Page images
PDF
EPUB

tro.

Залажње, р. 1) беr Stiebergang Ser Залигівање, р, дав реrummeivein,

Sonne, occasus solis. 2) das Berges blanditio. hen, Verirren, aberratió.

Залигнівали, гујем, v. impf, око кога, залазилпи, им, v. impf. 1) бinter Sie herumschmeicheln, blandior,

Berge geben (vor per Conne) occido. Зализак, ска, m. ein angelectes Ctud, 2) hinter etwas gehen, ire post —, 3) rеѕ аdlаmbita (?). verirren, aberrare.

Зали зати, лижем, т. pf, anleten, adЗалајати, јем, у. pf. antelen, alla- lainbo.

Зализнівање, р. дав 24nlесtеп, adlambiЗалагање , п. 1) бав 215breen Ber за tio (?). bojen Reben, anfractio vitium. 2) сав Зализивати, зујем, v. impf. anlеder, Unbrechen, anfractio.

adlambo. Заламати, ам, v. impf. ) н. п. вино- Залијенти, им, v. pf. (Ерц.) perflei.

rpan, die Reben oben abbrechen, aufrin- ben, oblino. go vіtеѕ. 2) н. п. чеп, аbreфen, аn- Залијепање, р. (Ерц.) 1) Ваз 21nflic. fringo.

gen, advolatio. 2) der Anlauf, impetus. залапипи, им, v. pf. unіngeln ипЗалијетапи, еfем, v. inpf. (Ерц.) vor sich hertreiben, cogo.

anfliegen , irrefliegen, sevolo. Заледити, им, у. pf. 8t &ів тафет, Залијепіаписе, ећемсе, у. г. impf.

congelo: овај ке вјетар заледици (Epy) anlaufen, impetum facio. Дунаво.

Залијечити, им, v. pf. (Ерц) зubei. Заледиписе, дисе, т. г. pf, jufrieren, Ten, claudo vulnus sanando. congelari.

Залили, лијем, v. pf. ) bеgіеfен,

irЗалежатисе, жимсe, v. r. pf, fib bers rigo. 2) sich ergießen, redundo.

liegen (versißen), verderben, situ cor. Zamor, m. das Prand, pignus. rumpi.

Zaxora, f. 1)die Verpfändung, oppigneratio: Залепити, им, (Рес. и Срем.) vide дао у залогу.2) ein 2Xerfblatt ini Бифе. залијепипіс

Zaroraj, m. der Hilsen Brot, bolus (6wdos: Залётање, п. (Рес. и Срем.) vide зa- не ма њеба ни залогаја. лијепање.

Заложни, им, v. pf. D) futtern (einen Залепиан, лекем,. (Рес. и Срем.) vide #ruppel), pasco ; оди да заложимо залијелатн.

мало; заложи мало меба: Залетапінсе, леfемсе, (Рес. и Срем.) „Ког јунака у животу нађе, vidе залијепалисе.

„Умије га студеном водицом, Залепели, лепим,(Pec.)vidе залелепи. „Залије га вином црвенијем , Залепетисе, лепимсе, (Pec.) vide зa- „И заложи љубом бијелијем лекетисе.

8) verpfänden, oppignero. Залепити, им, (Срем.) vide зaлeкeти. Заломии, им, v. pf. 1) виноград, Залепити, нм, (Рес. и Срем.) vide bе аиеп, геѕесо. 2) н. п. чеп, аnbrефечі, 34њетти.

anfringo. Залепиписе, имce, (Срем.) vidе зале- Залудан, дна, но, тülfig, иппӣ, Кетисе.

otiosus. Залеһелли, летим, . pf. (Ерц.) irre• Залу депші, дим (Pec ) vide зaлykefliegen, sevolo.

Залуаити, им (Срем.) і пін. Залеtетисе, летимсe, v. r. pf. (Ерц.) 3anvily, vergebens, frustra. anlaufen, aggredior.

Залуђели, дим, v. pf. (Ерц.) betto Залёѣи, лежем, v. pf, einniftep, nidu- ren, decipio. lor.

Залупапи, ам, vide зaбиши. Залеи, леже (говорисе и залегне), у. Залутані, ам, v. pf, заћи с пупа,

pf. hinreichen, decten (die Sould), suf- den Weg verlieren, sich verirren, aberro: ficio.

„Ил' је Њего, с пулна залутала Залекисе, лежемсе , v. . pf. fіф eit. „Ако буде с пупна залупала, nisten, nidulor.

Да Бог даде да ме скоро нађе Залечиши, им, (Рес. и Срем,) vide Залучивање, и. да го опреп, сая залијечити.

Entmobnen (ubjetzen) der Lainmner, Zaan*, müssig, ohne Urbeit, unbeschäftigt, Sälber, Ferkel, ablactatio. Don Sins

otisse : воденица споји заліі (fonft Cern ft man одбими. онако).

Залучнівати, чујем, v. impf. нп. jarathZánne, m. die Bap (im Fluße, oder im це од оваца, аbjeget, abacto. Meere), sinus.

Залучиши, им, у. p. ent pob пеп, свЗаливање, р. (Срем.) vidе заљевање. Teßen! , ablacto, залилаши, а, Сред.) vidе заљев алі. Залучаи, им, у. pf. ymyhи бијелога

п.

ИМ,

исе.

Тисе.

ren,

3амо као свињама.

лука, па залучитии каково јело (по. Заменiп, т. (Рес. и Срем.) vide зaмијешати га с јелом), као н. мјеник. комбост, папулу, блитву, пиши. Заменили, им, (Рес. и Срем.) vide зaје, кокошиње месо, и т. д.

мијенити. Заљевање , п. (Ерц.) дав Зеgіеве, irri- Заменилисе, имce, (Рес. и Срем.) vide gatio.

замијенилисе. Заљевали, ам, у impf. (Ерц.) begie. Замера, f. vіdе замјера. 2 fen, irrigo.

Замеравање, п. vіdе замјеравање. заљепити, v. pf. (Eph.) vom Замеравапи, ам, vidе замјеравапін.

Sommer überfallen, irgendwo bleiben, Zamepábamuce, am, vide замјераваüberfommern, aestatem ago (transigo), aestivo.

Замёрање, n. vіdе замеравање. Замаглими, им, v. pf. Хаиф тафеп, Замёрати, ам, vidе замеравали.

einen Naucnebel um sich ber verbreis Zame pamuce , amce , vidе замерава, ter, fnmum facio ex fistula, Замаглио као пас испод рега.

Замерипи, им, vidе замјерипти. Зама запи, мажем, у. pf. gujdmieren, Замериписе, имce, vidе замјериписе. verson mieren, oblino.

Замесипи, им, (Рес. и Срем.) vide за. Замазiвање, п. Bas Berfemieren, ob- мијесити. Jitio.

Замеспи, метем, y. vf. 1) Еebren (bав Замазнівати, зујем, v. impf. perfфіnіеѕ Auskehricht in den Winkel), converro. oblio.

2) permeben (mit Сфnee) : замео вјеЗамахівање, п. Зав 24 us olen, adductio map пут. bracbii.

Замеспи, метем, v. pf. umrubren (ui. Замасівати, маујем , v. impf, au #bolen, fchen) mit dem Kochlöffel, misceo, H. K.

adaluco brachium. Замакање, т. дав $inmeisen, Sirtuns Замеспили, им, у. pf. (Рес. и Срем.) ken, immersio.

п. ј. шпал, cf. баналтисе. Замакали, мачем, у. impf. eintunici, Замет *, m. pie Иngelegenheit, 3eitter: immergo,

Iujt, molestia : уврaписе к мени ако Замакнути, нем, vidе замаћи.

ти није заметі; заметi и је, доZamama, f. die Lockspeise, esca (um

Schweine, Hunde an sich zu locken). Заметак, тка, m. Bеr erite 2Infang ei. ZamámmH, IM, v. pf. anlocken, allício: ner Frucht, foetus, embryo.

замами псено да не иде у планину Заметање, р. 1) дае аngеtteln, exci. за чобанима.

tatio. 2) das Erwerben, acquisitio. 3) Baмaмљивање, о, дав gofen, alleсtiо, das Heben in die Höhe, das Nehmen adescatio.

auf die Schultern, sublatio. Замамыівали, љујем, v. impf. Іофеп, Замеmапи, мекем, т. impf. 1) anset: allecto.

teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2) Замандалитн, им, y, pf. превуғи ман.

еrmеrbеn, acquiro, н. п. коза, ова. дал преко врата, раз 3Ьor mit cia

ца. 3) на раме, ацf dіе ефultern Tae nem Balken verriegeln, obice claudo :

den, tollo in humeros. „Ал' капија пуспів заліворена, „Затворена и замандаљена

Замепатисе, меfемсе, т. г. fr. enta Заманніали, ам, v. pf. auf дитте

stehen, exorior. Urt lich verirren, aberro stultus. Замелін упи, нем, v. pf, t) angettein, Заманупн, нем, v. pf. au shоlеп ит 84

excito. 2) erwerben, acquiro. 3) auf schlagen, brachium adduco.

die Schultern laden, tollo. Замаћи (говорисе и замакнути), ма- Заметнутисе, немсе, т. г. pf. entites

кнем, v. pf. film Dem Slide entiebet ben, exorior, н. п. заметнула се кав(entrücken), subduco me oculis : 3ama- га, дијете. че (или замче) за брдо:

Замешивање, п. (Рес. и.Срем.) vide „Кад замакне у Нови с ђевојком — замјешивање. Bamajuaj, m. ein Hieb, ictus.

Замешівапій, шујем, (Рес. и Срем.) Замашан, шна, но, јф mingbar (fo fфwer, vidе замјешивати.

да тап ев, ит её 3u beben, fфwіnge Замештање, в. (Рес. и Срем.) cf. ба тиф), pondcrosus, н. п. мач, нож,

замешати, ам, т. impf. (Рес. и Срем.) Замі дити, им, v. pf. Imit Sonis wür: cf. баналнсе. Замёдљали, ам, v. pf.jsen, melle condio. Замијенили, им, т. pf. (Ерц.) erfekent, Замена, f. (Рес. н Срем.), тіdе замјена. compenso : замијениши своју главу,

[ocr errors]

написе.

дрво, сабља.

[ocr errors]

пј. кад човек убије непријатеља Замјентами, ам, т. impf. (Ерц.) п. прије него погине. Србљи кажу да

ј. штап, cf. банамисе. је пилета и срамота (једни веле и за младинисә, дисә, v. pf. н. п. рана, гријопа) погинути не замијенивши sich schließen, vernarben, clauditur vulсвоје главе.

nus ibique caco quasi juvenescit Замиј ниисе, имce, v. r, pf. (Ерц.) (млад).

1) lein Leben theuer verkaufen (reinen 3amaahiipare, n. das Vernarben der Feind umbringen , ehe man selbst auch Wunde, clausio vulneris. ftirbt), hostem occido, ante quam ipse 3amnahieamace, kyjece, v. r. impf. qu: moriari. 2) abgelöset werden, a statione beilen, clauditur vulnus. recedo, recreor.

Замлажење, т. дав 2 nmelten, adinulsio. Замнесити, им, v. pf. (Ерц.) Зав Зrot Замла зипи , нм, v. impf. annelten, ad

anmacher, misceo aquam farinae. mulgeo: замлазити јагње нејако, Замі.нути, нем, у. pf. ft, Bem Blice

Млијека коме у око. entruten, submoveor, subducor oculis. Замлатити, им, v. pf. (0as Beil) а. Замислитисе, имce, v. r. pf. fit in trimpfen, um es dann zu schärfen, (no

(Gedanken vertiefen, immergi medita- spamum) retundo, daber von einen tione.

Дummen: Замлатио га Бог, па не Зәмицање, р. Bie &ntrüfung, subdu. . повратно.

Замна, f. ријека у крајини НеготинЗа мицами, ичем, т. impf. entrüfen, ској (упjече у Дунаво ниже Брзе su!moveo.

паланке). Замјена, f. (Ерц.) Jer Grfаt, die Zers Замілипи, им, v. pf. кога, еіnе Bit.

tre?una, vicarius : мајка је себи ро- te thun an wen , rogo quem. Днла замјену.

Замолнтисе, имce, v. r. pf. коме, за мјен іл, m. (Epq.) der Kampfheld ne Bitte thun an wen, rogo quem.

(tranz. le champion), der Kämpfer für 3amomababe, n. das Einwideln, invo. einen andern, pugnator:

Jutio. „Јали 39 се мађи замјеника

Замотавали, ам, v. impf. einwideln, За мера, г. (Ерц ) мени се чини да се involvo.

ова ријеч не говори у Србији ни у Замоталін, ам, v. pf. einvitein, inЕрцеговини, него само по Сријему volvo. по Бачкој и по Банату, и по по. Зам прити, им, v. pf. erfeben, erblis највише по варошнма) бав Иebel.

den, aspicio. nehmen, die Beleidigung, offensio. Замочити , им, v. pf. eintunten, mergo. Замјеравање , n. (Ерц. cf. замјера) дав Замрачити, им, v. pf. perbunteln, eb

Uebelnehmen, acceptio in malam partem.

Замрачитисе, чисе, т. г. pf. Duntel Замјеравапи, ам, х. impf. (Ерц. cf. werden, obscuror. замјера) коме, übel nehmen, suc- Замрemir, ем, замръо, (Рес, н Срем.)

vidе замријепіл. За мјераватисе, амce, v, r. impf. (Ерц. Замрзиши, им, v. pf. на кога, bеgin:

cf. замјера) коме, или код кога, nen zu hassen, feind werden, coepi übel ankoin men bei einem.

odisse. Замјерање, р. vіdе замјеравање. Замрзнути, нем, v. pf. gefriеrеn mа. Замјерапи, ам, vidе замјеравами. chen, congelo. Замераписе, амce, vidе замјерава. Замрзнутписе, немсе, v. r. pf. jufrica

reit, congelor. Замјерили, им, v. pf. (Ерц. cf. замје. Замријепи, рем, замръо, v. рт. (Ерт.)

pa), übel nehmen, accipio in malam a1ibsterben, exstinguor, interco : samppartem.

ла кука, село. Замјериптисе, имce, v. г. р. (Ерц. cf. Замркнупн, нем, vidе замрки,

zamjepa) aus der Gunst kommen, dis- Zamo.bainu, am, v. pf. übertünchen, übers pl ceo.

streichen, obduco. Замјеслити, им, v. pf. (Ерц.) л. і. Замомлати (замрмљапи), ам, vide Шп ап, cf. банатисе.

забрблати. Заменівање, п. (Брц.) Вав аптaфen Замрсак, ска, т. еtmав bеrwideltt? 068 Brotes, panis mixtio.

(3• B. Zwirn), impeditum quid, tri Замјешівати, шујем, v. impf. (Ерц.) cae (?).

Das Brot anmachen, farinam misceó 3avpcum, IM, v. pf, verwickeln, in**[ua.

trico. аас јештане, р. (Ерц.) cf. баналінсс. Замрки (говорінсе и замркнути, мр•

scuro.

censeo.

Писе,

ren,

тисе.

кнем, т. pf. Dom Duntel uѕеrfalea Зановијелати, ам, v. impf. (Ерц.) pla» werden, und nicht weiter reisen, cre

pern, blatero. pusculo retineor; baber Замркао а не Заноктице, f. pl. Sie magdfwurset, pa. CBanyo von einem Verschwundenen. ronychia. Вамрицање, д. дав Зurütbieiber, wegen Заносиши, им, v. fr. 1) wertragen, deder Dunkelheit.

fero, aufero. 2) mit einem verschiede. Вамрцати, мрчем, т. impf. Der oäm. nen Accente (predjen, diverso accentu merung wegen zurückbleiben, retineri

loquor : crepusculo.

„Латински му говори, Замрчили, им, v. pf. (fфеrѕwеife) auf. „Арбанаски заноси.

fdreiben, adnoto, in chartam copjicio. Заноћипи, им, v. pf. Dоn bеr хафе Замршівање, о. Рав Веrmіrren, per- überfaden irgendwo bleiben, pernocto, turbatio, perplexio.

Зансшење, п. 1) да8 23ertragen, delaЗамрагивати, шујем, v. impf. permies tio. 2) der verschiedene Accent, accenturbo. .

tus proprius. Замукнути (и замуки), нем, т. pf. Зањ (п. ј. за њега), für ibn, pinter ibn, verstummen, obmutesco.

post illum, pro illo. Замукнутисе (и замућнсе), немсе, За(соmр. горії), зла, лo, bife, fФlim, v. r, pf verstummen, obmutesco :

malus. „Мучи вило, муком се замукла

Заова, f. (у Сријему и у Бачкој зава) Мучи мајко, замукласе

мужевља сестра , бie Офwägerin Замусупи, музем, v. pf. н. п. теле, (des Manns Schwester), glos.

кад не може да се, Rilаnmeiten Заовин, на, но, беr © wägerin, gloris. für ein jungeв хуier, дав піфt felbi Заовица, f. dim. р. заова. Taugen kann.

3ảon, m. 1) der Niedergang, occasus : Зам ўпиши, им, v. pf. truѕ mафеп, „Када буде мјесец на заоду, turbo.

„А даницa зв'језда на истоку Замуки, мукнем, vide замукнути. 2) der 26tritt, secessus (latrina). 3) mo За мубисе, мукнемсе, vide замукну- ми је на заод, дав іft auper meinem

Wege, extra viam, de via. Ванадити, им, v. pf. н. п. сјекиру, Заддити, им, т. impf. 1) niebergeben,

мотику, peritähleit, chalybе dелно occido. 2) umhergeben, aberro. cf. sa

iaduco. Занаm *

m. das Handwerk, ars. Заодно ми је, аив деm Bege, deyiun Зонатак, тка, dim. р. занал. Занатлија *, m. der Handwerker, opi- 3aokême, n. das Gehen hinter: , reces fex.

sus post-, cf. залажење. Занеміки, могнем, т. pf. разбољепи. Закупими, им, v. pf. Bufammеntretce, erfranken, morbo corripi.

beli, vor sich hertreiben, cogo, ago. Занети, несем, (Рес, и Срем.) vide Заоспајање, р. дав Зurütbəібеп, те • занијепн.

moratio, remansio. Занелатин, ам, v. pf. кога, einen gum За спајан, јем, т. impf. 8urudblеі.

Ausschlagen bestiminen, indem man, ben, remoror. auf den äntrag eines Dritten, wie ein Baocmamı, anem, v. pf. zurückbleiben Bevollmächtigter statt seiner sagt, daß

er etwas nicht wolle (ja ne ke). Заошпpaвaњe, n. дав Зufpiken, cacuВанијетн, несем, занијо (занијела, лр), minatio.

v. pf. (Ерц.) 1) занијети што за Заоштравами, ам, v. impf. sufpigen, kyky, hinter etwas tragen, fero post. cacumino. 2) pertragen, aufero : занијела га во- Заоштрии, им, v. pf. sufpigen, acao. да, коњ, младост. 3) irre fübren, Заонпрљапі, та, то, зuge jpist, acu-. überhalten, in rationibus fallo, H. 11. minatus. занијо ме 10 гроша.

Запад, m. Ber 23eften, бесіdеnѕ. Зановёт, f. (Рес. и Срем.) vide зано. Западање, п. Вав $alent pinter обеr it вијеп.

etwas, casus post vel in aliquid. Зановёлање, р. (Рес. и Срем.) vidе за- Западапти, ам, т. impf. 1) falen bina новијетнање.

ter oder in etwas, cado post aut in. Зановёпанн, ам, (Рес. и Срем.) vide quid. 2) gerathen (g. B. in Gefangene зановијепати.

schaft), cado. Зановијет, f. (Ерц.) Beigelee, cytisas. Западнупи, нем, vide запасти. Зановијетање, и, (Ерц.) бав рареrn, Западњи, ња, њe, meftlid), occidentalis. blateratio.

запазши, им, v. pf. D) liebgewinnet,

лазитн.

est. .

remoror.

i adamo. 2) þemerken, observo, con- Zanemu, nem, v. pf. 1) anspannen, inspicio.

tendo, н. п. пушку, спријелу. 2) Запавање, п. бав 2npampfen, adva- den bleiben, impedior, offendo. 3) hofs porulio.

färtig werden, elatus fio. Запалівати, па ујем, y, impf. an am. Запепіљавање, в. дав Зufleten, 32 rfen, ady poro.

knöpfer, conclusio per nexum. Запалипн, им, v. pf. 1) angünleit, in- Запеліљавати, ам, v. impf, gunupfer, с •ndo. 2) запалио пјешице (чак) у-,

claudo. . petere coepit celeri gradu.

Занеліљати, ам, v. pf. gutapfen, ciaЗапаљвање, п. даваngunset, Cen: do per nexum. gent, inceusio.

Записе, печемce, v. r. pf. find tr Запаљнівали, љујем, т. impf. angus

boden,
durius

coquor. den, jucendo.

Запечапити, им, v. pf. perfiegelin, obЗапамтипии, им, v. pf. gesenten, im signo. (Herathtuig haben, memini.

Запечаћавање, р. ба erfiegela, ob. Заnанути, нем, v. pf. anb1afen, adlo. signatio. Запалритіи, нм, v. pf. pfeiern (mit inə ЗапечаКавали, ам, т. impf. perfiegcIn, diani dein Pfeffer), condio capsico an

obsigno. nuo Lino.

Заліз дити, им, v. pf. Ben Run sen Sanapa , f. die Schwüle, tempestas fervida. Weinen verziehen, deduco os ad fletur. Запараване, п. дав їeinigen mittels Запијевање, р. (Ерц.) бав 2nbeben Be3

heisen Wajers, purgatio ope aquac Silaggesange, inchoatio naeniae. ferviriae,

Запије ван, ам, у. impf. (Ерц.) Per Вала равати, ам, v. impf. н. п. буре, Klaagesang anheben“, naeniam inchoo. mit beigem Wasser reinigen, purgo aqua Zarubāme, 1. ) das Unspannen, inten. fervida.

sio. 2) das Stecken bleiben an einem Запаритн, им, v. pf. н. п. буре, mit Hinderniß, impeditio. 3) das hodifah: á heißem Wasser reinigen, purgo aqua ren, superbia. " fervida,

Залињатн, њем, v, impf. 1) Граппен, Запасами, панем, т. pf. in paufen intendo. 2) stecken bleiben , impedior.

зietsen, arminе inсеdo: запасале козе 3) hoffärtig werden, efferri. преко стране; запасала војска око Запіњача, f. дрво (као штапик, што cena, umzingeln, circumdo.

және запињу вратило (код разбоја, Запаспи, аднем , v. pf. 1) falen binter ein Sverrstan, Hemmitab, Hemmboly

over in etw.is, cado. 2) gerathen (in (8. B. beim Weberstuhl), retinaculum. 8efangenf chaft, cado. 3) запао снијег Занирање, n. das Zusperren, occlusio. до кољена, ijt in Xeitge gefalen, 4) Забрање, п. Вав Дивљајфеn, bmas anfallen, zu Theil werden, obtingo. fфеп, аblutio. . Запало циганину царсiпво, па обје. Заппрати, рем, у.

v. impf. versperren, сло свога оца ;

occludo. „ЦІто ке мени момче Бијограче, Заџирати, ам, v. impf. н. п. дијепте,

„Кај ми може запаспі Сарајевче - abwaschen, abluo. Запаптак , тка, т. дав Srporbene (з. 8. Запис, m. ein Salisman, carmen (sigan Vieh), acquisitio.

num) magicum. cf. амајлија. Запални, им, у. pf. што, оттеn Запiсати, ишем, т. pf. 1) aufféreiя

3't еrmав, acquiro. cf. заметнути 2. ben, consiguo. 2) н. п. од грознице. Zalakaibe,. n. das Erwerben, acquisi- од главе, од бјесное и т. д., сіз ti0,34cf. заметање 2.

nen Talisman schreiben, exaro carmen Залакали, ам, у. impf. ermers еn, ас- magicum. qniro. cf. • заметалии 2.

Запісаписе, ишемсе, v. г. pf. fit auf. Валвање, п. (Рес. и Срем.) vide зaпн- schreiben lassen, z. B. zum Militar, јевање. ,

do nomen. Запивати, ам, (Рес, и Срем.) vide зa- Записивање, п. 1) бав 2nffreiben, corпијевали.

signatio. 2) das Zufforeiben von Tas За певати, ам, (Рес. и Срем.) vide зa- lismanen, conscriptio schedulae maпевали.

gicae, . Запевка (зап вка), f. (Рес. и Срем.) vi- Записивати, сујем, т. impf. 1) auf. de запjевка.

freiben, consigno. 2) н. п. од гре. Запенипін , им, (Рес, и Срем.) vide зa- знице, од главе, ( einen Saliman) пjенитн.

Schreiben, scribo schedam magicam. За тенуішити, им, (Рес. и Срем.) vide За искватнсе, сујемсе, т. г. impf. fico ѕ апjенушиши.

einschreiben lassen, do nomen.

« PreviousContinue »