Слике страница
PDF
ePub

i najvažniji domaći naš sredovječni pisac. Izdanja ima više, a najbolje je izdanje jugoslav. akademije u redakciji Račkovoj (Zagreb 1894.). Originalni rukopis još se danas čuva u arkivu kaptola spljetskoga.

Od stranih pisaca prvo mjesto ide mletačkoga dužda Andriju Dandola († 1354.), koji je napisao ljetopis svoje republike (,,Chronicon venetum“). Dandulo se služio za izradbu svoga djela službenim mletačkim arkivom i iscrpio je sve pisce starije od sebe. Služi nam u prvom redu za dogodjaje oko primorskih dalmatinskih gradova do god. 1280., kojom djelo prestaje. Jedino, dosta loše, izdanje kod Muratori: Scriptores rerum italicarum Vol. XII. U Milanu 1728. Medjutim se sprema novo izdanje na osnovu autografa Dandolova, što se čuva u mletačkoj knjižnici sv. Marka.

Od domaćih monografija treba istaknuti, da su najvećim dijelom zastarjele. Vrijede prema sadanjemu stanju nauke:

Klaić: Krčki knezovi Frankapani. Zagreb 1901. – Klaić: Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 1347. Zagreb 1897. – Klaić: Ban Belus i Bani prije i poslije Belusa do god. 1225. Vjestnik zem. arkiva vol. I. – Klaić: O hercegu Andriji. Rad vol. 136. Zagreb 1898. -Klaić: Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća. Rad vol. 130. Zagreb 1897. – Klaić: Byzantinsko vladanje u Hrvatskoj za cara Emanuela Komnena. Izvješće gimn. Zagreb 1883. Klaić: Povjest Bosne. Zagreb 1882.

Šišić: Zadar i Venecija od 1159, do 1247. Rad vol. 142. Zagreb 1900. – Šišić: Studije iz

ar

historije anžuvinske dinastije. Vjestnik zem. kiva vol. III.

Od stranih radnja ide prvo mjesto uzorno djelo Pa uler: A magyar nemzet története Arpádházi királyok alatt. 2 vol. Budapešta 1899. Ovo je najbolja radnja o prošlosti Ugarskoj, a donekle i hrvatskoj, za Arpadovaca ; ipak se ne smije prešutjeti, da je pisac spram Hrvatske veoma često pristran i nepravedan, u prvom redu spram pitanja o hrvatsko-ugarskom državopravnom odnosu.

Konačno treba još spomenuti : Grot: Iz istorii Ugrii i Slavjanstva v XII. vêkê (1141.–1173.). Varšava 1889., pa Vasiljevski: Iz historii Vizantiji v XII. vêkê. St. Peterburg 1877. (Slavjanski zbornik vol. II.)

.

C. Kraljevi iz raznih kuća (1409.-1526.) Strana
VIII. Žigmund Luksemburgovac i Albrecht Habs-
burgovac (1409.-1439.)

162
IX. Vladislav I. i Ladislav IV. (V.) (1440.–1457.) : 172
X. Matijaš I. Korvin (1458.—1490.)

182
XI. Katastrofa (1490.-1526.).

188
XII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od god.
1102. do 1526.

198

DRUGI DIO.
TREĆE DOBA. OD GODINE 1526. DO 1790.
Kraljevi iz kuće Habsburške i Habsbursko-

lotarinške.
I. Dva kralja : Ivan Zapoljski i Ferdinand I.
(1527.-1564.)

5
II. Siget, seljačka buna i Vojna Krajina (1564.-1579.) 34
III. Kulminacija premoći turske i peripetija (1579.
do 1606.).

56
IV. Uskoci i prevlast njemačka (1606.-1671.)
V. Vladanje tursko i rat za oslobodjenje (1671.-1699.) 108
VI. Pragmatička sankcija (1700.-1763.).

127
VII. Centralizacija i germanizacija (1763.--1790.) 140
VIII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od
godine 1526. do 1790.

153
IX. Mletačka Dalmacija (1420.-1797.)

175

82

.

DODATAK.
Izvori i literatura historije hrvatske od najsta-

rijih dana do god, 1868.
A. Općenita djela.

. 179
B. Posebna djela.

182
II. Za kraljeva iz kuće Arpadove (1102.--1301.) 187

[ocr errors]
« ПретходнаНастави »