Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

вјенчамнсе.

Вења, f. (у Сријему, у Бачк. н у Бан.)
die Beeren von Wachholder (zum
Räuchern,) baccae juniperi.
Beoma, fehr, valde.
Вêпар, пра, м. крмак, бравац, нази-
Mal, das Schwein (Männchen), porcus.
Bepa, f. (Pec. и Срем.) vide вјера.
Веран (в ран), рна, но, (Рес. и Срем.)
vide вјеран.
Верање, п. сав heimlide umbergehen,

clandestina circuitio.

.

Вераписе, ремсе, v. r. impf. крипписе, провлачимисе, heimlid umiere gelen, clam circuire: ,,Не чудиме лији ни ђердану, „Већ се чудим зецу и гаћама : „Куд се вере како не издере Вергија *, f. vide пореза. Вергијаш, m. дее бес пореза untermer. fen ift, vectigalis :

-

„А Турака Јањи донесоше „Пеп спомина оне укопаше, ,,Вергијата ни носили ни су Вереница љуба, f. (см. Рес. и Срем.) vide вјереница. Вересија, Krevit, fides: узео на вересију; отишао да купи вересију. Вериге, f. pl. Die Leifellette, catena e

qua pendet aenum. Верижице, f pl. dim. 9. вериге. Верижњача, f. ber Balten, an е

Kesselkette befestiget ist, trabs e qua pendet catena aeni, Верица, f, dim. v. Bepa. Веркање, n. dim. 9. верање. Веркатисе, амсе, dim. v. верашисе. Вермами, ам, v. impf. adten, für ten, curo: он њега не верма ни у што. Вермаш, m. (cm.) ber jelomarical, Feldmärschall, summus dux exercitus: ,,Верма, оде Нишу и Видину; „узе Ниша, не може Видина

Верносm, f.(Pec. и Chem.)vide вјерност. Веровање, п. (Рес. и Cpem.) vide Bjeровање. Веровали, рујем, (Рес. и Срем.) vida вјеровати.

Веровитица, f vide Вировитица. Верша, f. (у Сријему) i) bas jürtud, praecinctorium. 2) die Fürtuchleinwand, lintem praecincturiis conficiendis: дај ми верме за кецељу. Вермен, m. bie Stippe (Der Beburt

Christ). die die Schulknaben um Weihnachten umherführen, praesepe Christi. Веругање, п. Das Galängeln, sinua.

tio.

Веругамисе, амсе, у. г. impf. fid 1chlängeln, sinuari.

Bec, m. das rothe türkische Käppchen, galericulum turcicum.

Веса, m. (Рес. к Срем.) vide Beco. Весела, f. Frauenname, nomen feminae. BeсAHн, n. Mannsname, nomen viri. Веселими, им, v. impf. freuen, gau dio afficio:

Весели исе, имсе, т. г. impf. fid freu= en, gaudeo.

Весељак, m. luftiger Runbe, hilarator. Весеље, д. 1) bie Euftigteit hilaritas. 2) Die Dodgeit, nuptiae. cf. свадба. Весељење, n. aš freuen, hilaratio. Весео, села, ло, 1) luftig, hilaris. Be

село срце куђељу преде. 2) amfeligmiser;"камо мај мој весели брат? Весина, f. augm. v. вес. Весић, m, dim, y. вес. Веслање, п. давKubern, remigatio. Веслами, ам, v. impf. cubern, remigoВесло, п. даб Kuber, remus. у пјесмаma njebace in pl. и веслета: „Дај ми мене ораову лађу „И Беслета дрва шимширова Beco, m. (Ерц.) hyp. v. Веселин. Вести, везем, v. impf. fticen, pingera

acu.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ћање.

Веками, ам, (Рес. и Cpem.) vide вије.

каши.

Веће, vide већ.
Већи^*, m. ber Stellyertretet, vicarius;
„Мустај - пашу царева већила —
Бекма, mеhr, magis.
Бечање, п. да Diedern, mutitio.
Бечати, чим, v. impf. međern, mutio.
Вече, вечера, n. ter ben, vesper, ves-
Вечер, ри f. jpera ; aud) m.in: добар
вече !
Вечера, f. Cas ubenbeffen, coena (in
Serbien das Hauptessen, also ganz
eigentlich die classische coena).
Вечеравање, д. jae Gffen zu бенд,

coenatio.

Вечеравами, ам, v. impf. nastmalen,

coenor.

Вечерање, п. даб ибер𐐨malen, coe-
natio (?)
Вечерас, iefen albenb, hac ves-
Вечераске, 1 pera..
Вечерами, ам, v. impf. u. pf. abens
manlen, coeno.
Вечерашњя, ња, ње, доп дiеfеm Иbeno,
hujus vesperae.
Вечерин, m. Miann name nomen viri.
Вечерњи, ња, ње, иbeno 2, 3. B.
Abendstern u. f. w. vespertinus.
Вечером, аби 8, vespere:
„Досади ми јутром и вечером
Ведим, ма, по, (Рес. и Срем.) vide
вјечим.

-

Beшaлa, f (Pec. и Срем.) vide вјешала.
Вешалица, f. (Pec.'u Chem.) vide Bje-

шалица.

Вешање, п. (Рес. и Cpem.) vide Bje

шање.

Вешами, ам, (Рес. и Срем.) vide Bje

шали.

Вешт, ма, шо, (Рес. и Срем.)

W

Вигањ, м. (у Сријему) bas Grauen
Eleid, vestis feminae.

Вигањ, гња, m. vide ковачница.
Вигови, m. pl. vide омче.
вид, м. 𐐨аз ehen, visus: тако ми сида

очињега; дошао за вида.
Вид, m. Жаnniname, nomen viri.
Вида, f. Frauenname, nomen feminae.
Видак, m. Maunframe, nomen viri.
Видање, n. vide лијечење.
Видар, m. vide љекар.
Видарина, f. vide љекарина.
Видарица, f. vide љекарица.
Видати, ам, vide лијечити.
Видач, m. Mann name, nomen viri.
Видело, р. (Рес.) vide виђело.
Видеми, дим, (Рес.) vide виђеши.
(Рес.) vide БН-
Видетисе, димсе,
Бетисе.
видик, m. Der unblix, conspectus:
„У по поља, св'јему на видику
Бидило, u. (Срем.) vide виђело.
Видн, m. Widin, Vidinum.
Видинац, нца, ш. човек из Видина.
Видинлија*, m. vide Видинац.
Видински, ка, ко, von Видин.
дипи, им, (Срем.) vide виђети.
Видимисе, имсе, (Срем.) vide виђе-

шисе.

вјешт.

Вешмак, ш. (Рес. и Срем.) vide Bje

шмак.

Вештац, вешца, m. (Рес. и Срем.)

vide вјештац. Вештина. f. (Рес. и Срем.) vide Bje

штица.

Вешмичина, f. augm. 8. вештица.
Вивак, вка, m. Der Ribit, gavia.

Видра, f. bie (Fif.) Dttet, lutra.
Виђање, n. a) bаs Dftfeben, visio. 2)

die Aufsicht über die Küche, z. B. bey
Hochzeiten, ministerium culinariom.

vidвиђати, ам, v. impf. 1) oft feben, video.
2) готовити јеNo, Die Rumenauffint
fubren, procuro culinam.
Виђашисе, амсе, v. r. imf. fid feheng
gufammen tommen, convenio.
Виђело, п. (Ерц.) даб liфt, lumen.
Изићи ће ђело на виђело.
Виђеније, п. (Ерц.) дав Echen, visio:
сретно виђеније, дугу љубав, од
Бога живот и здравље (напијасе
уз чашу).
Виђедм, дим, к. pf. (Ерц.) feben, video.

. шпина.

Вештица, f. (Рес. и Срем.) vide Bje

Видов дан, ва дне, ш. 15ти јунија,
кад су Србљи изгубили на Косову,
St. Veits Tag, zugl.Anspielung auf вμÃ.
Видовим, ма, мо, дијете, које се

роди у кошуљици, зовесе видови.
шо; и макови послије човек (при-
повиједају), или жена, иде са вила-
ма, и зна више него други људи,
ein Gvuntagotino, albae gallinae fi-
lius (?).
Видовка, f. eine Urt Kitfфe, cerasi ge-

nus.

Видоје, m. Manntname, nomen viri.
Видојевица, f. Berg ober Љешница,
mit Ruinen auf seinem Gipfel.
Видосава, f. Frauenname, nomen fe-

minae,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

планинама и по камењацима око вода. Вила је свака млада, лијепа, у бијелу танку аљину о учена, и дугачке, низ леђа и прси распу штене косе. Виле ником не ће зла учинити, докле и ко не усриједи (нагазивши на њиово коло, или на вечеру, или друкчије како), а кад и ко увриједн, онда га различно наказе: усмријеле га у ногу или у руку, у обје ноге или у обје руке, или у срце, ме одма умре. Вилаел *, m. 1) земља, да3 Care, terra2 отишао на вилает. 2) leute, homines: чуј (ше) вилаете! cf свијем. Вилаетлија, m, vide земљак. Вилаемски", ка, ко, Саноев-, 3- 2. Geld, Richter, publicus. Вилдиш*, m. Das Glfenbein, ebur. Виле, f. pl. Jeugabel, furca foenaria. Вилиман, m. велики вир, ein groffee

Wirbel, vortex major.

Вилин, на, но, бег 2ile gehörig,

vilae.

Вилина коса, f. Fladereibe, cuscuta europaea Linn.

Вилиндар, m. намастир у Светој го-
ри. Вилиндарац (рца), калуђер из
Вилиндара. Вилиндарски, ка, ко,
you Вилиндар (fonit Ebulendar).
Вилип, m. Philipp, Philippus.
Вилипац, ца, m. dim. v. Вилип.
Вилица, f Die i maxi
Виʌо, само у овој загонетки

Мо

ВИЛО,

мовило вило, по горя се
кући долазило, соли не лизало (м.
ј челе).

Вилован, ена, но, 1 vilenhoft, lym-.
Виловат, тa, ma, j phaticus (?) :
,,На Богаму коњу вилоеноме
Вилотије, m. Philotheus, Philotheus.
Bayшke, f. pl. die Efgabel, furca.
Виме, мена m. дав Cuter, uber.
Вимешце, n. dim. v. виме.
Винарина, f. новци што се дају спа-
ији мјесто десетка виноградскога,
Weingeld, vectigal vinarium.
Вина, на, но, (у Сријему у Бачк. и у
Бан.) vide вайн.

Винко Лозик, m. eine fomifce Perfoni
ficirung des Weins (etwa Weinhold
Hebmann), Iaccbus: ударио га Винко
Лозик у главу, п. ). опиосе.
Винковци, ваца, m. pl. Etantten in
Girmicn. Винковчанин, човек из
Винковаца. Винковачки, ка, ко,
von Винковци.

*

Вино, n. Der Vein, vinum. Винобој, m. allfermes, phytolacca decandra Linn.

Винов, ва, во, 3. 3. лоза, Weins, 3. 2.

Rebe, vitis.

Haarzöpfe, cirri.

Виновес, m. feineve Fef-muge (g. Вимице, f. pl. eine Met ung timer
d. fino fes?), mitrae genus.
Виновесак, m. hyp. 9. виновес:
На глави јој весак виновесак -
Биноград, ш. Xeinberg, vinea.
Виноградац, граца m. hyp. 9. виноград.
Виноградски (виноградски), ка, ко,
zum Beinberg gehörig, vineae,
Винош (планина), m. (сп.)

.

,,Па ти ајде на Винош планину Вински, ка, ко, 3. В. суд, Wein - geidirr. Винути, нем, v.pf, we ein, gito caudam. Док кучка репом не вине, не ке пас за њом потрчами. Вин шина, f. augin, p. Бино.

Вице, n einden, vinulum (?): винце

кисело срце весело.

Війьага, f. 1) wilver Weinflod, vitis silvestris. 2) die Frucht davon, uva sil

vestris.

Bip, m. der Wirbel, vortex.
Виргаз, m. (у Сријему, у Бачк. и у
Baн.) dieRuthe, Rathenstreiche, virgae.
Вирење, и, даб Gpáhen, speculatio.
Вириши, им, v. impf, fpähen, spe-
culor.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Вимко", m. Mannéname, nomen viri.
Вишлање, n. vaš Gamingen, vibratio,
Витлаши, ам, v. impf, immingen, vi-

bro.

Вишлић, m. 1) dim. 5, витао. 2) н. п.
клободана, или злата.
Витомир, m.
Mannsname,

viri.

Би орог, га, го, mit gemundenen
Sörnern, cornibus tortis:
Младе воке вимороге

""

Вића, м. (Рес. и Срем.) vide Вино.
Викан, m. Жann name, nomen viri.
Вићентија, 1 incenz Vincentius.
Викеншије,

nomen

Buko, m. (Ерц.) 1) hyp. 9. Вилип. 2)
hyp. 5. Вићентије.

Вичан, чна, но, bewandect, versatus;
није он ничан моме послу.
Вишак, шка, m, дав Wehr, Der Übers
Фuß, plus.
Више, oбer, supra.
Вишеград, m. Drt an ber Drina, lüb.
lich von Zwornik, berühmt (im Sprichs
worte) durch seine Brücke: Ocmaдe
као ћуприја на Вишеграду.
Вишек *, m. Die Patrone, embolns igni-
arius.

Вишеклук", m. Sie patrontaine, pera
embolorum igniariorum.
Вишење, п. 𐐨a. Sangen, suspensio.
Вишина, f. Die Höhe, allitudo, cf, висина.
Вшa, f. die Weichselkirsche, cerasum
apronianum Linn.

[ocr errors]

Вишњеви, adj. indecl. meidfelfarb, co-
lorem habens cerasi aproniani.
Вишњица, f. dim. 9. вишња. 2) eine
urt Fifolen, phaseoli genus. (3 село
ниже Бијограда.

Вишњичица, f. dim. 9. вишњица :
Вишњичица род родила
Вишњов, ва, во, 𐐨ес einfellirfфe
gehörig, cerasi aproniani.

nu

Вишњовац, вца, m. ein Stab von Weid=
felbol3, baculus e ligno cerasi aproniani.
Вишњовача, f. Weidelftod, fustis e
ligno, aproniano.
Вишњовик, м. Der ba8 XBeidfelwein, vi-
num e ceraso aproniano Linn.
Вишњовина, f. bag 23eidfelholy, lig-
cerasi aproniani Linn.
Вјеверица, f. (Ерц.)ðasGidhörnden,sciu-
rus. cf. јеверица.
Ејековање, n. (Ерц.) ба Durslehen
feiner Lebenzeit, vita.
Вјековати, кујем, v. impf. (Ерц.) fein
Leben durchleben, vitam vivo:
„Да заједно вијек вјекујемо
Вјенчавање, п. (Ерц.) Dae Frauen (vore
Wheleuten), copulatio conjugialis.

[ocr errors]

'Вјенчавати, ам, v. impf. (Ерц.) trauen, juugere connubio.

Вјенчавашисе, амсе v. impf. (Ерц,) fid trauen laffen, jungi connubio. Вјенчани, на, но, (Ерц.) н. н. прстен, кошуља, 3rau. Ning etc., copulato

rius.

Вјенчаница, f. (Ерц) 1) новци шт
се дају попу (а поп владици) за
вјенчање, Die Eraugebühr. pecuniae
debitae pro copulatione. 2) жиока, или
гредица у какове зграде, деr Eram.
baum, trabs.

Вјенчање, р. (Ерц.) Die cauung, co-
pulatio conjugialis.
Вјенчати, ам, v. pf. (Ерц.) trauen,

conjugio jungo.
Вјенчатисе, амсе, v. г. pf. (Ерц.) дез
traut werden, sich trauen lassen, con-
nubio jungi.

Венчић, m. dim. v. вијенац.
Вјера, f. (Ерц.) 1) ber Blaube, fides.
2) Treu und Glaube, fides 3) (cm.)
Mann von Treu und Glauben, homo,
amicus fidus:

,, Здрав Милошу вјеро и невјеро : ,Прва вјеро, потоња невјеро Вјеран, рна, но, (Ерц.) treu, fidelis. Вјереница љуба, f. (сіп. Ерц.) м. ј. вјерна љуба:

„Вели њему љуба вјереница
Вјерица, f. dim. v. вjера : sjepицу му
његову!

BjéρHôсm, f. (Epy.) die Treue, fidelitas.
Вјеровање, (Ерц.) ба6 Glauben, fi-

des.

Вјеровати, рујем, v. impf. un pf. (Ерц.) glauben, credo. Волим (лакше је) вјеровати, него ићи ме питати. Bjèmap, mрa. m. (Eр.) der Wind,

ventus.

Вјетрењак, m. (Брц.) ber inobeu.

tel, vanus, gloriosus. Вјетрењача, f. (Ерц.) т. ј. водени

ца, или пушка, 1) Sinòmühle, mola ventilis. 2) Windbüchse, telum pneu

maticum.

Вјетрење, п. (Epn.) 𐐨a. Husraumen,
evaporatio.

Вјетрина, f. augm. 9. вјетар.
Вјетрити, им, v. impf. (Ерц.) дин.
fren, evaporor.
Вјетрић, m. dim. v. вjеmар.
Вјетровим, та, то, (Ерц.) winbig,

ventosns.

[blocks in formation]

räuchertes Fleisch, segmentum carnis fumo duratae.

Вјешање, п. (Ерц.) бав фängen, suspensio.

Вещами, ам, v. impf. (Ерц.) ðängen. suspendo.

Вјешт, ма, мо, (Ерц.) бег еs serfteht,
geschickt, peritus.
Вјештак, m. (Ерц.) де

Geididte, pe

ritus.

Вјештац, вјешца, m. (Ерц.) дес бе
xenmeifter, veneficus.

Вjeшmнa, f. (Epu) die Geschicklichkeit,
Meiftericaft, scientia.
Вјештица, f. (Ерц.) Die Sexe, venefica.

Вјештица се зове жена, која (по приповијешкама народним) има у себи некакав ђаволски ду, који у сну из ње изиђе и створисе у лепира, у кокош или у Курку, па леши по кућама и једе људе, а особито малу ђецу : кад нађе човека ђе спава, а она га удари некаквом шипком преко дијеве сисе ме му се отворе прси док она извади срце и изједе, па се онда прси опет срасту. Неки пако изједени људи одма умру, а неки живе више времена : колико је она одсудила кад је срце јела ; и онаковом смрти умру, на накову она буде намијенила. Вјештице не једу бијелога лука, и запо се млоги о бијелим и о божимњим покладама намажу бијелим луком по прсима, по та анима и испод пазуа: зашто кажу да оне на покладе највише једу људе. Ни једној младој и лијепој жени не кажу да је вјештица, него све бабама (млада курва стара вјештица). Кад се вјештица један пут исповједи и ода, онда више не може јести људе, него послане љекарица и даје праву изједенима. Кад вјештица лети ноћу, она се сија као ватра; и највише се скупљају на гувну; зато кажу да она, кад оже да полети од куће, намажесе некаквом масти испод пазуа, па рече: ни о три ни о грм, већ на пометно гувно. Жена, која је вјешпица, кад из ње изиђе онај ду, лежи као мртва, и да јој човек окрене главу ђе су јој ноге биле, не би се више ни пробудила.

Кад у каквом селу помре малого Ђеце или људи, и кад сви повичу на коју жену да је вјештица и да и је она појела: онда је вежу и баде у воду да виде може ли пошонупи (зашто кажу да вјештица не може пошонуши) ; ако жена полоне, а они

« PreviousContinue »