Page images
PDF
EPUB

Благо, п. фag, Gelb, pecunia: благо небројено; при товара блага ; „Ни је благо ни сребро ни злато ,,Ни' су благо гроши ни дукати), „Већ је благо што је коме драго Благо мени! благо меби! благо њему, mcbl mir! beatum me! Благо ли си мени! Благовест, f. (Рес. и Срем.) vide благовијесм. Благовијест (говориме и благовије. сми. pl.), f. (Ерц.) ба Jeft Maria Berz kündigung (den 25. März), annunciatio B. M.V.Благовијест приповијест (што се тиче зиме). Да човек убије гују прије благовијести, па да усади у њезину главу чено бијелог лука да никне до благовијести, па да га зађене за капу на благовијести кад пође цркви, онда би познао све жене које су вјештице: све би се купиле око њега да му опму, или украду оно чено (тако приповиједају). Благодаран, рна, но, (у Сријему, у Бачк. и У Бан. по варощима и по на мастирима fammt alen 2bleitungen)

dankbar, gratus.

Благодарење, п. Das Danten, gratiarum

actio.

Благодарими, им, v. impf. banten,
gratias ago.
Благодарност, f. Dantbarleit, gratus
animus.

Благодат, f. Der Gegen, favor, salus,
iucrementum: благодат Божја пада
на земљу (кад иде киша).
Благоје, m. tanniname, nomen viri.
Благосиљање, п. ðat Gegnen, benedictio.
Благосиљати, ам, v. impf. fegnen, be-

nedicere.

Благослов, m. Der Gegen, benedictio.
Благословина, f. Fomiid in Der UneE.
Dote, Еј тужан! ђе не увати за
осовину и за благословину, него за

оно, што се смиче и намиче,

Благословити, им, v. pf. jegnen, be

nedico.

Благочастиви Рим, m. (паф) EUCEPTS)
fromm, redtgläubig, Bott redt vers
ehreno, pius, orthodoxus: Србљи ка-
жу: први је Рим био благочестиви,
па ће бити и последњи.
Блажен, на, но, felig, beatus, н. п.
блажена Марија.

Блажени измицајушчи (јако ми уше-
коша), Fomid als altflavifce a=
rovie бес biblifфen Geligteiten : Gelig
find, die sich davon machen
-, beati
subducentes (se).
Блажење, n. Das Gifen von guten (b. i.
Fleifd:) Speifen, im Gegenfage деб
Faftent, cpulatic.

[blocks in formation]

блека оваца.

Блéсан, m. Dummbart, stultus.
Блекнуши, нем, v. pf. blöten, balare.
Ближњење (близнење), n. Die Geburt
von 3millingen, partus geminorum.
Близаница, f. Die 3millingsfdwejter; ge-
Близанац, нца, m. 3miling, geminus.

mella.

Близне, ема, n. Dеr willing, geminus
Близнад, f. (coll.) vide близнови.
(sine discrimine sexus).
Близнење, п. vide ближњење.
Близни, f. pl. кад се уведу у брдо
двије жице мјесто једне, и тако
остану у платну.
Близнимисе, имсе. v. impf. 3millinge
Бʌизнови, m. pl. 3willinge, gemini.
gebären, geminos pario.
Близу, пahe, prope.
Блијање, n. Dеr Dur fall, profusio alvi.
Блијаши, ам, v. impf. Dünn miften, 𐐨еп

Durchfall haben, fluit alvus (pecori).
Блијед (comp. бљей), да, до, (Ерц.)
bleich, pallidus.
Блиједити, им,
Блијеђети, блиједим, ј bleid) merven .
1 v. inpf. (Ерц.)
pallescere.

Блитва, f. цвекла, Die rothe Kübe

beta.

Блитвени, на, но, н. п. лист, сјеме von der rothen Rübe, betae.

Бледска, f. (Ерц.) Die beice Farbe, pallor. Бљување, n. Das Breden, vomitus. Бљувати, љујем, v. impf. breden, vomo. Бљубопине, f. pl. bas Beggebrodene, 6 vomitus (auch fig.) Бљунуши, нем, v. pf. breden, Бљутав, ва, во, abgeidmast (von Spei. fen), fastidii plenus, nullius saporis. Бљушак, шка, ко, vide бљушав. Боб, м. Во ne, faba.

evomo.

Боба, f. м. ј. рачја, Krebsroggen, ova

[ocr errors]

cancri.

stans.

Бобара, f. der Roggenkrebs, canБобарац, рца, m. cer femina, ova geБобарица, f. Бобија (мала и велика), f. Berge in Der Рађевина. Мала је Бобија на путу кад се иде од намастира Троноше к Дрини и Лозници; и му се свраКају црквари о великим годовима (леми кад је лијепо вријеме) ме се одмарају, пију и играју. Бобов, ва, во, н. п. лист, Bohnenz,

fabae.

Бог, m. Gott, Deus; Saber 1) зао Бог, in Der Redensart, 3. Б. тешко до зла Бога, verteufelt immer, vehemen2) јаој мени до Бога милога! 3) на права (или на права правцима) Бога.

ter.

2

Бога, m. hyp. v. Бог: карасе Бога (кажу ђеци кад грми); мили Бого! Богаз m. der Engpaß, fauces: „Друштва мало, а и то невјешто, „Не познаје смаза ни богаза Богазлук *, m. у лисице оно бијело испод грла, bet Zheil bes Judsbalges unter dem Halse, faux pellis vulpis. Богал, м. 𐐨ес Stüppel, saucius, mutilus. Богаљаст, ма, то, fruppelhaft, mu

tilatus.

[ocr errors]

Богаство, п. Reidthum, divitiae. Boram, ma, mo, reich, dives. Богатство, n, vide богаство. Богдан, m. Mann name, nomen viri. Богдана, f. ein Frauenname, nomen

feminae.

·

Богељ, м. ein Mannsname nomen viri.
Боги душа, m. j. Бог и душа.
Богињав, ва, во, vide осличав.
Богиње, f. pl. vide oспице.
Богић, m. ein Mannéname, nomen viri.
Богмање, п. да. Бог ме! fagen, testa-
tio deorum, juratio per deos.
Богмашисе, амсе, v. r. impf. mit Бог

Me betheuern, deum testor. Bor me, bei Gott, me dius fidius. Бог`вађа, f. намастир у Ваљевској

наији. Боговетни, на, но, in ber Кеvensart, сваки боговешни дан, jeden зая

den der liebe Gott gegeben, omnis

omnino.

Богојављеније, n. vide Богојављење. Богојављенска водица, f. ein Weiha wasser, das am Feste der h. drey Könis ge (auf ein Jahr lang) geweihet wird, aquae lustralis genus.

Богојављење, n. (bas Seft ber 5. bren Rönige) epiphania domini.

Србљи приповједају, да се ноћу уочи Богојављења сваке године о твора небо, и да ће онда Бог дати свакоме који што заиште (само да не иште више него једно). Ђекоји стоје на пољу по цијелу ноћ не б ли виђели кад се небо отвори, но мо не може сваки виђеми. Тако се некакав догодио у соби кад се небо отворило, и не имајући кад изићи на поље (да се не би међутим затворило), промоли главу кроз прозор да рече: Дај ми Боже осмак блага; но у ономе стран и у ишњи мјесто мога рече: „Дај ми Бож од „осмак главу.“ у мај час постане му глава колико осмак; тако да је није могао кроз онај прозор увуЋи у собу док нијесу људи дошли са сјекирама и начинили прозор веКн. Млоги се наБогојављење у јутру прије сунца купају у потоку или у ријеци (ако је вода смрзла, а онн пробију лед).

horoje, m. ein Mannsname, nomen viri. Богољуб, m. Mannôname, nomen viri. Богомоља, f. црква, Gotteshaus, Betha haus, Kirche, templum. Богомољац (богомољац), љца, m. Без ther (z. B. vom Mönche), precator. Богоносац, сца, m. (паф bem gried. ӨEOQóPOS) н. п. Игњат богоносац. Ignatius theophorus. Богоносни, на, но ((оҫóро;), н. п.

оци.

Богорадими, им, v. impf. искаши Бога ради, betteln, mendicare. Богорађење, n. Das Betteln, mendicatio. Богородица, f. (GEOTEX05) Bottesgebäz rerin, dei genitrix. Богородичин, на, но, Der Gottesgeba rerin, genitricis dei.

Богосав, m. ein Manniname, nomen

viri.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Боднути, нем, vide боцнути.
Бођани, m. pl. намастир у Бачкој.
Бођански, ка, ко, vvn Бођани.
Божа, m. (Рес. и Срем.) vide Божо.
Божана, f. Jrauennāme, nomen feminae.
Божанство, n. Die Gottheit, divinitas:
има ли у тој књизи шпогођ од бо-
жанства?

Божидар, m. Manniname, nomen viri.
Божими, ња, ње, vide божићни.
Божић, m. (dim. 9. Бог) "Beihnadjten,
Festum nativitatis Christi.

пушке

У очи Божића, пошто се бадњаци унесу у кућу и наложе на ватру, узме домаћица сламе и квочући (а за њом ђеца пијучући) простре по соби, или по кући, ако не ма собе. Потом узму неколика ораа и бале по слами. Послије вечере пјевају и веселесе. Кад у јутру устану најприје отиде једно ме донесе воде, но понесе жима ме поспе воду (као полази је) кад к њој дође. Том водом умијеме чесницу и налију ручак nie приставе. Кад се поодјумри, по по намире стоку, онда сједу за ручак. Но прије него сједу за ручак, избаце по неколике (тако и у јутру рано кад устану) па се онда скупе сви око софре те се моле Богу (држећи свако по једну воштану свијећу у рукама) и мирбожајусе, m. j изљубесе сви редом говорећи: „Мир Божји Ристос се роди, ва исмину роди, „поклањамосе Рисму и Рисмову рожанству.” Потом домаћин покупи све оне свијеће у једну руковеш и у сади у жимо, које стоји на софри у каквој карлици, или у чанку (сеакојако жито помијешано заједно; у том жиму стоје и колачи којекакви), ме онђе мало погоре на и угасе оним житом. Оно жимо послије дају және кокошима да носе јаја. Кад почну ручами, неки најприје окусе сира, неки печенице, а неки (као по Сријему и по Бачкој прије свега срчу нареник, но ракије млоги не пију први дан због врућице. Око пола ручка услану у славу и доме колач какогођ и о крсном имену, само што не ма кољива. На Божић се обично руча с вреће (простресе празна ерећа мјесто чаршава, или по чаршаву), и софра се не диже (ними се кућа чисти) за три дана. Први дан Божића нико ни ком не иде у кућу, осим полажајника. О Божићу се опиши и побљувашии није никажове срамоте (ако сам се одила,

Божић ми је дошао ; ако сам се открила, према свом ђеверу). На неким мјестима (као по Босни и по Ерцеговини) сјачу на Божић, м. ј. домаћин рано у јутру виче: сјај Боже и Божићу нашему, или нашој (по имену свим кућанима редом). Приповије дају да је отишао некакав Србљин свом бегу у Скочић (ниже Зворника) да иште шенице за чесницу, а бег му каза:,,да у ,,мн шенице, али ако оћеш један „пуш и мени сјакнуши.” Србљин казао да оће, узео шепицу и сјакнуо му на Божић: сјај Боже и Божићу и нашему бегу на Скочићу. До малог Божића гоБорисе, кад се двојица срему на пушу, или кад који ком дође у кућу, ристос се роди (мјесто добро јутро, помоз, Бог и добар вече), и одговарао ва исмину роБожићко, m. Жапиšname, nomen viri. ди; мако и кад се пије, мјесто Божикни, на, но, н. п. ражањ, свиспасујее и на здравље. jeka, Weihnachts, festi natalis Christi. Еожиковање, n. Daô Genern Der Weih=

nachten, celebratio festi natalis Christi.

Божићовами, ћујем, v. impf. Die Beibs nachts Feyertage zubringen, agere diem festum natalis Christi.

Божица, f. Frauenname, nomen feminae.
Божје дрвце, n. Die tabmur, artemi-

sia abrotorum Linn.

Божји, жја, жје, götli, divinus.
Божји дан, m. први дан по Бонжћу,

der Tag nach Weihnachten, dies primus
post nativitatem Christi,

Божо, m, (Ерц.) ein Жапивнате, по

men viri.

Божогробац, пца, т. калуђер из Је

русалима, ein Dönd vom h. Grabe, Божур, m. Die Päonie, Bidtrofe, paeononachus sancti sepulcri.

,

nia officinalis Lian.

Боин, m. ein Manašname, nomen viri.
Боица, m. Mann name, nomen viri.
Бој, m. 1) vide битка. 2) läge, ver-
Боја*, f. bie Farbe, color.
bera: умръо од боја.
Боја, f. 1) hyp. 9. Богдана. 2) hyp. 9.
Бојаги (као, рекао би), etma, fortasse:
Бојана. 3) (Рес. и Срем.) vide Бојо.

Бојазан, зна, но, furdtfam, timidus.
он мисли бојаги да ми то не знамо.
Бојак, бојка, m, dim, v. бој :
Бојана, f. 1) ein Frauenname,
„Бојак бише и помиришесе
feminae. 2) ријека шишо тече поред
Бојашисе, jимсе, v. r, impf. 1) fired ten
Скадра.

nomen

timeo. 2) бојимсе ће доћи, i veemuthe, opinor.

,

Бојаџија*, m. Der Fürber, tinctor.
Бојење, п. да3 Färben, tinctio.
Бојити, им, v. impf. färben, tingo.
Бојни, на, но, н. п. копље, седло,
Schlachts, Krieges, bellicus.
Бојо, м. (Ерц.) Бур. р. Богић.
Бојчета, m, Mann name, nomen viri.
Бок, m. Die Seite, latus.
Бокал, м. (it, il bocale) Beфес, ро-

culum.

22

Еокар, m. eine Ranne von Ženance, Букара, f, vas faventinum. Бокарица, dim. v. бокара. Буквица, f. Der Begerid, plantago. ьонop, m. das Büschel, die Staude, fasciculus caulium ejusdem herbae. Бокорић, m. dim. v. бокор. Боктер, m. er Hamtwädter (öfterr. Wachter), vigil nocturnus. Boa, m, der Schmerz, dolor. Болан, болна (говориме и бона, боно), но, 1) Erant, acgrotus. 2) traurig, tri- stis : шта то учини болан брате! „Што је болан слуго Милутине! Зар издаде цара на Косову? Болезања, f. (сп.) vide болест: „А Бог пусти мешку болезању, „Болезању, страшну срдобољу — Болесан, сна, но, vide болестан. Болесник, m. Der Kranle, aegrotus. Болесница, f. Die Lrante, aegrota, Болест, f. Die Rrantheit, morbus. Болестан, сна, но, frant, aegrotus. Болети, боли (Рес.) vide бољети. Болећи, ка, ће, mitleibig, gefühlvo, theilnehmend, qui movetur alterius malo. Dab Gpridmort не ма болећега hat folgende Erzählung zum Grunde:` Разбољеласе жена усред зиме, па joj пало на ум на букову мезгру ; муж јој каже:,,Бог с тобом жено! ом„куда сад бук ва мезгра? Сад бук„ве пуцају од мраза.” А она му одговори: „Е! мој човече! не ма бо„лећега, а он би наложио ватру „око букве, па би се буква откравила и било би мезгре.” Болешљив, ва, во, fränflid, valetudi

narius.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Боравими, нм, v. impf. 1) ben, age, dego: како боравиш? Бе боравиш сад? 2) (см.) санак боравиши, ф1 = fen, dormio:

[ocr errors]

„И под јелом санак боравио „Леже јунак санак боравиши Боранија, f. Die nod grunen Fifolen, phaseoli virides, immaturi. Борања, f. планина у Рађевини. Борба, f. Der Streit, pugna, certamen. Борење, п. 𐐨аз Lämpfen, certatio. Борије, f. pl. (см.) ein muftc. Suftrument: „Удариме зиме и борије Боришисе, имсе, v. r. impf. Eämpfen, certare, aud бори се с душом, ес liegt im Todeskampfe, agonizat, Борје, п. (coll.) $iefermalo pinetum. Борна сукња, f. (cm.) faltenreid), plicarum plenus, ci, сабори: ,,Ко ми реза борну сукњу? Боров, ва, во, öhtens, piueus, e pine

[ocr errors]

silvestri.

Боровина, f. Rieferholy, lignum pini sil

vestris.

Боровица, f. Badolver, juniperus
Боровница, f. communis Linn.
Борогово, п. планина у Босни :
,,И Папраку близу Борогова -
Бороје, m. ein Mannsname, nomen viri.
Бос, боса, co, barfug, nudipes.
Босанац, нца, m. viđе Бошњак:
,,Јер Босанци Турци млидијау
Босанка, f. 1) bie bognierin, femina
Bosnensis. 2) m. j. чушура, Urt чу-
тура, vasis vinarii genus.
Босанлија *, m. vide Бошњак :
..Да не удре Турци Босанлије —
Босански, ка, ко; 1) Боßnifd, bosni-

cus; 2) adv. boßnisch, bosnice. Босиљак, љка, m. (једни говоре и б оснок) Bafilienfraut, ocimum basilicum

Linn.

Босиље, n. vide босиљак: що је сме ље и босиље,

[blocks in formation]

Бостан *, m. 1) Melonengarten, hortus peponum; 2) Mielonen felbft, pepones et anguriae. Босмани шмe, n. Drt, wo ein Melonen garten gewefen, locus ubi olim pepones sati erant.

Босманов, ва, во, н. п. сјеме, Wielo= nen., peponum. Босманџија*, m. Der Melonengartner, shortulanus. Бостанџији краставце

продавати.

Бости, бодем, v. impf. fteden, pungo.
Босут, т. 1) вода у Сријему (утјече
y CaBy ниже Раче). 2) село на умо-
ку ме воде у Саву.
Boja, f. eine Flasche (Bouteille), lagena.
Bona, f. eine stechende Pflanze, plautae
pungentis genus.
Боцање, n. dim. 9. бодење.
Боцами, аmı, dim, . бости.
Боцкање, n. dim. v. боцање..
Бцкапи, ам, dim. . боцами.
Боцман, m. даб хафbrot, $lenenbrot,
Panis furfureus.

Боцнути, нем, v. pf, einen etid ge.

ben, pungo. Бош*, празно, leer, vacuus (im Kings

fpiel). cf. прстен, Бошарија*, vide исјечак. Бошкање, n. cf. прстен. Бошкали, ам, v. imp. cf. прстен. Бошко, m. ein Mannoname, nomen viri. Бошкуши, нем, v. pf. cf. прстен. Бошњак, м. 𐐨er 'Sofnier, Bosnus homo Бошњакиња, f. vide Босанка 1. Бошњакуша, f. Бошњанин, м. 𐐨er bognier, Bosnus : ,,Јанко гледа Рељу Бошњанина Бошњачки, ка, ко, 1) ber Hognier, bosporum, 2) adv. nach Art der Boßnier, more bosnorum. Бошча*, 1) 2Bideltud, involucrum

--

2) Schürze der Frauen (Fürtuch), praecinctorium, 3) der feinste türkische Tabat, nicotianae genus optimum. Бошчалук*, m. Befaene von лето, Hosen, Strümpfen, donum amictus:

„А ђевојка седам бошчалука,

„Ниш су ткани нити су предени; „Ни у ситно брдо увођени,

,,

Већ од чиста злата саљевани Брабоњак, њка, п. ein Kügеlden Bie gentoth, globulus stercoris caprini. Смара баба у брабоњке гаша: ,Жив' ми синци, све су гола говна, Брабоњање, п. Das Miften ber Biege. caprae cacatio.

11

Брабоњати, ам, v. impf. miften (yo ber Biege) caco (de capra). брâв, m. Schafvich, ohne Rücksicht aufs

Geschlecht, oder Alter, pècus, oves, Брава, f. bas Golof, serra. Бравање, n. Der фаfögang, incessus,

ut ovis est.

"

Бравати, ам, v. impf. ики без памети као овца, gehen wie ein dais ut ovis incedo.

Бравац, вца, m. 1) vide genap. 2)
Mannsname, nomen viri.
Бравица, f. dim. v. брава.
Брављи, ља, ље, Gфaf, ovillus.
Бравче, чета, n. cin Stüd Stafa
ovicula.

Брада, f. 1) ber Bart, barba. 2) Das Kinn, mentum. 3) кукурузна, деr Bart am Kuturug, barba zeae. Брадавица, f. 1) bie Narze, verruca, 2)на сиси, дiе Bruftwarze, papilla mam

mae.

Брадање, п.

Брадаш, ма, mo, bärtig, barbatus. Брадати, дају, v. impf. m. j. куку.

рузи.

Ерадва, f. 3immerart, ascia, Брадвешина, f. augm. . брадва. Брадвица, f. dim. 5. брадва. Брадвурина, f. vide брадвелінна. Брадетина, f. augm. 5. брада. Брадићи, m. pl. i) само у овој заго. немки: нађо пиће брадиће, виш' брадика усточике, виш усточика носочиће, виш носочика гдедочиће, виш, гледочића челочиће, Биш челочића Гојко крмке враћа (м. ј. брада, уста, нос, очи, чело и чешаљ у коси). 3) село у Јадру. Брадица, f dim. 5. брада, Bärtlein,

barbula.

Брадурина. f. vide брадешина.
Bpasa, f. die Furche, lira.
Браздими, им, y. impf. градимк
бразду, furden, sulcare:

"

Бразду бразди, воду мами. Браја, ш. (Рес. и Срем.) vide брајо: Сви су болесни, осим килавога браје.

Брајан, m. 1) Bruber (vertraulid zu einem Freunde) fraterculus, 2) Mannsname, nomen viri.

[ocr errors]
« PreviousContinue »