Page images
PDF
EPUB

Зобовина, f. vide зовина.

3ва, f die Holunderstaude, sambucus
pigra. Linn.

Зовина, f. Solunderbolt, lignum sam

buci.

З внути, нем, v. pf, rufen, inclamo.
Bóba, t. Art fliegenden Insekts, bestiolae
genus: ʌеми у очи као зоља.
3a, f dim. v. 306:
„Сви су коњи зопцу позобали,
„А мој доро није ни макнуо
3opt, m. are bertigteit, vehemientia, im-
petus. cf. сила.

3dpa, f. die Morgenröthe, aurora.
3opa, f. Frauenname, nomen feminae.
3 рана, f. cauenname, nomen femi-

иле.

Зарац, рц, м. „Устани снао, зора је" (звао свекар снау). -,,Зора ли је, зорац ли је: нешто напело реп, на трча око куће” (одговорила снаа; а оно се обадала говеда око куће). зорими, ри, v. impf. (cm.) roth fenn (von der Morgenröche), rubeo. ,,Зора зори, пешли поју Зорица, f dim. v. зора : „Још зорица не забијељела, Ни Даница лица помолила 36рkа, f. Frauenname, nomen feminae. Зорли*, јако, силно, здраво, beftig,

[ocr errors]

velementer,

Збрњак, м. зора ли је, зорњак ли је : нешто напело реп, па трчи ока куће, сf зорад. Зорњача, f. vide Даница. Зрак, m. Det Connenftrast, рака, f. solis. Зрачица, f. dim. v. зрака. Зредина, f, ie Reife", maturitas. Зрно, зрела, до, rif, maturus. Зрели, ем (и зрим), v. impf. reifen, maturor: ру јабуке; зрн грожђе. Зрна, f. Frauenname, nomen feminae. Зон вье, п. 3 мка, f. Frauenname, nomen, (coll.) Die Körner, grana. femni

uae.

Зрно, п. 1) a8 Korn, granum.2) (пушчано) Die Flintenfugel, glans plum

bea.

зрнце, n. dim. v. зрно, ein hörndjen, granulum.

3

Зрњка, f. vide зрнка.
30ькâье, n. das Auffressen (z. B. der
Kukuruz) - Körner die dem Schweinen
vorgeschüttet werden, manducatio gra-

Зуб

Зуч

236

malum meditatur in illum. 2) у пуш-
ке (доњњ и горњи).
3, ma, mo, i) дезäbut, mit 3ä
Зубак, пка, m. hyp. v. зуб.
nen versehen, dentatus. 2) der Haare
auf den Zähnen hat, acer, oui nou im-
pune illudas.

Зубац, пца, m. Der 3abn (bes Lamm3),
deus pectinis.

Зубача, f. panicum dactylon Linn.
Зубими им, v. impf. н. п.

die Zähne (der Säge) schärfen, acuo
тестере
deutes serae, limae.

3yбuk, m. dim. das Zähnchen, dentulus.
Зубља, f. н. п, зубља луча, m. ј. цеп -
чица луча,
ein Spann, assula
ramentum.

norum.

Зрњкаши, ам, v. impf. купити зрна
(н. п. крме кад једе окомљене ку-
Kypуse), die Körner nach einander auf-
Treffen, grana depascor.
356,m. 1) ber 3an, dens, он има зуб на
mera, er hat einen 3abn (Pit) auf in

Зубљење, n. bas darfen Der Gagea

jähne, acutio serae.

H

Зубљица, f. dim. v. зубља. Зубни, на, но, заби, dentium. Зубун, m. eine Mirt Jade (jupon), tumicae genus. Зубуне у Србији носе жене и људи, а у Сријему, у Бачкој и у Банашу, само ни што се носе у Србији, они су жене. Зубубијели (од домаћега сукна) и без рукава; женски су дугачки, готово до земље, а мушки сукрашки, мадо дужи од појаса; а што носе жене по Сријему, по Бачкој и по Бана. шу, они су од картуна, па су пос мављени плагином и наложени

na

Мало cy

муком; имају рукаве, и
radius Зубунић, m. dim. v. зубун.
дужи него у Србији мушки.
Зубунчина, f. augm. v. зубун.
Зујање, п. да3 Gumfen, susurrus (apis)
cf. зучање
Зујали, јим, v. impf, fummen, fu mfer.
susurro. cf. 3учати.

Зука, f. 𐐨аз Cummen, susurrus apium.
Зуква, f. eine Mrt Hepfel, mali genus.
Зукнути, нем, v. pf. 1) fummer,

i

susnrro. 2) cin Sort fallen Lafen, Зулови*, mw pl. Die locen, cinciuni. ins Ohr fagen, in aurem insusurro.

ct. вишице. Зулум*, m. Die Bemaltthätigheif, vio

lentia.

Зулумкар*, m. ber Tyrann, un teroriu der, tyrannus.

3y6a, f. ein Durchschlageifen, am run de Löcher damit ins Leder zu secen 3. B. zu einem Giebe, ferrum efficien

dis foraminibus in corio.

Зумбул*, f. eine urt 23lume, floris genus
Зурна, f. bie pfeife bei Der tütlifie
Drufil, fistula turcica.
Зучање, n. vide зујање.
Зуцнупи, нем vide зукнути.
3 чаши, чим, vide зујами.

И.

И, unb, et: и ja, и ти, foroost id ate и

Du, et ego, et tu; и тамо и амо. И, fe, eos; ihrer, eorum: ja cам и виђео ; зовни и; ја и се не бојим. и, cí. ии!

Ибар, бра, m. Fluß in Gerbien. Ибар. утјече у Мораву више Карановца. Ибpak*, m. eine kupferne Waschkanne, vas cupreum, aeneum.

Ибричић, m. dim. 9. ибрик.
Ибришим*, m. свилени конци, et-
denzwirn, ein Faden Seide, filum seri-

cum.

Ибришим - тканица, f. (см.) m. ј. шканица од ибришима : „Притеже му четири колана, ,,А и пему ибришим - тканицу Ива, м. (Рес. и Срем.) vide Иво. Hea, f. eine Art Weide, salicis genus (quod quaere).

Hван, m. Mannsname, (Johann der Zäufer) nomen viri (Joannes Baptista), Ивана, f. Johanna (jrauenuame), nomen feminae.

Иваница, f. dim. 9. Ивана. Иваниш, m. Mann name, nomen viri. Иванчић, m. dim. 9. Иван. Ивањ дан, ња дне, m. Jent be8 б. So hann des Täufers, den 24. Juny, dies festus S. Joanni Baptistae. Србљи приповиједају, да је Ивањдан тако велики светац, да на њега сунце на небу припут од смраа стане. Уочи Ивања дне је обично на неким мјестима (као н. п. у Јадру) палити дилу око мора: нагуле чобани лиле (брезове или трешњове) и метну у процјепове, те начине као велике киме, па у очи Ивања дне, пошто се смркне, запале же процјепове и обнесу око шорова, потом неке зађену у шор те изгоpe, а неке узму чобани и изнесу на какво брдо, ђе дође и више чобана, me се играју. Тако се пали лила и у очи Петрова дне. А на неким ијестима (као по Сријему) беру ђевојке (уочи Ивања дне) Ивањско цвијеће те вију вијенце и мећу испред куће по стрен или по плоту. Берући ђевојке цвијеће пјевају раз личне пјесме, а особито ову: „Ивањско цвеће Петровско, „Иеан га бере ме бере : „Мајци га баца у крило, „А мајка с крила на земљу Ивања, f. зидине од намаспира, у

Шабачкој наији, накрај Цера под Видојевицом. Ивањско цвијеће, п. (жуто и бијеAo) das Labkraut (Waldstroh, Unser Frauen Bettstroh), galium verum Linn.

[ocr errors]

,

mann, sarmentum. Куд ће ивер од кладе ?

Иверак, рка, m. hyp. v. ивер, Иверак, рка, m. Gebirge zwilden Dem Fluße Jaдap unо дем Бегде Цер. Иверје, (coll.) Die Spanne, Jalgabfane,

[ocr errors]

sarmenta.

Иверчић, m. dim. 9. ивер.
Ивик, m. ein Beidenwald, salicetum.
Ивица, f. 1) dim y. ива. 2) Das Give (ana

Tuch, an der Leinwand), latus panni. Ивка, f. Frauenname (cf. -Ивана), поmen muliebre.

Ивко, м. Малušname, nomen viri. Ивница, f. планина у Ерцеговинк (у Дробњацима): „Сан уснила љуба сојводина, „Анђелија Стоја Караџића, ,,Бе вас Дробњак магла притиснула ,,А из магле вила покликнула ,,Са Ивнице високе планине Иво, м. (Ерц.) Пур. 5. Иван. Ивов, ва, во, von Beiden, salignus. НЕОВИНА, f. cab Beibenholj, lignum

salignum.

Игда (б. і. и гда), je, aliqando, cf. икад.
Игла, f. Die Havel, acus.
Иraap, m. der Nadler, opifex acuarius.
Иглени, на, но, н. п. уши, дав Ма
Del - Dehr, foramen acus.
Игленица, f. Die Habelbüdfe, pyxis

acuaria.

Иглица, f. ba8 oäbelden, acula, acicula. Игња, м. (Рес. и Срем.) vide Игњо. Игњат, м. Игњатија, m. Ignatius, ein MannsИгњатије, м. name, Ignatius. Игњо, (Ерц.) һур. v. Игњат. Игра, f. 1) bas Spiel, lusus, ludus. 2 der Tang, chorea. Игралиштe, u. Der Spiels, Der Zanga plat, locus saltatorius. Играње, д. 1) да3 pielen, lusus. 2) das Tanzen, saltatio. Играши, ам, v impf. 1} fpielen, ludo 2) tangen, salto. Игр грашисе, амсе, v. r. impf. fpielen, ludod Играција, f. (augeeignet und ferbifirt ftatt реграција, Mecreation, Son и грamи, spielen) das Ey, was am Don nerstag dem Schullehrer dargebracht wird, damit er die Knaben, statt des Lernens, spielen läßt, munusculum ovi' datum ludimagistro die Jovis, quo pueri lusum digit untur. Који не донесе играције, онога (кашно) защ

вори учитељ у школу, те учи сам

читав дан.

е

Играч. m. 1) Der Spieler, lusor. 2)
Zänger, saltator.

Играчица, f. 1) Die Gpielerinn, femina
Judeus, 2) die Tänzerinn, saltatrix.
Играчка, f (у Сријему у Бачк. и у
Бан.), дiе Spieleren, (für Kinger), сге-
pundia.

Игриште, п.(cm.) vide игралиште: ,, а усади вишњу на игришту „Дол по игришту, по девојачкомИгуман (gen. игумна и игумана), in. (youevos) der Jaumen eines Klosters, hegumenos coenobii. Игуманија, f. п'youuivn) Die Dberin etaen Klofter, hegumena monasterii. И уманов, ва, во, bes UHarviant, hegumeni,

in

Игумански, ка, ко, 1) begumenif, hegumenicus. 2) adv, nach Guardians urt, more hegumeini, Игуманство, u. Die Segumenicaft, muuus et dignitas hegumeni. He Гумнов, ва, во, vide игуманов. Ид ди! als interj. auf uns Divon, avolat, Иждребими (из кдребиши), им, (Рес.

и Срем.) vide иждријебити. Иждребитисе (изждребишисе), бесе, (Pec и Срем,) vide ждријебишисе. Иждријебиши (изждријебити), им, v. pf. (Epn.) werfen (von Stuten), eni tor; ова је кобила иждријебила

-

ме све коње.

Иждријебитисе (изждријебишисе), беce, v. г. pf. (Ерц.) ш. j. кобиле, in6: geiammt 'merfen, enititur alia ex alia: све су се кобиле иждријебиле. Нађенути, нем, v. pf. (Ерц.)| m.j. име Ижести, Бенем. v. рf. Jeinen Spignamen geben, aufbringen, impoпо nomen irrisorium. Иженими (изжениши), им, v. pf. ver. heuraten, colloco filios. Ижени псе (изженнписе), нимосе, v. r. pf. ich nach einander verheuraten, uxores duxere alius ex alio.

Ижимање (изжимање), п. дав ив drücken (des Waffers), expressio. Ижимами (изжимати), ам, у. impf.

ausdrücken, exprimo. Ижина, f, vide клијем, Ижљевање, п. (Ерц.) vide излијевање. Ижљевапи, ам, (Ерц.) vide излијеваши, Ижљубиши, им, vide изљубиши. Ижь биписе, имоce,vide изљубишисе. H3, aus, ex.

Иза (из 3а), von der hintern Geite. von jenfeits, a parte postica: дође иза брда; иза зиме топло, иза кише сун. це; ласно је иза града стријељати. Морали, берем, v. pf, ermablen, eligo.

Изаврети, ври, v. pf. bervor pruvein,

scaturio.

Изагнаши, ам, v. pf, auštreiben, eji

cio, exturbo.

Изадирање, n. Das ulufreißen, evulsio; fuga. Изадирати, рем, v. impf. 1) aubrei: Ben, evello. 2) Reißaus nehmen, fugio. Изадреми, ем (и задерем), изадръо, (Рес. и Срем.) vide изадријети, Изадријеми, рем (и изадерем) изадръo, v. pf. (Ерц.) 1) berausretgen, evello. 2) Reißaus nehmen, aufugio: једва је изадръо.

Изазвали, зовем, v. pf. herausrufen,

evoco.

Изазивање, n, Das Heraubrufen, erog

catio.

Изаз ваши, ам (и изазивљем), ү. impf, berausrufen, evoco. Изанђати, ђа, v. pf. fi verliegen, sich jaceudo corrumpor (de panno). Изапраши, перем, vide испраши. Изасипање, п. 1) vas Husidyutren, cf. fusio. 2) das Ausschlagen, eruptio. Изасипами, ам (и изасипљем), v. impf, ausschütten, effundo. Изасияашисе, пасе (и изасипљесе), v, r. impf. ausschlagen, erumpo. Изасрами, серем, v. pf. berausibeis Ben, procaco. Који његову иглу изједе, онај треба чубалдуз да иза. cepe, wer seine (des bosen Mächtigen) Nähnadel frißt, muß dafür wenigstens eine Packnadel sch**. Изасратисе, серемсе, v. г. pf. lapics

ren, evacuari.

Изасуми, спем, v. pf, außfmütten,

effundo.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Изборами, ам, v. impf. auslefen, män: len, eligo, Избирач, m. ber Nähler, ber viel ulus. tlaubt, difficilis. Избирач нађе отирач (кад се који жени). Изо стритисе, рисе, v. pf. tlar, bell werden, sich Elären, claror, limpidus fio. Избити, бијем, v. pf. 1) berausila gen, elido, extundo, 2) zerschlagen, gerblauen, contundo. Избјегнути, нем, vide. избјеки. Избјежами, жим, (Ерц.) vide избјећи. Најећи (говорисе и избјегнути), бjeгнем, v. pf. (Ерц.) binausflieben, gers filieben, diffugio. Изблиза (изблиза, м. j. из близа), von

nale, cominus.

Избљувак, вка, м. оно што се у је дан пуш избљује, 𐐨ее ulušwurf, sputum, ejectamentum. Избљуваши, љујем, v. pf. ausfpeien,

exspuo.

Избљуватисе љујемсе, v. r. pf. fi
fpeien, satis spuisse.
Изболеши, лим, v. г. pf. (Рес.) abma.
Изболовашін, лујем, v. pf.
Избољеши, лим, v. pf. (Ерц.)

gern

Kranfheit) morbo macresco. Haбop, m. das Gewählte, die Blüte,

delectus:

,,По избору бољи од бољега

[ocr errors]

избоеми, бодем, v. pf. 1) ausfleden, expungo 2) jerfteden, compungo. Избраши, берем, vide изабрати. избрисами, ришем, v. pf. auslöfden,

deleo.

Изброими, им, v. pf. außzählen, enu

mero.

ИЗБРОИНЕ, f. pl. Der Maderapp, rubia tinctorum secunda, (der Saß der Färs berröthe, nachdem sie einmal gebraucht worden). Man braucht ihn z. B. zum Färben der Ostereyer, wie das Bap

зило.

Избубами, ам, v. pf. (onomatop.) gera zer. blauen, contundo. Избудиши, им, v. pf. nad Der Heine weden, excito alium ex alio. Избуши, им, v. pf. gerlodern, perforo, pertundo.

Извадими, им, v. pf. 1) berausnehmen, becvorholen, promo. 2) (см.) кавгу, м. ј. замемнуми : Шаше Милош извадили кавгу Извáлиши, им, v. pf. ummerfen,

eyer

[ocr errors]

to, prosterno. Изваʌитисе, имсе, v. r. pf. fid, bina merfen, procumbo. Изваљаши, ам, v. pf. heraušmälzen,

evolvor.

Извáљатисе, амсе, у. г. pf. 1) fid herauswälzen, provolvor, 2) sich satt wälzen, satior volutando. Изваљивање, n. baš ummerfen, Sins merfen, prostratio. Изваљивати, љујем, v. impf, ummer fen, prosterno. Изваљивалисе, љујемсе, v. r. impf. fich hinmerfen, prosternor. Изван, (по Ерц.) außer, extra : он је

изван себе.

Извараши, ам, v. pf. betriegen, decipio,

Извесно, (Рес. и Срем.) vide извјесно. Извести, ведем, v. pf. binausführen,

educo.

Извести, извезем, v. pf. ftiden,acu perscribere.

Извесши, извезем, v. pf, herausful = ren, eveho.

Известисе, извеземсе, v. r. pf. her. aušfahren, evehor. Известити, (Рес. и Срем.) vide извијестипии.

Известишисе, имсе, (Рес. и Срем.) viде зивијесшимисе. Изветрити, им, (Рес. и Срем.) vide Извешати, ам, (Рес, и Срем.) vide извјетрити.

извјешами.

Извидами, ам, v. pf. beilen, auscuriren, medeor. cf. излијечими.

. pf. (Pec.)) in lugen. v. pf. (Срем.)

schein

извиђени, дим, ..рг. Ерц: неотен,

[ocr errors]

видеми, дим, V.

beaugenscheinigen, coram inspicio. Извијање, п. 𐐨23 Erfinnen, Ulusipinti fren, excogitatio. Извиjапи, ам, v. impf, erfinnen, auss tpintifren, excogito: избија којекаква јела. Извијатисе, јамсе, v. г. pf.

fid wins ven. evehor, subiimis feror: извијао. се орао под облаке. Извијеспити, им, v. pf. (Ерц.) berid ten, certiorem facio. Извијеститисе, имсе, v. г. pf. (Ерц.)

Auskunft bekommen, certior fio.

извор:

И вир, m. (см.) vide „Извир вода извирала, „Б’јелу пјену измешала И вирање, п. Das Servoriprubeln, sca

-

turitio.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

И вргнути, нем, vide изерћи.
Изергнутисе, немсе, vide изврћисе.
Изврнути, нем, v. pf. ummerfen, everto.
Извртање, n. Das ummerfen, eversio.
и вртами, ркем, v impf. ummerfen.

everto.

Извртеши, пим, v. pf. (Pec.) 1) jers Извршити, нм, v. pf (Срем.) (bobren, Изгрћеми, вршим, у рі. Ерц.) perfo

ro. 2) herauszichen (den Schuß aus der $linte), evacuo telum. Изврћи (говориме и извргнути), вргнем, v. pf. н. п. пушку, entiaven. losimiegen. Изврћисе (говорнсе и извргнутисе), вргнемсе, v. r. pf. 1) i merjen (vom Holze), rejicior, resilio, 2) ausarten, degenero.

Извршивање, д. баб хollenben, abso

lutio.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »