Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

g

g g
d d
gydy, gy

[ocr errors]

60 d

[ocr errors]

g: garag: gant g: gold d d

d

1

[ocr errors][merged small]

e

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

N

[ocr errors][merged small][merged small]

A a a a
Б бб
в в в Y
гг.

g
дад d
6 h f dj, gj
Е е е
Ж жж

X 3 3 3

Z ини i Jj i

j ккк k Ꮧ 1

li MMM нин Hb lb 16

nj 0 0 0 II nu

P

[ocr errors]

Z i

i
i: mien

[blocks in formation]

Ż

{{ : lesen s: rosa i

i i:ia i j k

I

C:caro
1?:wilk 1 1
1: li

gl: gli
m

m

[merged small][ocr errors]

ее, у y: yes k 1

C: car
1
il: ail

[blocks in formation]

m

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

gn

gn

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

P

р

P

P

р

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

r

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

C

t ch

t ť

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

U

t ty u f h

[merged small][ocr errors][merged small]

се с ттш 6 ħ fi ууу $ $ $ X X X ццц 4 4 4

ци Ш ш ъъъ*

[ocr errors]

f h?

[blocks in formation]

?

u
f
ch

f
ch

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

11

ou

00
f f f f
ch
3

z: zio
tit (?) e: cio

ch:child ge

j ich sc: esce ch: cher sh

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

一一

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut

Bohemis, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem go litera ad praecedentein aut sequentem syllabam trahatur, e. g. ympbo, rpboge, lege u-mr-o, gr-0-ce.

hund

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

У БЕЧУ,
У НАКЛАДИ AHЕ УдовицE В. С. КАРАЏИЋА.

27234. 3.5

Harvard College Library

Gift of
Archibald Cary Coolidge , Ph. D.

July 1, 1895.

IIJECME,

КОЈЕ СУ у овој КЊИЗИ.

1

1. Свецн благо дијеле. 2. Опет то, али друкчије .. 8. Бакон Стефан и два янђела

4. Огњена Марија у паклу 5. Бог ником дужан не остаје .. 6. Кумовање Грчића Манојла 7. Заручница Лаза Радановића 8. Јован и дивски старјешина. 9. Браћа и сестра .. 10. Милан-бег и Драгутин-бег 11. Мујо и Алија . 12. Змија младожења 13. Опет то, али друкчије. 14. Наход Симеун.. 15. Опет Наход Симеун 6. Предраг и Ненад . 17. Цар Дуклијан и Крститељ Јован 18. Часни крсти 19. Цар Костянтин и ђаче самоуче 20. Како се крено име служи No1. Ко крсно име слави, оном и помаже 92. Свети Никола . 23. Свети Саво 24. Опет свети Саво...

7 11 14 19 21 26 38 42 48 51 61 63 70 75 81 85 89

93 96 99 101 102

[ocr errors]

*

« PreviousContinue »