Page images
PDF
EPUB

Предговор.

Ꭹ предговору к овој књизи мислио сам казати: 1) зашто она није наштампана прије (иза треће) него тек сад; 2) о пјесмама које је састављао и писао Црногорски владика Петар I. (садашњи свети Петар), као што сам обрекао на страни 68.; 3) откуда је и од кога је која од овијех прије нештампанијех пјесама. Али је мене беспрестана главобоља тако забунила да ни о чему овоме за сад не могу казати ништа као што би требало, него ћу само (и то с великијем страхом и с муком) казати што о овијем пјесмама које прије нијесу штампане. У овој књизи има 62 пјесме, од којијех 24 штампане су прије које у трећој књизи у.Липисци године 1823. које у четвртој у Бечу године 1833., а осталијех 38 нијесу штампане нигда прије. Иза овога предговора гдје се поименце назначе све пјесме које су у овој књизи, ове које су прије штампане, наштампаће се рукописнијем словима.

Ево сад што је могуће краћега рачуна о овима пјесмама које до сад нијесу штампане: I. Пјесме под бројем:

2. (Погибија Вука Мићуновића), 8. (Смрт Алај-бега Ченгијћа), 25. (Опет то али из Црне горе),

47. (Петар Бошковић и Гарван барјактар),

послао ми Г. Саво М. Мартиновић Цетињанин који је првијех година владе Црногорскога кнеза Данила био стотинаш у војсци Црногорској, потом је због познате онамо неслоге и заваде изишао из Црне горе и сад живи у Задру. О овоме знатноме Србину ја ћу, ако Бог да здравље, говорити више у петој књизи, за коју ћу гледати да се што прије

почне штампати.

II. Под бројевима:

7. (Лазар Пециреп) и

57. (Смрт Смаил-аге Ченгијћа)

писалисмо ја и покојни незаборављени пријатељ мој Моцо Ђорђијевић године 1846. у Србији, и то прву у Ваљеву од Дамљана Дуловића из Горње Мораче из села Трновице, који је онај дан ондје у некога копао кукурузе на надницу па га ја, чувши да лијепо пјева уз гусле, измолим на неколика сахата те дође к мени у хан, а другу на Убу од Михаила Мариновића из нахије Требињске из села Слим

нице, који је био младо момче па ондје у гостионици служио.

III. Под бројевима:

9. (Драшко Поповић и Гришац Осман-ага), 15. (Смрт Ускок-Каримана),

52. (Смрт Бабића Зеинила),

53. (Морачани и Колашинци),

54. (Јунаштво и смрт Лопушине Вука), 55. (Први ударац Турски на Грахово 1836), 56. (Опет то али друкчије),

57. (Опет то али друкчије),

60. (Корјенићи и Трешњевски овчари),

61. (Мурат Оташевић и Мехмед буљубаша), послао ми је мој стари пријатељ и у овакијем пословима помагач поп Вук Поповић Ришњанин. IV. Под бројевима:

12. (Ћелошевић Перо),

13. (Лука Пустахија и Веризовић Рамо), 17. (Јанко Лакетић и Петар Бошковић), 18. (Мећикућићи с Брђанима),

19. (Ага од Медуна и Јован Бабовић), 20. (Чета Спушка),

21. (Пипери и Црнчани),

22. (Иван Николић),

23. (Мујо Хркотић и Божовићи),

послао ми је владика Црногорски Петар II., а он је на моју мобу препоручио те су се преписале од некога Тодора Икова из Пипера.

V. Под бројевима:

35. (Бјелић Игњатије),

39. (Лазар Мутап и Арапин),

43. (Станић Станојло),

писао сам ја још 1815. године из уста слијепца Филипа Вишњића.

VI. Под бројевима:

37. (Бој на Кукутници),

45. (Устанак кнеза Милоша на Турке), написао ми је и дао Марко син попа Филипа из нахије Пожешке из села Трнаве, о коме сам ја говорио у предговору к І. књизи у Липисци. VII. Пјесму под бројем:

44. (Војевање Црногорско и Руско на Никшиће),

написао ми је и послао (са још много пјесама из различнијех времена, које ће се послије штампати) Максим Шкрљић којега су стари били ускоци у Морачи пак се за времена кнеза Милоша доселили у Србију у нахију Ужичку у село Перутац или Перућац, а он је сад латов у Смедереву (а кад ми је ове пјесме писао и послао био је то исто у Радујевцу). VIII. Пјесму под бројем:

58. (То исто мало друкчије),

дао ми је преклани на Цетињу сердар Ђуко Средановић који је ондје као управитељ двора кнежевога, а он ју је добио од некога из Хер

цеговине. Овај Г. Буко дао је мени онда још неколико лијепијех пјесама о различнијем бојевима за времена кнеза Данила које ће се штампати у петој књизи; а и прије тога он је мени послао неколике лијепе пјесме од старијех времена које ће се послије штампати у реду с другима онаковима. У петој књизи кад буде говор о овијем поменутијем његовијем пјесмама мораћу и о њему говорити што више. IX. Пјесму под бројем:

62. (Спомен од боја на Кукутници),

послао ми је преосвештени Господин Јанићије Нешковић владика Ужички и пр.

Осим ове именовате Господе и пријатеља мени су још и други гдјекоји, као н. п. стари мој пријатељ и у овакијем пословима помагач Г. Вук Врчевић садашњи Аустријски вицеконзул у Требињу, и покојни Стефан Цуца, слали и давали различнијех пјесама тако да сам ја од многијех овдје наштампанијех имао по двије и по три пак сам их поредио и наштампао ону која ми се најбоља учинила. Од Г. Вука Врчевића, као и од попа Вука из Рисна имам ја још различнијех пјесама за штампање.

Штампање ове књиге надгледао је Г. професор Др. Фр. Миклошић и Г. академ. сликар Димитрије Тирол, којима ја за то врло захваљивам. Што се поред свега њиховога труда

« PreviousContinue »