Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

еписе.

nasum et ore.

batten, oblеctо, н. п. дијете да не забелегинсе, лисе, (Pec.) vide зaбије. плаче. 2) aufbalten, distineo. 3) чему, а в ftеlеn, xabel finдеп, айв. Забелипти, ли, (Срем.) vide зaбијељепи. ichlagen, reprehendo, recuso.

Забелиписе, им се, (Срем.) vide зaбије. Забавиписе, имсе, т. г. pf. sich ver. weilen, detineor.

Забиберипти, им, y, pf, pfeffern, pipЗабављање, п. 1) ба в Иnterbalten, ob- ro, pipere condio.

lectatio. 2) der Aufenthalt, mora. 3) Zabudnaka, m. ein kerngesunder Bursche, das Tadeln, reprehensio.

hono valentissimus. Забављати, ам, v. impf. 1) unterbal. Забијање, п. Фав $incinjФlagen, immis

ten, oblecto. 2) aufhalten, detento. sio.

3) auszustellen finden, reprehenso. Забијали, ам, v. impf. bineinflagen; Забављатисе, амce, y, г. inpf. 1) fi

immitto. иnterboltein, oblеctоr, oссирог. 2) ji, Забијељепи, ли, v. pf. (Ерц.) н. п. aufhalten, moror.

3opa, erglänzen, affulgeo. Забаглали, ам, v. pf. н. п. прст у Забиjелепінсе, лимсе, т. r. pf. (Ерц.,

ycra, den (ganzen) Finger in den Mund erglangen, affulgeo: забијељеласе зора. ftecken, insero digitum ori.

Забијоградиписе, имce, y. г. pf. (сп.) Забадава (за бадава), 1) umfonft, инг Belgrad werden, fio Belgradum:

entgeltlich, gratis. 2) umsonst, verges „Бијограде мој велики јаде! bena, frustra. cf. залуду.

„у з'о час се забијоградно. Забадање, п, дав фіnеіnіtесtеn, insertio. Забиљежити, им, v. p. (Ерц.), безеіф. Забадати, ам, у. impf. bineintefen, nen, merkeli, noto.

inseгo, immitto. Забада трн у здрав у Забипи, бијем, v. pf, binetnjФlagen, Hory, prov. Verdruß und Schaden suchen. immitto. Забалити,

, им, v. pf. rogen (Rob uno Забиписе, бијемсе, т. г. pf, jih beta Wasser weinen), mucum emittere per (chlagen, se imniittere.

Заблёјалінсе, јмсе, vidе забленутисе. Забанати, ам, у. pf. п. ј. шпан (у Забленул, па, то, vergafit, oculis

Бачкој), fo perfei Pen etot, бар се intentis, aufpralt, jacio ita ut repercutiatur: Забленулисе, немсе, v. pf. jtd, bеrgаjа забанао штап па ме ударио.

fen, stupide aspicio. 3a6amásumu, um, v. pf." verwahrlosen, Zabanemu, ne, v. pf

: (Pec) Verschmerzen, pegligo. Забатаљивање, р. бав 3erwabelofen, Забољети, ље, v. pf. (Ёрц.)

Г

indolesco. neglectio.

3a6opâb, m. die Bergeijenheit, oblivia Забатаљівати, љујем, y, impf. bera Заборавак, вка, m. Das 23ergejjеле, тез wahrlosen, negligo.

neglecta per oblivionem. Забацивање , п. бав фinein», бав in- Забораван, вна, но, vergeplib, obliviosas. ter etwas werfen, conjectio.

Заборавити, им, v. pf. pergejfen, obli. Забацивати, цујем, v. impf. Finter ft.

viscor. was werfen, conjicio post

Заборављање, п. бав деrgejjet, obliЗабациватисе, цујемсе, v, г. impf, .)

vio crebra. sich in etwas werfen, immitto ine in 3a6opás namu, am, v. impf. vergessen, aliquid. 2) забацило се неђе, ей іt obliviscor. verlegt (verworfen).

Забости, бодем, т. pf. bіnеіnіtефен, Забавиши, им, v. pf, pinter еtmas wer.

immitto. fen, jacio post

Забравали, ам, у. pf. sid) verirren (mie Забаџиписе, имce, v. г. pf. fit in ct. ein Schaf), aberro.

was werfen, conjicere se aliquo. Забравии, им, v. pf. perfwlieper, sera . Забашурівање, р. дав Зеrfufфеп, ос- claudo. cultatio, dissimulatio.

Забражѣівање, . дав (gu weite) ingreis Забашуривати, рујем, v. impf. pertua fen in etwas, aratio quasi agri alieni fchen, occulto.

ЗабражБірапи, ђујем, v. iinpf. (su meit) Забашўриши v. pf. vertuschen, um sich greifen, aro agrum alienum. dissimulo.

Забраздили, им, у. pf. (st meit) иіп Забезакнуписе, немсе, у. pf, in Be. sich greifen, agrum alicnum aro: Aaredanken vertieft stehen, immersus sto

ко си забраздно. cogitationibus

Забрајање, n. Ba8 23ergählen, lapsus iu Забележиши, им, (Рес, и Срем.) vide

numerando. забиљежити.

3a6pajamı, jam, v, impf. perzählen, lo Забелеши, ли, (Pec.) vidе забяјељепін.

bor in numerando.

им ,

[ocr errors]

вапн.

Забрајантисе, јамсе, т. т. іmрr. fіф ver. Завалити, им, v. pf. 1) gu Фореn wdf. zählen, fallor in numerando.

zen, humi volvo. 2) durch etwas Hips 3ápar, m. ein gebegter oder auch offener gemälsted versäunen : завали градину. Забрана , f.jaio, in реm Per PolsfФlag 3) cf. захвалити. verboten ist, silva septa.

Завалиписе, имce, v. r. pf, .) fid, Sars Забрании, им, v. pf. реrbieten, pro- niederwälzen , convolveře sc. 2) fich hibeo.

rühmen, gloriari : Забрањйвање, п. Зав 3erbietein, pro- „Завалисе купи лимун на мору: hibitio.

„Данас не ма нишnia љепше од мене Забрањивати, њујем, v. impf, perbie. Заваљівање, п. 2) бав зälsen, voluten, prohibeo.

tatio. ' 2) das Verwälzen, conseptio, Забрблати (забрбљати), ам, т. pf.

3) cf, захвалити и захваљивање. daberplappern , obblatero.

Заваљивати, љујем, v. impf. 1) niepers Заврдњача (забрдњача), f. на разбоју

wälzen, voluto. 2) verzäunen, conseкао мала гредица, што епіоји од

pio. 3) cf. захвалипін и захваљи. озго преко стативица, ше о њој висе шипила и брдила.

Заваљивалінсе, љујемсе, т. г. impf. 3a6phe, 1. Gegend hinter dem Berge, transmontana regio,

sich umberwälzen, volutor. Забрежје, р. Доf unə ёфаngе аn tеr Заварапи, ам, v. pf. н. п. коме очи, Cabe, unweit Лалеж:

eines Augen täuschen, fallo oculos ali. „Вино пију Српски капетании

cujus. „На Забрежју украј воде Саве Заварчипи, им, v. pf. Ben Sortgang Забрекнути, нем; v. pf. angieben (vom

(z. B. einer Wunde) verwehren, cohibeo ausgetrockneten Gefäße, das man ins progressum, н. п. заварчилін (тра915 ajjer fteut), irrigari: кад се кабао вама или бајањем) наяву бољепицу расане на сунцу, па не може да да не иде унапредак, него да уда. држи воде, онда се метне у воду

рн на праг. Крадљивца у почетку да забрекне.

заварче бащином, илц из пушке, Забринути, нем, v. pf. кога, іn Cors да не краде више. ge verseßen, curam injicio.

Заватање, в. дає Єфöpfen, haustus. Забринутисе, немсе, v. г. pf, Die Be. Заватали , ам, у. impf, fфöpfen, laurio. foranis bekommen, iu curam incido.

Заватии, им, у. pf. fфöpfen, haurio, Забркати, ам, v. pf. а) реrmеngen,

воде, кашиком јела, чанком жипа. misceo. 2) perwirren, misceo.

завежљај, in. 11) etwas Eingebunde: Заброjипи, им, v, pf. persählen, fallo

Завезак, ска , m. Jпев, 3. 8. @ els im Siila (aut fallor), in numerando.

chel; 2) der Mertenoten im Tüdel selbst, Забројитисе, имсе, т. г. pf. fіф vers

nota, cf. узао, zählen, fallor in numerando.

Завезати, вежем, Ү, pf, bеrbinsen, colЗабун човек, забун жена, verblüfft,

ligare. perturbatus.

Завезивање, в. сав Зеttinдеп, соlliЗабунини, им, v. pf, bеrmіrren, yer.

gatio. blüffen, perturbo.

Завезивати, зујем, у. impf. реrѕinсеи,

colligo. Забуыівање, в. дав 23erblfie pertur- Заверак, рка , m. (Рес, и Срем.) vide

batio. Забуњивали, њујем , v. impf. perblüf.

завјерак. fen, perturbo.

Заверніnсе, имce, (Рес. и Срем.) vide Зава, к. (у Сријему и у Бачкој) vidе завесу. Ресь и Срем.) vide аавјес. Завада, f. Ver ЗаnЁ, Brol, discordia: Завесипи, им, (Рес. и Срем.) vide ми смо у завади; он је са мному Завесии, ведем, т. pf. 1) pinter еtmas

завјесипи. завади. Завадини, им, v. pf. gertragen, in

führen, duco post – 2) verführen, irrea führen,

seduco. zwietradt bringen, amicitiam turbo, Завадитисе, имее, т. г. pf. fi, jertras Завести, везем, т. pf, лађу, дав ефії

gen, ruinpo amicitiam cum aliquo. bei der Ueberfahrt stromaufwärts leng Завађање, n. Das - Bertragen, Berfeins

ken, adverso flumine dirigo navem.

. деп ,inimicitiarum motio aut susceptio. Завестисе, веземсе, ү, r, pf, in bie еев Зарађапи, ам, v. impf. н. п. људе, pet=

fteфen, solvo. feinden, inimicitias moveo.

Зівел, m. (Рес. и Срем.) vidе завjers, Зарађаллисе, амce, v. r. impf, ft pers Зівелан, тна, но, (Рес. и Срем.) vide feinden, inimicitius suscipio.

завједан,

заова.

[ocr errors]

Заветина, f. (Рес, и Срем.) vide за. fich verloben, voto se obstringere. Hern вјетина.

се завјептују (у болести, или у друЗаветоватисе , ветујемсе, (Рес. и гој каквој невољи) да не једу prise Срем.) vidе завјеповаписе.

никад у петак и у сриједу, неки Заверина, f. (Рес. и Срем.) vide зa- да после понеђељник, или читав у вјетрина.

неђељу дана каквом свецу (као н. Завидети, дим, (Pec.) vidе завиђеми. п. св. Сави, св. Аранђелу, св. Пе. Зави дити, им, (Срем.) vidе завиђепи. мки Параскевији, Богородичину поЗавидљив, ва, вo, neidif%, invidus. крову), или да светпкују какав дан. Завиђепи, дим, v. impf. (Ерц.) коме, у Србији свако село има по један einen beneiden, invideo.

дан, кога слави и свет

великује (и по Завијање, р. дав Berbinjen, obligatio. обично бива љепи: од васкрсени на Завијати, ам, v. impf. ertinen, obligo. до Петрови поста): скупесе сви Завијали, јем, v. pf, beulen, exululo: сељаци (женско и мушко) на какво „Завијала при зелена вука

брдо, или на друго лијело мјесто Завијач, m. і. 4. завој.

у селу: ну изведу своје пријатеље, Завиличии, им, v. pf. н. п. коња, који им дођу из другите села, и до

halftern, capistro, den Balfterstrid зову попове и калуђере пие чаше ftatt des Gebisses anlegen.

молитву, свјештају масла и свете Завин, на, но, (у Сријему и у Бачкој) водніцу, па се онда дигну сеи, с vidе заовин.

крспіовима и с иконама, по пољу Завирање , п, фав Иmberfфweifen, ya- (по житима и по ливадама), a fе. gatio.

што и од куће до ну fе; потом Завираписе, ремce, v. г. impf, fіф и тя дођу опет на оно мјеспіо, па онђе bertreiben, vagur, erro.

ручају и читав се дaн часте, играју Завиривање, п, бав фіnеinfeben, intro- и пјевају. Таково се весеље по Браspectio.

ничеву зове завепина (ајдемо Завирівали, рујем, т. impf. Finein. на заветину; сутра је завенна у sehen, ictrospecto.

том селу), ау Јадру говоре: ноЗавірити, им, v. pf. Fineinbliden, in- сипи крс п а (крспе ?), или крtrospicio.

с л оноше (они шпо идус крстоЗавист, f. Ser Reis, invidia.

вима и с иконама по пољу и по се. Завітак, ка, m. etwas cingewіtіltев, лу). у Тршићу, Бе сам се ја поres involuta.

дио, носе крсна други дан троји. Завити, вијем, v. pf, pervinten, obli- чина дне: go, eirmideln, obyolvo.

„Колико се ја заклиња и завјетова, Завітлапи, ам, v. pf. fфwingen (ит „Да не пијем рујна вина прије раније, zu fchleudern), vibro.

„Да не љубим удовице прије Њевојке, Завица, f. dim. 2. зава.

„Да не јашем врана коња прије не јаЗавичај, m. мјеспіо, ђе се ко родио и

навикао, Ort, wо mаn geboren worЗавјетрина, f. (Ерц.) en Art, Ber gе. den, und woran man sich gewöhnt hat, gen den Wind gesichert ist, locus a vensolum natale : и кљусе и говече ше

to tutus. жи на свој завичај ;

Завладали, ам, . pf. erobern, in ѕuаm с Богом земљо, с Богом завичају — potestatem redigere. Завиша , m. Zannériame, nomen viri. Завладичити, им, у. pf. sum Bifфоf Завјерак, рка, m. (Ерц.) in pem Slus

weihen, consecro episcopum. фе: приста му завјерака!

Завладичипінсе, имҫе, у. r. pf. 3сm Ві» Завјериліисе, имce, v. pf. (Ерц.) ко- Idhof geweiht werden consecrur epiwe, geloben, spondeo.

scopus. Завјес , m. (Ерц), деr Borbang, velum. Завлачење, п. Вав $incingizђеп, філія Завјесипти, им, v. pf. (Ерц.) н. п. фе- einiteđen, immissio.

војку (кад се удаје), иibängen, velo. Завлачити, им, у. impf. hineinsteden, Завјетi, n. (Ерц.), дав веlub0e, vo- immitto, tum : завјел учинии, или завјето- Завлачитисе, имce, v.r, impf, jih bin

einziehen, immitto me. Завјепан, пна, но, (Ерц.) Surt ein Заводишн, им, т. impf. 2) бinter etш аз

Gelübde gebunden, voto obstrictus. führen, duco post – 2) verführen, seЗавјелина; f. (Epiц.) дав @elübвета, duco.

convivium rotо ѕоluto. cf. завјето. Завођење , n. бав фіntеrführеи, дав 23eta ватисе.

führen, seductio. Завјешоватисе, птујемсе, т. г. р. (Ерц.) Завіжење, , Bas Benten (Oев ефіf3)

на —

вашисе.

[ocr errors]

Verso.

tis genus.

ftromaufwärts, rectio navis flumine ad- Zabpmbarze, n. das Vollenden, perfectio.

Завршивати, шујем, v. impf. 1) род. Завозипін, им, v. impf. Tag Chif et= ептеп, perlicio. 2) сијено, дав феи.

was fluomaufwärts'lenken, rego nàvem aufichobern, accumulo foenum. adverso flumine.

Заврии, им, v. pf. сијено, аuffфо. Záboj, m. der Verband, adligatura, fa- bern, accumulo foenum. scia.

Завін, вучем, v. p. binсіngieben, bina Завојштитн, им, т. pf. Жries begina einstecken, immitto. пеn, bellan infero. .

Загажња, f. ein Sifфеrnеф, бав 3wei Заворањ, pња, m. Der Boljen an Ver watende Fischer gespannt halten, re

Prugdeidjel (an der 6–8 Dosen vor.

gespannt sind), repagulum aratri. Загазини, им, v. pf. bineinvaten, vaЗавратиши, им, v. pf. <urütbieben, dum ingredior.

retraho, abstumpfen, retundo. Загалитій, им, v. pf. enthlüpen, nudo, Завраќање, р. Рав Зurugieben, 216. 3. 3. гузицу. ftumojen, retractio, retusio.

Загалипінсе, имсе, т. г. impf. јф ent. Завраћали, ам, т. impf. surüctsieben, blößen, nudor. retracto.

Загалица , f. cf. цицибан (само у оној Завргнупи, нем, vidе заври.

загонетки). Завргну лисе, немсе, vidе заврђисе. Загасипи, им, v. pf. н. п. креч, ben Завр пінсе, емсе, завръосе, (Рес. и Kall löschen, exstinguo, macero calcem, Срем.) vidе завријетисе.

Загатити, им, vidе зајазити. Завријетисе, ремісе, завръоce, v. г. pf. Загашнвање, ш. баѕ gijen, exstinctio,

(Epy.) sich wohin einziehen, abdere se maceratio. aliquo,

Загашивали, шујем, v. impf, н. п. Засрнути, нем, т. pf. 3usreben, tor- kper, löschen, exstinguo. quendo claudo, славину.

Заглавак, вка, m. Der 3widel (momit Завеси, врзем, v. pf. bin en (mit per die Art verkeilt wird), cuneus (?). sjalfter den Ochsen), oblige.

Заглавити , им, у. pf. i) н. п. сјекиру, Заврстнсе, врземсе, т. г. pf, fid, ver. MOMuky, verfeilen, cuneis firi

2) miteInt, impedio me : заврзао се коњ, vertommen, pereo : заглавио неђе.

wenn es an dem Seile weidet, und sich Barnabdubabe, n. 1) das Verteilen, cui darin nach und nach verwickelt.

neatio. 2) das Verlommen, iuteritus. Завртање, р. За зидеeben, obtоrѕiо. Заглављквапи, љујем, v. impf. ) pers Завртати, врћем, v. impf, jutreben, Feilen, cuneo. 2) verkoinmen, peritutorquendo claudo.

rus sum, non me expediam.

hin: Завршипи. pf. Срем.)

eig. und fig.. Заврлепи, врпим, v. pf. Ерц.) бор. Загледање, п, бав ееbеn аuf еtmав, ірterebram adigo.

tuitus. Заврћи (говорисе и завргнути), вргнем, Загледапти, ам, т. impf, што и по у

v. pf. 1) aufladen (auf die Schuiter), Umo, sehen auf etwas, intueor. tollo. 2) nach und nach erzielen, sen- Zarnepam, am, v. pi. 1) einen Blick sim accipio : завргао коза, оваца, tbun, introspicio. 2) февојку, erblis марве. 3) аntіften, moveo, н. п. бој, den und sich in Tie verlieben, adamo : кавгу.

„Ја усади вишњу на игрипту, Заврійсе (говорисе и завргнутисе), „И загледа у селу ђевојку.

вргнемсе , v. г. pf. 1) ent tebei, existo, Загледатисе, амсе, т. pf. 1) sich bers exorior. 2) aufladen , sibi imponere : schauen in etwas, attente intueor. 3a. Type иде гредицом, заврглосе сед- гледао се као пеле у шарена вралицом (м. ј. пуж.)

ma. 2) sich verlieben, adamo. Загрбівање , в. "Das іnсіnbоbrеn, tе. Заглибилисе, имce, v, pf. perfіntеn (int rebrae adactio.

Koth), inmergor. Завраивати, кујем, . іmрi. Бinein. Заглушање, п. баѕ Bеtäuben (биф ва bohren, terebram adigo.

räusch machen), strepitus. Заврћкола, f. Die Perfon, bie Bas #olo Заглушали, ам, v, impf, betäuben, ob

fließt, im Gegentheil der KooB0- tundo. ha, die es anführt, postremus aut po- Zaraywami, HM, V. pf. betäuben, ob. strema chori serbici.

tundo. Завршетак, шка, m. Sie Bolenoung, загнати, ам, v. pf. ) binentreiben (bet беr ефир, finis : дошао на заврше- Keil), adigo. 2) hinter etwas treiben,

ago pest -, и. д. говеда за брдо.

ren,

Miak.

rem gero.

[ocr errors]

Вагнаписе, амce, v. г. pf. Іов ftürger Загргумати, гућем , v. pf. аnfаѕ.

auf etwas, ruo in aliquem. Заговарање, и, рав aufbatten bar, xe. Закрдили, им, v. p. wеrbеrbеn, eфа, den, detentio per allocutionem.

den madjen, corrumpo. Заговарати, ам, у. impf. einen bur Загреб, m. Дgram, Zagrabia.

Befprähe aufbalten, alloquio detineo, Загрепсон, гребем: v. pf. 1) einea Заrовниппи, им, v. pf. perfäuen, male Griff thun (mit dem löffel) capio, 2)

Reißaus nehmen, fugio. Заговорити, им, v. pf. aufbalten burb Загризак , скa, m. rіdе угризак. Gespräche, alloquio detineo.

Загризање, п. 1) дав 21nBeigen, admorЗаговориписе , имce, v. t. pf, jiSur sus. 2) das Quälen, Reizen, irritatio.

Gespräche verweilen, alloquio distideor, Sarpusamı, am, v. impf. 1), anbeißen, Загонёнути, ненем, v. pf. ein Käthfe admordeo. 2) reizen, irrito (y Aujeme). aufgeben, aenigma propono.

Заrристи, зем, v. pf. 1) аnbeit ca, adЗагонетање, р. дав'яätbgel . aufgeben, mordeo. 2) reizen, irrito. aenigmatum propositio.

Загрлипи, им, v. pf. umarmen feig. Загонёпапти, нећем, т. impf. Хätyfel umbalien), amplector. aufgeben, aenigmata propono.

Загрмепти, ми, v. pf. (Рес.) erdog. Загонетаписе, нећемсе, v. г. impf. Загрмипн, ми , v. pf. (Срем.); пега,

einander Räthsel aufgeben, aenigmata Zarpmaemy, MH,v. pf. (E 4.) I intono. invicem proponere.

Загінути, нем, v. pf, грн. п. вино. Загонетка, f. Sав R&tbfel, aenigma. град, брошњак, бебефеп, зидесфеn, conЗагомили, им, y. impf. :) binter еtmав sterno. 2) н. п. кошуљу, гузицу, гі:s treiben, ago post

2) hineintreiben bloßen, nudo. (den Keil, adigo.

Загрнутисе, немсе, v. г. pf, jih entbles Загонилисе, имсе,

r. impf. Fich fen, nudo me. stürzen (s. B. auf die Beute, in die Zarpòkmamu, kkem, vide sarpaxmama.

Feinde), ruo, impetum facio. Загрпање, .) дав Зupeten, constratio. Загоњење, п.

1) das Hineintreiben, ad. 2) das Entblößen, nudatio. actio. 2) der Unfal, Anlauf, impetus. Zarpmamu, rpkem, v. impf. 1) judecken, 3a ropay, pija, m. der Mann von jens consterno. 2) entblößen, nudo.

seits den Bergen, transmontanus. Загрптаптисе, гркемсе, у. г. impl. fіф Загорел, f. (Рес. и Срем.) vide заго- entblößen, nudo me. ријел.

Загрцнутисе, немсе, т. г. pf. verfфіс» Загорелица, f. н. п. ракија, anges fen (vom Getränke), ingurgitari.

branntec Branntwein, adustus: Aaj. Zarybunn, um, v. pf. verliideu, perdo. де оне загорелице.

Загу битисе, бисе, т. г. pf. perfom» Загорепи, рим, v. pf. antrennen, adu

men ,

perdor.

Загу детя, дим, v. pf. (Рес.) 2) einen Загоријел, f. (Ерц.) бав 24nbrennen, ad - Загу липи, нм, v. pf. (Срем.); Зtris

stio : удара на загоријел (н. п. ра- Загуђепи, дим, v. pf. Ерц. I auf pts кија, млијеко).

Geige machen, incipio fidibus canere. Zaropje, n. das Land hinter den Ber: 2), ertönen, intono.

gen, s. 3. а18 nom, propr. Bев gаnрев Загулипти, им, v. pf. ein menig fфüler, ienseičs des Timot; auch in der Verges excortico lеvіter, н. п. дрво, ноқат. gowina, terra transmontana.

Загуљивање, о. Вав 26јфalen, excогЗагорка, f. 2) дав 23eis (räven) von ticatio.

jenjeits der Berge, transmontana. 2) Baryavisamu, wyjen, v. impf. fchälen, Frauennamé, noinen feniinae.

excortico. . Загоркиња вила, f. Die pon jenfeits Загушивање, р. бав $ritien, soff.. des Berges, transmontana.

catio. Заграбини, им, v. pf, eine pany род Загушивати, шујем, v. impf. eritideo, nehmen, manibus haurio, capio.

suffoco. Заграда, f. Der Зап, ѕереѕ.

Загушиватисе, шујемсе, у. r. impf. Заградиши, им, v. pf. реrginnea, se- erstiden, suffocor. pio.

3arywamy, um, v. pf. erstiden, suffoca. Заграђивање, п. бав ingänen, sep- Загўшиписе, имce, v. . pf. ertitel,

suffocor. Заграђивати, љујем, v. impf. persäua Загушљив, ва, вo, engbrӣ ftig, teiфеад, nen, sepio.

asthmaticus, Заграклаши, кћем, т. pf. erträgen, Задавање, п. Вав Berurfaфen, Тей orocito.

bringen, effectio, illatio,

ror.

tio.

« PreviousContinue »