Page images
PDF
EPUB

човек.

rus.

до! interj. Tappeement! Yah! Ао мој Аранђелов, ва, во, н. п. дан, Gre брајко !

engelstag (den 8. Nov.), festum S. ArАдно (а оно), fo, pant,

, -, igitur , at: changeli. ако није тако, а оно је овако ; Аранђеловица, ғ. аранђелов пості, ако не ћеш и доћи мени, а оно die Faste 8 Tage vor Erzengels - Iag, Ку ја пеби.

jejunium Archangeli. Апалёка , f. Die 2potbete, apotheca, Аранђеловипак, m. човек, који слави pharmacopolium.

аранђелов дан, фее деп Grsengel Апапекар, m. Der 2Ipotbeter, pharmaco- Michael zum þauspatron bat, cliens pola,

Archangeli. Апатекарев; ва , вo, es 22potheters, Аранђео, ђела, m. vіdе аранђел. Апатекаров ,ва, вo, pharmacopulae.. Арање, т, дав Plunteen, depopulaАлапекарски, кa, кo, ) apotheters, tio. pharmaceuticus. 2) аdу. apotveterijФ, Арап*, m. vіdе арапин. more pharmacopolae.

Арапија , f. (coll. Die Robren, Mauri: Anc mi der Arrest, custodia : y áncy „Сад навали љупа арапијо :

„Нема оног страшнога јунака Алсана*, f, Ser 24rrejt, бав 21rrеftbau8, „На шарену коњу великоме

custodia. Årcekik, m. der Arrestant, captivus,

Арапин, ш. беr Xope, Aethiops, Mauqui in custodia est.

Арапинов, ва , во, бев Robren, Ав: Апсиши, им, т. impf. arretiren, ver.

thiopis. haften, in custodiam mitto.

Арапка, f. 1) bie Robrin, Maura. 2) Auma, f. Attichi sambucus ebulus eine Art harter, schwarzlicher Birnen , Linn. .

piri genus. Апник , m. Der 24ttіffеаиф, sambu- Арапов, ва , во , vide Арапинов. cetum ebuletum.

Арапски, ка, ко, 1) mohrift, mauriАптика, f. eit 2ttіфhеngеt, ebulum. cus. 2) adv. wie ein Mohr, moro Аптов, ва , во, н. п. лист, 21ttit -, mauri. ebuli

Арапчад, f. (coll.) Robrentiner, 80Ànmobuua, f. der Attichstrauch, sambuci boles maura. ebuli.

Араліче, чета, n. ein Mohrenkind, Апуспол, m. 24poftet, apostolus.

puer maurus. Апусполски, кa, кo, .) ароftolifФ, Арар, ш, врећа од коспријепи, ein

apostolicus. 2) adv. apostolisch, apostolice. Опишао апусполски, пі. ј.

Sack upn® Ziegenwodle, saccus e lana njemuie, per pedes apostolorum.

caprina. Aniême, n. das Arretiren, custodia.

Арарина, f. augm. p. apaр.:

„Погледајде арарино моја Ap*, m. der Pferdestall, stabulum equo- „Што ми чини болесница воја

rum. cf. коњушница. Арад,

m. Өtast im Sanat. Арадский, Арати, ам, y, impf. pluriern, expilo, кa, кo, bоп Арад.

Арапoс, (doi:05) verfluФt, bol°в беr Арађанин, т, човек из Арада.

Deufel! in malam rem! A pamoc ra Арам*,

било; Арапoс піи кирије, сиђи ми m. проклеспіво, (бав ше? gentheil, p. алал), Slub ! male yortat:

с кола. Аратіос ти поскура, не арам пин била со и меб, што

прди ми по цркві. изјео код мене !

Аратосиљање, д. Тав ит • $eufe. Арамбаша *, m. поглавица ајдучки,

wünschen, detestatio. Der Räuberhauptmann, dux latropum. Арапосиљаписе, амce, v. г. impf. ноАрамбашин, на, ho, des Räubers

та или чега , etma3um x eufel müts bauptmanno, ducis latronum,

fфеn, detestor aliquid, exsecror. . Арамбашовање, m. Das aрaмбаша Арач“, т. pie &opfjteuer, tributum, fenn, imperium latronum. .

exactio capitum. cf. главница. Арамбашовами, шујем, impf. Арач*, арча, m. ote 2ulage, expensa,

арамбаша јери, iimperito latronibus. *cf. прошак, Ара мија, m. Der Rauber, Dieb, fur, Арачлија*, m. Der Ropfjteuer • Ginnejmet, latro (mit niederträchtigem Nebenbes

exactor tributi. grif, wäpreno per ajayn ibn nimt bat). Арачлијин, на, на,

на, бев арачлија, Аранђел (говорисе и аранђео), т. exactoris tributi. Der frѕеngеd, archangelus: свети Арачлијнски, кa, кo, Ser Ropfjteuer» неспокрили аранђеле! закрили ме драчлijскіі, кa, кo, Jinneomet, cuкрилом швојим (кад се моле Богу). ctorum tributi.

си

[ocr errors]

на),

што

Мала

Арашлама, f. (сл.) vide aршлама: Арпанк*, m. eine 2rt Зmieben gum „Арашламе у меду куване

23erfeken,

, ceparum gcnus. Арбанаскӣ, (cm) albancfff, alba- Арса, m. (Рес. и Срем.) vide Арсо. nice:

Арсен, m. 2rfenius, Arsenius. “. „Латински му говори,

Арсенија, m.

Arfenius, Arsenius, „Арбанаски заноси

Арсеније, m.
Арбија*, cf. шипка (дрвена или гвозде. Арсица, m. dim. 2. Арса.

се набија њом Арсо, ш. (Крц.) һур. р. Арсеније, пушка кад се пуни, бес easezod, Арција, f. Бав Papier, charta. bacillus adigendae glandi plumbeae.

f. f. .

f. mercenarii.

Ари йјца, f. dim. р. арщија. Аргатин , m. (іруіття) Der Saglüfuer, Арпорање, п. Зав Всеаthеn, Sofmei. mercenarius, cf. надничар.

stern, consiliatio. Аргашовање, р. дав 2rbeiten um Sa. Арповали, артујем, v. impf. кога, gelohn, das Tagelöhnern, operae diurnae berathen, hofmeistern, consilior. locatio.

Архиђакон, m. vіdе акриђакон. Аргаmовати, птујем, v. impf. tagli6. Архимандрип, vide акримандрипі. nern, mercede conduci, laborare.

Архимандритов, ва, во,

vide

акрн. Ардов, т. дав $ap, dolium. cf. буре. мандритов. Ардовић, m. dim. . ардов.

Архимандрипіски, кa, кo, vide акриАренда, f. (по Сријему, по Бачк. и мандритски.

по Бан.) деr Фафе, rеdentio, con. Арчење, п. дав Зеrѕеbren, Berbraus ductio : узео под аренду:

феn', consumtio, absumtio. . Арендаптор, m. Bеr рафter, rеdemtor. Арчипи, им, y. impf. perbrauфеи, Арендаторов, ва, во, бев Рафters, absumo. redemtoris.

Арчилисе, имce , v, г. impf, film in Иия apka*. f der Rüden, dorsum (im toften regen, expensas facio. Kleide), vide neha.

Apiunama*, f. Urt Frühkirsche, cerasi genus. Арлакача, f. ein lärmen luftigee Seat. Аршин, m. Die &ue, ulna. enzimmer, femina tumultuosa.

Асан -пашина паланка, f. мала ва : Арлање, р. Вав görmen (Ver #inser), рошица на десном бријегу ријеке tumultuatio.

Јасенице (у Србији). Арлапiн, ам, v. impf, lärmen, tumultfor. Aсна , f. (по Сријему и по Бачк.) Xer Арнаутин*, m. Bеr аrnaut, albanefe, 97ugen, @ewinn, utilitas, cf. вајда, Albanus.

Аснити, им, y. impf. пиеи, рrоѕиш, Арна ушинов, ха, во, бев аrnauten, Асновили, па, по, пükli , utilis. Albani. .

Acna, f. der Hautausschlag, pustulae. «Арнаушиши, им; v. impf, jun 2rnava Аспнда, f. Die Ziper, Stter, aspis : ten machen, facio esse Albanum.

зла као аспида (реку злој жени). Арнаупiнтисе, имce, v, r. inpf. ein - Аспал, п. (по Сријему, по Бачк. и Arnaut werden, tio Albanus.

по Бан.) Der gif, mensa ,

cf. сто. Арнаулика, f. 2) дie arnautinn, Alba- Аспиалчик, m. dim. 9. аспал.

na. 2) eine Arnautinn, (Art langer Acmap *, m. das Unterfutter (von Flinte), telum albanum.

Baumwolle), munimen vestis. Арнаутлук *, м. Арнаутска земља, Асура“, f. vіdе рогожина. 216anien, Albania. .

Acypynja*, m. der Mattenflechter, qui Арнаутовац, вца, m. Арнаутски tegetes plectit e scirpo пишілом, bie albanefilfфе Pijtolt, Acурцијин, на, но, бев Лаttеrmафеrѕ. telum minus Albanum.

tegetum confectoris. Арнаутский , кa, кo, 1416anefer, Ап m. daß arabische Roß, equus albanus.' 2) ady, albanesisch,

arabs. С пуђа апа усред блата. albani.

Аданацко, m. atbana, Athanasius. Арнаукёнье, . а 216 anijire, muta- Алшање, о. Вав 21 фten, attentio. tio in Albanum.

Amâp, m. das Gebiet, ager, fines. Арнаучад, f. (coll.) junge Arnauten. Атапи, ам, v. impf. (афten ?) мариАрнауче, чета, и. cin tbanefer kino, пи, или приањати зашто, афs puer albanus.

ten, attendere : да пи аташ за тим, Арњеви, m. pil, бав Даф eines (font то би піи научио. oferen) Bauernwagens, pon Otabet Апіагирапи, ам, v. pf. (у Сријему, und einer Rohrmatte 'darüber, tęc- у Бачк. и у Бан.) (fr. attaquer) ап: tum currus rustici.

greifen, aggredior. cf, ударишти.

[ocr errors]
[ocr errors]

more

[ocr errors]

m,

[ocr errors]
[ocr errors]

amores

m.

х

Ámep*, m. der Gefallen, gratia, grati- Awamu, am, v. impf. abläugnen, infitior.

ficatio: суди но аперу. Апшерова Ашигчија*, m. See gerne саrеffіrt (lic. кућа у потоку, једва јој се ше- belt), qui puellis blanditur. ме вид.

Ашик *, perliebt, amore captus : Aniнбур, кожа од црне овце ,

„Он се на њу ашић учинио се меһе на седло кад се Ашиковање*, п. бав $ateffіrеп, атојаше.

res, blanditiae. Аткиња, f, yidе бедевија,

Ашиковати, кујем, v. impf, c ким, Amлија*, m. vide KOBAK (Koju jaure caressiren, blandiri alicui, на ату).

habere. Amo (v. 1. в по), Ste, Sa! en : над ја Ашлун*, m. bie untoften, sumtus. мамо, а по њега нема.

Ашлучење, т. дав Beitreiten bеr uns Апски, кa, кo, 1) cinem feeIrop ge: kosten, sumtuum aut victus subminimäß, equi arabici. 2) adv. wie ein stratio. am, more equi arabici.

Ашлучити, им, v. impf. Detreiten, Àmyia , f. das Gesimse, cymatium. sumtum suppedito. Aka, m. (Рес. и Срем.) vide Afo. Ашов , m. гвоздена лопата, бie ei. Akum, m. Joachim , Joachim.

serne Schaufel, palla ferrea. Akuma, f. Joachima , Joachima ?

Ашта (по Ерцеговини) wав ? quid ? Áko, m.

(Ерц.), hyp. 2. Аким. Ашто? Аферим*! bravo ! macte! Турски Ашчија*, vide

кувар.

Бог срећу аферими и калуђерски благослови. дијели, а ашчија чорбу. Афјун m. das Opium, opium, Ашчијин, на, но, бев жов, coqui. AX ! interj. ach ! ah ! cf, a!

Ашчијница , f. .) vidе куварица. 2) vie Аца, m. (Рес. и Срем) vide Ацо, Küche, culina. Ацко, m. dim, ppt Алекса.

Auntyk*, m. die Kochkunst, die ko: Ацо, т. (Ерц) bур. . Алекса.

deren, ars (res) coquinaria. Аче, чета , n. ein junger am, arabis

iches Füllen, pullus equi arabis. Алење, п. Art dehnenden Sprechens,

Б. prolatio vocum lenta , et diducta. Ачиписе,

nMce, v. r. impf. gedehnt brechen, diduco voces. Ацаип*, m. Випдеr, prodigium !

аба, f. 1)очина, или материна мајка? , .

" Ацамија * f. unerfahren (aus Jus Бie Bropmutter, avia. 1) стара жена

gend), inexpertus, rudis (auch vom аltев Beib, vetula. 2) превести баPferde).

бу, кажу ћеца над баце малу плоAnuja *, m. der Pilger, (Christ der in Чицу од камена преко воде, али је

Jerusalem, oder Türke, der in Mekka пако баце, да одскаче повр воде.

gemefen iii), peregrinns religionis ergo. Баба, т. (Рес. и Срем.) vidе бабо. Ацијин, на, но, бев фай{di, peregri. Баба клисара, f, баба, што мијеси ni religionis ergo.

rockypurje, die Frau, die das com: Aqujhula, f. die Frau eines Hadschi, munionbrot für die Kirche bäckt, diauxor peregrinatoris religiosi.

conissa pani sacro pinsendo. Ацијнски, кa, кo,+) Sabfфie, peregri- Бабајко, in, (пюнајвише у пјесмама) Anijски, кa, кo, nаtоriѕ religiosi, vidе бабо:

2) adv. wie ein Hadfchi, more peregri- „Мој бабајко не слушам пие стари. natoris religiosi.

„Камо Раде мој мили бабајко ? Ацилук*, m. pie Pilgerfфаft, pilger. Бабан, бапка, та, на косишту онај

reijé , peregrinatio religionis ergo. дршчић, што се држи руком за Аннедомак, m. (tomifф) cin Pilger, њега кад се коси (у Сријему кажу

der aber nicht bis an das Ziel seiner руцељ), бie Cenfengriffe, capuli in Walfahrt gegangen, peregrinator sacer manubrio falcis foenariae. imperfectus, mendax.

Бабетина , f. augm, 5. баба. Ano, m. hyp. 9. ација.

Бабин, на, но, беr Brop mutter gehö. Avycân*, m. der Liebling, Ganymedeb, rig, aviae. 2) der alten Frau gehörig, scortum, puer.

vetulae. диа *, f. ) vide абајлија. 3) удари- Бабин , на, но, vidе бабов.

mu y awy, abläugnen, infitior. Rok Бабина душица, f. eine prange, her

је аша, дошле кућа наша. Ашање, в. даr оläugnen, initiatio. Бабина рупа, f. Sie Benidbölе, сауат Ашаријарш, ша, пio, vidе несдашан, cervicis,

bae genus.

dern, vagor.

[ocr errors]

Бабине, f. р. (у Сријему ђекоји го- Бабичење, р. бав бабица = fepa, obste

воре бабиње) і) баз 213офеnt;tt, tricatio. puerperium. 2) Der Bohenbefum, sa- Бабичипти, им, v. impf. Beburt66ülfe futatio puerperae. Код Срба трају leisten, obstetricari. бабине обично седам дана. За пије Бабо, m. (Ерц.) vidе олац. седам дана долазе дању жене на Бабов, ва , во, бев бабо, patris. бабине (и доносе часіп (н. п. пи. Бабура, cine Art irsenen Ofeng (орде пе, уштипке, ракију, вино и т. д.) Kacheln), fornax simplicissima. и Ђепепу дарове), пие се часте и Бабускара, Т. vіdе бабелина. веселе; а ноfty дођу комшије и ком- Бабушина, f. Tag 23kiфileifh, caro inшијнице, познаници и познанице,

guinalis. mе чувају бабине, ш. ј. сједе сву Баврљање , n. ЦmperfфTenbern, yagаtiо. нок код породиље, и разговарају. Баврљапи, ам, т. impf. umbеrіble се и пјевају, а особипio прећу и седму ноќ („Није седму ноћ дочу- Бага, f. некаква болест коњска. ван” имају обичај рећи ономе, Багана, f. кожица јагњеќа, дав Ramms који је мало сулудас). Тада не fell, pellis aguina. смије ни једно заспални: зашто Багатела, f. (у Сријему, у Бачк, и уБан.). други једва чекају, да га огаре, die Kleinigkeit (bagatelle), res parya, или да му пришију шлого (ка- Баглама, f. ) (највише се говори у кав дроњак, или читаво Кебе) за длож. бр. багламе) оно гвожђе, аљине. На бабинама пјевају сваво- што држи врата за довратник (cf. јаке пјесме, а неке имају које се wapke), Angel und Band an der Thüre. само пада пјевају, н. п.

cardo et vinculum januae. 2) мала „Ој на делу на голему боб се зелени. памбурица од три жице, trісhогАко га је посејао ще се зелени ? dii

genus, eine kleine Pandore von „Мирчо*) га је посејао те се зелени, drey Saiten. „Руна *) га се назобала, срце је Багљив, ва, во, н. в. коњ. боли.

Багрдан, м. мала варошица између „Колалом лалом ко му отац беше? Јагодине и Баточине. „Колалом лалом пај му ***) отац Багрена, f. Ser 24cacienbaum, Robini беше.

pseudoacacia Linu. „Колалом лалом ко му деда беше ? Бадава *, и п. д.

Бадавад, | unentgeltlib, gratis. Нијесам му био на бабинама (да Бадавагде, знам колико му је година).

Бадавација*, m. Sеr аlев иmfonft baben Бабини дни, m. pl. etma tarifфnee, nix will, qui omuia vult sibi gratis dari. Бабини укови,

jcadens mеnsе mаrtіо. Бадало, п. оно мјесто, ђе ударају Приповиједају, да је у по доба не- ђеца крајем од шпіапа кад се бакаква баба ишћерала јариће у пла- нају. с. банаписе. нину, па дунуо сјевер и ударио сни. Бадањ, дња, m. велика шупља клајег, а она рекла: „Прц марцу не да, што кроз њу пече вода, ше бојим пе се: моји јарчики пето- обрhе коло на кашичари воденици, рошчићи”. На то се расрди марпі, die Röhre, canalis. па навали са снијегом и с мразом, Бадање, п. бав Зteфen, punctio. mе се смрзне и окамени и баба. Бадати, ам, у. impf. ) Teije teen, и њезини јарии. Кажу, да се и да- pungo leniter. 2) leise gehen, incedo нас може виђепи у некаквој планини punctim. (bе се по догодило) оно hаvење, Бадем*, m. Zanel, amygdalus. што је постало од бабе и од ја. Бадемов, ва, вo, Ranjele, amygdali. рића : баба споји у сриједи, а ја- Бадјава, рићи око ње.

Бадјавад,

(у бсни) vide бадава. Бабино уво, п. cin Reaut, herbae genus. Бадјаваде, Бабица, f. 1) dim. 2. баба. 2) бie беб. Бадьи, f. pl. некаква болест у

атте, obstetrix, 3) оно гвожђе (као очима. мали наковањ), што се на њему Бадњак, т. сирова церова главња, опкивају косе.

што се, по обичају, у очи Божи, fia ложи на валру. Бадњака морају

бипи два или три, и морају се у очік *) или како буде нме оту. Божића (на бадњи дан) и осјећі. **) или како буде име маптери. Кад се у вече смркне, онда дома***) Како му буде име.

кин унесе бадњаке у кућу, ингло

Житом

жи на вапру; кад спіупи с бад- Бајчета, m. Rannname, поmеn yiri, , њаком у кућу, онда рече: „Добар Бака, f, hyp. 2. баба. вече и честипі вам бадњи дан”. А Бака *! yidе гле! из куће га какав мушкарац поспе Бакал*, m. прговац, што продаје

и одговори му: „Дао ми сир, масло, мед и т. д. Вес Сре: Бог добро срепњи и честипи”. zereyhändler, condimentarius. По Ерцеговини ђе су велике куће, Бакалка , f. Vie Opegereyträmerin, copонђе довуку бадњаке на шести или dimentaria. на осам волова, па наћерају кроз Бакалница, ғ. бакалски дуќан, бав кућу, ме ишкерају волове на друга Spezereggewölbe, taberna condimentarii. враnia, а бадњаке скину у кући — Бакалов, ва, водев бакал, condimentarii. Кад већ бадњаци прегоре, онда Бакалски, кa, кo, 1) Ветürsträmet , (сјутрадан, на Божић узму оне condimentarii. 2) adv. wie ein Gewürzs угарчиће, пе метнуу башчи на ка- krämer, more condimentarii. кву младу шљиву, или на јабуку. Бакар*, кра, т. дав Supfer, cuprum. cf. Божић ипд полажајник.

Бакал, кла, m. Вав Betrappe, incesБадњи дан, њега дне , m. Ver Chrift, Sus cum sonitu:

aben, diеѕ аntе fеѕtum Christi uatale. Баква , f. оно мјесто, ђе се стаје Бадњић, m, dim. 2. бадать.

ногом, кад се баца камен с рамеБаждарина, f. (см.) 3olgefo, porto- Ha, Standort der Steinwerfenden, rium:

statio jaculantium saxa. „На водици вила баждарица , Бакин, на , но, беr бака , yetulae. Те узима тетику баждарину: Баклава",f.cine 21rt нипа,placentae genus. „Од јунака оба црна ока,

Бакрач*, m. vіdе копао. „А од коња ноге све чептири

Бакрачић, m. dim. р. бакрач. Баждарица, f. (см.) 3wilnerin sporti. Бакрачлија *, f. vіdе узенфија. trix (?), cf, баждарина.

Баярен, нa, нo, Eupfern, cupгeus, aeneus. Баждарски, кa, кo, н. п, канпар, Бакшање, п. бав Хrappen, incessus zölnerisch , portitorum.

cum sonitu. База, f. vіdе зова.

Бакпапи, кћем, у. impf "trappen, Базёрђамбаша*, м. деr mit Ben 21в. - sonitum еdo inсеdens.

ano Sinfubr 3ole Belebute , portorio Бакуља, f. на дрвету (особито расpraefectus.

тову и церову) до коре, од приБазерђамбашин, на, но, бев базер- лике с три прста дебело. Бакуља Бамбаша, portorii praefесti.

је бјеља од правога дрвета ! Базерђан“, т. vіdе трговац.

прије иструли од њега. Базјаш, m. мали намастириfi на ли- Балабан*, во: назеба, кијавица, der

јевом бријегу Дунава (у Банату). Schnupfen, gravedo, pituita. Баир*, ш. ба8 цfer, ripa, cf. бријег, Балав, ва , вo, rosig, mucosus.

Балавац, вца, m. per Xotige, puer muБаја, f. hyp. 2. баук. baja, f. Stadt in Südungern , nomen Балавица, f. дав Ховтäофеn, puela

urbis. Бајски, кa, кo, руи Баја. mucida. Bajaanija, die Zauberin, incantatrix. Hananmuk , m. der Klöppel, tudicula.

Пјевају како се разбољео у сватови- Балван, m. велики дирек као греда, ма (кад се женио бунгур челе

Balken,

trabs. параном #евојком) Бале, f. р. слине, деr Xot, mucus. купус на сланини, па му довели Балега, f. н. п. говеђа, ноњска, "проју бајалицу да му баје: obuja, der Unflat, Vichéoth, stercus. „Проја баје, купуса неспаје. Балегање, п. ба& Riften, Rothmadфеи Бајање“, . дав зaubern, inсаntаtіо. (vom Bieh), cacatio pecorum, Бајат, па , то, altbaden, vetus , non Балегалін, ам, у. impf, miften, Ben

Koth von sich geben, stercus facio. Бајати, јем, v. impf. заибerit, incanto Балёвье, уіdе баљење. (morbum, dolorem).

Haanja, f. (verächtlich) der Türke, turca, Бајко, m. Rannéname, pomen yiri. (per convicium). Вајна лука, f. град и варош у Бос- Балијелина, f. augu, v. балија. ни на води Врбасу. Бајнолўчанин, Балити, им, v. impї. ragen, muco maculo човек из Бајне луке. Бајнoлyчка, 2) roßen, weinen, muco maculor flendo.

из Бајне луне. Бајнолўчкі, Бало, m. vied балавац. кa, кo, pon Бајна лука.

Haacam, m. der Balsam, balsamum. Bajo, m. Mannsname, 'nomen viri. Біла *, f. vіdе cјенира (али се ри,

обала.

cosus.

[ocr errors]

бија

recens.

Жена

« PreviousContinue »