Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

ralio.

Договаратисе, амсе, v. r. impf. delibero. berathen, Дorosop, m. der Rathschluß, consilium. Договор куће не обара. Договоритисе, имсе, v. г. pf. fih ber. abreden, consilium capio.

Договорно, einftimmig, unanimi consilio.

Догодити, им, v.pf, treffen, errathen, offendo.

Догодишисе, имсе, v. r. pf. fiereig= nen, accido.

Догонити, им, vide доћеривати. Догоњење, п. vide доћеривање. Догорети, ри, (Рес. и Срем.) vide догорјеши.

-.

зи

Догорјети, ри, v. pf. (Ерц.) 6rennen ardeo usque bis Догодети, дим, v. pf. (Pec.) Taneteln, Догрдины, дим, т.р. (Ср, Догрђети, дим, v.pf (Ерц.) Jorießen anfangen, taedere me coepit. Догустити, сти, у. р. коме, in Ber. legenheit, in die lemme bringen, urgeo, ad angustias deduco, circumvenio. Дода, f. һур. у. додола. Додавање, п. bas Serbei, inзидевен, porrectio, additio.

Додавати, додајем, . impf. Бесбеі, hinzugeben, addo.

Додатан, пка, т. òіе Зидаве, addi

tamentum.

Дідати, ам, v. pf. Бінӡидевен, addo. Додворитисе, имсе, vide удвори

[blocks in formation]
[ocr errors]

же и обложи различном правом и цвијећем тако, да јој се кожа не види ниђе ни мало, и то се зове Додола (начинила се као додола

реку ђевојци, или жени, која се Млого накитила по глави): па онда зађу од куће до куће. Кад дођу пред кућу, онда додола игра сама, а оне друге ђевојке стану у ред и пјевају различне пјесме; потом домаћица, или друго какво чељаде, или кабао, воде,

узме пун котао,

ше излије на додолу, а она једнако игра и окрећесе. У додолским се пјесмама припијева на крају уза сваку врсту: ој додо! ої додоле! н. п.

,,Наша дода Бога моли, ој додо! ој додоле!

Да удари росна киша, ој додо! ој додоле!

Додоле играју у данашње вријеме готово по свој Србији, а особито од Ваљева доље к Тимоку. По Сријему, по по Бачкој и Банату играле су до скор», па су нови свештеници забранили и искоријенили, Додолски, ка, ко, н. п. пјесма, of. vide дожњети. Доживети, вим, v. pf. (Рес.) erleben, Доживити, вим, v. pf. (Срем.) video Доживљети, вим, v. pf. (Ерн.)] Дожњевање, п. дав зunde Senten messis finitio.

додоле.

Дожеши, жањем,

Дожњеваши, ам, v. impf, ju Endе Cernten, meto (absolvo messem). Дожњеши, њем, v. pf. bie Sente volle enden, finire messem.

Дозвати, дозовем, v. pf. 1) errufen, advoco. 2) herbeirufen, advoco. Дозвашисе, зовемсе, v. r. pf. in

geben, beffer merden, ad frugem redeo. Дозивање, п. baš Errufen, дав Беги fen, advocatio.

Дозивати, ам (и дозивљем), v. impf. herbeirufen, berufen, voco. Дознавање, п. das Erfahren, explo

ratio.

Дознаваши, најем, v. impf. erfahren,

rescio.

Дознати, ам, v. pf. erfalßren, rescio, Дозреши, рим, v. pf. reifen, maturor. Донгравање, n. baš Sefprungen - Kom men, adsaltatio (?). Доиграваши, ам, v. impf. gefprungen tommen, advento saltans.

Донграши, ам, v. pf. gefprungen form=

men, advenio saltans.

Дбиста, заиста, otrfli, certe.
Дойсти, дођем, vide доћи.
Доштање, ц. үide доваштање

Доитати, ам, vide доважати.
Доитити, им, vide доватити.
Дојаати, дојашем, vide дојати.
Дојавити, им, v. pf н. п. овце, т.ј.
довести овце (идући пред њима)
кући, herbeibringen, adduco; (yom
Sirten, per vor den Schafen hergeht,
die ihm folgen).

Дојавање, п. даš Serbeireiten, ade-
quitatio, adventus in equo.
Дојанвати, јаујем, v. impf. geritten
Fornmen, adequito.

Дојакошњи, ња, ње, vide досадашњи.
Дојали, дојашем, v. pf. bergeritten
Forsimen, adequito, advenio equo vectus.
Дојење, даваugen. nutritio (laetatio) ?
Дојиља, f. vide дојкиња,

Дојиши, им, у, impf. fängen, lacto, mammam praebeo. Дојка, f. (ст.) vide cuca:

„Узрастоше дојке у њедрима. „Дојке расту, прслуци пуцају Дојкиња, £. діє imme, nutrix. Дојчин, m. Жaunnаmе, nomen viri. Док, biš, usque dura, dum. Доказати, кажем, v. pf. 1) begreif»

lich machen, facere perspicuum. 2)heims lich sagen, hinterbringen, defero, de

naucio.

Доказивање, п. дав Érfagen (Begreif

lich machen), curatio ut quis rem norit. Доказивати, зујем, v. impf. 1) без greiflich madhen, facio perspicuum. 2) binterbringen, denuncio. Докасати, ам, v. pf. getrabt Fom= men, tolutim advenio. Докасивање, дав Serantrappen, adventatio (equitantis). Докасивами, сујем, v. impf. Leran= trappen, advento equo. Докаскивање, в. dim. у. докасивање. Докаскивати, кујем, dim, . дока

сивати.

Докле, 1) fo weit als, quousque, 2) f0 lange als, quousque. 3) wie weit, wie lange? quousque. Докна, f. Уrauenname, nomen feminae. Доко, m. Mannsname, nomen viri. Доколан, лна (и докона), но, Beit mo. зи бабенд, cui tempus est : нијесам Доколан.

Доколенице, f. pl, (Рес. и Срем.) ѵіДе докољенице. Докољенице, f. pl. (Ерц.) 2lrt tüdhes ner Strümpfe, tibialium genus. Докопати, ам, v. pf. 1) ¿u Snbe gras ben, perfodio. 2) ergreifen, apprehendo. Докопантисе, амсе, . г. pf, чега, etmas ermifen, apprehendo. Докопаосе као ћелав капе. Доксат, m. bie itane, ber litan, воlarium, subdiale, moenianит,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Aama, f. das serbische lange Unters kleid, worüber der Gürtel kommt, tunica (?).

Доламешина, f. augm. 9. долама.
Доламица, f. dim, . долама.
Долап (долаф), m. (у Србији и у Бо-
сни по варошима) ein Raffen mit
Thüren, cistae genus.

Доле, (Рес. и Срем.) vide доље. Долетање, п. (Рес. и Срем.) vide до лијетање.

angeflogen

tommen,

advolo.

Долетати, лећем, (Рес. и Срем.) vide долијетати. Долетети, тим (Рес.) Долетиши, им (Срем.) Долећети, летим (Ерц.) Долибаша*, m. онај који сједи у горњему челу, čer den erften Gis an der Tafel einnimmt, qui primum locum occupat in triclinio. Долибашин на, но, без долибаша, illius qui primum locum occupat. Доливање, п. (Срем.) vide дољевање. Доливаши, ам, (Срем.) vide дољевати. Долијаши, јам, v. pf. quêfufen (vort лија) д. 1. zu Ende feyn mit feinen Fuchskünften, deprehendor: E ^иjo! сад си долијала Долијешање, п. (Ерц.) дав

advolatio.

Долијешаши, јећем, v. impf, (Брц.) herbeifliegen, advolito.

Доликовати, кује. v. impf, коме шта, Домислитисе, имсе, v. г. pf. чему, anstehen, decet.

Долина, 1. дав Zbal, vallis. Долиница, f. dim. 9. долина. Долити, долијем, v. pf. solu gießen, impleo.

Долица, f. dim. , дола, Дољани, m. pl. варош у Маћедонији (или у Бугарској ?). Приповиједају да су отприје бивали велики панаЂури на Дољанима :

„Плави Зумбул оде на Дољане Радоване, кад ћеш на Дољане? Доље, (Ерц.) 1) unten, infra. 2) bine

unter, infra.

Дољевање, п. (Ерц) дав Bogießen, impletio.

Дољевати, ам, v. impf. (Ерц.) olgies ten, impleo.

Дом, т. дав Дau, domus: како сте на дому?

Дома, 1) з aufe, domi. 2) паф Дам je, domum:

[blocks in formation]

Домазлук, т. wae bei Hause bleibt, nicht feil ist, quod domi servatur (de grege).

Домамити, им, v. pf. Бесбеі Беседен, spellicio.

Домаћи, ћа, ће, Maus, domesticus; домаћи, діе Dausgenoffen; домаћи љеб, Sausbrot.

Домаћин, m, ber Hausherr, paterfamilias.

Домаћинов, ва, во, дев Daueherrn, heri, patris familias.

Домаћица, f. bie Sausfrau, materfamilias.

Домаћичин, на, но, ber aufrau, matris familias.

Домашање, п. дав Streichen, contactio. Домацати, ам, v. impf. erreichen, attingo.

Домащищи, им, v. pf. erreichen, attingo. Домашни, ња, ње, vide домаћи. Домет, m. Burfmeite, teli jactus: убити (из пушке) на домет. Дометак, , шка, m. ber, addita

mentum.

Домешање, п. 1) дав Žufeßen, additio. 2) das Eben - so weit werfen, aequalis jactus.

Дометати, међем, ү. impf. 1) bin

ufeben, addo 2) eben fo weit merfen (im Steinwutf), aequali distantia jaсiо. Домешнуши, нем, v. pf. 1) bingulegen addo. 2) беn fo weit werfen, aeque Longe jacio.

Rath schaffen, expedio

Домишљавање, п. дав Пa benten, Ueberlegen, cogitatio. Домишљавашисе, амсе, v. r. impf, nadinnen, cogito.

Домишљан, m. (fchershaft) ber Schaf ferath, plenus consilii. Домишљанов, ва, во, дезаferat consilii pleni.

Домишљање, n, vide домишљавање, Домишљатисе, амсе, vide домишља

вашисе.

Домовина, f. Saus und Sof, bas Bea

fisthum, armenta et praedia.

Домолишисе, имсе, vide умолитисе. Донде (до онде), і borthin, usque illuc.

Донекле (у Сријему и у Бачк. говоре и доникле), big auf eine gewife Strecke, usque aliquo.

Донети (донети, донести), несем, (Рес. и Срем.) vide донијети. Донијети, несем, донијо (донијела, ло), v. pf. (Ерц.) bringen, adfero. Доникле, cf. донекле. Доносити, им, v. impf. 1) bringen, adfero. 2) ertragen, erlauben, fero, permitto: доноси ми вјера, mein Glaube erlaubt mirs. Доношење, n. baš Bringen, adlatio. Доњак, т. н. п. камен воденични

der untere (z. B. Mühlstein), inferior, Доњи, ња, ње, деr untere, inferior. Доњоземац, мца, m. ber Unterländer, homo terrae inferioris.

Доњоземски, ка, ко, 1) unterlänòif. terrae inferioris. 2) adv. more terrae inferioris. Допадање, п. 1) дав

eieilen, adcursus. 2) das Fallen ins Unglück, u. s. w. acceptio mali, vulnerum. 3) das Gefals len, probatio.

Допадати, ам, v. impf. 1) berbeilaus fen, adcurro. 2) fallen ins Unglück,

adfligor: допадати рана, муке. 3) зи Theil werden, obtingo, in manus venio. Допадашисе, амсе, v. r. impf. gefale len, placeo, probor. Допаркивање. п. дав

Дапаркивати, кујем, v. impf. berlan fen, adcurso (?)

Допасти, паднем, v. pf. 1) Бегбіlaufen z. B. zu Hilfe, accurro. 2) fals Ien (ins Unglüd), допасти рана, муке. 3) zu Theil werden, obtingo: OBO MA је допало. 4) глас допаде, [пе tommen, advolat.

Допастисе, паднемсе, т. г. pf. де
fallen, placeo, probor.
Допевати, ам, (Рес. и Срем.) vide
Допјеваши.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Дорачић, m. dim. 9. дорам.
Дорин, m. vide дорам.
Доро, т. һур. . дорам.
Дорбц, т. (у Сријему и у Бачк.):
„У девојке сукња од паргала,
, А у оца не ма ни дороца
Доруша, f. дорамаста кобила, ò
Braunflutte, equa fusca.

Досада, f. ber Weberòrug, taedium.
Досадан, дна, но, lâftig, molestus.
Досадашњи, ња, ње, деr bisherige,
qni adhuc fuit.

Досадити, им, v. pf. 1) volenos Геђеп, 3. 3. виноград, купусну лију, insero. 2) коме, veròrießen, досадило ми je mo, dieß verdrießt mich schon, ih bin e überòrießi, taedet me : досадно ми је, er ift mir läftig. Досадишисе, дисе, v. г. pf. läftig werd ben, taedet: досадило ми се Досађивање, п. 1) дав Bodenos. feben, insitio. 2) das Läftig werden, moled

stia.

[ocr errors]

Досађивати, ђујем, v. impf. 1) sol lends feßen, insero. 2) lästig werden, molestus sum.

Досађиватисе, ђујесе, v. r. impf. läßig werden, ta det.

Досегнути, нем, vide досећи. Доселити, им, v. pf. anfßebeln, facio ut quis huc migret et hic consideat. Доселитисе, имсе, v. г. pf. fih an siedeln, commigro huc. Досељавање, n. baš Seranftebelu, admigratio.

Досељаваши, ам, v. impf.

colloco.

[ocr errors]

Досетитисе, имсе, (Рес и Срем.) vide досјетилисе.

Досетљив, ва, во, (Рес. и Срем.) vide досјетљив.

Досећање, п. (Рес. и Срем.) vide досјећање.

Досећатисе, амсе, (Рес. и Срем.) vidе досјећатисе.

Досећи (говорисе и досегнути), сегнем, v. pf. erreichen, attingo. Досјетишисе, имсе, ч. г. pf. (Ерц.) чему, merten, gemabe тейден, animadverto (ital. accorgersi).

Досјетљив, ва, во, (Ерц.), дег ф ausfindet, consilii plenus. Дсјећање, п. (Ерц.) дав Bewahr. werden, animadversio. Досјећатисе, амсе, к. г. impf. (Ерц.)

gemahr werden, animadvertere coepi. Доскакање, п. дав Étípringen, assecutio per saltum.

Доскакати, качем, v. pf. 1) Бесвет fpringen, adsilio 2) (v. impf.) коме so weit springen, als ein anderer; era fpringen, saltw assequor,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Доспијевање, п. (Ерц.) 1) дав Reifen, maturitas. 2) die Maße, otium. Доспијевати, ам, v. impf. (Ерц.) 1) reifen, maturare. 2) Muße haben, otium est mihi.

Доспјеши, пијем, v. pf. (Ерц.) 1) ret. fen, pervenio ad maturitatem. 2) Muße haben, otium est. Дост*, m. vide пријатељ, Доста, депиg, satis.

Дста, f. һур. . Достана. Достана, f. Srauenname, nomen fe

minae.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Дотркивати, кујем, v. impf. laufen, adcurso.

Допочати, чим, vide дотркати. Дотужати, жим, v. pf. коме шта, Дотужити, им, v. pf. flange Beile

machen, zuwider werden, taedet: Beh Ми је домужало

Дотурање, n. vide добацивање; Дом рампи, ам, 1) v. impf, vide добацивати. 2) (v. pf.) herbeimäljen, advolvo.

Дотуриши, им, vide добацити. Дошуркати, ам, v. pf. (dim. . дому рашиг.) berbeimälsen, advelvo. Дотући, , учем, v. pf. vollends schla:

,,

gen, percutio satis:

„Ал' га добро Милош не долуче Доћерати, ам, v. pf. (Брц.) і) фет beitreiben, adigo. 2) treiben bis —, ago usque ad Доћеривање, п. (Ерц.) дав Serbeitreis ben, adactio.

[ocr errors]

Доћеривати, рујем, v. impf. (Ерц.) 1) herbeitreiben, adagito (?). 2) treiben bis -, ago usque ad

Доћи, дођем, v. pf. i) fommen, venio. 2) доћи коме главе, cinem um den Kopf bringen, aus dem Wes ge räumen, emedio tollo. 3) дошло ми је да бјежим од куће, cs ift mic dahin gekommen, eo deveni, ut 4) дошла вода, д. i. angen оцен

crevit. Доцкан, Доцне,

[ocr errors]

spät, sero.

Доцнити, им, v. impf, fäumen, sero venio, moror!

Доцњење, п. даš Zerfäumen, serior adventus, mora.

Дочек, m. ber Empfang, exceptio (bospitis): вала брате на дочеку. Дачекати, ам, v. pf. 1) ermarten, exspecto, 2) empfangen, excipіо. Дочекивање, д. раз Сmpfangen, exceptio.

« PreviousContinue »