Page images
PDF
EPUB

foro: сав барјак изрешетала тане.

ма.

Изритами, ам, v. pf. ausrülpfen,
Изригнути, нем, v. pf.j eructo.
И ријеком, (Ерц.) bei feinem cigentli.
Фен Камен, 3. 5. von obfcönen Ge:
genständen, vocabulo proprio v. g. si
penem dicas.

Изрими, ријем, v. pf. 1) auórühlen,
erno. 2) germühlen, rucndo corrumpo.
Изрод, m. ber usmurf, bat ulusgear.
tete, degener.
Изродити, им, v. pf. (in Wenge) ets
jengen, zur Belt bringen, gigno.
Изродитисе, имсе, v. г. pf. Quarten,

degenero.

т.

Изроними, им,

pf. herabrollen (wie die Erde des steilen Ufers), defluo. Изросими, им, v. pf. bethauen, rore

madefacio.

Изроситисе, имсе, v. r. pf. fich be.
thauen, rore humector.
Изружими, им, v. pf. ausf impfen, con-
vitiis obruo.

A

Изручивање, п. 𐐨аз Husleeren, vacue

factio.

Изручивати, чујем, v. impf. ausleeren,

vacuefacio.

Изручити, им, v. pf. ausleeren, vacue

facio.

Изување, п. дав ulusziehen, Hušiфuben, excalceatio.

Изувати, ам, v. impf. ausfuђен, ех

ralceo.

Ико

Имб

Ико, м. (Ерц.) dim. v. Илија. Ико (и ко), икога, irgent wer, quis quam : ако и ко дође (доћи ћу иза), si quis. Икоји (и који), којега, irgend welder, quisquam.

Изуватисе, амсе, v. r. impf. fid aus.
ichuben, excalceor.

Илиџарев, ва, во, Вaderós, balnea
Илиџар, m. ber Haver, balneator.
Илка, f. Der Frauenname, von Glias,
Илиџаров, ва, во, toris.
nomen feminae.
Иловача, f. Der getten, argilla.

Изун *, m. vide допуштење.
Изустиши, им, v. pf. ausfpredjen, elo- Илок, m. Dorf unb & dlog an der Donet

quor :

A

„То изусти, а душу испусти H3 Изуми, зујем, v. pf. ausiduhen, ex

in lavonien, arx Slavoniae. Илочанин, човек из Илока. Илочка, ка. ко, уоп Илок.

calceo.

Изумисе, зујемсе, v. г.
fuben, excalceor.
pf. fu.
Изучими, им, v. pf. 1) auslernen, edi-

Нљада, f. cin Eaufenð, mille.
Иљадар, m. einer, ber Zaulence beft:
Иљадитисе, десе, v. r. impf. н. п. овце.
homo mille numorum (dives).
vertausendfachen, auf tausend anwechs
fen, augeri millies:

sco. 2) auslehren, edoceo.
Изшарати, ам, vide ишарати.
Измешаши, ам, vide ишемами.
Изшибати, ам, vide ишибами.
Измокчими, им, vide ишокчими.
Изшукчимисе, имосе, vide ишокчи-

мисе.

Изшменитисе, vide ишменилисе.
Из мешити, им, v. vide име.
И пати, ам, vide шипаши.
И! en, en! interj. mirantis.
Hjy! Juchbe! io!

Ика, м. (Рес. и Срем.) vide Ико.
Ика, f. hyp. v. Ивана.
Икад (и кад), irgenowann, je, aliquan-

do, cf. игда.
Икако, auf irgend eine urt, aliquo modo.

256

Иколико (и колико), irgenò eine Den
ge, nur etwas, aliquantum.
Иконија, f Frauenname, nomen femi-
Икона, f. ein Heiligenbilb, icon (E).
Иконица, f. dim. 9. икона.
nae (Iconia).

Иконос, м. дiе Leifte an Dес Banb, Sie
dem Heiligenbilde zum Fußgestelle dient,
iconophorus (?).

Икра, f. Der Žijdrogen, ova piseium, ci. мријесп.

,

Elias.

Иˆâ^ *; m. der Ohrlöffel, auriscalpium. Или, оvеr, aut: или ја, или ми, ents weder ich, oder du, aut ego, aut tu. cf. али, ја, јали. HAнja, m. (HAÍAE) Elias, Илијнски, ка, ко, н. п. мјесец (дес Suin), Glias., Eliae. Илијца, m. dim. v. Илаја. Илинка, f. Frauenname, nomen mulieИлинча, f. (см.) bre (von Elias ins femininum movict).

„Барјак од илинче — Илиши, (или пи), vide или. Илиџа *, f. Das warme Bay, thermae. cf.

топлица.

„Трипут му се иљадиле овце Нљадица, f. dim. v. иљада. Иљађење, n. Das Bermebeen ju tanjen

den, incrementum milliarium. Иман *

" m.

Имање, n. a Jaben, habere.
„А тако ми дина и имана
Имање, п. 1) te sabe, habentia
tates. 2) (по Бачкој) овце, Die Ste

facal

[ocr errors]

fe, oves.

Имами, ам, v. impf. baben, habeo. Имашисе, амсе, v. r. impf. fiс пере reditus habeo (uberes aut tenues). Hмopeme, f. pl. die Heftel (am Hemde fibulae.

[blocks in formation]

nominis homo.

Имењака, f. cie Stamensfanefter, ejus

dem nominis femina.

Имењаков, ва, во, 𐐨es Namenébruberb. Им к, ћа, ke, Имукан, Кна, но vermöglich, dives. Инако (см.), anders, aliter: „Је ли мако, да ни је инако? Инâm *, m. 1) der (Wort:) Streit, contentio. Од ината не ма горега занаma. 2) der Trog, contemtus: за инаm, zum Eroße. Инамитисе, имсе, т. г. impf. fin Pen, zanten, contendo, litigo. Инаћење, в. 𐐨аз заnten, contentio. Иначе, fonft, alias, sin minus. cf. онако. Инација *, м. Der gänter, litigiosus. Индам m. die Hülfe (Hülfstruppen), auxtlia: отишао му у индам; до шао му Индам;

*

„Сад ће нама лијеп индат доћи, „Виђећете јада од Турака ,,Ваља ават’ индам у Лозницу Инди*, alfo, Demnad), igitur, itaque, er

[ocr errors]

go. cf. Дакле.

Инђа, f. hур. 5. Инђија 2.
Инђија, f. i) Snbien, India:

„Из Инђије, из земље проклете 2) Frauenname, nomen feminae. Ино, (см.) anders, aliud (cf. друкчије). ,,На ино се њему не могаше — auf eine andere Art, alio modo. Инокосан, сна, но, cingeln, cinfam, D. i, ohne andere vermanite jamiliens häupter, bloß mit seinem Weib und Kino im Laufe, sine cognatis, cum sola uxore et liberis degens. Иноча, f. 1 (см.) друга жена, е Иночица, dim. Htebenfrau, gmeite Frau (neben der ersten), uxor altera: „Нека буде сестри иночица Интерес, m. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) 1) а8 ýnterejie, D. i. Die 3infen, fenus. 3) Intereffe, v. t. Mugen, fructus. cf. добиш. ИHMOв, m. die Kutsche, pilentum. Интригант, м. Der Gntrigant, artifex (malis artibus utens). Ова је ријеч (с интригама заједно) дошла у Србију прошавшије година. Интриге, f. pl. Die jatrigen, Känle, artes (malae). cf. плетке. Инкар " Emuls), abjuratio debiti: ударио у

m. die Abschwörung (einer

инкар.

Инкарење, n. bat 2bfcmören, abju

ratio

Инкариши, им, v. impf. abfd mören, abjuro.

Инцијел *, m bas Svangelium, evana Инциʌ, м. I gelium (ift Der Koran ges meint):

„К нама брже още и ванзи! ,,Понесиме књиге инин еле ,,Ја сам глед у нашем инџилу Йње, n. eine Battung Hief (Raubreif), pruinae genus.

Йоле (и оле), пur etmae, nue ein menig. aliquantillum: да зна поле; да има Hpa, f. gegerbte Schafshaut, pellis ovilla поле памети; да је иоле вруће. depilis.

Нc!interj. Laut, um die Schafe vor sich
Исаило, m. iaias, Isaias.
Иcalj {u treiben, sonus ageutis oves.
Исáк, m. Siaat, Isaacus.
Исе, сема, п. Det Eheil, bet untheil,
portio.

Исевање, п. (Pec. и Срем.) vide исије

вање.

[blocks in formation]

Исиневати, ам, v. impf. (Ерц.) ausfe ben, pereribro.

Исијецање, п. (Ерц.) 𐐨аз 2iushauca

excisio.

Исијецати, ам, v. impf. (Ерц.) au bauen, excido.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

orno.

Исклаши, кољем, v. pf. gerbeiffen, com. mordeo: Исклали је пси. Искʌијати, ам, v. pf. bervorfeimen, pro

germino.

Искобелашисе, амсе, v. г. pf. Їїс Бего vormäljen, expediri. Искобити, им, v. pf. eraђaven, omina consequor, cf. кобиши. Искозими, зи, v. pf. merfen (von Žies gen), pario. Искозитисе, зесе, v. r. pf. m. j. козе, werfen (von mehrern Ziegen), pario. Искомадами, ам, v. pf. jerjudeln, in Etude idjneiven, disseco. Искончаши, ам, v. pf. н. п. чарапе, mit Zwirn aussticken, filo pingo. Ископавање, n. Das ulusgraben, effos

sio.

Ископаваши, ам, v. impf. aubgraben,

effodio.

Ископами, ам, v. pf. ausgraben, effo

dio.

Ископнеми, ним, v. pf. (Рес.)) н. п. луИскопниши, ним, v. pí. (Срем.) беница, Ископњеми, ним, v. pf. (Ерц.)] jerge

hen, zerschmelzen, inwendig vertrocknen, exsiccor, dissolvor. Искореними, им, (Рес. и Срем.) vide искоријеними. Искоријеними, им, v. pf. (Ерц.) аиз

wurzeln, eradico.

Искориши, им, v. pf. ausheften (83

Federmesser aus dem Hefte drehen). Искони, им, v. pf. abreiben, attero. Искосишисе, имсе, v. г. pf. fid austeis ben (vom Kieive), deteror. Искочити, им, v. pf. aus (pringen, ex

silio.

Искрвавиши, им, v. pf. bebluten,

ento.

Искренписе, имосе, v. r. pf. freiten, fo daß Blut fließt, rixas cieo cruentas. Искрени, нем, vide изернули. Искресами, решем, v. pf. н. п. Батру,

anfchlagen (Feuer), excito ignem. Искрешање, п. vide извртање. Иcкpeмами, рећем, vide извр нашу. Искриви, им, v. pf, frummien, in

curyo.

cru.

[blocks in formation]

Искупљање, n. das Sammeln, congregatio.

Искупљати, ам, v. impf. fammeln,

congrego.

Искупљивање, д. даб Costaufen,

demtio.

,

rc

Искупљивати, љујем, v. impf. [ostau= fen, redimo. Искусурими, им, v. pf. alle Hüftän. de berichtigen, debita residua exsolvo. Искуцавање, n. bas gostlopfen, uf tlopfen, emotio, quae fit pulsando. Искуцавами, am, v. impf. aufflopfen.

pulsando removeo. Искуцами, ам, v. pf. н. п. чеп, или врањ на бурему, ausflopfen, pulsando removeo.

Искуцкапи, ам, dim. v. искуцати. Искушавање, n. vide кушање. Искушавати, ам, vide кушами. Искушати, ам, v. pf. verfucen, tento. Искушеник, m. Der Movize, novitius,

discipulus.

Ислеисаши*, леише, v. impf. н. п. рана, fliegen (von Der Bunve, manat (virus e vulnere), cf. меки. Испарати, ам, v. pf. crfalafen, dormiendo acquiro.

Тепаватисе, амсе, v. г. pf. fid) antes fchlafen, satis dormivisse." Іспадање, п. Das Herausfallen, elap

sus (?).

-спадати, ам, v. impf. ferausfallen,

excido.

Аспарами, ам, v. pf. auteinan𐐨ес (флеi Den, discindo,

Испарити, им, v. pf. аббейђen, aqua abbrühen,

fervida eluo.

испаритисе, имсе, v. r. pf. ftd im bas de, oder beim Feuer erwärmen, calefio.

Испасли, испаднем, v. pf. berausfale len, excido, elabor. Испевами, ам, (Рес. и Срем.) vide испревами.

Испеватисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide испјевашисе. Испердашими, им, v. p. 1) Беі ек Kirschnern: ein Fell ausziehen, dehnen, extendo. 2) sensu obscoeno: effutuo. Испек, m. Keffelging (?), portio sicerae pro commodato lebete ad cremandam siceram.

Испети, пењем (и испнем), v. pf. in die Höhe heben, elevo. Испемисе, пењемсе (и испнемсе),

r. pf. binaufgehen, Elettern, ascendo. Испећи, печем, v. pf. 1) baden, pinso, н. п. леб. 2) braten, asso, н. п. јагње, ћурку. 3) ракију, brennen, cremo. Испијање, п. bag uustrinten, ebibitio_ Испијати, ам, v. impf, auštrinlen, epoto. Испирање, п. bat Mušmajden, ulusfpu= [en, ablutio.

Испираши, ам, v. impf. auômа фен, auswaschen,

lavo.

Испирача, f. крпа, што се њом испира што (н. п. пушка), Det Bifdfe Ben, Wischhader, Wischlappen, lacinia ad abstergendum. Испиртами, ам, vide ишћерати. Испирʌимати, ам, v. pf. ethaben we= ben, tesendo pingo. cf. измешани. Исписати, пишем, v. pf. 1) bcrausfdrei_ ben, exscribo. 2) abschreiben, megptrei= chen, deleo. 3) verschreiben, verbrau den, consumo scribendo. Исписане, пишемсе, v. r. pf. 1) ma

chen, daß man abgeschrieben wird, deleor. 2) fich satt schreiben, sat scripsisse. Исписивање, n. 1) baš Serausjdreiben,

exscriptio. 2) das Abschreiben, deletio Исписивами, сујем, v. impf. 1) beta ausschreiben, exscribo. 2) abschreiben, deleo. Исписивамисе, сујемсе, v. r. impf. fi

abschreiben lassen, deleri. Исписна, f. bie ubfdreibgebübt, pecu-nia deletoria, quae datur scribae, ut soluto tributo nomen tributarii deleat in codice debentium. Погодио некакав човек с арачлијом да отпрди арач, м. ј. да прдне засопце 112 пуша (за сваку пару по један пут)Кад наврши 112 пута. а он онда одадре још једном по добро; а арачлија га запита: „Зашто мо? А Он одговори: „Ово ћами псе писна.“

[ocr errors]

И видети, дим, v.pf. (Pec.) inungen

Извидими, дим, v. pf. (Срем.) schein Извиђеши, дим, v. pf. (Ерц.) немел, beaugenscheinigen, coram inspicio. Извијање, п. да3 Érfinnen, Ulusipintiz firen, excogitatio. Извијали, ам, v. impf, erfinnen, aus. tpintifren, excogito: извија којекаква јела. Извијатисе, јамсе, v. г. pf, fid wins oen. evehor, subiimis feror: извијао. се орао под облаке. Извијестити, им, v. pf. (Epu.) berich. ten, certiorem facio. Извијеститис, имсе, v. г. pf. (Ерц.) Husfunft befommen, certior fio. И бир, m. (см.) vide извор: „Извир вода извирала, „Бјелу пјену измешала И вирање, п. Das Pervorfpruveln, sca

turitto.

sam, pe, impf. m, j. вода, ents

ipringen, scaturio.

Извиривање, п. Das Spähen, speculatio.
Извиривати, рујем, v. impt. berаиз.
fpahen, speculor ex
Изварити, им, v. pf. binausfpaбел,

-9

prospicio.

Извиркивање, n. dim. y. извиривање,
И виркиваши,кујем dim...извиривати.
Извиши, вијем, v. pf. winven, necto.
И вимисе, Вијемсе, v. pf. fid entwins
Den, fid empormingen, evehor: извио
се орао небу под облаке.
Извјесно, (Ерц.) gewig, certe.
И вјетрити, им, v. pf. ((Ерц.) que.

rauchen, evaporor.

Извјешати, ам, v. pf. (Epu.) nach der Reihe benten, suspendo alium ex alio. Извлачење, п. дasherausgieben,extractio. Извлачиши, им, v. impf. berausjichen,

extraho.

.

И вода, f. главица купуса, или дру. гога каквог поврћа, што се оспави за сјеме.

Изводами, ам, v. pf. н. п. коња, überführen (das Pferd), circumduco equum sudantem. Изводиш, им, v. impf. 1) herausfüh. ren, educo. 2) ausjuhren (ein gie ),

concino.

Извођење, д. 1) baš Serausführen, eductio. 2) das Ausführen, Erequiren eines Gesanges, Извожење, n. Das Gerausführen, eve

ctura, evectio.

Извоз, m. 1) ba8 Führen, vectura. 2) bie

Hlusfubr, exportatio. Извозити, им, v. impf. herausführen, führen, veho.

Изсолебање, п. (Рес. и Срем,) vide изводијевање.

изволијесами.

Изволевати, ам, (Рес. и Срем.) vide Изболети, лим, (Рec.) vide Извољети. Изволијевање, n. (Ерц.) Das ulusflau. ber, Bählen, deleciio. Изволијевами, ам, v. impf. (Ерц) aušs flauben, deligo: немој и мени му изволијевапик којешта, него једи шшо ми се донесе.

Изводити, им, (Срем.) vide извољеши. Извољеши, лим, v. pf. (Epi.) belieben, sich würdigen (in den Klöstern, und in den Städten), placeat, dignetur (in Ungern). Извор, m. er Ur{prung eines Fluješ, Die Duelle, scaturigo. Извр, von oben herab, desub: мече Бода извр брда. Изврашиши, им, v. pf. менден (ит wenden), verto. Извраћање, и. даз Wen𐐨en, versio. и враћами, ам, v. impf, wenten, verto. Изврачами, ам, v. pf. ermabrfagen, aequiro vaticinaudo.

И вргнути, нем, vide изерћи. И тренутне, немсе, vide изврћисе. изврнути, нем, v. pf. ummerfen, everto. Извртање, n. Daš Umwerfen, eversio. и врати, рћем, v. impf. ummerfen,

everto.

Извртени, пим, v. pf (Pec.) 1) дег Извршили, им, v. pf (Срем.) бebren Изгрћеши, вршим, у рі Ерц.). perforo. 2) herauszichen (den Schuß aus der Flinte), evacuo telum. Изврћи (говорите и извргнути), ергнем, v. р. н. п. пушку, entlaven. losimiegen. Изврћисе (говорнсе и извргнутисе), вргнемсе, v. r. pf. 1) it werjen (vcm Holze), rejicior, resilio, 2) ausarten, degenero. Извршивање, n. Das Bollenben, abso

lutio.

Извршивати, шујем, v. impf. volene den, perficio. Изврuваmиce, шyjece, v. r. impf. vol. endet werden, in Erfüllung gehen, it satis e. g. voluntati diviuac. Извршити, им, v. volbringen, per

ficio.

,

Извршитисе, шисе, v. г. pf. н. п. воља чија, volbrait meiden, exeo, per

ficior.

Изби, вучем, v. pf. beraussieben, ex

traho.

Изгазити, им, v. pf. gertreten, conculca. Изгамизами, мижем, v. pf. berausfrie

c)en, prorepо, рак, црв. Изгамащи, ам, vide изврачами. изгину, немо, v. pf. žu Grunde gez hen (von mehrern), pereo, intereo.

« PreviousContinue »