Page images
PDF
EPUB

Гого: сав барјак изрешетала тане.

ма.

Изригати, ам, v. pf.

1 quriülpfen, Изригнути, нем, v. pf. eructo. И ријеком, (Ерц.) bei feinem eigentli. фен Патен, 3. S. von obfcönen Se. genständen, vocabulo proprio v. g. si penem dicas.

Изрити, ријем, v. pf. 1) quêmüßlen, eruo. 2) zermühlen, ruendo corrumpo. Изрод, m. ber usmurf, baš Hubgear. tete, degener.

Изродити, им, у. pf. (in Menge) er= zeugen, zur Welt bringen, gigno. Изродитисе, имсе, v. г. pf, außarten,

degenero.

Изронити, им, v. pf. berabrollen (mie die Erde des steilen Ufers), defluo. Изросити, им, v. pf. bethauen, rore

madefacio.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Изуватисе, амсе, v. r. impf, i див. fchuhen, excalceor.

Изун*, m. vide допуштење.

Ико, т.

(Ерц.) dim. . Илија. Ико (и ко), икога, irgend wer, quisquam: ако и ко дође (доћи ћу и за), si quis. Икоји (и који), којега, irgen фе, quisquam.

Иколико (и колико), irgend eine Men ge, nur etwas, aliquantum. Икона, f. ein Seiligenbilo, icon (). Иконија, f. Srauenname, nomen feminae (Iconia).

Иконица, f. dim. у. икона. Иконос, щ. діе Leifte an der Валь, дів dem Heiligenbilde zum Fußgestelle dient, iconophorus (?).

Икра, f. ber Bifrogen, ova piseium, ст. мријест.

Илал*, m. der Obelöffel, auriscalpium. Или, одет, aut: или ја, или ти, ent weder ich, oder du, aut ego, aut tu. с. али, ја, јали. Илија, m. (HAIAE) Elias, Elias. Илијнски, ка, ко, н. п. мјесец (bet July), Elias, Eliae. Илијца, m. dim. . Илаја. Илинка, f. rauenname, nomen muliebre (von Elias ins femininum movirt). Илинча, f. (ст.)

„Барјак од илинче — Илити, (или ти), vide или. Илица *, f. дав warme Bab, thermae, cf топлица.

Илиџар, m. ber Baber, balneator.
Илиџарев, ва, во, Забег., balnea-
Илиџаров, ва, во, toris.
Илка, f. ber Grauenname, son liaš,
nomen feminae.
Иловача, f. ber getten, argilla.

Изустити, им, v. pf. außfprehen, elo- Илок, m. Dorf undo an der Да

[blocks in formation]

in Slavonien, arx Slavoniae. Илочанин, човек из Илока. Илочки, ка, ко, чоп Илок.

Иљада, f. cin Zaufenb, mille. Иљадар, m. einer, ber Zaufenbe Бе homo mille numorum (dives). Иљадитисе, десе, v. r. impf. н. п. овце, vertausendfachen, auf tausend anwach. fen, augeri millies:

„Трипут му се иљадиле овце Иљадица, f. dim. 9. иљада.

Hьaheе, n. das Vermehren zu tausens den, incrementum milliarium. Иман *, м.

А тако ми дина и имана Имање, п. даš Daben, haberes

Имање, п. 1) be ab, habentia, facnitates. 2) (по Бачкој) овце, bie Эфи fe,oves.

Имати, ам, v. impf. baben, habeo. Имашисе, амсе, v. r. impf. fich П reditus habeo (uberes aut tenuesì. Hмopeme, f. pl. die Heftel (am Hemde, fibulae.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ken, zanken, contendo, litigo. Инаћење, в. дав Banten, contentio. Иначе, font, alias, sin minus. cf. онако. Иналија *, т. ber ßänter, litigiosus. Индат *, m. bie Suife (Sülfstruppen), auxtlia: отишао му у индаш; до шао му Индат;

"Сад ће нама лијеп индашт доки, „Виђећете јада од Турака "Ваља дават инда у Лозницу Инди*, а, деп, igitur, itaque, ergo. cf. Дакле.

Инђа, f. hyp. v. Инђија 2.
Инђија, f. 1) noien, India:

„Из Инђије, из земље проклете 2) Frauenname, nomen feminae. Ино, (ст.) anders, aliud (cf. друкчије): ,,На ино се њему не могаше

auf eine andere let, alio modo. Инокосан, сна, но, einjeln, einfam, d. i, ohne andere verwandte Familien. häupter, bloß mit seinem Weib und Kind im Hause, sine cognatis, cum sola uxore et liberis degens.

ноча, f. 1 (ст.) друга жена, bie Иночица, dim. Hebenfrau, zweite Grau (weben der ersten), uxor altera: „Нека буде сестри иночица Интерес, ш. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) 1) давnterejie, д. 1. Die infen, fenus. 2) Interesse, d. i. Nußen, fructus. cf. добить

Humoв, m. die Kutsche, pilentum. Интригант, т. ber Intrigant, artifex (malis artibus utens). Ова је ријеч (с интригама заједно) дошла у Србију прошавшије година. Интриге, f. pl. bie Satrigen, Känte, artes (malae). cf. плетке. Инкар* m. die Abschwörung (einer фиð), abjuratio debiti: ударио у индар.

[blocks in formation]

Инкарими, им, v. impf. abfd mören, abjuro.

Инцијел *, m baš Svangelium, evana Инциял, т. gelium (ist der Koran ge meint):

,,

„К нама брже оне и вази ! „Понесите књиге инцијеле "Ја сам глед'о у нашем инџилу Иње, n. eine Battung Relf (Rauhreif), pruinae genus.

Йоле (и оле), nur etmas, nur ein wenig. aliquantillum: да зна поле; да има поле памети; да је иоле вруће. Ира, f. gegerbte hafshaut, pellis ovilla depilis.

He! interj. Laut, um die Schafe vor sich
Hca! zu treiben, sonus agentis oves.
Исаило, m. Siaias, Isaias.
Исак, m. faat, Isaacus.

Исе, сета, n. ber Zheil, ber Wntheil, portio.

Исевање, п. (Рес. и Срем.) vide исије

вање.

Исевати, ам, (Рес. и Срем.) vide исијевати.

Исевци, вака, m. pl. (Рес. и Срем.) viДе исјевци.

Исејаши, јем, (Рес. и Срем.) vide пси јаши.

Исек, m. vide исечак.

Иселити, им, . . Пее, transfero.

Иceлumice, imce, v. r. pf. übersiedeln, emigro, sedem muto.

Исељавање, п. дав Лебеr nečeln, emigratio.

Исељавати, ам, v. impf. ü transfero.

Исељаватисе, амсе, v. r. impf. über. siedeln, wuto sedem

И ећи, исечем, (Рес. и Срем.) vide исјећи.

Исецање, п. (Рес. и Срем.) vide исије

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Исијецати, ам, v. impf. (Ерц.) анфа hauen, excido.

.

Исисати, ам (и исишем), v. pf. dub, fangen, exsugo.

Истнити, им, v. pf. zerfleinen, com

minuo.

Исјевци, вака, m. pl. (Ерц.) оно брашно, што се по други пут исијева (на рјеђе сито) из мекиња, дав Паф qeftebte, farina secunda (?). Исек, m. vide исјечак.

[blocks in formation]

Искилавитисе, имсе, v. r. pf. einen Bruch bekommen, herniam accipio. Искипети, пи, v. pf. (Pec.) überlaufen Искипити, пи, v. pf. (Срем.) (im Sit

dundo, effluo.

V.

Исјећи, исијечем, v. pf. (Ерц.) 1) анв. Искипљети, пи, ѵ.рг. (Ерц.) / ден), bauen, excids, н. п. челе, шиће. 2) zerhauen, disseco. Исјецати, ам, v. pf. (Ерц.) зerhauen,

disseco.

Исјечак, чка, m. (Ерц.) од печена брава, или од козе, оно између бутова и ребара, дав идеђанene Stüd eines gebratenen gamins son der Süfte bis zu den Rippen, pars exsecta agui assati: maj ce рани исјечцима. Исказати, кажем, v. pf. ureden, зи Ende sprechen, omnia dixisse. Искајатисе, јемсе, v. г. pf. genug bе reuen, satis deleo: кајемсе, не могу се искајати.

Искакање, п. баš dušípringen, exsultatio (?).

Искакати, качем, v. impf. aub{pringen,

exsilio.

Искалити, им, v. pf. m. ј. срце на коme, abkühlen, den Muth kühlen, expleo animum.

Искаљати, ам, v. pf. mit ot bефти= Ben, luto foedo.

Искамкати (искамкаши), ам, v. pf. abjammeru, elamentor. Искање, п. дав Begehren, Berlangен, petitio.

Искап, сf. на искап.

Исканати, пље, v. pf. auštropfen, auß. träufein, exstillo: очи и искапале! Искапити, им, v. pf. quhlütfen (bi zum lezren Tropfen), exsorbeo. Искапливање, п. дав иün, ex

sorptio. Искапливати, љујем, v. impf. bi auf ben lesten Ztopfen austriacen, exsorbeo. Искарати, ам, v. pf. ausfelten (öfterr. Ausgreinen), objurgo.

Искати, иштем (у Босни по вароши.

ма ишћем), v. impf verlangen, peto. Искашисе, иштемсе (у Бос. по вар. ишћемсе), v. r. impf. um Erlaubnig bitten, fid erbitten, peto.

Искварити, им, v. pf. zerdeen, cor

rumpo.

Искесиши, им, v. pf. m. ј. зубе, bіе Bähne weifen, ringor. Искесио зубе,

као лисица на шипак.

Искидати, ам, v. pf. 1) entzwen reißen, rumpo. 2) hyope, auseinander werfen, disjicio.

те

Искишиши, им, v, pf. aufpußen, ex

orno.

Исклати, кољем, v. pf. derbeiffen, come mordeo: исклали је пси. Исклијати, ам, v. pf. bervorteimen, progermino.

Искобељашисе, амсе, у. . .

vorwälzen, expediri.

Искобити, им, v. pf. eraßnден, omine consequor, cf. кобити.

Искозити, зи, v. pf. wecfen (von Bie gen), pario.

Искозитисе, зесе, т. г. pf. m. ј. козе, werfen (von mehrern Ziegen), pario. Искомадами, ам, v. pf. jerrucdeln,in Stücke schneiden, disseco. Искончаши, ам, v. pf. н. п. чарапе, mit Zwirn aussticken, filo pingo." Ископавање, п. дав luegraben, effos

[blocks in formation]

Ископнети, ним, v. pf. (Рес.) н. п. луИскопниши, ним, v. pf. (Срем.) (беница, Ископњети, ним, v.pf. (Ерц. ge

hen, zerschmelzen, inwendig vertrocknen, exsiccor, dissolvor.

Искоренити, им, (Рес. и Срем.) vide искоријеними.

Искоријенити, им, v. pf. (Ерц.) диз wurzeln, eradico.

Искориши, им, v. pf. ausheften (дав

Federmesser aus dem Hefte drehen). Искосили, им, v. pf. abreiben, attero. Искосишисе, имсе, . гr. pf. fiqurl ben (vom Kleide), deteror. Искочити, им, v. pf. auspringen, ex

silio.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

„Каква му је зелена долама: „Да ископи, нова би му била, "Да измјери, претегли би конци. Искрснути, нем, v. pf. plöglich да П= hen, repente existo, adsto. Искрстиши, им, v. pf. паф einander taufen, baptizo alium ex alio. Искоститисе, имосе, v. r. pf.fin gefammt taufen laffen, baptizari alius

ex alio.

Искупиши, им, v. pf. lošłaufen, re

dimo.

Искупиши, им, v. pf. fammeln, colligo.

Искупљање, п. дав ammeln, congregatio.

Искупљати, ам, v. impf. fammeln, congrego.

Искупљивање, n. baš goštaufen, геdemtio.

Искупљивати, љујем, v. impf. Lotau= fen, redimo.

Искусуриши, им, v. pf. alle Яüftän. de berichtigen, debita residua exsolvo. Искуцавање, п. даš goštlopfen, luf= tlopfen, emotio, quae fit pulsando. Искуцавати, ам, v. impf. auftlopfen, pulsando removeo.

Искуцати, ам, v. pf. н. п. чеп, или врањ на бурешу, auflopfen, pul

sando removeo.

Искуцкати, ам, dim. 9. искуцаши. Искушавање, n. vide кушање. Искушавати, ам, vide кушати. Искушати, ам, v. pf. verfuhen, tento. Искушеник, m. der Hovije, novitius, discipulus.

Исленсати *, ленше, v. impf. н. п. рана, ließen (von der unde, manat (virus e vulnere), cf. mekи.

Испавати, ам, v. pf. crfolafen, dormiendo acquiro.

Испаватисе, амсе, v. г. pf. fid an fchlafen, satis dormivisse." Іспадање, п. baš Derausfallen, elapsus (?).

Іспадати, ам, v. impf. Gerausfallen, excido.

Испарати, ам, v. pf. auseinander ni Den, discindo,

Испариши, им, v. pf. óórüßen, aqua

fervida eluoо.

Испаритисе, имсе, v. r. p. і Ва de, oder beim Feuer erwärmen, calefio. Испасти, испаднем, v. pf. berausfala len, excido, elabor. Испевати, ам, (Рес. и Срем.) vide испјевати.

Испеватисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide испјевашисе. Испердашити, им, v. pf. 1) Беі дек Kirschnern: ein Fell ausziehen, dehnen, extendo. 2) sensu obscoeno: effutuo. Испек, m. effelzins (?), portio sicerag pro commodato lebete ad cremandam

siceram.

Испети, пењем (и испнем), v. pf, in die Höhe heben, elevo. Испешисе, пењемсе (и испнемсе),

r. pf. hinaufgehen, klettern, ascendo. Испећи, печем, v. pf. 1) Баđen, pinso, н. п. љеб. 2) braten, asso, н. п. јагње,

Курку. 3) ракију, brennen, cremo. Испијање, п. даê luêtrinfen, ebibitio. Испијати, ам, v. impf, quêtrinten, epoto. Испирање, п. дав Дивша фен, изри len, ablutio.

Испираши, ам, v. impf. quêтафен lavo.

Испирача, f. крпа, што се њом испира што (н. п. пушка), der Biffer Ben, Wischhader, Wischlappen, lacinia ad abstergendum.

Испирлати, ам, vide ишћерати. Испирлишати, ам, v. pf. ethaben we ben, tesendo pingo. cf. измешати. Исписати, пишем, v. pf. 1) berausret ben, exscribo. 2) abschreiben, wegstreichen, deleo. 3) verschreiben, verbrau chen, consumo scribendo.

Исписатисе, пишемсе, v. r. pf. 1) ma

chen, daß man abgeschrieben wird, deleor. 2) fich satt schreiben, sat scripsisse. Исписивање, п. 1) baš Seraus/chreiben,

exscriptio. 2) das Abschreiben, deletio Исписивати, сујем, v. impf. 1) bera ausschreiben, exscribo. 2) abschreiben. deleo.

Исписиватисе, сујемсе, v. г. impf. fi

abschreiben lassen, deleri.

Исписна, f. діе 216[фідеüђе, реси*nia deletoria, quae datur scribae, ut soluto tributo nomen tributarii deleat

in codice debentium. Погодио некакав човек с арачлијом да отпрди арач, т.ј. да прдне засопце 112 пуша (за сваку пару по један пут). Кад навоши 112 пуша, а он онда одадре још једном по добро; а араҹлија га запита: „Зашто то ? а он одговори: „Ово ћати и се писна."

[blocks in formation]

Испишавање, п. дав lupiffen, eminctio.

Испишаваши, ам, v. impf. quiffen, emingo.

Испишати, ам, v. pf. auspiffen, emingo. Испјеваши, ам, v.pf. (Ерц.) 1) aufin. gen, absolvo cantum. 2) erjingen, cantu adquiro. Испјевашисе, амсе, v, г. pf. (Ерц.) sich aussingen, sat cecinisse. Исплазити, им, v. pf, m. ј. језик, hervorreden, sum Munbе hinaufteen (die Zunge), exsero, protendo linguam, Исплакати, лачем, v. pf. н. п. уста, ausspülen, eluo. Исплакати, лачем v. pf. erweinen, flendo acquiro.

[ocr errors]

Исплакатисе, чемсе, v. г. pf. fid au

weinen, flendi finem facio, sat flevi. Исплакивање, n. 1) baš Grmeinen, асquisitio per fletum. 2) das Ausweinen, finis flendi.

Исплакивати, кујем, v. impf. 1) ets weinen, fletu acquiro. 2) ausweinen, desino flere.

Исплатити, им, v. pf. кога, коме, auszahlen, exsolvo.

Исплаћивање, п. Дав Ниёзlen, solutio.

Исплаћивати, ћујем, v. impf. au= zahlen, solvo.

Исплести, летем, v. pf. flechten, plecto.

Испливати, ам, v. pf. Geraus[$wim.

men, enato.

Испловити, им, vide испливати. Испљување, п. das Ausspeyen, exspuitio.

Испљувати, ам, v. impf. Lausspeyen,
Испљуваши, љујем, v. pf.
Испљунути, нем, v. pf. f exspuo.

Исповед, f. (Рес. и Срем.) vide исповијед.

Исповедање, п. (Рес. и Срем.) vide исповиједање.

Исповедати, ам, (Рес. и Срем.) vide исповиједати.

Исповедашисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide исповиједатисе. Исповедити, им, (Рес. и Срем.) vide исповједили,

[ocr errors]

Исповест, f. vide исповед. Исповидими, им, (Срем.) vide исповиђети.

Исповиђети, видим, (Ерц.) vide исповједити.

Исповиђетисе, видимсе, (Ерц.) vide исповједитисе.

Исповијашисе, јасе, v. г. pf. фі ben, volvi:

,,Ситна се трава исповијала

"Дол по игришту, по девојачком Исповијед, f. (Ерц.) діе eichte, con

fessio.

Исповиједање, п. (Ерц.) 1) дав Beiten, confessio. 2) das Beichte hören. Исповиједати, ам, v. impf. (Ерц.)

Beichte hören, auscultor confessionem. Исповије датисе, амсе, v. r. impf. (Epä.) beichten, confiteor. Исповијест, f. (Ерц.) vide исповијед. Исповједити, им, v, pf. (Ерц.) ein

mal Beichte hören, audio confessionem, Исповједитисе, имсе, v. г. pf. (Врц.) einmal beichten, confiteor. Испоганиши, им, v. pf. verunreinigen, polluo.

Испоганишисе, имсе, v. г. pf.

sudeln (vom Kinde das sich bekact),

concacare se.

,

Испод, von unten weg, ab imo, desub. Исполаканије, п. (Fomifh=fatri im Geiste der Mönchssprache von испмакати) das Ausschwemmen, Auss spülen des Mundes, mit einem Glase Wein, bei großen Tafeln, nachdem man bereits aufgestanden, und sich die Hände gewaschen hat, elutio : не ма вина ми за исполаканије; дајде још једну (чашу) за исполаканије. Испоредили, им, v. pf. an біе eite stellen, comparo.

Испоредитисе, имсе, v. г. pf. с ким, sich in eine Reihe stellen mit einem, comparo me.

Испорити, им, v.pf. ausmeiben, exen

[blocks in formation]
« PreviousContinue »