuam Ferdinandi a regno absentiam , ac idcirco fingulis in co. mitiis preces iterabant, vt aliqua faltem an.

(n) Recole hic ea

, quae

in rebus Vladislai II. com. meinorauimus,

« PreviousContinue »