Page images
PDF
EPUB

sus.

exar

Запитисе, пијемсе, т. г. рт. fib ber» Заповедали, ам, (Рес. и Срем.) vide

Tieren zum Trinken, abeo bibitum. заповиједали. Запишавање, р. Вав фіnеіnpiffen, im- Заповедии, им, (Срем.) vide зaпoninctio.

виђеми. Запишавати, ам, v. impf. bіnеіnpifen, . Заповеднік, m. (Рес. и Срем.) vide зaimmingo.

повједник. Запішати, ам, v. pf. bіnеіnpiffen, in- Заповедница, £. (Рес. и Срем.) vide mingo.

заповједница. Запjевали, ам, т. pf. (Ерц.) аnfаngеn Заповi спi, f. (Рес. и Срем.) vide зazu singen, coepi canere.

повијеспи. Запjевка (запjёвка), f. (Ерц.) Die SottenЗаповнђети, дим, v. pf. (Ерц.) коме klage, naenia.

шпо, befeblen, jubeo. Запjенипін, им, v. pf. (Ерц.) 5däumen, Заповиједање, п. (Ерц.) Вав $efehlen, Залјен, шипін, нм, v. pf.(Ерц.), spuno. jussus. Заплавели, вим, (Pec.) vide запла. Заповиједаши, ам, v. impf. (Ерц.) bes Заглавипи, им, (Срем.) вљепти. fehlen, jubeo. Заплавити, им, v. pf. айѕtrеten, iibet» Заловијест, f. (Ерц.) Ber Befehl, jus

ft) реттеп, іnundo. . Заплављепи, вим, v. pf. (Ерц.) blаи Заповједнік, т. (Ерц.) See su befehlen verden, livesco.

bat, cujus est imperium. Заплављивање, n. Фав $laumerten, li- Заповједница, f. (Ерц.) бie u befehlen vor incipiens.

bat, domina. Заплављівати, љујем, v. impf. Glau реr» Заповрнути, нем, v. pf. intmеr wіебер

den, livesco (z. B. Trauben, Pflaumen). zurüdlommen auf etwas, repeto. Заплакали, лачем, v. pf. aufmeinen, Запожарити, им, v. pf. abbrennen (з. 8. cuer'i plorare.

den Wald), ignem immitto (silvae). Заплампеписе, амтимсе

Запознатисе, ace, v. г. pf. (сп.) з v. г. pf. (Рес.)

auf: kannt werden, appareo, agnoscor : Заплампитисе, амтимсе, аттеп, „Док се бијел данак запознаде v. г. pf. (Срем.)

Запомагалін, мажем, v. pf. повикаЗапламетисе, амимсе desco. . ми: помагајте! su gülfe! rufen, auv. г. pf. (Ерд.)

xilium imploro. Заллашили, им, v. pf. erfфееdеn, de- Запонци, наца , m. p. 24rt Sempärmel. terreo conterreo.

verzierung. Заплёапи, ам, (Рес, и Срем.) vide зa- Запопасти , паднем, v. pf. nit Tok:

lafien mit Geschmäß, pon dimitto (non Заплёнити, им, (Рес, и Срем.) vide missura) cutem pisi plena cruoris hiзаплијенити.

rudo. Заплеспи, ләлем, v. pf. zuflechten, Banonnmu, m, v. pf. 1) zum Priester replecto.

weihen (einpopen), consecro sacerdo. Заплестисе, леmемсе, pf. fich tem. 2) daher (komisch): eine:1 bei den verwickeln, impedior.

Haaren kriegen (wie der Bischof den Заплеопање, п. бав Зufekten, plexio. Canvitaten) : затопићу ја шебе ! чуЗаплетати, лећем, v. impf. suflефten, вајсе да пие не запоrіи. plecto.

Заполипінсе, имce, v. r. pf. ft3 Заплетатисе, еfемсе, v. г. impf. 1) Priester weihen lassen, geweiht wer's verwickeln, impedior.

den, consecror sacerdos. Запливали, ам, v. pf. bineinfфwim. Започёлак, піка, .. Ber 21nfang, ini. men; insilio in aquam.

tiam. Заплијеними, им, v. pf. (Ерц.) sufат. Започети (започёта), чнем, v. pf. бе?

menplundern, populando congero. ginnen, coepi, incipio. Запљачкали, ам, vidе заплијенити.

Започётисе (започети), чнемсе, т. Запљеали, ам, у. pf. (Ерц.) bineinə r. pf. beginnen, coepi, incipior. schlagen, immitto.

Започињање, п. дав Beginnen, initium. Запљување, п. Зав ineinfpeten, in- Започињапи, њем, т. impf, beginnen, sputio.

mоlіог. Заіљувати, љујем, v. pf. bineinўрия Започињалисе, њемсе, v. г. impf. bes đen, inspio.

ginnen, agor. Запљували, ам, v. impf. Fineinfpuden, Запратити, им, v. pf. perfфiten, aiusputo.

mando. Заповедање, п. (Рес, и Срем.) vidе за- Запраћање, п. Вав Berfфіфеп, атаповиједање.

datio,

[ocr errors]

пљеати.

[ocr errors]

coerceo.

Пн.

испече.

За праћати, ам, т. іmрt. perfфіdеn, Зaпcивање, п. Сав fфіmрlіфе Xeben, amando.

praefutio obscoena. Запрашиши, им, v. pf. Gtaub erregen, Зaпcивати, ам, y, impf. fфimpflib che pulverem excito.

den, obscoena praefari. Запрдети, дим, (Pec.) vide запрѣети. Запсовапін, сујем, у. pf. schimpflich res Заподівање, n. Das (aftige Dreinfragen, den, obscoena praefari, ut est jebem interpellatio molesta.

му. Заподівати, дујем, т. impf. (іфersbaft) Запim *, m. Die Зut, disciplina.

Täitiae Fragen thun, moleste quaero. Запшипи, им, у. pf. in Zucht halten, Запрдпи, им, Срем.) vide запрђе.

Запкење, n. bie guФt, disciplina. Зан зђели, запрдим, v. pf. (Ерц.) (fфеri• Запуспінпии, им, v. pf. periajien, dеѕего.

hafi) hinter- steden, bineinsteden, in- zanycmumuce, unce, v. r. pf. fic vers

sero post Запрегнути, нем, vide запреби. Запушавање, *рав 23ertopfen, obЗалрегнутінсе, немсе, vide запребисе. turatio. Зэврезатье, в. дав Birten, edyiirsen, Запушавали, ам, т. impf. perftopfen, Unfíchürzen, cinctio, accinctio.

obturo. Запрізати, жем, y, impf. gürten, yоr. Запушач, m. Ber Ctöpfel, obturaculum. fdirgen, praecingo.

Запушиши, им, v. pf. 1) зачепик, Sanpem, m. mit Äsche bedectes Feuer, perftopfen, obturo. 2) запраіципів, ignis cinere contectus.

Staub erregen, excito pulverem. Запретати, рећем, v. pf. н. п. ва. Запуштање, n. бав 23eryabriofen, dempy, mit Wiche zudecken, contego ci

sertio. пеге: запрећи јаје у ватру, нека се Запўшпалін, ам, v. impf. perwayrlo

sen, desero, negligo. Запрети , ем, запръо, (Рес. и Срем.) Запушпити, им, vide запустипін. vidе запријепи.

Zap, 1) eine Partikel, um zu fragen: Запрепипін, им, (Рес.“ и Срем.), vide etwa, nonne? an? num? ne? 3ap mu запријепипи.

не знаш ? Зар tе и он дођи? Зар Запреи (говорисе и запрегнупи), ре- H.Ma ? 2) etwa, vielleicht, ni fallor, ut

гнем, v. pf. н. п. скупе, рукаве , рuto: доfіr fе зар и он; има зар:

schürzen, aufschürzen, succingo. Заради (за ради), ит — Milen, ob, Запрелисе (говорисе и запрегнутисе), propter, pr:r : заради Бога.

прегнемсе, v. г. pf. ft auffфürgen, Зарадили, им, v. pf, perpienen (ourф succiogi.

Ürbeit), , promereo. Запречати, ам, (Рес, и Сргм.) vide Зарађивање, п. Ber Berienft, quae

запријечати. Запречили, им, (Рес. и Срем.) vide Зарађівати, ђујем, т. impf. perties запријечиши.

nen, quaestu lucror. Залржити, им, v. pf. einbrennen, in- Заранили, им, v. pf. ernähren, porn coquo farinam.

Derhungern schüßen, a fame prohibeo. Запријети, рем, запръо, v. p. (Ерц.) Заранилисе, имce, v. г. рт. 1, дев aufperre:1, claudo.

Hungertodes erwehren, famem depello. Запријепити, им, v. pf. (Ерц.) mit Заранци, нака, m. pl. Die Zeit vor ber Drohung verbieten, interdico.

Dämmerung, tempus ante crepuscuЗапријечали, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. lum: дошао око заранака.

опанак, verflефten, transverso plеctо. Зарањивање, р. Вав &rnäpren, sustenЗапријечити, им, v. pf. (Ерц.) perries tatio. geln, pessulum obdo.

Зарањивати, њујем, т. impf. ernihя Запроситн, им, v. pf. л. і. Бевојку, ren, sustento.

freien, werben um ein Mädden, peto, Saparbibamnce, byjemce, v. r. impf. ambio, procor puellam.

sich ernähren, sustentor. Запропиши, им, v. pf. jum про

тая Зарар *, m. vіdе штета: продао сам den, consecro protopresbyterum, Запропіопопити, им, у. pf. 3ит про- Зараривање, п. vіdе губљење 1.

попota тaфen, consecro рrоtоpгes- Зарарівати, рујем, vidе губиши 1. byterum.

Зарарити, имi , v. pf. штеповати на Запруђе, р. село код Дрине (под Ло- каквој трговини, реrlіеrеn, Сфагеа 3HALOM), gleid jam Dünkirchen.

haben (im Handel), damnum facio. „Запіршка, f. Die Sinbrenne (?), quod in- Зараспање, р. Фав Bermafen, eoqnitur cibo (farina et butyrum).

clitio.

stus.

на зарар.

Sarius,

Дus. ,

sura.

[ocr errors]

Зарастати, ам, т. іmрi. permafen, Зарубљивање, . Sав Зufläфеn, aequatio. exolesco.

Зарубљі вапій, љујем, v. impf. Buflas Зарасти, стем, у, pf. bermafen, ex- chen, aequo. olesco.

Зарудак, тка, m. Ser 24nfang Ser Reife Зарђали (за-рђати, заърђати ?), ам, (s. B. der Kirschen), rubescentia (?).

v. pf. verrosten, rubigine inducor. Зарудeти, дим, v. pf. (Рес.)) Ser, Beiti Зарёдити, им, v. pf. паф Der Reibe Зарудити , им, v. pf. (Срем.)}дина пађе

gehen, cx ordinе рrоgrеdіог: зареди. Заруђепти , дим, v. pf. (Ёрц.jЛеоттеп, ла болест по селу; заредио од ку

ad maturitatem accedo, maturesco (roth fе до куће.

werden ?). Заређивање, п. Вав Weben na Ber Заруђівање, р. бав Reifmerten, rubeReihe, progressio ex ordine.

do accedens ad maturitatem. Заређивати, љујем, т. impf. паф Ser Заруђивали, ђујем, v. impf. Der Reife

Reihe gehen, ex ordine progredior, nahen, maturesco.
grassor.

Зарукавље, p. bie etiferey am 24ertei, Зарежати, жим, v. pf. Die 3gne fet. manicae ornatus :

fchend murren (vom Hunde), murmuro, „Сеја брапу зарукавље везе — ringor.

Зарукапіи, ручем, v. pf, erpruden, ma Зарезапи, режем, v. pf. einen inə

gitum edo . schnitt 1r: achen, incido.

Заруменилисе, имсе, т. г. pf. roth E Зарезивање , д. Вав $infфneiten, in- werden,

erubesco. cisio.

Zapypem *, unentbehrlich, summe necesЗарезивали, зујем, v. impf. einfфneiten,

incido; не зарезује га ни ук***ц (п. Заручан, чна, но, bol, angefult, ple

ј не боји га се ни мало). Зарезопина, f. Der &infфnitt, inci- Заручіівање, п. дав 23ermenten (2nful.

len),, applicatio, Зарењнсе, речемсе, т. г. pf. .) еtmав Заручнівати, чујем, v. impf, permens perreben, serio nego : зарекао се да

Ben anfüllen), applico. не није вина; зарекласе свиња да Заручиши, им, у. pf. permenten (ans не изједе говна , па девеmоме са- fulen), applico, impleo (3. 3. буре, мо во одгризла (осам изјела са врећу, порбу, лонату). свим ?). 2) jih perreben, erro, labor 3apyyhik, m. Der Verlobte, sponsus, iu loqnendo.

desponstis. Барзали (за-рзани , заързан ?), ржем, заручница, f. Die Berlobte, sponsa, depf, aufwiehern, hinnitum edo.

sponsata. Зарија, m. Зафаriав, Zacharias. Засавица, f. ein 2rm per Cape auf per Зарікали, ричем, v. pf. erbrülen, mu- serbischen Seite, der nach langem Umgitum edo.

Idege, Mitrowit gegenüber, wieder in Зарини, ријем, v. pf, 3ermüblen, ren- die Save zurüdkommt. do corruppo..

Засведочили, им, (Ресо и Срем.) vido • Зарицање, о. Тав Berreben, lapsus in засвједочити. loquendo.

Засвi рапи, ам, v. pf. anfans Баріцаписе, ричемсе, т. г. impf. 1) wer. Засварети, рим, у.

gen zu reden, serio nego. 2) sich verreden, la- 3acbipum, pum, v. pf. (Cpem. pfeifen bór in loquendo.

Saceupjemu, pum, sopi Epu. caufione Заркали (за-ркалии, заъркали ?), очем, Pfeife, Dudelsad), incipio canere (fie

v. pf. anfangen zu schnarchen, incipio stula, utriculo). stertere.

Засвједочити, им, т. pf. (Ертц.) безеіt= Заро, m. hyp, v. Зарија. Заробити, им, v. pf. gun Erteggefan. Заседа, f. (Рес. и Срем.) vidе засједа.

genen Sclaven machen, capio. Заседање, р. (Рес. и Срем.) vide за, Заробитисе, имce, v, г. pf. Prieggе. сједање. fangen werden, capior.

Заседали, ам, (Рес, и Срем.) vide за. Варовили, им, v. pf, germühlen, ruen- сједати. corrumpo.

Заседнупи, нем,

уіdе завести. Зарокпали, кћем, у. pf, Bu grungen Засека, f. (Рес. и Срем.) vidе засјека, beginnen, grinuitum edo.

Засена , f. (Рес, и Срем.) vidе засјена. Зар знипи, им, у. p. 1) untеrtаіфеп, Засенак, нка, m. (Рес. и. Срем.) vide

mergo. 2) bededen, begraben, contego. засјенак. Зарубити, м, v. pf, sufläh) en (з. 5. Засенили, им, (Рес. и Срем.) vide за.

das obere Ende eines Stabes), aequo. сјенин,

gen, testor,

,

do

mereor,

им ,

[ocr errors]

Засести, седем (гонорисеи заседнем), Заслијепитни, лм, т. pf. (Ерд.) erblin. Рес. и Срем.) vidе засјеспи.

den, oculis capi (fig.). Засећи, сечем, (Рес. и Срем.) vide Заслиниши, им, v. pf. roken, muc4 засјећи. .

obducer: шпа си заслинио (кажу Засећисе, сечемсе, (Рес, и Срем.) vi- bееnу кад плаче). dе засјећисе.

заслон, m. vіdе заклон. Засі таписе, амсе, т. г. pf. erglängen, Заслонии, им, vidе заклониши, effulgeo.

заслоњање, р. vіdе заклоњајње. Засипање , п. 1) бав иеbеrfutten, 23er: Заслоњати, ам, vidе заклоњапи.

fbutten, obrulio. 2) бав фіnеinfфüt. Заслуга, f. (у Сријему, у Бачкој и ten, infusio.

Бан.) Рав 23ercienjt, meritum. Засипати, ам (и засипљем), v. impf. Заслужівање , п. дав Зеrvіеnca, pro»

1) verfütten, überschütten, obruo. 2) meritio (?). hineinschütten, infundo.

Заслуживати, жујем, у. impf. Derbie. Засирипи, им, v. pf. н. п. млијеко, nen, promercor.

aniaben, das Lab in die Milch Thútten, Bacayakumu, NM, V. pf. verdienen , pro

coagalum injicio. Заснпитн, им, v. pf. 1) fättigen, satio. Засмакање, . дав 213ürgen, conditio. 2) satt bekommen, satior.

Засмаками, мачем, v. impf writa Засјајалінсе, сјајимсe, vidе засија. (österr. vermachen), condio. Засіансе, jafice, і писе. Засмејалінсе, јемсе, (Рес, и Срем. ) Bacjeja, f. (Epu.) der Hinterhalt, insi

vidе засмијансе. diae.

Засмејапонсе, јемсе, у. г. р. (Ерц) Засједање, п. (Ерц.) 1) баѕ gaueen, in- aufladen, rideo. . sidiatio. 2) das Wersiten, mora.

Засмілими, им, v. pf, perpiten, pico. Засједати, ам, т. impf. (Ерц.) :) Tau• За смочак, чка, т. vіdе зачина. ern, insidior. 2) fich versißen, sedendo ZacMOUNTI,

уіdе зачиниши. morari.

За смрадипин , им, v. pf. аn іtаntern, Sacједнути, нем, vidе засјеспи.

foetore impleo. Засјека, г. (Ерц.) Ser 23erbau, arbores Засмрдегпи, дим, v. p. (Рес.) 18:/tant stratae pro munimento.

Засмрдии, дим, v. pf. (Срем.)| pon ji Засјена, f. (Ерц.) дав Blenomert, prae- Засміђепи, дим, v.pf. (Ерц.) Jgeben, stigiae.

foeteo. Засјенак, нка, m. (Ерц.) у засјенку, Засілці, паdeinanber, continuo : три

in dem Mondesschatten, in umbra lu. пул засопце. nari.

Заспати, пим, v. pf. einjФІafet, obЗасјенити, им, v. pf. п. ј. очи, БІen:

tornio . den, praestigior.

Засрамити , им, v. pf. Фејфатен, раЗасјеспи, сједем (говорисе и засје. defacio, pudorem injicio.

днем), v. pr. (Ерц.) 1) jid, in pinter. Засрали, серем, v. pf. Defeigen, balt legen, insidior. 2) sich versigen, sedendo moror.

Застава, f. мјесто на дно стола, Засјећи, сијечем, v. pf. (Ерц.) 1) a1= према горњем челу, per plat unten

bauen, ancido. 2) пуп, perbauen, ar- am Tische, dem Hausyerrn gegenuber ,

boribus stratis impedio. Засјекисе, снјечемісе, v. г. pf. (Ерц.) »y заставу војводу Милоша

sich verhauen, muniri arboribus stratis, Код Срба је по Ерцеговини и сад Заскакатисе, качемce, v, г. pf. auf= обичај, да у заставу (кад је каква springen, exsilio. .

част) посаде равнога оно ме, који Зіслада, f. See zaNotifф, ба8 Деffеrt, сједи у горњем челу. mensa secunda; bellaria.

Заспараптисе, амce, vidе забринуЗаслалипт, им, v. pf. 1) perfüffen, red

do dulce, dulcoro. 2) паtijа balten, Застапи, анем, т. pf, trеffей, finet, mensam secundam habeo.

offendo. Заслађивање, п. бав деrfüffen, dulco- Заспатисе, анемсе, т. г. pf, jih bеfіn. ratio,

den, seyn, sum , existo. Заслађивати, ђујем, т. іmрt. perfüf. Заспідети, дим, v. pf. (Рес.) бејфія sen, dulcoro.

Заслідити, им, v. pf. (Срем.) Утгп,раЗаслањање, р. vіdе заслоњање.

Застіkети, дим, v. pf. (Ерц. Јdore adЗаслањали, ам, vidе заслотњами.

ficio. Заслёпити, им, (Рес. и Срем.) vide Заспирање , п. Бав Верreiten (bев 3inзаслузитн.

merbodens mit Teppichen), constratie

concaco.

triclinii pars :

[ocr errors]
[ocr errors]

reos.

[ocr errors]

Заспирапин, рөлт, v. impf. Deereiten, Запакнути, нем , vidе замаћи. consternere.

Затаманнои им v. pf, gerape aufgeben, Заспирач, m. Зав, momit 3. 3. Зав gänzlich zu Grunde gehen, penitus inte

Zimmer bebreitet wird; stragulum. Засторак, рка, m. Зав, womit ein yol. Запаманиписе, имсе, у r. pf. völlig zu

ler Sad oben bebreitet wird, uin ihn Grunde gehen, internecione deleor. Aumachen zu fönne:1, stragulum sacci (?). 3amanaže, 1. das Zuschmelzen, obductio, Нашла вреќа заспіорак.

inductio. Застранили, им, у. pf. .) im 24nitei. Заттапали, ам (и запапьем), v. impf.

gen nicht gerade aus, sondern nach der von oben zuschmelzen, obduco cera cet. Seite gehen, oblique ascendo , aut dom Zamankamu, am, v. pf. zutreten, jujiams

scendo. 2) fig. abweichen, deflecto. pfen, conculco. Застрањивање, п. Вав бweiten, de- Заmаhи (говорнсе и заптакнути), так

flexio ascensus aut descensus obli-' Hem, v. pf, binter-, auf etwas jtes quus.

cken, impono, praefigo. Заспірањивати, њујем, v.impf. D) fфіеf Затвор, т. дie gefängtime paft, Ber

bergan oder bergab steigen , descendo 21rreit, custodia : он је у затвору, et vel ascendo oblique. 2) vom rechten

iit (im Gefängniß) eingesperrt. Pfade abweichen, aberro, deflecto. Затворање , п. 1) бав $in jperre, cuЗастреми, ем, застръо, (Рес. и Срем.) stodia. 2) das Zusperren, occlusio. vidе застријети.

Затворапии, ам, v. ianpf. .) einfpcr: Застријети, рем, застръо, v. pf. ren, gefangen leben, includo, in custo(Epi.), bebreiten, consterno.

diam conjicio, 2) verschliesse.!, occludo. Заспіруга, f. eine bölgeene ефuffel mit Зать брипи, им, v. pi. i) еіniperren,

Deckel (auf Reisen, für Säse, Kaviar includo. 2) verschliessen, occludo.

u. dgl.), vas ligneum cum operculo. Затегнупін, нем, v. pt. an;ieben, fpalt= Заспругами, ружем, v. pf. (фабер,

nen, tendo. rado.

Заmезање, в. ) Saw @panie , tensio. Застудели, ди, v. pf. (Pec.) еühl, ealt 2) das Sträuben, reluctatio. Засту дили, ди, v. pf. (Срем.)} meroen , Запезати, піежем, v. impf. Граппеп, Зас,ели, уди, v. pf. (Ерц. )) frigesco. tendo. Заступање , p. Bas im 23ege feri, im- Заmезаписе, ежемсе, у. r. impf. fi) peditio.

sträuben, obluctor. Заспіу папти, ам, v. impf. im Bege fern, Заперами, ам, (Рес. и Срем.) vide зaobsto,

Керати, „Заслу пипіи, им, v. pf. in Pen Beg trе. Затерапінсе, амce, v, г. pf. (Рес. и ten, obsisto.

Срем.) vidе заfераписе. Засу капи, учем, v. pf. 2) зuritfla. Запіеривање, в. (Рес. и Срем.) vide gon, zurüdschürzen, recingo. 2) H. n.

закеривање. бркове, зuridireiben, uritvieba, Заперівалін, рујем, (Рес. и Срем. ) retorqueo.

vidе заберивати. Засукнвање, р. дав ЗurütfФІagen, re- Заперавапісе, Рујемсе, (Рес. и Срем.) cinctio.

vidе залеривалійсе. За укувати, кујем, у. impf. 1) Зurӣ. Запиёсати, пшешем, v. pf. anbauen

flagen, recingo. 2) н. п. бркове. (wie der Zimmermann nacht), accido. Засукніјали, ам , v. pf. н. і, пушку. Затеthін, печем, v. p. ) trej cn, ofЗасути, спем, v. pf. 1) реrfutte, feudo. 2) den Weg abschneiden, interüberschutten, obruo. 2) hineinscütten,

cludo. infundo: засуо да меље.

Заmеfінсе, печемсе, т. г. pf. 1) fit) Засучак, чка, m. Der 28itel, glomus befinden, seyn, sum. 2) kove, gelus (z. B. von Teig).

ben, sich anheischig machen, sich vers Засуш івање , п. бав деrfrofnen, ex- pflichteil, obligo me : siccatio.

„Јер сам се ја кнезу запекао Засуша'вали, шујем, г. impf. bertrod. „Да закољем Турског цар МураЗасушилін, им, v. pf. vertrocknen, Zamewramı, am, v. pf. schwanger wers exareo : au засушила права , коза,

den, ingravidari. овца и т. д.

Замирање, р. Вав 2ивrotten, exstirЗапаванак, нка, m. Heiner еnеr Pias patio.

ir menirie, locus planus in monte. занрами, рем, v. impf. au&rotte it , Запајан, jим, v. pf. ableugnen, ab- exturpo. Bego; verheinilichen, reticco.

Зайсан, cка, щ. Үide запушач.

nen

«xiccor.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »