Page images
PDF
EPUB

ni

parte domicilium in Hungaria figeret. Ex his itaque causis, cum caesar videret, proniores Hungarorum animos in archiducem Ferdinandum, quam in Maximilianum, quem iam vniuerfis in ditionibus fuccefforem con ftituerat, grauicer indignatus, foluto Vien. nenfi conuentu, deliberationem omnem abrupit.

[ocr errors][ocr errors]

S. XXVII.

Maximilianus primogenitus in regem Hunga

riae inauguratur.
Mortuo interea eodem adhuc anno 1562. 1567
IV. Maii Tboma de Nadasd, aulae caesareae
adminiftri autores fuere caefari, vt palacini
dignitatem, cui summa vtramuis in partem
inerat autoritas, aut supprimeret , aut certe,
quemadmodum post Stepbani de Báthor obi.
tum fecerat, pluribus annis dissimularet, con-
ftituto interea locumtenente regio, qui pa.
latini etiam vices obiret. Qua in re exem-
plo praeiuerat Mathias Coruinus, cum Eme.
rico de Zápolya palatino A. C. 1789. e vi. 1489
uis fublato, Vrbanum Dóczi de Nagy-luche
epifcopum Agrientem locumtenentem fuffe-
cerat: ac ipse etiam Ferdinandus, bello ad.
huc cum Ioanne Zápolya feruente, consimi.
li ratione Paulum de Varda Strigonienfem
metropolicam fuum in reguo locumtenentem

Ea

.

1535 A, C. 1535. creauerat (a). Itaque vt eo

certius Maximiliani filii inaugurationem obtineret, Nicolaum Olahum Strigonielisem archiepiscopum, virum virtute, doctrina, reTum vsu, ac conftante in se fide conspicuum locumtenentem regium nominauit, praepa

ratisque illius opera primorum animis, comi1563 tia anno insequente 1563. ad diem XX. Au.

gusti Poronium indixit : quibus apertis, eadem, quae superiore anno, difficultas redierat, quam tamen Olabi prudentia, et eloquentiae vis paulo post dillipauit, oftenderat is cum in priuecis colloquiis, tum vero in publicis confeflibus, Hungaros Transfiluania , ac ma. gna iam regni parte priuatos, quemcumque alium libi regem elegillent, retundendis Turcarum viribus impares fore: auxilia ab exteris incallum exfpectatum iri, quod illi Hungaros, velut nil ad le attinerent, ociofe spectaturi effent : ex aduerso, li Maximilianus filiorum primogenitus , omnium Germanicarum ditionum dominus, idemque Romanorum caefar regno potiretur, futurum, vt ceterae prouinciae omnes, ipsaque Germania vnitis viribus ad vindicandam a feruitute Turcica Hungariam confpirent, aut certe id faltem, quod reliquum erat, fortiter cueantur, quibus rationibus fane quam grauibus permoti" demum regni ordines, optimi cae.

(a) Diploma Paulo de Varda tum datum, locuin

tenentisque potestatis limites ibidein descriptos le ge in codice iuris patrii pag. 5!4.

1

faris votis subscripferunt, Maximiliano vna. nimi confenfu rege electo, ac die XIII. Seprembris in aede S. Martini Polonii inau. gurato (a): in prima hac coronatione ritus olim Albaeregiae vfitati, quoad licuit, obseruati sunt, ac alia inter ad fimilitudinem collis Albenlis, tumulus prope Danubium e. rectus fuit, cui poftea moncis regii appellatio adhaefit, quein nostra aetate munificentia MARIA E THERESIA E A VG V STAe ad summum fplendorem euectum intuemur. Prae. terea quod olim Albaeregiae in aede S. Martini fieri consueuerat, Polonii prope por. tam S. Michaelis, in erecto ad id suggestu ad feruandas regni immunicates ac libertares, decretumque regis Andreae II. praelegente Strigonienfi archiepiscopo, folenne įusiurandum praeftitit Maximilianus, die vero postero huius coniux Maria, Caroli V. caesaris filia, in humero coronaca fuit,

$. XXVIII.

Ferdinandi obitus , et liberis Soluto Polonienfi conuentu , febris, qua diu iam laborabat Ferdinandus, vehementius in. ualuit , quae pientiffimum caefarem optime ad ineundum aeternitatis iter comparatum,

(a) Lege Istuánf. lib. XXI. a pag. 261. Belii Tom. 1. pag. 278.

confecit denique Viennae die XXV. Iulii A... 1564 C, 1564. imperii Romano-Germanici VI.

Hungarici XXXVII. aetatis primo, et fexa

gelino, Corpus eius Pragam delatum, pone 1545 offa coniugis Annae A. Č. 1546. defunctae

collocatum fuit. Luctum prouinciis omnibus communem vtcumque fedauit numerosa prolium corona. Filij fuere sequences : Maximilianus imperator, Hungariae, , et Bohemiae rex, tum archiduces: Ferdinandus , Ioannes, et Carolus. Filiae autem : Anna Alberto Ba. uariae duci; Maria Wilbelmo Iuliacensi; Catharina Francisco Mancuano; Eleonora Wilhelmo itidem Mantuano ; Barbara Alphonso II. Ferrariensi; Ioanna Francisco Hetruriae, ducibus nuptui traditae, praeter Vrfulam, Mar. garetam , Magdalenam Oeniponti, et Helenam Halae fanctimoniales (a).

[ocr errors]

S. XXIX.

Eius memoria.

Erat Ferdinandus pii, iuftique principis ex. emplar absolutissimum, ac in fide fiue fuis, fiue exteris, ac etiam hoftibus data constan

(0) Exactam Habsburgo. Auftriacae domus genealo

giam A. C. 1774. typis Vindobonensibus valgapimus in opere, cui xtulus: Specimen pragonolos gico-genealogicum.

tiflimus , vt adeo Solimannus audita illius morte non immerito in haec verba erupe. rit: Vere iustus, et tenax Frecti princeps fuit, pec unquam in data fide fefellit, apposite sci, licet ad familiare illi fymbolum : Fiat iu. stitia, et pereat mundus.' Singulari in omne hominum genus comitate, ac beneuolentia v. sus, neminem, quantuinuis vilem, ab audien. tia arceri fiuit, illud crebro ingeminans : Quomodo nos reges Deus exaudiet, si nos paui. perum preces audire abnuamus ? Indefeffo in Hungariae falutem ftudio intentus , innume. ras leges XX. decretis comprehensas edidit quibus tamen inueterata iam mala 'minime curata sunt. Belliducibus, prouinciarum prae. fectis,' ac praecipuis magistratibus sapientiso fimas instructiones fua interdum manu confcriptas dabat, quae vtinam ad amuffim oba feruatae fuissent. Eos, qui fidem, virtu. temque fuam illuftribus factis testati sunt , 0x pibus, honoribusque munifice remuneratus eft, vnde coruplures forentiffimae ad noftram vsque aetatem fainiliae 'sua Ferdinanda vel initia, vel certe incrementa debent, quarum potentia , et fidelitas subinde Ferdinandi poft, eris, ad conferuandam Hungariae poffeffionem plurimum momenti attulit, praefertim Botska, ianorum, Betblemianorum, ac Rakotzianorum motuum : tempore.

Etfi porro in propriis fummo imperanci officiis nil prorsus diligentiae a Ferdinando praetermiffum fuerit, fato tamen quodam infcrutabili, vel potius,

« PreviousContinue »