Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

tate confirinatum, Békefiique factionen diminutam fenfit', Maximilianum caefarem in. terpellauit, vt de iuramenti' a fe praeftiti rigore aliquid remitteret , ac faltem perpe. tuum'libi relinqueret Waywodatum, aperce denuncians, potiores Transsilvaniae proceres Turcarum patrocinio fretos , seditionem faeturos, vbi primum comperiflent, a caesare temporariam folum , ac certis limitibus cir. cumfcriptam poteftatem conceffam effe illi, quem ipfi perpetuum , fummoque cum imperio praefuturum principem fibi elegissent : Turcas pariter minime passuros, vt Transfil

. vania a societate sur quelleretur. Quibus, aliisque rice expensis, Maximilianus tempori cedendum putauit, priuata itaque pactione inita , cauit, Bátbario perpetuum fore Way. uodatum, modo is, quoad per Turcas liceret, fidelem le S. coronae cliencem exhiberet: aliud insuper , quod Stepbanus Báthorius de domo fua in principatu apud Transliluanos constabilienda follicitus magnopere cupie. bat, indulsit, vt Cbristopborum fratrem germahuu,libi Vice-Wayuodam adscisceret,magistra. tusque prouinciae, ac praesidiorum praefectiomnes vtrique fidelitatis facramentum nuncu. pareut: ea tamen lege, yt Stephano Wayuoda demortuo tota Transfiluania, nulla in. terpolica mora, ad regis Hungariae iurisdictionem rediret. Ita tum canuentum, minime tamen poftea obferuatum fuit : poftquam enim Stephanus de Bathor A. C. 1576. Polo- 1976 niae corona potitus, Maximilianum eapro. pter hoftem expertus eft, allumro Trapffilua.

niae principis titulo, Christophorum fratrem
vice sua Wayuodam illic constituit , rursus-
que effecit, vt huic filius Sigisinundus in
dignitate succederer. Atque fic nouis lem-
per enascentibus obstaculis, fapientissimi cae-
faris, ad reuocandam in obsequium S. coro-
pae Trapsliluaniam, conatus inutiles euafe-
funt (a),

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Gentis Hungaricat querimonial.

.
Si diffidia Polonicae coronae caufa exorti

demas, tranquillum cetera regnum habuit 1567 Maximilianus: quae enim A. C. 1567. cum

Turcis pax ipita erat, eamdem Selimi fuccef 3375 for Amuratbes A. C. 1575. rursus in octen.

pium confirmavit, tam longae igitur quietis
tempore Maximilianus in id incubuity vt re-
gnum tot calamitatibus oppreffum erigeret ,
id quod e VII. decretorum ab eo editorum
articulis nullo negotio colligitur. Ceteruin
euitare non potuit, quin eorum, quibus reipu.
blicae adminiftrandae cura commilla erat, culpa
Doppulla fierent, quae genti Hungaricae ve.
teris moris ftudiofae difplicerent, Nos

prze.

2

(a) Haec vide apud Madafi lib. XXIV. et XXV. Berh.

lea lib. VI.

cipua querimoniarum capita e-publicis regni constitutionibus desumtà huc adscribeinus : aegre itaque ferebane Hungari, regni nego. tia in confilio bellico, camera, et cancella. ria Gernianica tractari, nullumque e confi. liariis Hungaris in confilium adhiberi, man, data regia idiomate Germanico, forma, inuli, tata per ea, quae diximus, dicasteria in Hun. gariam mitti(a): belliduces, tribunos, alios. ue praefectos militares tantum fibi iurisdi. ctiovis vsurpare, vt cum de aliis caufis ci. uilibus , cum vero de juribus poffefionariis fententiam ferant , non fine graui ordinario: rum regni tribunaliuin iniuria (b): a praefidiorum capitaneis, et militibus hibernantibus, qui ciuibus fecuritatem praestare deberent, incolas miserum in modum exagitari omnique iniuriarum genere affici (c); nobili. tas fpeciatim querebatur praeter alia ordinis sui praerogatiuis contraria , id a regiorum bonoruin adminiftratore introductum , vt nulli liceret propria etiam viņa diuendere, nifi perfolatis prius a quouis vale VI. florenis Hungaricis (d), praeter palatini dignita. tem prope abolitam , alios etiam regni ba. ronatus pluribus annis vacare: (e) amplisli. ma familiarum exstinctarum, aut ob infideli.

(a) Deereç

. 11. art. XL, Decret. II I. art. XXXVII. (b) Decret, II. art. XLI.

Decret II. art. II. Decret. III. art. XLIV.
(d) Decret. II. art. XXXVIII.
e) Decret. III, art. XXXVII. Ituánti pag. 325.

th

tatis motam ad manus regias deuoluta bona : quae LXVII. arces, er dominia etficiebant (a), aerario regio nullo difcrimine addici, neque iam more, infticutoque veteri bene de rege, patriaque meritis conferri , id quod eo acerbius eis dolebat, quod ipli, praecer alia pro communi falute onera, a ongulis centum colonis tres equites conftanter aere suo alere cogebantur (6). Denique et illud displicebat religionis auitae tuendae studiosioribus, quod, vt vacairium episcopatuum, beneficiorum eccleliafticoruin fructus eo diutius 'tifeus 'reti. neret , eadem longa annorum ferie vacare Gint permilla, praesertim aucem laurinenfis 'episcopatus, cuius prouentus Zacharias Dela pbinus cardinalis , ablens percipiebat(c). Haec fere summa querelarum fuit ; quibus Maximilianus,quoad licuit, remedium attulit: nomi. bacim auteni militum licentiam córrexit , ad cancellariam autem Hungaricam geminos vi. ros adlegic, alterum e facro, e profano ordine alterum : verum, vt palatinum crearet ; induci non poterat, quin potius, Ferdinandi pacris exemplo, eius officii munera obicuros locumtenentes regios, plerumque Strigoni. enses archiepiscopos ngininauit.

[ocr errors]

(a) Epitoine Timonis ad A.C. 1569.
(6) Decret. I. art. XV.
(c) Decret. III. art. XXXV.Ge VI.Decret.IV. art. VILI.

. .

S. X.

Rudolpbus, caesaris primogenitus, vnanimi com

sensu coronatur. Etsi porro caesar, iuftis fortalle de caulis, non omnibus suorum poftulațis deferendum putauerit, promprislimoś tamen ad omuia, quae imperabat, voluntatique fuae obfeqqeuillimos constanter expertus fuit. Patuit hoc maxime in Rudolpbi primogeniti electione, ac inau. guratione. Cum enim A.C. 1572. Pofonium 1577. ad comitia conueñillent regni ordines, conliderata Hungariae, tot ditionibus iam muti. Jatae, quotidianisque caedibus prope in folitudinem redactae imbecillitate, clare intueri coeperunt, quantum ad communem salutem inerellet, regnạn {uum ceteris Auftriacae domus prouinciis copulatum, ab vno principe gubernari. Itaque milla ad caelarem legacione, maiorem in modum orauere, vi, quoniam omnium vota in Rudolphum archidu cem conlpirauerant, ratum habere vellet illius electionem , diemque opportunụm coro Dationi peragendae praefigerec (a). Caesar nientem suam ab Hungaris occupacam laeta

ad diem XXV. Septembris ordines regui iterum conuenire inffit, quo Rudolphus eodem anno , ab Antonio Verancio Strigoniensi archiepiscopo locumtenente regio inauguratus, solitam de tuendis legibus, ac ordinum prae

[ocr errors]

Y

tus ,

(e) Decret. IV. art. II. et III.

« PreviousContinue »