Page images
PDF
EPUB

tentus.

Задавали, дајем. у. impf, beibringet, Заднівање, р. ба8 23ј5nmen, fundi ad. verursachen, infero :

jectio. „Па се ђешто из пушана птуку: Заднівати, ам, у. impf. бөртеп, „Један другом ране не задаје

fundo instruo. „Како дође помама га нађе: Задництн, им, т. pf, bütmen, fundo „Вјерној љуби јаде задаваше

instruo. Задавици, им, v. pf. erwürgen, stran- Задно, р. беr Зодеn (3. 3. am Safe) gulo.

fundus dolii. Задајање, о, бав еäugen, nutritioЗадњи, ња, ње, беr bintere, posterior. lactatio,

Задњица , f. vіdе гузица Задајати, ам, Ү. impf. fängen, lacto. Задобијање (за добивање ?) п. Тав Grs Заданиши, имм , v. pf. рот Sage über beuten, captura.

falen wersen, uni benfelben über po Задобијали (за добиваши ?), ам, v. impf. bleiben, luce superveniente commora.

crbeuten, capto. гi alicubi, н. п. ајдули заданили у Задобили, бијем, v. pf, gewinnen (Beus селу.

te), erbeuten, capio : Задан упи, нем, у. pf. кога, аnbaumen,

„Вољео 6° се с њиме удесити, adspiro.

„Нег' царево благо задобитиЗадар, дра, m, 3ara , Jadera.'

„A Чупића споји без динара: Задарені, кa, кo, i) 3ara, Jalarti

„Јера га је Чупић задобно nus. 2) nach Art der Zataer, more Jader

„Од Турчина Пејзе Мемед- аге. tino. За дати, ам, v. pf. Leibringen, infero, do. Задовољан, љна, но, зufrieдet, conЗадевање, п. (Рес. и Срем.) vide зaдијевање.

Задовољнти, им, т. pf. befriepigen,

satis facio. Задвати, ам, (Рес. и Срем.) vide зaдијеваmir.

Задовољиписе, имсе, т. г. pf. gепид Задевалисе, амсе, (Рес, и Срем.) yi

haben, habeo satis, sum contentus. dе задијеватнее.

Задовољност, f. vіdе задольство. Задевојчиписе, имce, (Рес. и Срем.) Задовољство, п. Bie Зufrievenheit, anividе заљевојчинсе.

mi tranquillitas. Заденути, нем, vidе задеспи. Задојити, им, v. pf, ju faugen geben, Заден уписе, немсе , vide зaдeсписе.

adlacto. Задрапії, рем, vidе задријенти. Задоцними, им, v. pf, perfpäten, reзаде сти, им, v. pf. treffe it (unglut), tardo, moror , zu spät kommen.

atlingo, ferio: јади гa задесили! Задоцкиписе, имce, v. г. pf. jt pers Задеспи (говорнсе и заден ули), де- späten, tardius venio.

нем, (Рес. и Срем.) vidе зађеспи. Задранин, щ. ciner pon gara, JadertiЗа дестисе (говорисе и заден уписе), nus: денемсе , (Рес. и Срем.) vidе зађес- „У mавници бана Задранина

Задрематои, ам (и задремьем), (Pec. к Задијевање, р. (Ерц.) бав фінeinftеden, Срем.) vidе задријемалии. immissio.

Задрепи, емі, задръо, (Рес. и Срсм.) Задијевати, ам, v. impf. (Ерц.) bina vidе задријепи.

einiiefen, immitto, н. п. нож за по- Задржавање, R. das Aufhalten, retenјас , цвијеће за капу.

tio. Задијеваписе, амce, v. г. impf. (Ерц.) Здржавапiн, ам, у.-impf. aufbalten, kleben, stecken bleiben, adhaeresco.

retardo. Задимни, им, v. pf. Хаu maфen, Задржаваписе, амсе, т. г. impf. ft) fumum facere, infumo.

aufhalten, mofor. Задимиписе, мисе, т. г. pf. raven, Задржали, жим, у. pf. aufbalten, mo

fuino. Задирање, п. бq8 efreifent, ѕtrісtiо. Задржалисе, жимсе, т. г. pf. fit auf Задирапи, рем, v. impf. ftreifen, stringo. halten, moror. За дирвівање, р. Bas Berübren, cop• Задриј мапи, ам (и задријемљем), т. tactio.

pf. (Ep4.) einschlummern , obdormisco. Задирківати, кујем, v. impf, bеru. Задријепи, рем, задръо, v. pf. (Ерц.) ren, anstoßen, öffendo.

ftreifen , stringo. Задисање, . дав 2nbau фен; adspira- Задрилапи, клем, v. pf, fфauern, • tio.

cohorresco. Задисами, дишем, т, impf, anhaus Задумали, ам, т. pf, erfфütern, conden, adspiro.

cutio.

Писе.

ror. .

исе.

но сваки

човек

ли :

Задрматписе, амce, v. pf. erbeben, Задупсписе, дубемсе vіdе задуби

contremisco. . Задробити , им, v. pf, einbrödeln, in- Задушніі, на, но, н. п. неђеља, поtero.

неђељник, бie armen Beelen ange. Задромбуљати, ам, v. pf. Bas Brum. beno, dеfunсtоrum cf. задушнице.

cijen, (die Maultrommel) ertonen lası Banyuhnyje, f. pl. der Armen: Srelen sen, impello crembaluin.

Tag, commemoratio defunctorum. IpaЗадруга, г. раивgenojenfфaft (im Be, ве су задушнице у суботу уочи

genjaße der einzelnen Familie), месни поклада (и она се сва неђеplures familiae in eadem domo (mo- ља, зимеђу бијеле и себичне, зове re Serbico).

задушна неђеља). Онда обичЗадоужан, жна, но, nit cingen Im

свима мртвима Hause, magna suornm societate pollens. својим, које он памти, или има заЗадубитисе, имce, v. г. pf. ft eingras писане учитули, начини по свијећу

ben, vertiefen, dеfоdior. cf.задупсписе. вошпану, па све ме свијеће саЗадуватисе, амce, v. г. р. Ёсифеп, стави у једну руковeт и запали anhelo.

ме изгоре мртвима за душу (али Задужбина, f. Die frоmmе etiftuna, најприје“ мора свакоме намијениmonimentum(?). Највећа је задужби

ова оцу,

ова материи, ова на начинити намастир, или цркву»

bеду, ова баби и пт. д.). Ако ли је као што су Српски цареви и краље- близу намаспир или црква, онда Би градили; потом је задужбина се пie свијеће однесу лhамо, и сканачинити ћуприју на каквој води, ки своју чипул, да свештенику или преко баре ; калдрму по рђаву те све мртве спомене на служби; и путу; воду довести и начинити пу онда сваки своје свијеће запали близу пута (и то се каже гра- кад свештеник спане спомињапи, дни и, и начини пи

себи Потом, кад свештеник све мрзадужбину); усадити или накала- mве спомене, за, у ђаци, слеђе. мити волку близу пупка, гладног ном воде и скотарицама , те наранити, жедног напојили, голог свијеће погасе и покупе (послије ођести (но ово се каже чини по и, калуђери, или попови, граде од њи и учинити задужбину) и п. д. друге свијеће и пале у цркви). На Турци и данашњи дан граде и чи- неким мјестима иду на задушнице не све те задужбине Млоги бегови и на гробље с попом, піе и онђе Босански надгледају и оправљају спомињу мртве, чале им моличесме и Куприје по Србији, које су ве, нале свијеће и дијеле за душу. њиови спари прије споппине година Зађевојчитисе, имce, v. г. pf. (Ёру.) градили, као н. н. Рустамбеговић zum Mädchen heranwachsen, in puelиз Зворника Дугу чесму у Тршил- lam adolesco. ком піољу, и други некакав (Бо. Зађеспін. (говорисе и зађенути), љесански бег) Јадранску ћуприју из- нем, v. p. (Ерц.) jteteil, pono. међу љешнице и Липнице. "Такове Зађесписе (говорнсе и зађенутисе), задужбине други не смије ни по- ђенемсе, у. r. pf. (Ерц.) Elebед, што оправљапи, него онај чије су bangen bleiben, adhaeresco : од старине.

„зађе јој се купина „Да ви знате најне на мастире

„За свилену кошуљу „Славни наши цара задужбине Заерезити, им, v. pf, наметнупи Да видите дивну Студеницу, epezy, zuhäkeln, dent Thürhaken jus „Не далеко од Новог пазара, werfen, obdo. serae repagulura, „Задужбину цара Симеуна

Заечар, m. Xuinen einer etact . Зus „Прву бабо саградио црніву,

sammenfluß der beiden Timor. „красну славну себи задулібину. Зажагрити, им, v. pf. п. і очима , Задуживање, р. бав Berfфuiдеп, одае. Feuer sprühen aus den Augen, igoem ratio.

jaculor ex oculis. Задуживапи, жујем, v. impf, bеrѕ Зажалиши, им, v. pf. Weis empfinsen,

dulden, obaero. Задуживаписе, жујемсе, т. г. impf. „Iljeвала би ал' не могу сама, sich verschulden, 'obacror.

„Драгоr ми је забољела глава, Заду жиши, им, v. pf perfфutoen, eb- „Пак ќе чули па ке зажалипін

за квалити, им, v. pf. Dеm Pfert Задужишисе, имсе, т. г. pf. пф pers

Das Unterfinn mit der Haliter vers dulden, obaeror,

binden, capistro mentum obligo eqsi

aegre fero:

aero,

Заждини, им, v. pf. anjunten, accen- Заигравати, ам, т. impf. аnfаngеn yu

do: заждио из пушке, $euer gебеп. tangeli, mxsulto. Зажећи, жем, v. pf. ansunsen, in- Заиграватисе, амсе, у. г. impf cuf инд cendo.

бароn rеппеп, аvоlo 3. 5. Коњ; као Зажмурили, км, v. pf. blingen, con- јелен. niveo.

Заліграти, ам, v. pf. anfangen zu Зажўтети, утим, (Pec.) vidе зажу- tanzen, exsulto. hemi

Загрaписе, амсе, т. г. pf. auf un Зажутеписе, улимсе, (Pec.) vide зa- davon tanzen, avolo. жућеписе.

Зимање, u. Ba® Borgen, Sorguebmen, Заж упиши, им, (Срем.) vidе зажу- mutuatio. Кети.

Займати, ам (и заимљем), v. impf. Зак упитисе, нмce, (Срем.) vide зa- borgen, mutuor. жукепілсе.

Заинапитисе, имce, v. r. pf, jih in Закупкупи, нем, у. pf. gelblich wers den fopf leßen, troßen, reuitor: allden, llavesco.

налтирсе па не fe Заж у Женсе, улимсe, v. r. pf. (Ерц.) За начин, им, v. pf. etmав іmmer

gelb erglänzen, adgilvesco (z. B. von widerbolen, semper idem vociferve: hingeschütteten Dukaten).

заинтачно пе ишпie ; шта си пік Зазвами, зовем, v. pf. rufen ; laden, заинтачно! auffordern, voco, provoco.

За: ра*, vide рiна. Зазвeкeтали, ећем, v. pf.1 ertlingen, Зачіскали, ишлем (у Босни, особаЗазвечапти, чим , v. pf. s resono. по то варошима, заишћем), v. г. Зазвиждати, дим, v. pf. einen Фfif verlangen, begehren, peto. thun, sibilo.

Зачіскалінсе, иштемсе (у Босни, осоЗазвонити, им, v. pf. Täuten, rеѕоnо. бито по варошима, заишһәмсе), У. Зазлівање, в. дав 2luoriern, proү0- r. pf: die Erlaubniß verlangen, peto. catio.

Занспокој дуние, auf pie Xute ber Зазнівати, ам (и зазивљем), v. impf. Seele, ut requirscat in pace (enn. Irines

auffоrtern, provoco ; на част, қиш spruch bei der Aafia). cf Aaka. laitmal einladen, voco ad coeuam : Занспа, 1 wabraft,

vere; gewiß, „Љубовић ме на мејдан зазива Заисто, certe. Зазнідаши, ам, v. pf. permauern, muro Заитање, п. vidе заваање. claudo.

занталж, ам, vide зaвaтaми. Зази, івање, п. дав Bermauern, inclu- Заптили, им, vidе заважити. sio opere lateritio.

Зајазиши, им, v. pf. perpeten, pets Зазиђивали, Бујем, v. impf werтайз dammen, mole cohibeo, ern, claudo muro.

Зајам, зајма, m. Bora, mutuum: у 30Зазнімими, им, v. pf. Dom Binter mo јам данн, - узети; вратиип зајам.

überfallen werden, und deswegen dort Zajanpamace, wmce, v. r. pl. coli) werden bleiben, hieme impedior.

som Feuer , ab igne rubro. Зазирање, п, бав ефеufереи (5ев зајац, m. (у крајини Неготинској) vi

Pferdes), aspectus pavidus, pavor, consternatio.

Заједница, f. дав emeingut, mав Зазирапии, рем, т. іmрr. fфеи feben, Zwegen oder mehrern zugleich gebürt, pavide aspicio.

bonum commume. Зазнали, ам, v. pf.. бериўt wеrеn, Заједничкій, на, кo, gemeinfфаftli ,

erkennen, conscius sum, aguosco, nori: communis. Од како сам зазнао за се.

Заједно, зugleit, gufammen, una. Зазор , m. Вав йbelanfeben einer pan. Заједрати, ам, v. pf. poa, bit met» lung, reprehensio.

deni, denseri. Зазоран, рна , но, übel angefeben, in- Зајмили, им, v, pf. 1) окупити, поfamis.

Керапии кога, или што, роr jib bers Зазрели, рем, v. pf. fфеи Бliten, pa- treiben, cogo. 2) vide y sajMUMU. - vide aspicio.

Зајуларити, им, vide за уларин. за зубица, f. Befфwür im gabuffeifфе Закадијаписе, амce, v. p.

(itmas epulis; распу ми зазубице, per Runo komisch) sich eintadijen, Kasia wassert mir.

den, fio judex : Зазујапи, јим, v. pf, anfangen и А. Бе ти је син ? summen, insusurro, immurmuro.

Б.Олишао у Зворник да се закадија. Заигравање, п. Сав Дnlaufen, сав г. А. Па шта ради сад піамо ? tangen, exsultatio,

Б, Тимари коње код Али - бега.

dе зец.

wer.

[ocr errors]
[ocr errors]

Западипи, им, т. pf, н. п. буре, des Spechts hören lassen, sonum pici кошницу, апаифеn, infumo.

edo: закликіnа жуња, вила, Закађивање, в. дав Дnrauфеn , infu- Заклиньање, п. Зав" Бејф wren, obtematio.

statio. Занаў івати, љујем, т. impf. anrau. Заклињати, њем, т. impf. befфwren, den, infumo.

obtestor. Заказали, кажем, v. pf, fagen, dico, Заклињаписе, њемсе, т. г. impf, fi jubeo.

verschwören, jure jurando me obstringo. Заказывање, т. дав Єagen, edісtum ? Заклон, m. Зulutdort, vәr 213ino und Заказівали, зујем. y, impf. fagen, Regen (franz. abris), perfugium ? dico.

Заклонити, им, у. pf. јфirmen bot Заканишисе, имсе, т. г. pf. јф ent. Wind, Regen, Sonne, defendo. schließen, statuo.

Заклонитисе, имсе, r, pf. і Заканупи, нем, v. pf. Metropfen, gut- (chúßen, retten, defendo me. tatim perfundo.

Заклоњање, m. Bas Gфіrе, dеfеnѕiо. Запаснни, им, (у Сријему и у Бач- Заклоњапши,ам, v.impf, fфirmen defenso. кој) vidе задоцнили.

Заклоњаписе, амce, v, r. impf. jifфік» Закачили, им, v. pf. anhaten, unco men, defenso me. prehendo. ,

заклоп, р. Сфор ипо Riegel, ѕеrа. Закачка, f. See ©фneiserhaten, uncus Заклопац, пца, ш. беr реtei, opersartorius,

culum. Закесерипти, им, v. pf. п. . браду, Закопиши, им, v. pf. 1) bededen,

(komisch) in die Höhe beben, levo barbam. contego. 2) verschließen, claudo. Закивање, р. дав 2nfфmieben, adcи. Закључавање, п. Зав BerfФliepen, oc. sio.

clusio. Закивапти, ам, у. impf. anfфmitsen, Закључавали, ам, т. іmрi, perfФlite adcudo.

Ben, occludo. Закидање, р. Вав Beyortheilen, frau- Заклучали, ам, т. pf. perjФliepen, datio.

occludo. Закидаши, ам, y, imрt. beportseitet, Зако, m. hyp. р. Зарија. fraudo.

Заковапии, кујем, v. pf. perfmics Закинути, нем, у. pf. бeportbeilen, den, concudo, defraudo.

Заковрнути, нем, v. pf. у један пул записелити, им, т. pf, jädern, aci- sahemoku, plóßlich erkranken, repeudum reddo.

tino morbo corripior. Закисівање, р. Вав гареrсеn, hu- Заковечили, им, у. pf. н. л. реп, mectatio a pluvia.

(vom Löwen, Hunde, Schweine) der Закисівати, сује, у. impf. н. п. пуш- Schwanz in einen Kranz (dlagen, te

ka, naß, werden (vom Regen), hu- torqueo caudam. mector pluvia (киша).

Заковчавање, р. баЗuhafen, fibuЗакиснути, не , v. pf. н. п. пушка ,

latio. vom Regen naß werden, madelio á Bakobyábamu, am, v. impf. zubäkeln, pluvia.

fibulo. Заклање , п. дав ефlaten, mactatio : Заковчали, ам, v. pf. 3ubiteln, fibulo. „Је ли веќе јање за заклање? Закон, m. 1) Die Religion, per Blaube, Заклапање, п. а) ба Зupecten, operitio(?). religio : кога си пії закона ? по на2) das Verschließen, occlusio.

шем закону по не може бити ; не Заклапани, ам, v. impf. 1) зидесен, доноси закон. 2) сав beilige 246enka operio. 2) verschließen, claudo.

mal, euсhаristia: ајдемо на зако Заклапии, им, v. pf. e@aum betoma данас сам узео занон. men, spumesco,

Zákon, m. das Begräbniß, sepultura. заклали, кољем, v. pf. flaten, mаctо.

cf. погреб. Заклепіва (заклёпва), f. Sеr ефтие, Закопавање . дав 25egrabet, sepu!

jusjurandum. Заклёпи, кунем, v. pf. 1) einen be. Закопавали, ам, v. impf. begraben,

schwören, obtestor. 2) den Flud au- sepelio.

heben, coepi naledicere, execrari: Зак: пали, ам, v. pf. 1) begraben, se„Кад закуну, сва се земља пресе pebo. 2) inchoat. (marren (mit dem Jus Заклёписе, кунемсе, v. г. pf. jid our B2), rado.

einen edwur реrbinten, jurejuraudo Заһопина, f. н. п. по је моја азноme obstringo.

nuha, der Anbruch,, Neubrudy. Закликшаши, кем, т. pf, деn gaut ego primus coepi Laborare.

tura.

[ocr errors]

г.

[ocr errors]

qua re.

Закопипіни, им, v. pf. erwerben, Закувавапiн, ам, v. impf. gübrеп та. acquiro.

chen, fermento. Закопчавање, р. vіdе заковчавање. Закуваваписе, васе,

impf. . Закопчавали, ам, vide зaкoвчаваши. gåhren, ferveo , parur. Закопчати, ам,

vide зaкoвчалін. Закувати, ам, v. pf. 1) н. п. њеб, Закорачили, им, v. pf. einen faljen Wasser ind Brotmehl gießen, aquam

Tritt thun, (lich verwideln wie das infundo farinae. 2) н. п. кавгу сt. Pferd das sich in die Stränge ac. vers stehen machen, existo. midelt) impedire se.

Закуватисе, васе, v. г. pf. entiteben, Закошак, шка , m. per auftritt Winten еxіѕto: закувала се кавга.

an der Kutide, wo der Packoffec ac. Zakykamu, am, v. pf, den fiuckucklaut zu stehen kommt.

von sich geben, edo sonum cuculi: Закрајиниши, им, v. pf. Reieg begin- „Закукала сиња кукавица nen, bellum infero.

Закупипи, им, v. pf. рафten; conə Закрајинипівсе , нисе, v. г. pf. закра

ducо. јинилосе, в ijt krieg entitansen, ex- Закупљивање, о. Рав Рафten, conduortum est bellum.

сtiо. . Закріпити , им, v. pf. коме штого, Закупљивали, љујем, у. impf. раф. einem etwas verwehren, prohibeo ali- ten, conduco.

Закуспівање, и, дав Bertoftеn laffen, Закраћивање , п. Вав Веrwеbren, pro- cum quid praebeas ad gustaudum. hibitio.

Закусквапи, сујем, v. imрt. #u tojteit Закралівапій, кујем, v. impf. beta geben, praebeo gustandum. Kycanom wehren, prohibeo.

га закусује, а дршком му очи вади. Закрвавилин, им, v. pf. п. ј. очима, Закусипіи, им, v. pf. кога, сіrет 3

mit blutdürstigen Augen ansehen, ocu- Kosten geben, praebeo gustandum.

lum quasi cruentum defigo in aliquem. Baxyųábabe, n. das hineinschlagen, imЗакрілипи, им, у. pf. unter seine Flüs missio.

get nehmen, beschüßen, alis. tego et Zakyyáeamu, am, v, impf. hineinsdlas defendo : свети шеслокрили Аран

gen, immitto. . Беле! закрили ме крилом твојим ; Закуцали, ам, v. pf. 1) bineinfla „Кад је Ђорђе Србијом завлад'о, gen, н. п. Клин, immitto, 2) flopfец „И Србију крстом прекрспино, (an die Thüre), pulso fores: „И својијем крилом закрилно, „Ла закуца алком на вратима „Од Видина па до воде Дрине Зак чипін, v. pf, beportbeilen, fraudo. Закрспипін, им, v. pf. н. п. челе, bе. Закушљавили, им, v. закрш

freu gеn, sguare cruce. Код Срба је Закупиљапи, ам, v pf. ј љавипілі. и сад обичај у Србији, кад који Залагање, р. ) ба Berpfänce, opнађе челе ушуми, а он изреже сје- pigueratio. 2) dos Fúttern, (eines, киром крсті на кори онога дрвета der nicht selbst mit der Hand gun у коме су челе, па други послије, Mnnde fann), pabulatio (?)

ако и нађе оне челе, неће и исјећи. Залагалі, лажем, v. impf. 1) verpfäntent, Закруж. 'вање, п. Вав Иmfreifen, com- oppiguero. 2) füttern pasco. prehensio.

Залагівање, р. das Borlügen (und. Закружківати, жујем, v. impf. in Sie Schmeicheln), mendacia adui toris.

Runde iid zueignen, circumdo (?). Залагивати, гујем, v. impf. око кога, Закр, жип, им, у. pf. in bie funce

vorlügen und vorschmeidein, meudaumfassen, complector circumcirca. ciis et adulatione uti. закривљавипи, им, v. pf. perfüma Заладипи, дн, v. pf. е фаttеn wеrреt, Закршљати, ам, у. pf. mеrn, an umbra fit: пред ноћ кад залади,

atrophie leiden, inedia consuinor. uno қад залади сунце. Закрићавање (закршћање?), д. Вав Заліднепн, ни, v. pi. Pec.) Italt mere Befreuzen, crucis incisio,

Зала дниши, ки, v. pf. Срем.), беtt, friЗакрик Свали (закршћати?), ам, v, Заладњепи, "ни, v. pi. Ерц. JJ gesco.

impf. bekreuzen (3. B. einen Saum init Barake, 1 (cm.) schattiger Dir, umbrae: Bienen) crucem incido.

„Ђурађ коси по поврђу, ладоле миле ! Закръати, ам , vide зaбили.

„Коња пење по залађу , ој ладо! oj — бакръатисе, амce, vide забитисе.

Залађівање, das Diaclallen der вак укаванье, р. 1) дав іереп бев 213 aj. Sonnendite, remissio aestus Solaris, fers ins Brotmehl, aquae in farinam Zanakiibami, hyje, v. impf. Eurler wer. infusio. 2) Die Gährung zu einem Krie: den (wenn die Sonneuhiße nachlást),

remittit aestus. ge, Aufruyr u. 1. w. fermentatio (?)

pf, 1 vid.

G 2

« PreviousContinue »