Page images
PDF
EPUB

கொடுக்கப்படும். இலலா தவன தனக்கு உணடென்று நினை ககிறபொருளும அவனிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப் டுவ உனறர். ()க அம் பாழுது அவருடைய தாயுஞ சகோதரரும அவரிடத்திற்கு போகையிற சனக்கூட்டத்தினிமித்தம அ வர்கள் அவரைசசேருகறதறகு இடமில்லை.

உய அப் ாழுது சிலர் அவரை நோக்கி உமமுடைய தா யுஞ சகோதரரும் உமமைப்பார்க்க வேண்டுமென று வெளி யே நிற்கிறார்களெனறு அறிவித்தார்கள, உக அவர்களுக்குமா றுததரமாக அவர் சொனனது.பரா

ய வசனததைக் கேட்டு அதின்படி செய்கிறவர்க ன்

தாயுமாய என சகோதரருமா யிருக்கிறார்களென றார்.

உஉ ஒரு நாளிலே அவர் தமமுடைய சீஷரோடுங்கூட ஒருபடகிலேறி அவர்களை நோக்கிக் கடலின அக்கரைக்குப் போகக்கடவோமென்றார். அநதபபடி கரையை விட்டுப் போனார்கள்.

உங அவர்களபடகை நடத்துகையில் அவர் நித்திரை பண ணினார். அப்பொழுது பட - குசலததினாலே நிரப்பப்படவும் அவர்களுக்கு மோசமவரவுந்தக்கதாகக் கடலிற் சுழல்கா

பரனுை

ளே

ணடா

டாயிறறு.

[ocr errors]

உச உடனேயவர்கள் சேர்ந்து ஆணடவரே ஆணடவரே நாங்ெ கட்டுப்போகிறோமேயெனறு (கூப பிட்டு) அவரையெ ழுப்பினார்கள. அப் பாழுது அவர் எழுந்து காறறைய ஞ சலத்தின் உக்கிர ததைய ம அதட்டினார். உடனே அவைகள நினறுபோக அமைதலுணடாயிற்று.

உரு பினபு அவர் அவர்களை நோக்கி உங்கள் விசுவாசம எங்கேயென்றார். அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு இவர் எப்படிப்ப டவரோ காற்றுக்களுக்குஞ சலததிறகுங் கட டளையிடுகிறாரே அவைகளும இவருக்குக் கீழ்ப்படிகின்றன வேயென

யன்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக்கொண்டார்கள் . உசு பினபு கலிலேயா நாட்டுககெதிரான கதாேனர்தே சததிலேசேர் நதார்கள.

உஎ அவர் அககாையிலிறங்கின பொழுது அநேக நாளா ய்ப்பசாசுக்கள் பிடித்தவனு மாய வஸ்திர நதரியாதவனு மா ய வீட்டிலே தங்காமற பிரேதக் கல்லறைகளிலே தங்கனவ னு மாயிருந்த அட்பட்டினத்து மனதனொருவன அவருக கெதிராக வந்தான அநேகநதரம் அந்த அசுத்த ஆவியவ னையலக கழிததுவ நதது. உஅ அலலாமலும அவன சங்கிலிகளாலும் விலங்குகளா What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God most high? I beseech thee, torment me not.

29 (For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)

30 And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion: because many

devils were entered into him.

31 And they besought hiin that he would not command them to go out into the deep.

32 And there was there an herd of many swine feeding on the mountain: and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them.

33 Then went the devils out of the man, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked.

34 When they that fed them saw what was done, they fled, and went and told it in the city and in the country.

35 Then they went out to see what was done; and came to Jesus, and found the man, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed, and in his right mind: and they were afraid.

36 They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed.

37 . Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him to depart from them; for they were taken with great fear : and he went up into the ship, and returned

back again.

விலங்குகளை த தறிததுப்போட்டுப் பசாசினால் வனாந்தரம் களுக்குத்துரத்தப்பட்டான. ஆதலால இயேசுவானவர் அந்த ஆவி யவனைவிட்டுப்போகுமபடிக்குக் கட்டளையிட

டார்.

யசுவானவரைக்கணட

யே

உமககும எனன.

உக ஆனபடியினாலே அவன பொழுது கூக்குரலிட்டு அவருக்குமுனடாக விழுந்து சுவே உனனதமானபராபர லுடைய குமாரனே எனக்கும்

எனனை வேதனைபடுத்தாதபடிக்கு உம மைவேண்டிக் காளளுகிறேனெனருன.

ந!) அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவனைநோககி உன பேரெனனவெனறுபேட்டார் அதற்கவன இலேகியோனெ னறுசொனனன. அநேகமபசாசுககள அவ னுககுட்புகுந்த படியால அந்தப்பேர் அவனுக்குணடாயிறறு.

கூ - அலலாமலு ந திங்களைப் பாதாளத்திற்குப்போகும் படிகட்டளையிடாதபடிக்கு அவைகள அவரைவேணடிககொ

ணடன்.

கக

கஉ அப்பொழுது அவவிடத்திலே அநேகமபனறிகள கூடடமாய மலையிலே மேய்ந்து கொண்டிருந்தன்.அவைகள அந்தப்பன களுக்குட்பிரவேசிககுமபடி உத்தரவுகொடு ககவேணடுமெனறு அவாைவேணடிககொணடன். அப்படி யேயவைகளுக்கு உத்தமவு கொடுத்தார்.

உடனே பசாசுககள அநத மனிதனை விட்டு நீங பனறிகளுக்குட்புகுந்தன். அப்பொழுது அந்தப் பனறிக கூடடம உயர் நதமேட்டிலிருந்து கடலிலேபாய நது அமி ழந்து போயிற்று.

நச அவைகளை மேய்த்தவர்கள அதைக்கண்டு ஓடிப்போ யப் பட்டினத்திலும் வெளிப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள் .

நரு அப்படி நடந்ததைச் சனங்கள் பார்க்கும்படிக்குப் புறப்பட்டு இயேசுவினிடத்திற்போயப்பசாசுக்கள விட்டுப் போன மனிதன இயேசுவினுடைய பாதங்களருகே வஸ்தி ரநதரிததவனாய உளுககார்நது புத்தியடைந்திருக்கிறதை ககணடுபயப்பட்டார்கள்.

நசு பசாசுக்கள பிடித்திருந் தவன இரட்சிக்கப்பட்ட வகையைக் கண்டவர்களும அதையவர்களுக்கு அறிவித்தா

ர்கள.

நஎ அபபொழுது கதரோனருடைய சுற்று ததேசததின திரளான சனங்களெலலாரும மிகுந்த பயம அடைந்தவர் களானபடியினாலே தங்களை விட்டுப்போகுமபடிக்கு அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள. அந்தப்படி யவர் படகிலேறித

7

38 Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him: but Jesus sent him away, saying,

39 Return to thine own house, and shew how great things God bath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.

40 And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.

41 And, behold, there came a man named Jairus," and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house :

42 For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying. But as he went the people thronged him.

43 And a woman having an issue of blood twelve 'vears, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of

any, 44 Came behind him, and touched the border of bis garment: and immediately her issue of blood stanched.

45 And Jesus said, Who touched me! When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

46 And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47 And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately,

48 And he said unto her, Daugher, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

நஅ பசாசுக்களவிட்டுப்போன மனிதன அவரும் னே கூ டப்போயிருக்குமபடிககு அவரிடத்தில் உத்தரவுகேட்டுக கொணடான.

கசு இயேசுவானவர் அவனைநோக்கி நீ உன வீட்டிற்குத திரும்பிப்போயப் பராபரன உனக்குச் செய்த விசேஷங்க ளையறிவிப்பாயாகவென றுசொலலிய னுப்பிவிட்டார். அந்த பபடியவனபோயத தனக்கு இயேசுவானவர் செய்த விசே ஷங்களை - பட்டினத திலெங்கும் பிரசிததமபணணினான.

ச) பினபு இயேசுவானவர் திருமபிவநதபொழுது அவர் வரக்காததுககொணடிருந்த சனங்களெல்லாரும் அவரை யுபசாரஞசெயதார்கள.

சக அப்பொழுது செப் ஆலயத தலைவனான யாவீரு என பவனவந்து இயேசுவின் பாதங்களிடத் லவிழுநது தனக ணடான பனனிரண்டுவயதுள்ள ஒரே குமாரத்தி மரண ததிறகேதுவாயிருநதபடியினாலே,

சஉ தன வீட்டிலே வரும்படிக்கு அவரைவேணடிககொ ணடான. அவர் அவனுடனே கூடப் போகையிற் சனங்கள் அவரைநெருக்கினார்கள.

சக அப்பொழுது பனனிரணடுவருஷம பெருமபாடுபட் டுத தன பொருட்களயாவையும் பரிகாரிகளுக்குச் செலவழித து ஒருவராலுஞ சுகமடையாத ஒரு ஸ்திரி (யவருக்குப்) பின னாலேசேர் நது,

சச அவருடைய வஸ்தி தின ஓரத்தைத்தொடடாள. உடனேயவளுடைய இரத்த ஊறல் நின்றுபோயிற்று.

சடு அப்பொழுது இயேசுவானவர் என்னைத் தொட்ட வர்யாரென்றார். நாங்கள் அறியோமென று எல்லாருஞசொ னனபொழுது பேதுருவும அவனோடிருநதவர்களும அவ ரைநோக கி ஐயரே சனங்கள உமமை நெருக்கி யுரசிககொ ணடிருக்கிறார்களே அப்படியிருக்க என்னை ததொட்டவர் யாரெனறு எப்படிக் கேட்கிறீரென்றார்கள்.

யேசுவானவர்சொனனது. எனனிலிருந்து பலம் புறப்பட்டதையறிநதிருக்கிறேன. ஆகையால் ஒருவர் என னை ததொட்டதுணடென்றார்.

சஎ அப்பொழுது ஸ்திரியானவள மறை நதிருக்க தெனறு கண்டு நடுங்கிவந்து அவர் முனபாகச சாஷ்டாங்க மாயவணங்கித தான அவரை ததொட்ட காரணத்தையும் உடனே

ணம் அடைந்ததையும எலலாச சனங்களுக்கு முனபாக அவருககறிவி த

சஅ அவர் அவளுடனே சொனனது. மகளே சநதோஷ மாயிரு. உனவிசுவாசம உன்னையிரட்சித்தது. சமாதானத

சசா

கூடா

பாள்.

« PreviousContinue »