Page images
PDF
EPUB

உக ஆண்டவரே, புறததேசததார்களுக்கு அறிவைக கொடுப்பதறகும உமமுடைய சனங்களாகிய இஸ்ரவேல் ருககு மகிமையுண்டாக்குவதற்குமான ஒளியாய், ங.. உமமாலே எலலாசசனங்களுக்குமுனபாகவும், நக எத்தனமாக்கப்பட்ட இரட்சகரை நான என கண் களாலேகண்டபடியினாலே,

கூஉ தேவரீர் உமமுடைய வார்ததையினபடி இப்பொ ழுது அடியேனைச் சமாதான ததோடே யனுப்பிவிடுகிறீ சென்றான.

நக அப்படி அவரைக் குறித்துசசொலலபபடடவைகளை அவருடைய தாயும் இயோசேப்புங்கேட்டு, ஆசசரியப்பட டார்கள.

நச பின னுஞ்சீமேயோன அவர்களை ஆசீர்வதிதது அவரு டைய தாயாகிய மரியாளுடனே சொனனது. இதோ, அதே கருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளியரங்கமாகுமபடிக்கு,

கரு இஸரவேலரில அநேகர் விழுதறகும எழுந்திருக்கு தற்கும் விரோதமாயப்பேசப்படும் அடையாள மாயிருப்ப தற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உன் ஆததுமா வையே ஒருகததியுருவிப்போமெனறான .

கசு அலலாமலும ஆசேருடைய கோத்திரத்திலே பானு வேலின குமாரத்தியு தீர்க்கதரிசியுமாகிய அன்னாளெனபவ ளிருந்தாள் . அவளகனனியாயப பினபு ஏழுவருஷம புருஷ னுடனே வாழந்து மிகுந்தவயது. செனறவளாயிருந்தாள

நஎ ஏறக்குறைய எண்பத்தினாலுவயதுள்ள அந்தக்கைம் பெண் தேவாலய ததைவிட்டு நீங்காமல, பவும்பகலுஞ செபமபணணி உபவாசித்து, ஆராதனை செய்து கொண்டு வநதாள.

நஅ அவளும் அவவேளையிலேபோய நினறு னைத் துதித்து, எருசலேமிலே மீட்புண்டாகக்காததிருநத யாவருடனேயும அவரைக்குதித்துப் பேசினாள் .

நக பராபர னுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின் படி சக ல ததையும அவர்கள செய்து முடித்தபினபு கலிலேயாதே சததிலுளள தஙகளூபாகிய நாசபேராததூருக்குத் திருமபினார்

பராபர்

கள,

சாய பிள்ளையான துவளர்ந்து ஆவியிலே பலன கொண்டு, ஞான ததால நிறையப்பட்டுத் தேவதயவுளளவரானார்.

சக அவருடைய தாய் தகப்பனமார் பஷகாவின்பண்டி கைக்கு வருடந்தோறும எருசலேமபட்டினத்திற்குப்போ

42 And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.

43 And when they had fulfiled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it.

44 But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance.

45 And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him.

46 And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

47 And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

48 And when they saw him, they were amazed : and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

49 And he said unto them, How is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father's business?

50 And they understood not the saying which he spake unto them.

51 And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his mother kept all these sayings in her heart.

52 And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

CHAPTER III.

1 The preaching and baptism of John: 15 his tes

timony of Christ. 20 Herod imprisoneth John. சஉ அந்தப்படிக்கு அவர்பனனிரண்டுவயதுள்ளவரான பாழுது, அவர்கள பண்டிகைமுறைமையின் படி எருசலே முககுபபோய,

சக வேண்டிய நாள அங்கேயிருந்து, பின்பு திருமபிவரு திறபொழுது, பிள்ளையாகிய இயேசுதமது தாய்ககும இயோ சேப்புக்கு நதெரியாமல் எருசலேமிலே தானேயிருந்தார்.

சச அவர்கள அவர் பிரயாணக்காரருடைய கூட்டத்தி லிருப்பாரெனறெண்ணி, ஒரு நாட் பிரயாணமாய் நடந்து போய இன ததாருககுளளும அறிமுகமானவர்களுக்குள ளுடீ அவரைத்தேடி,

சரு அவரைக்காணாமலிருககிறபொழுது, எருசலேமுக் குத்திருமபி அவாைததேடி,

சசு மூன்று நாளைக்குப்பினபு தேவாலயததிலே அவர் போதகருககுளளே யுளுககார்நதிருககவும அவர்களுக்குச செவிகொடுக்கவும் அவர்களைவினாவவுஙகண்டார்கள் .

சஎ அவருடைய வசனங்களைக் கேட்டயாவரும் அவரு டைய புத்தியையும மா றுத்தரங்களையுங்குறித்துப் பிர்மித தார்கள்.

சஅ (தாய்தகப்பன மார்) அவரைக்கண்டு, அதிசயப்பட டார்கள. அலலாமலும அவருடைய தாய் அவரைநோக்கி, மகனே எனனத்தினாலே நீயெங்களுக்கு இப்படிச்செய் தாய. இதோ, உன் தகப்பனும நானு மவிசாரததோடே உன்னைத்தேடினோமேயென்றாள் .

சக அதற்கவர் நீங்களென்னை ஏன் தேடினீர்கள் . நான என தகப்பனுக்கேற்றவைகளிலே யிருக்கவேண்டிய தென மறியீர்களா என்றார்.

ருய அவர்கள் தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையின் (கருததை) உணர்ந்துகொள்ளவில்லை.

குக பினபு அவர் அவர்களுடனே கூடபபோய நாசரேத தூரிறசேர்ந்து அவர்களுக்குக் கீழடங்கினார் நடந்தசங்கதி களையெலலாம அவருடையதாய்தனனிருதயததிறகாததுக கொணடாள.

குஉ இயேசுவானவர் ஞான ததையும வயதையும பரா பரனிடத்திலும் மனிதரிடத்திலுந தயையையும் அதிக மதிகமாய அடைந்து கொண்டார்.

ந. அதிகாரம். [(க) இயோவானபிரசங்கமபணணி, ஞானஸ்நான ததைக

21 Christ baptized, receiveth testimony from heatven. 23 The age, and genealogy of Christ from Joseph upwards.

Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Cesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Iturea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,

2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness.

3 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;

4 As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth;

6 And all fesh shall see the salvation of God.

ng Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

8 Bring forth, therefore, fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, That God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

9 And now also the axe is laid unto the root of ஞான ஸ நான ததைபபெற்றது. (உக) கிறிஸ்துவினுடை யவமிச அட்டவணை.

தீபேரியு இராயன ராசசியபரிபாலன மபணணின பதினை ந தாமவருடத்திலே பொநதியு பிலாததெனபவன இயூதேயா நாட்டுக்குத துரையாயும எரோதெனபவன கா பங்சாதிய கலிலேயா நாட்டுக்கு அதிபதியாயும யசகோதரனாகிய பிலிப்பெனபவன காற்பங்காகிய இத்து போயா நாட்டுக்கு ந திராகோனிததி நாட்டுககும அதிபதியா யும இலிசானியெனபவன காற்பங்காகிய அபிலேனே நாட் டுக்கு அதிபதியாயும்,

உ அன்னான், காயிப்பா, எனபவர்கள பிரதான ஆசாரிய ராயுமிருநதகாலததிலே வனாநதரததிற் சகரியாவின குமார கிய ய இயோவா னுககுததேவவசன முண்ட

டாயிறறு. ங ஆனபடியால் அவன இயோர்தான் நதிககருகானதேச மெங்கும நடந்து

பாவ மனனிப்புக்காக மன நதிருப்பும் படிக்கேற்றஞானஸ்நான ததைககுறித்துப் பிரசங்கித்தான.

ச பராபர னுககாக மார்க்கத்தை நன்றாகச செய்து அவ ருக்காகப் பாதைகளைசசெமமைபணணுங்களெனறும,

5

பள்ளங்களெலலாம நிரப்பப்படுஞ சகல மலைகளுங் குன றுகளுநதாழத்தப்படும். கோணலான பாதைகள செம மையாகும முருட்டு வழிகள சமனாகுமெனறும மனிதரெல லாரும பராபரனுடைய ரட்சிபபைக்காண்பார்களென

றும்,

பான,

வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தமுண்டெ னறு ஏசாயாதீர்ககதரிசியினுடைய புத்தகத்தில் எ ழுதியிருக திறபிரகார மாகப்பிரசங்கி எ ஆதலால அவன தனனாலே

ஞான ஸ நான மபெறும் படிக்குப் புறப்பட்டுவநதசனங்களை நோக்கி, விரியனபாம புகளினகுட்டிகளே இனிவருங்கொபத்திறகு நீங்கள தப்பிக கொளளுமபடியாய உங்களுக்குவகை காட்டினவனெவன.

அ (தபட விருமபினால) மன நதிருப்புக்றதற்கேற்றகனிக ளைக்கொடுங்கள. ஆபிரகாம எங்களுககு தகப்பனெனறு உங்களுளளததிற சொல்லத் தொடங்காதிருங்கள் . ஆபி 2 கா முக்குப் பராபரன இந்தக்கற்களாற் பிளளைகளை

ணடு பணண வல்லவராயிருக்கிறாரெனறு உங்களுககுசசொல்லு கிறேன.

3

« PreviousContinue »