Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свршују на ам, н. п.

*) Ако није овако, ја не знам како би друкчије било. Дела значи управо на супром немој.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

играј, нека игра,

да играмо, играјше, нека играју,

играти,

играјући,

игравши,

[blocks in formation]

.. наклоненије повелително

вријеме садашње и будуће

јед. број.

изигра],
нека изигра,

премо, запремо, преме, запретe, дру, запру

[blocks in formation]

сипаj (сипљи),
нека сипâ (сипље).

да сипамо (сипљемо), сипајте (сипљиме), нека сипају (сипљу).

4. Причастија.

пвиме на

а) дјејсм
вријеме садашње

*) Истина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gerundia, н. п. оде играјући, пјева копајући, копа пјевајући, једе смојећи и т. д.; али би се у писању могле узети и за права причастија (као прилагателна имена), и п. играјући, играјућа, игра јуће; зашто је и народ ђекоје узео и обратио у прилагателна имена, н. п. мекућа вода, стајаћа кошуља, спаваће аљине, племика игла и т. д.

**) Тако се и ова причастија прощавшег времена употребљавају у говору као gerundia, и то понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавши (он, она, оно) у кућу рече му; поигравши мало

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

игран (играш),

играње,

СПРЕЗАЊЕ,

verborum in - ем)

[merged small][ocr errors]

адашње

број.

дигнем, печем, дигнеш, печеш, дигне, пече,

Овога су спрезања глаголи најправилнији, зашто сви имају у caдашњем времену ам, а у наклоненију неопредјеленом а ши; него само ово треба упамтити код њега :

1) Да ђекоји несавршителни глаголи, који се свршују на бам, вам, мам, пам, могу имати двојако у садашњему времену (и у осталом, што је од његове чете), м. ј. по овом спрезању, и по другом (на ем), н. п. гибам и гибљем; дозивам и дозивљем; узимам и узимљем; сипам и сипљем и т. д. К овима иду ђекоји и савршителни и несавршителни, који се свршују на мам и на кам, н. п. пешам и шећем, дошемам и дошећем; пљескам и пљешмем (у Босни по варошима и пљешћем), попљескам и попљешмем и т. д.

2) Дам и дадем, знам и знадем, имам и имадем, ямају по другом спрезању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавше и скоро прощавше, н. п. (не) дадија, знадија, имадија; да до, знадо, има до; а по овом спрезању не говори се у полу прощавшем времену, осим од имам може се чути у млож. броју имáсмо, имаше; у скоро прощавшем времену говори се и по овом спрезању: да (даємо, дасте, даше) ; зна (знасмо, знасме, знаше); има (имасмо, имасме, имаше).

a

3) Код овог спрезања може се упамтити и за остале све глаголе (сва три спрезања), да савршителни глаголи немају (ниши могу имати) времена полу прошавшега, ни дјејствителног причастија садашњег времена, ни суштествише нога на ње (као што је и прије омануто).

Изигран (изигрâm),

5. сущмесшвищелно на ње

сипање.

сједе; рекавши по узе га за руку; порадивши даћеБог и т. д. Ja се опомињем, да се од поки говори и без ши: пошав, н. п. од винограда пошав (m. j. кад се пође) узбрдо има једна оскоруша; од куће путем пошав у планину нм. д. А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од је сам каже се, н. п. бивши кнез, бившему кнезу; бивш и војвода и ш. д.

у садашњем времену свршују на е м, нъ п.

изјави пелно.

сипан (сипат):

[blocks in formation]

број.

дигнемо, печемо(-чемо), сремо, снујемо(-јемо), казујемо(-јемо),лијемо(-jemo), дигнеше, печете(-чете),орêме, снујеме(-јеше), казујете(-јеше),лијете(-jeme) дигну, пеку, ору. снују,

лију,

Базују,

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »