Page images
PDF
EPUB

Запискивање, р. Вав Зеrjtopfen, ob. Запронотипи, им, v.

рі, м. ј. дturatio.

kby, die Kirche einweiben, consecro Записківати, кујем, т. іmрt. peritos • ecclesia (bon Soc vo; ?). у Јадру има. pfet, obturo.

ју два намаслира: троноша и Записнути, нем, vide

запушити 1. Во њак. Онуда приповиједају да Заптицање, п. (Срем.) vide зamjецање. су и градиле двије селіре (ЛазареЗатицапии, пичем, (Срем.) vide зa- ве hіери), па једна другу запиша1 шјецами.

ла (кад су се саспале), колико је Запицалтисе, пичемсе, (Срем. ) vide која начинила ; онда она што је запjецаписе.

градила Троношу рекла: „Ја сам Замјеціње, р. (Ерц.) дав Веtrеten (auf піен за проношила.“ и од тога

einer That), deprehensio; das Vertre. се назове Троноша. А друга реten des Weges, obstitio (?).

Кла: „Ја сам нешто начинила као Запjецати, пjечем, у. impf. (Ерц.) мали вошњачић. (п. ј. као за во

1) betreten, deprehendo. 2) den Weg fe).“ и од тога остане Воп њак. vertreten, obsisto.

Троноша служи и сад, а Вошњак Запjецаписе, пjечемсе , y, r. impf. је пуст Бог зна од кад.

(E24.) 1) sich befinden, sum. 2) verres Sampratane, n. das Uebereinanderwer:

den, serio negare aut pertendere. feri, superinjectio. Зат» (за шо), дахит, іdео.

Запірнавати, ам, у. impf. übereinan? Заліоміти, им, v. pf. (сп.)

deliverfen, everto. - царево благо запомніше

Зарпати, ам, v, pf. übereinancerpers „И у црну земљу закопалие

feri, obruo. Затолипін, им, v. pf. Bufф melsen, li• Запірпи, рем, замръо, v. pf, au'rets

quando claudo (bas Sahnfaß mit ten, exstirpo, Schmals).

Запртисе, ремсе, запръосе, Започнін, т. (сп.) Ber Berpfliktete, pf. xu Grunde gehen, pereo.

der sich zu etwas ánheisthig gemacht), 3ampy6umu, HM, v. pf. blasen, ins Horn, obligatus, (5esonders der Kampfbeld, in die Trompete), buccinor. puguator):

Запрудили, им, v. pf. бетüben, tra „Изнш'о је краљев започниче —

múden , fatigo. „„Веселисе краљев започниче Запруднити, ним, v. pf, I schwants Запрелелали, пећем, v. pf. ergittern, Запірудњели, ним, v.pf. Ерц. get wers intremo :

den, iogravidor. „Непо запрепета,

Затру, ивање , р, дав Беmüben, defa„Нешто зазвeкema

tigatio. Запреппіали, пhем, v. pf. ersittern, Запру, нівати, ђујем, v. impf. Demй.

(s. 6. mit den Augen), mico oculis ben, fatigo. und sonst, inhorresco.

Затрчавање, п. бав 2nlaufen (gum Залріптепти , плим, v. pf Pес.ler:

'Sprunge), incursio. Запре припии, птим, v. pf. (Срем.) } sits Загорчавапінсе, амce, v. г. impf. ans Заир-пkепін, плим, v. pf. Ерц.) tern laufen, Anlauf nehmen, incurro. 2)

(vom Laube); aufrauschen, aufflattern, zamphaeace, es entfährt ibm (was er inhorresco; evolo cum strepitu.

sonst eben nicht gesagt hätte), elabitur ei заmрка, f. Der 24nlauf (sum inübеrfprin= quandoque, quod mallet non dixisse.

gei) incursus : скочили (или преско- Запірчаплисе, чимсе, у. г. pf. 1) ап: чити шпогођ) из запірке.

1aufe, incurro. 3) затрчао се, еs іх Заліфкатнce, pчемсе, vidе затрча- ihm (die Rede) entfahren, excidit ei

inter loquendum. Запрк:івање, р. vіdе затрчавање. Запуаслі, па,ло, абgeftumpft, obtusus. Запок івалінсе, кујемсе, vidе затрча- Запу или, им, v. pf. п. рупу

какву, п. ј. мепнули на њу іnyЗаmрнити, нм, v. pf. н. п. трешњу, pers љац, да се увaлін лисица или јаза

dornen (3. B. die Kirsche, dainit diexinder Bai, eine eigene Art Fade (my bau)

nicht dazu können), spinis circumdo. vor das Fuchsloch jellen, laqueos (0) Залipњівање, р. дая Зеrроrnеr, ѕері- pono. cf. ту ъац. mentum spinosum.

Запу пипін , им, v. pf, abjiumpfen, obЗатрыівати, њујем, v. iinpf. persor: tudo, retando. nen, spiuis defeudo.

Заліурање, п. За 3erfen binter еtmas, Затр вати, рујем, v. pf. пі. ј. рибу jacius post -

у води, bеtаu nieInsen Swer jiceuей, Залурали, ам, v. impf. pinter еtmas escas reneualas projicio,

werjen, jacio post-,

[ocr errors]

н.

ваписе 1.

[ocr errors]

не fе. .

као

Затуралисе, амce, y. impf. fi, (in Bie За успављање, т. дав реттеп, inkiWelt) hinein werfen, abiisse

peregre.

bitio. Затуриши, им, v. pf, pinter еtmав Заў стављаши, ам, у. impf. Беттеп, werjen , rejicio.

inhibeo. Запіуриписе, имce, v. г.р. у свијеп, fil Зау спављалінсе, амсе, r. impf. in die Welt hineinwerfen, abiisse percgre.

ftid stehen, subsisto. Запурчапи, ам, v. pf. аnfаngеn tür. Заўстити, им, v. pf. Den Липр ёјfeeit

kisch zu reden, zu singen, turcice pro- . jum sprechen, aperio os ad proloquenloquor, accino.

dum : зауспіи да рече , па опепти Зашки, мучем, vidе забипи. З плисе, учемсе, тіdе забнинсе. Заўчаши, чим, v. pf. 3u heuten anfans Заkерапи, ам, т. pf. (Ерц.) 1) binеіn= gen (vom Winde, den Bogen des

schlagen, immitto. 2) binter – treiben, Meeres), strideo. ago post

Zaým, m. das Umschwemmen (Umdres Закералінсе, амсе, у.г. pf. (Ерц.) Това hen) des Schiffe, das Strom aufwärts stürzen, impelum facio.

fährt, retorsio navis : omavaa naha Заберивање, р. (Ерц.) 2) бав біnеіrt. на зауш ; увапно зауш лађу.

fфiagen , immissio. 2) Уав reiben bina Заушак, шка, m. vіdе припушак. ter-, actio post — 3) дав gов ftürgen, За ушиписе, шиce, v. pf. н. п. лађа, impetus.

fich umdrehen; umjedreht werden, re. Заберивати, рујем, т. impf. (Ерц.) torqueor, (vom Schiffe , das jromauf.

a) hineintreiben, imunitto. 2) hinter – wärts fährt).
treiben,
, ago post

Заушници, m. p. bie Oberufen, glaЗаберніватисе, рујемсе, v. т. impf. dulae parotides.

(Ep.) losstürzen, 'impetum facio. Захвалипи (или зафалии), им, v. pf. Zátur, jahem, v. pf. 1) hinter-gehen, (у Сријему, у Бачкој и у Банату по

eo post – 2) sich verirren, aberro. 5) nach варошима; а сељаци (кад оће да der Reihe gehen (z. B. von Haus zu говоре и варошани) кажу: Haus), ex ordine co.

заквали піи, или завалили) Закопати, им, v. pf. 1 mit Roth ver:

KOME, danken, gratias ago. Закопипти, им, т. pf. (Фmieren, luto Захваљивање ( зафалівање), а, дав oblino.

danken, gratiarum actio. Заувар је (за увар је) vidе увар је.

Захваљивати (зафаљлівалін) љујем, За ударање , D. сав Хіефеn nаф еtmав, v. impf. Danken, gratias ago. odor.

Заценипін, им, (Рес. и Срем.) vide Заударати, ам, v. impf. rіеdеn nаф зацијенити.

itmas, oleo: заудара месо, — вино на Заценулисе, немсе, v. г. pf. Cen 24tbe буре и т. д.

verlieren vor heftigem Weinen; schludi: За ударипци, им, v. pf. einen Geruch zen, spiritum intercludo plorando befoin men, adoleo. .

singultiо. Зауздавање, р. Вав 3dumen, infrеnаtiо. Зацијениппи, им, v. pf. (Ерц.) f). Зауздавали, ам, v. impf. 8äumen, in- ßen, einen Preis seben auf die Paare, freno.

pretium constituo. Зауз дати, ам, v. pf. зäumen, infrеnо. Зацуцукати, ам, v. pf. pineinfфаutcia, Заў земисе, змемсе, т. г. pf. с ким,

intrudo oscillando. . fich zusammenthun mit einem , socior. Зачевіљипи, им, v. pf. ) (bie Slinte) Заўјали, јим, v. pf, bu! maфen (уот spannen, intendo telum (fiintatu). 2) Winde, Meere), strideo.

vide зaвиличити, Заўјатисе, јимсe, v. г. pf. Iosfahren Зачење, и, горье чело, п. ј. мјесно

(vom Schiffe), cum stridore procurro, навр спола, ђе обично старјешна feror.

сједи кад се руча, или вечера, бес Заўкапи, учем, у. pf. hu! sobrenen, oberste Plaz am Tisde, trichinji pars, inclamo io ut аudіаt, ubi sim, absens Зачељуспіни, им; vide зaвиличнин. sodalis. 3) hu! maden in die Finger Bauenumu, Hm, v. pf. versiopien, 342

vor Frost , foveo digitos auhelitu. spunden , epistomio ubluro. Зауларити, им, v. pf. коња, balftern, Зачеркапи, ам, v. pt. 1) аnfange:1 ҳи capistro.

sayarren (wie die Henne), rado ut galo Заурлали, ам, v. pf. aufbeuten, exululo. lına, 2) verscharren, radendo obruo. За ставити , им, v. pt. benmen, in- Зачепак, пока , ш. беr аnjаng, initium,

cf, почетак. Заўсправитисе, имсе, т. г. рт. ftin ftе. Зачепи , чнем, v. pf. 2) vidе започелни. hen, subsista,

2) cmpfangeit, coдcipio (роп сес Хау.

hibeo.

[ocr errors]

&tute, бет ефafe). 3) зачела се 36ацівање, и, рав, реruntеrреrfел, kabra, entstanden, exorta est rixa. dejectio. Зачина, f. Die Burge, condimentum. . 3батцівали, цујем, v. impf. bеrабwer

Тешко лонцу из села зачине чека- fen, dejecto. јући.

3бацити, им, v. pf, bеrаб реrfеnt, dе. Зачиниши, им, v. pf. 2) mürgen, condio, jicio. 2) fig.

Збег, m. (Рес, и Срем.) vidе збјег. „Све је коло главом надмашила, 3белисе (говорисе и збегнутисе), збе.

„А господским лицем зачинила гнемосе, (Рес и Срем.) vidе збјекисе. Зачињање, р. 1) vidе започињање. 2) 3бивање, п. дав шеfфebeli, pie erful. die Empfängniß, conceptio.

lung, effectus. Зачіњање, в. рав 913iirsen (@fterr. Bera 3біваписе, васе, v. r. impf. in Norfi machen), conditio.

lung geben, abeo in effectum. зачињали, њем, v. impf. .) vide зa. 3бијање , p. vide сaбијање. почињапи. 2) empfangen, concipio. Збијали, ам,

vide сaбијапи. Зачињапи, ам, v. impf. Würgen, (vets 3бијаписе , амосе, vide сaбијашнсе. macheni), condio.

збиља, f. 1) бie Birtlifeit, per irni, Зачкати, ам, v. pf. (eine Rige) perfto» veritas : serium: говориш ли ти по pfen, obturo, obstruo,

од збиље? 2) збиља! a propos! ав Зачко-ина , f. pie vеrjtopften Rigen, ri- eins! audi, heus , quid ais. mae oppilatae.

36:1љchil, adv. im Srn fte, serio. Зачудинсе, имce, v. pf fit permип: 36ипи, збијем, vide сaбити.

Pern, miror. Зачудиосе пребијеној збитисе, збијемосе, vide сaбиписе. голијени (кажу, особито жене, оно- Збитисе, будeсe, y. г. pf, in @rfil: ме, који се чему зачуди : да не би lung gehen, exeo, fo. оно урекао, чемі у се чуди; а kеmе- збјег, m. (Ep.) der Zusammenlauf der ту, и другоме млађем кажу: епо Flüchtlinge , coufugium.

ти говка на носу, утрисе). 36је писе (говорисе и збјегнутисе ), Зачупи, чујем, v. pf. boren, exaudio. збјегнемосе, v, r, pf. (Ерц.) 1) зија, Зацакаnін, v. pf, lärmen, tumultum cieo. menlaufen, concurro. 2) zusammenlap: Зашећерипи, им, v. pf, sučern, sac- fen (vom Tuch), contrahor. charo condio.

36ог (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) Зашівање, р. дав 5ernäben, obsutio. wegen, ob. cl. c. Зашівали, ам, v. impf. vernähen , 360j, m. am Pfluge, pars aratri. obsuo.

360p, m. die Versammlung, Gesellschaft Заинљивање, п. ЗавЗufpigen, acuminatio Unterhaltung, Gespräch, concio: Зашнівами, љујем, v. irupf. sufpigen, „Збор зборила господа Ришћанска — Запшімин,

v. pf.j acumino. ,,збор зориле младе Земункиње, Зашнли, шијем, v. pf, sunähen, obѕио. „Збор збориле, па су говориле Заштедети, дим , v. pf. (Рес.) ers 360péibe, n das Sprechen, confabulatio. Заштедипи , дим, v. pf. (Срем.) } fра. Зборипти, им , v, impf. fpreфen, logш, Заштеђепи, штедим, v.pf. (Ерц.)) ren,

confabulari: parsimonia acquiro,

366puume, n. Plaß, wo man sich yes Заштипити, им, v. pf, besdirnien, sammelt, locus conventus. protego.

Званица, f. највише се говори у МАО. Заштнішитінсе, им се , V. г. pf, fid) броју з Ранице, п. ј. они који се firmen , defendo me:

зору на крсно име. у пјесмама се „Сд сунца се шпитом заштитио, налази и у заднице, н. п. А од вјетра свиленом марамом

„У Марка је млого узaвница : зашпіо, 2) maruu ? quare?" 2) феil, „Двјесла попа, триста калуђера — quoniam.

geladene Gäste (zum kpcho uMe, pils Зашушкати, ам, v. pf. 1) raufen ches f.) conviva vocati.

wie die fliehende Eidere), constrepo, 3Bambe, n. das Rufen, vocatio. inhorreo. 2) leidit bеbеten (з. 5. et aв Звали, зосем, v. inpf. rufen, уосог mit Laub), contego leviter.

Зватисе, зовемсе, т. г. impf. beiред, Збабаптисе, амсе, т. г. pf. ft rungen yocor: како се зове ?

wie ber einem alten Weibe', consene- 36634a, f. (Pec. 1 Cpem.) vide sba. sco (als Replik auf die Begrüßung језда. mit баба) :

Звездица, f. dim. р. звезда. А. Баба!

Зв'ka, f. Der #lang, ѕоuus. Б. Иди ноге и се зб. бале, није. Звекан, . Оer Ди mmbart, stullus. сам ја баба.

згелеп, ш, үле зрека :

им,

по

Главн.

.

„Ја ћу бити на чардаку,

Звонарски, кa, кo, ter Звонари, fuдукате бројити,

sorum aut pulsatorum campanarum. „Дукали ће звeкeттан,

Звонити, им, v. impf. Lаute, pulso по звeкemy дођи

campanam, Звек еmање, п, vidе звечање.

Звонце, цена , p. dim. р. звоно, бав Звек пташи, кећем, vidе звечами. Glödchen, campanula. Звекнули, нем, v. pf, ertlingen, rеѕоnо. Звоњење, р. Вав &auten, sonus et pnl. Звекнуни, нем, pf. v. auf pen Skopf

satio campanae. schlagen (caß es erllingt), ferio caput 3Bophîk, m. Stadt und Festung am line. alicui ut resonet : звекнуо га Een Ufer der Drina, eine Tagreise

pon per Cave. Србљи (око Звор. Звёр, f. (Рес. и Срем.) vide звијер. ника) приповиједају, да је Зворник Зверање , p. (Рес. и Срем.) vidе звје. зидао некакав Звонимир не зна. рање.

божац прије Риста на Boo година, Звёрали, ам, (Рес. и Срем.) vidе звје. Зворничанин, т. човек из Зворника рати.

Зворнички, кa, кo, 2. Зворник. Звере, ета, п. (Рес. и Срем.) vide звијер. Зпоцање, п. бав ефnappen mit Bent Звер.1ње, п. (Рес. и Срем.) vidе звје- зақnen, captatio, frendor. . риње.

Звдцати, ам, v. impf, mit Ben 3äp., Звірка, f. (Рес. и Срем.) vidе звјерка. nen schnappen, capto dentibus. Звецкање , p. dim. р. звечање. Звоцнути, нем, у. pf. ichnappen, klapa Звецкапи, ам , dim, p. звечати. pen (wie der Hund, Storcy), caplo Звіцнути, нем, dim. v. цвекнути.

dentibus, strepo. Звечак, чка, m. See Biotenfфwengel, Зврцање, п. дав ефnippфеn fblagen, pistillam campanae.

talitratio. Звечан, m. град у Косову. Звечанскій, Зврцали, ам, v. impf, einem ein Сфnipp. ка, 60, Топ Звечан.

Then chlagen, geben, talitro perЗвечање, п. бав Жlingen, sonus.

cutio, Звечати, чим, V, impf, elingen, sоhо. Зврцнути, нем, v. pf. кога, einem 3Beyxa, eine eiserne Platte, die in den ein Sdnippasen geben, talitro percutio.

Klöstern, besonders in der Türker), statt 3Bpyka, f. der Naseastuber, Schneller, der Glocke dient, campanae ferreae ge talitrum: нијесам га ни аврчком

nus simplicissimum (tabula ferrea). ударио. Звижд, m. eine Begens per наија По- згадилисе, имсе (ди ми се), v. P. pf. жаревачка.

ekelyaft werden, anebeln, attacdet : zra. Звиждање, п. Заѕ Pfeife, sibilаtiо. дио сам се на —; згадило ми се. Зваждати, дим, v. impf. pfeifen, sibilo. Згађање, п. дав Хreffen, cоllіnеаtiо. Звізнупи , нем, v. pf. einen Pfif thun, Згађалан, ам, v. impf trеffеп, соllіnео. sibilum' edo,

Згазипи, им, v. p. iertreten, couculco. Звијезда, f. (Ерц.) See Btern, stella. Зглавак (зглабай ?), вка, m. дав Wes

Ковати, или подизапії, кога у зви- lent, articulus. језде. 2) (сп.) град некакав : Згледање, р. Bak 2nblicn, aspectio. „о Иване од Зивјезде града

Згледати, ам, v. pf. etbliten, cousЗвјер, f. (Ерц.) бав wіlе ghier, fera. picor. . Звијере, звјерепа, п. vіdе звијер. . Згледалінсе, амосе, е. г. pf.ji, gegenta Звездица , f. dim, p. звијезда. Згледаптисе, амосе,v.r impf.j jeitig an Звјерање, п. (Ерц.) бав јфеие Иmberbli. bliden, invicem se aspicere. cen, circuinspectio formidolosa. Зглобити,

, им, v. pf. н. п. лијес (сад Звјерали, ам, v. impf. (Epic) fфеи Zerstreute, zerlegte) zusammenlegen,

umber bliden, pavide circumspicio. das Geschirr zusammenbringen, cuma Звернітье , в. (Ерц. coll.) pie zbiere бев pono, colligo. Waldes, ferae.

Зглобљавање, в. Вав Зufammеnfügen, Звјерка, f. (Ерц.) ein 3afothier, eit couserho. Stück Wild, fera.

Зглобљаваган, ам, v. impf. sufammers Звонар, m. ,

1) der Glockengießer , fusor fügen, consero. campanarum. 2) der Glödner, Glos Згњечити, им , v. pf, sufant menineteit,

denläuter, Küster, pulsator campanarum. subigo , depso. Звонара, f. Ser #lotenthurm, turris Згода, f. die Welegenheit, sequemfict» campanaria.

teit, opportunitas :

згоде Звонiрев, ва, во,15ев звонар , fusoris брате! Звонаров, ва, во , aut pulsatoris cam- Згодан, дна, но, qan; techt, bequet , papae.

opportunus: згодна пушка, 11упи.

H

1

жінва

љање.

pasror.

Вгодишн, им, v. pf. treffen, ferio, col, pflanze, die die Mönche, wenn sie in's lineo.

Dorf kommen, dem Hausherrn und Вгореписе, рисе, т. г. pf. м. ј. ватра, Ben frauen Barbieten (у крајини Не

zu Glut zusammenbrennen, ardore con- готинској и у Кључу), herbae genus. fici.

Здравити, нм, v. impf. 1) gefu no peta Зготовили, им, у. pf. н. п. ручак, den, genesen, convalesco. 2) Gesundo јело, bereiten, adparo.

keit zutrinken, propino : Зграбити, им, у. pf. ergreifen, corri- „Чаном здрави Ришњанин Иване, pio. .

„А Мијајло књигом из њедара Зград.a, f. Bas Bebäuse, acdificium. . Здравица, f.чаша, што се пије у здравЗградица, f. dim. 2. зграда.

de, der Gesundheitstrunk, propiзгрејати, јем, (Рес. и Срем.) vidе згри- natio. јали..

Здравко, m. Mannsnamme, nomen viri. Згрешити, им, (Рес. и Срем.) vide Здравље, п. bie Befunch cit, yaletudo. згријешилін.

Здрављење, п. 1) дав Benefen, rесиЗrpisaњe, p. 21bfrejf.n, 21bweiten, de

peratio valetudinis. 2) vide 11a3Apas. pastio. Згризапи, ам, v. impf. abfreffen, de- Здрављице, р. Һур. р. здравље.

Zapaeo, 1) gesund, integra valetadine. Srpujamy, jem, v. pf. (Epy.) erwärmen, 2) tüchtig, stark , valide : 3Apabo ra calefacio.

је ударио; немој здраво стезати. Згрнјешити , им, vide сагријешипти. Здравцип, на, пo, cf, здрав. Згриси, ризем, v. pf. abfreffen, de- Здробици, им, v. pf, gerbrotein, pepascor.

trio. Згрнути, нем, v. pf. 1) зufammеn: Здрозгапи, ам, v. pf. Berfфnmettern,

scharren, corrado. 2) wegscharren, de. 'comminuo. rado.

Зарпишисе, имce, y. г, pf. fi, ent. Згр изилисе, имce, v. г. pf. 3ufammens xweyen, bis zu Thätlichkeiten, rixor. schaudern, cohorreo.

3e6a, der Fink, fringilla. Зграње, р. 1) сав Зufammenfaffen, Зев, т. (Рес. и Срем.) vide зијев, collectio. 2) бав 2luscinaпperbreiten, Зёвање, р. Рес. и Срем.) vide зије

dispersio. Згрпати, грћем, v. impf. 1) sufата евали, ам, (Рес. и Срем.) vide зије

inenfassen, colligo. 2) auseinanderschar: ren, dispergo.

Зевнупн, нем, (Рес, и Срем.) vide зиЗгрували, ам, v. pf. 3ertopen, con- јевнути. tundo.

Зезање, p. eine 2rt fdy wingenter 5tЗгриптиписе, шпи ми се, т. г. pf. wegung, agitatio futuentis.

Art Ekels, wenn man z. 5. Fettes ist, 3e3amu, am, v. impf. fich dwingend oder ein Stein im Brot ist, horret pa- bewegen, agitari futuendo. latum.

Зезнути, нем, v. pt. eine fфwingence Згубити, им, (ст.) vide саrубити: Bewegung machen, agitari futuendo,

„Милош згуби Турског цар'Мурата, зейпин *, ш, дав Оel (заціїl), oleum. „и Турака дванаест иљада Згулигии, им, v. pf, abreigen, fфіnvеп, зепинити, им, v. impf. mit Del deгiрio, excorio: аљину, кожу.

würzeni, oleo condio. Згунівање , n. Bas Gutblopen, dери- Зеланница, f., суд, што се у њему datio.

држи зеиназин, сав Осіfіlіfффед, ашЗгумiвали, љујем, v. impf. entblüfen, pulla olearia. depudo.

Зелитьење, . ав Оelen (Bürgen mit Зг уснутисе, несе, т. г. pf. Dit, bit Del), oleatio. werden, condensor.

Зешин - пане*, vidе маслинка. Здела, f. (Рес. и Срем) vidе жђела. 3enmyhu* , adj. olivengrún oleaginus. Здрапи, рем, vidе згулиппи. зејо, m. hyp. р. зеі : мени зејо! ме. Здјела, t. Ерц.) vidе жђела.

ни зејо ! (вичу ћеца кад се играју Здрав, ва, во, 1) gefun, sanus , зе1а). lidus. 2) н. п. лонац, чаша, да! 3 Зелi мiat (зеленбat), .

die grüne unverleßt, mteger, incolumis; daber Elvedie, lacerta viridis, ђевојка. 3) здрав за равцилі (здрав- Зелен, f. Die brune, Bas Brine, yiridi. цам ?), здрава здравцима, здраво tas. 2) (у Сријему, у Бачк. и у Бан.)

здравцито, feri, gerunio, sanissimuә. 3 Apå bay, sya, m. eine Art Orolys: Senen, na, no, 1) grün, viridis. 2)

[ocr errors]

вати.

cf. уље.

va

vide nocphe.

« PreviousContinue »