Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

стија.

Бителна

садашње.

прошавше. Дигнувши,

дателна.

пекући, орући, снујући, казујући, лијући,
пекавши, бравши, сновавши, казивавши, мівши,

печен, оран(брат), сисван(-âm), казиван(-åт), лит(ливен)

дигнут (дижен), печен,

елно на ње.

печење, брање, сновање, казивање, лијење,

сретем срести; ођенем ођенути, и ођедем ођесши и т. д. 6) на нути (гнути или внуши) и ћи, н. п. дигнем, дигнути и дићи, дигну и диго (диже), дигнуо и дигао, дигнут и дижен; Макнем, макнути и маћи, макну и мако (маче), макнуо и макао, макнуш и (ријешко), мачен; шако никнути и нићи; упрети и упрећи и т. д. Неколика глагола (на снем) имају наклон није неопредјелено по пређашњему само на нуши, а вријеме скоро прошавше и давно прощавше двојако као и ови, н. п. писнем, тиснути, тисну и шиско (тиште), шиснуо и шискао (тисла, ло); шако СБиснем, прснем.

гну

5) ем (чем и жем) ћи, н. п. печем, пећи, пецијаше (може бити да би ко рекао и печаше, течаше, као и стрижаше, жежаше; али се мени чини да је овако најобичније, т. .ј. пецијаше, тецијаше, шуцијаше и т. д. ), пеко, пекао (пекла), пеци, печен; стрижем, стрићи, стрижаше (не вјерујем да би ко рекао стризијаше, жезијаше), стриго, (стригла), стрижи, стрижен и п. д. Речем, говори се и по пређашњему рекнем, али рекнути не вјерујем да би ко рекао. На ове је налик (по наклоненију неопредјеленом) и вршем, вријећи (врћи), врша, връо, връао (врла), вршен.

6) Највише глагола овога спрезања имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по првом спрезању (на аши); и ови су између себе врло различни, али кад се зна вријеме садашње и наклоненије неопредјелено, опет се не може погријешити, н. п. глођем, глођи, глођући; глодаши, глода, глода, глодао, глодавши, глодан (глодат), глодање; шако лажем, лагами; мажем, мазати; дајем, давати; зобљем, зобами; капљем, капати; клепљем, клепаши; кољем, клати; шаљем (шљем), слати; вштем, исками; мећем, мешами; вичем, викаши; мичем, мицами; пишем. писати и т. д.

[ocr errors]

7) Који се у садашњему времену свршују на ујем, и они (сви готово). иду у ред овије, што је о њима сад говорено, а између себе су опет двојавита, који у наклоненију неопредјеленом имају оваши, н. п. робујем, робоваши; ђевујем, ђевовами; тргујем, трговаши; гладујем, гладоваши, кнезујем, кнезовами; момкујем, момковати; милујем, миловати: учитељујем, учитељовати; зимујем, зимовами ; снујем, сновами; купујем, куповаши; мудрујем, мудроваши; псујем, псованіи; путујем, путоващи; пашујем, пашовами и т. д. б) ивами (ово су готово све несавршител ни, или да речемо један пуш учащателни (учестни, учесни?), verba frequentativa*), н. п. замаујем, замаиваши; досађујем, досађива

*) Мени се чини да нема управо никакве разлике између глагола несавршишелније (verba imperfectiya) и учащателније (verba frequei

*****

ши; казујем, казиваши, послужујем, послуживами; подвикујем, подвикивами; замамљујем, замамљивати; дањујем, дањивати; намирујем, намириваши; записујем, записиваши; упућујем, упућивати; одбацујем, одбацивати; поручујем, поручивами; довршујем, довршивами и т. д. в) имају неколика на увати и на уши, н. п. пљујем, пљувати; бљујем, бљувати; кљујем, кљуваши; чујем, чуши; обујем, обути.

8) Има неколико глагола овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на јем, а у наклоненију неопредјеленом на иши (по трећем спрезању); такови сви у наклоненију повелителном одбаце и, а причастије страдателно млоги имају двојако, н. п. лијем, лиј (мјесто лији“), лиши, лио, ливши, ливен и лит, лијење; бијем, биј, бити, бијен (говори се кашто и бјен), бијење; пијем, пиј, пищи, пијен (и пит); кријем, криј, криши, кривен (и криш); мијем, миј, мити, мивен; шијем, шиј, шиши, шивен; ријем, риј, рити, ривен (рит).

[blocks in formation]

По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свра шују на им, н. п.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

tiva); зашто је сваки учащателни глагол и несавршителни, а сваки несавршителни може бити и учащателни.

*) А готово би се могло и ј изоставити, на писаши само и, н. ц. пи, ли, би, кри и ш. д.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Код овог спрезања треба упамтиши (млого више него код првога, а млого мање него код другога):

1) У глагола, који се свршују на дим, зим, лим, ним, сим, шим, претвори се у полу прошавшем времену, у страдашелном прича

[ocr errors]

етају и у суштествителноме (које од њега постаје) на ње, дуђ, з уж, луљ, ну, суш, тућ, н. п. судим, суђа, суђен, суђење;

газим , гажа, гажен, гажење, палим, паља, паљен, паљење; браним, брања, брањен, брањење; просим, проша, про шен, прошење; мушим, мућа, мућен, мућење и т.д А у они који се свршују на бим, вим, мим, пим, уметне се љ (на оним истим мјестима, ђе се у ови претвори дуђ, з уж, луљ, ную, суш, шућ), н. п. љубим, љубља, љубљен, љубљење; ловим, ловља, ловљен, ловљење; мамим, мамља, мамљен, мамљење; 10пим, топља, топљен, топљење и т. д.

2) Млоги глаголи, који се свршују на 6 им, вим, дим, лим, мим, ним, пим, шим, (по Ерцеговачком и по Ресавском нарјечију) имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по другом спрезању (на ети); и по Ерцеговачком нарјечију претвори се дуђ, лу љ, нуњ, шућ; а послије 6, в, м, п, уметне се љ пред е, н. п. Видим, виђепти, виђе, виђео: волим, вољети, воље, вољео; тавним, шавњеши, шавње, шавњео; вршим, врћети, врће, врћео; сърби, свобљеши, свобље, сврбљео; живим, ЖИЕљети, живље, живљео; гомим, грмљеши, грмље, грмљео; трпим, трпљеши, триље, трпљео и т. д. А ў Ресавском нарјечију ови сви глаголи имају само е мјесто и, а полугласна се слова не мијењају, нити се умеће љ, н. п. видим, видеши; волим, волети, Болео, сърбети, приети, трпе, трпео и т. д. А у Сремачком нарјечију (кашпо и у Ерцеговачком, као што сам напоменуо ђе је био говор о нарјечијама) имају по правилу свуда и, н. п. видим, видиши, види, видио; волим, Болиши, воли, волио; трпим, топиши, трпио и т. д.

3) Млоги глаголи и овога спрезања (особито средњи на чим) имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по првоМ спрезању, н. п. држим, држати, држа, држао, држање; бјежим, бјежами; јечим, јеҹаши; звечим, звечами; мрчим, мочаши: дречим, дречами, кречим, кречати; мучим, мучати; учим, учаши; клечим, клечами; точим, трчаши; вриштим, вриштащи; пиштим, пиштати; стојим, стајати (ђекоји списатељи наши пишу стојаши, да им иде по правилу као стојим); бојимсе, бојашисе и т. д.

4) Готово у свим глаголима, који се свршују на јим (а оштро се изговарају, изостави се и у наклоненију повелителном, н. п. кројим, крој, кројте; стојим, стој, стојте; бројим, број, бројме и т. д. Али који се не изговарају оціпро, него се глас протеже, они имају по правилу, н. п. мајим, маји, мајише; пајим, паји, пајише; бујим, буји, бујише; гајим, гаји, гајише.

5) Истина да по општему правилу код свију несавршителни глагола постаје суштествително на ње од страдателног причастија кад се промијени и на ње, н. п. копан, копање; игран, играње; писав, писање; печен, печење; мјерен, мјерење; суђен, суђење; љубљен, љубљење; слављен, слављење и т. д. Али се опепт (особито у Ресавскоме и у Сремачком нарјечију) код глагола обога спрезања, особито који се свршују на лим и ним, говори још и друкчије (т.ј. не промјењује се л на љ, ни н на њ), н. п. молим, молење; балим, балење; буним, бунење; браним, бранење и т. д. А говори се и мољење, баљење, буњење и т. д. него ми се чини да је оно прво обичније. Тако исто може бити да би ко рекао (у Ресавскоме и у Сремачком нарјечију) и вршење, трпење, срдење и т. д. прем да је свуда обичније врћење, трпљење, срђење и ш. д.

Овђе је за сад поред рјечника доста граматике. О нарјечијама, о предлозима, и о междуметијама није тријебе говорити, зашто су овђе У Рјечнику.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem r litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur, e. g. ympьo, sabркаmи, lege u-mr-o, za-r- - kati.

**) Sonos et x vix invenias in vocibus genuine Serbicis; sed utramque literam ob voces peregre adscitas ex alphabeto Cyrilliano retinuimus.

« PreviousContinue »