Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

evoco.

вори учитељ у школу, пе учи сам и заврeти, ври, т. pf. hervorsprudeln, Читав дан.

scaturio. Играч. ш. 1) беr Opieler, lusor. 2) Веr Изігнапи, ам, P. pf, autreiben, ejiTänier, saltator,

cio, exturbo. Играчица, f. 1) Die epielerinn, femina Изадирање , p. Bas Дu&reipei , erulsio;

ludeus. 2) die Tanferinn, saltatrix. fuga. Играчка, т (у Сријему у Бачк. ну и заднрами, рем, v. impf. 1) audrei.

Han.), die Spielerey, (für Kinder), cre- Beni evello. 2) Reißaus nehmen , fupuudia.

gio. Игриште , p.(сл.) vide игралиште : И за трети, ем (и задерем), изадръо, „Ја усади вишњу на игрішну

(Рес. и Срем.) vidе изaдријепи. „Дол” по игришту, по девојачком- Изалријепи, рем (низадəрем) изаИгуман (деп. игумна и игумана), дръо, v. pf. (Ерц.) 1) betaurеіреп,

10. in plerog) der Jaumen eines Klosters, evello. 2) Reigaus nehmen, aufugio: heguweuos coenobii.

једва је изадрьо. Hrymauja, f. iri youuévn) die Oberin in Hiabaniu, sobem, v. pf. herausrufen,

einen Kloster, begumena monasterii. и уманов, ва, во, бев Виаrtіапв, Изазнівање, р, дав феrаив гufen, ero liegunелі,

саtiо. Игуманскія, кa, кo, 2) бедитеnif), Изазніваліп, ам и изазивьем), х. impf,

begripenicus. 2) adv, nach Guardians herausrufen, evoco. Art, more hegumeini.

Изанђали, ђа, у. pf. fit реrliegen, игуманство, и, Die бeдитenfфаft, jaceudo corruinpor (de pauno). muuus et dignitas hegumeni.

Изaпрaпи , перем, vidе испрапи. Игумнов, ва , вo, vide игуманов. Изаснпање, в. 1) pas usjt іtіеn, cf. Naudi! als interj. auf und davon, avolat. fusio. 2) das Dusschlagen, eruptio. Иждребили (из кдребити) , им, (Рес. Изасипати, ам и изасипьем), v. impf, и Срем.) vide ижаријебити.

ausschütten, effundo. Иятле билисе (изждребнинсе), бесе, Изасинаписе, пасе (и изасипљесе), т.

(Рес и Срем,) vidе накаријебитінсе, r. impt. aus ihlagen, erumpo. Иждрије билии (изждријебапии), им, Изасрапи, серем, у. pf. berau #јфеі:

pf. (Ep.) werfen (von Stuten), eni. теп, procaco. Који његову иглу изtor ;

ова је қобила ждријебила једе, онај преба чувалдуз да иза е све Коње.

cepe, mer jeudie (des bosen Machtigen) И.Каријебиписе (изждријебилисе), бе- Näynadel frißt, muß dafür wenigters

ce, v. г, pf. (Ерц.) п. ј. кобиле, ing: eine Padnadel sch**. geranımt 'werfen, enititur alia ex alia : Hacpamuce, cepemce, v. r. pf. larie: све су се кобиле ин дријебиле.

ren, evacuari. И.Бен уши, нем, v. pf. (Ёрн.) п. і. име Изасути, спем, т. pf, ausfbütten, Иж,еспи, Бенем. v. pf. Seinen effundo,

Срівпатеп geben, gufringen, impono Изасупінсе, спесе, т. г. pf. ausfb1a4 nomeu irrisorium,

geri (aus der Haut), erumpo, prodeo. Ижеңипи (изженипін), им , v. pf. ber. Изімкатн, изачем, v. pf. fertiз ше? hearaten, colloco filios.

pertexо. Ижениписе (изжәнипінсе), нимосе, и запога, р. і. иза пога, Sarauf, ex, v. r. pf. sich nach einander verheuraten,

in cf. иза. uxores duxere alius ex alio.

Изали, зађем, vidе изики. Ижімање (изжимање), п. Зав Див. Изба , f. (по Ерцеговини и по Србија

drücken (des Wassers), expressio. око Новог пазара) vide соба. Ижімати (изжимапи), ам, т. impf. избавили, им, v. p. befresen, libera, ausdrücken, exprino.

Избављање, п. бав деfreyen, liberatio. Ижина, f, yidе клијеп,

избављајн, ам, v. impf, befreyen, lе Ижљевање , p. (Ерц.) vidа излијевање.

bero. Иж.љевации, ам, (Ерц.) vidе излијевани, Избадање, п. бав Див fteфen, effossio Иж.љубин, им, vidе изљубнин.

excisio, Ижъубиписе, имосе,vidе изљубишисе. Избадали, ам, Ү: impf, aus fleen, Из, аив, ех.

effodio, excido. . Иза (па за ), von per pintern Beite. Избалипти, им, т. pf, robis maфen,

von jenseits, a parte postica : qohe nua muco maculo, брда; иза зиме топло, иза кише сун. Избацивање, п. 1) Зав беrаив реrfеа, це; ласио је иза града спријељапи. ejectio. 2) das Vueschießen, rejectio, Изабрали, берем, v. pf, frwаblеп, еlіgo, 3) das Abfeuern der Flinte, ejaculatio,

[ocr errors]

ben,

1.

mero.

Зило.

Избацівати, цујем, у. impf. 2) беr. Избости, бо дем, т. pf. 1) аив fteфen,

auswerfen, ejicio. 2) ausichießen, re- expungo 2) jerstechen, compungo.

jicio. зервјфiepen, абfeuern, ejaculог. Избрапии, берем, vidе изабрали. Избаципи, им, v. pf, i) beraцвеrfеп, избрисапи, ришем, v. pf. aulüfФеп, ejicio. 2) aufфieper, rejicio. 3) пуш

deleo. ку, поп, абfeueen (bie &linte), еја- Избројиши, им, v. pf. аивзäblеп, ери

culor (glaudes). избегнули, нем, vidе избeки. избролине, f. pl. Der ХафErapp, rubia Избежати, жим, (Рес. и Срем.) vide

tinctorum secunda, (der Saß der Färs избјежами.

berröthe, nachdem sie einmal gebraucht Избелепи, лим, (Pec.) 1 vіdе изби. worden). Man braucht ihn j. B. zum избелиши, лим, (Срем.) јељепи. Färben der Ditereyer, wie das bapизбећи (говорисе и избегнули), бег

нем, (Рес. и Срем.) vidе избјећи. Изб убапи, ам, v. pf. (opomatop.) 3et. Избечити, им, y, pf. п. ј. очи , ftiere bläuen, contundo.

Augen niachen, oculis rigidis tueor. Избудиши, им, v. pf. пад беr Xeibe Избивати, ам, v. impf, не избива, као wecken, excito alium ex alio.

куга из Сарајева, er ijt nie ab mefen, Избушипи, им, v. pf, jerloфern, perist immer daheim, wie die Pest in foro, pertundo. Sarajewo.

Извадити, нм, v. pf. 1) bеrаивертеп, Избијање, р. дав феrаufФlagen, ex- bеrроrbolen, promo, 2) (сп.) кавгу, tusio.

пі. ј. заметнути : Избіјали, ам, х. impf. berauflage, „ЦІКаше Милош извадили кавгуextundo,

Извалили, им, у. pf. итнғrfeit, eyerИзбнјелити, им, v. pf. (Ерц.) wеip to, prosterno.

wer. Извалитисе, имсе, у. 1. pf. fich, hins Dea, albesco : избијељела чоа.

werfen, procumbo. и збирак , pкa . m, дав !!ebеrbitibjel, per Изваљати, ам, v. pf. beraив pilsen , Ret, residuum, reliquiae.

eyolvor. Избірање, п, дав 21ивғlauben, 2846lеп, Изваљансе, амce, y, г. pf. 1) fib electio.

herauswälzen, provolvor. 2) sich latt Избран, ам; v. impf. ауlеfеn, wäh? wälzen , satior volutando. len, eligo,

Изваљивање, р. баѕ ummerfen, pina M36,1 pây, m. der Wähler, der viel Auss werfen, prostratio.

ta ilit, difficilis. Избирач нађе опи- Изваљівали, љујем, т. impf, ummer. рач (кад се који жени).

fen, prosterno. Иst сприписе, рисe, v, pf. Elаr, bell Изваљіваллисе, љујемсе, т. г. impf,

werden, sich klären, claror, limpidus fio. sich binwerfen, prosternor. избипи, бијем, у. pf. .) bеrаив(+1» Изван, (по Ерц.) auper, extra : он је

gen, elido, extund), 2) zerschlagen, изван себе. serbläuen, contuudo,

Извараши, ам, v. pf, betriegen, deciизбјегнути, нем, vide. избјећи.

pio, избіжати, жим, (Ерц.) vidе избјећи. Извесно, (Рес. и Срем.) vidе извјесно. Избјећи (говорисе и нзбјегнупн), бје- Извеси, ведем, т. pf, binаивfibren,

гнем, y, pf. "Ерц.) binаuѕflieben, jer. educo. fieben, diffugio.

Извести, извезем V. pf. stiden, acu И збліза (изблиза, лі. ј. из близа), рол perscribere. nahe, cornious.

Извеспіи, извезем, у. pf, bесаuѕ jub = Избљувак, вка, т. оно што се у је.

дан пупп избљује, Вее 24ив фurf, spu- Известисе, извеземсе, т. г. pf, pers tum, ejectamentum.

ausfahren, evehor. Избљ у вагин, љујем, v. pf. aufpeien, Извёспити, (Рес. и Срем.) vidе извиexspuo.

јеслипін. Избљўвалінсе љујемсе, у. г. pf, fіф чи8. Известиписе, имce, (Рес. и Срем.) vispeien, satis spuisse.

de зивијеспіншисе. Изболеши, литі, v. г. pf. (Рес.афта. Изветриши , им, (Рес, и Срем.) vide Изболдватн, лујем, v. pf. gern Избољепи, лим, v. pf. (Ерц.) J (биғф извешати, ам, (Рес, и Срем.) vide

извјетрипти. Krankheit) morbo macresco. избор, ш. бав Веählte, pie Blüte,

извјешалін. delectas :

Извидати, ам, v. pf. beilen, aucuriren, По избору бољи од бољега

mеdeor, cf. излијечими.

ren, eveho.

11 ви, дети, дим, v. pf. (Рес.) in 2ngen. Изволёвати, ам, (Рес. и Срем.) vide Hзви цити, дим, у. pf. (Срем.) fchein изволијекати. извиђеши, дим, v. p. (Ерц. )) nebmen, Изволели, лим, (Pec.) vide, ffзвољели.

beaugenscheinigen, coram inspicio. Изволијевање, п. (Ерц.) раѣ Лustlaus Извijaihe, p. 248 €rjinnea, 24авјpinti- ben, Wählen, deleciio. ire:1, excоgіtаtіо.

Изволијевати, ам, v. impf. (Ерц ) аква Извјални , ам, v. impf, erjinnen , au8. #fauben, deligo : немој пи мени ту

pintiren, excosito: извија којека- изволијевати којешпа, него једи ква јела.

што ми се донесе. Изв.ijaлисе, јамсе, у. г. pf, fit min. Извілили, им, (Срем.) vidе извољети.

реп, еvеlоr, subiimis feror: извијао. Извољепи, лим, v. pf. (Ерц.) bеlіебеп, се орао под облаке.

sich würdigen (in den Klostern, und in Извијеспипап, им, у. pf. (Ерц.) beri. den Städten), placeat, dignetur (in ten, certiorem facio.

Ungern). Извије слиписе, имсе, т. г. pf. (Ерц.) -11 звор, m. Der urfprung eines Slujies, Auskunft befominen, certior fio.

die Quelle, scaturigo. и пp, m. (сп.) vidе извор:

Извр, von oбen bеrаb, dеsub: пече во„Извир вода извирала,

да извр брда. „Б” јелу пјену из метала

Изврапити, им, v. pf. Wensen (иція і вирање, ш. баѕ реrроrfpruvein, sca- wenden), verto. turitio.

Изграђање , в. дав Вендеп, versio. }} звирати, ре, impf. м. ј. вода , ent. Hзвраћати , ам , v. impf. menen, verto. springen, scaturio.

Изграчалн, ам, v. pf. ermabriagen, aeИзвирнісање, n. as epiye, speculatio.

qurro vaticinando. Извирівані, рујем, v. imрt. hегаива и вргнути, нем, vidе изгри. fpähe, speculor ex

Изгр:ну пінсе, немсе, vidе изврінсе. і з зв. Грипти, им, v. pf. Fina8fpabеп, Извінуп, нем, v. pf. и треrfеt, everto. prospicio.

Hзврпіање, п. дав Иттеrfел, еvеrѕіо. 1! ѕвиркиватье , п. dim. 2. извиривање, и вртапи, рћем, v. impf. ит теrfen, И вирківати,кујем dim. 2. Звнривали.

everto. JL BUMI, Bijem, v. pf. winden, necto. Изврлепи, пим, v. pf. (Рес.) .) 50г. и виписе, вијемсе, v. pf. jih entmin. Извјптилии, им, v. pf. (Срем.) Уборге,

pen, ji, emроrmіnben, evehor: извно изгркели, вртим, трі Ерц. Г perfo. се орао небу под облаке.

ro. 2) herau: jichen (den Schuß aus der Извјесно, (Ерц.) gemip, certe.

Flinte), evacuo telum. Извјеприпи, им, v. pf. ((Ерц.) аива Изврћи (говорисе и извргнупи), Ерrauchen , evaporor.

гнем, v. pf. н. п. пушку, еntiарға, Hзвјешаци, ам, у. pf. (Ep.) nach der lošicießen.

Reibe bеntеn, suspendo aliun ex alio. Извртисе (говорнсе и извргнутписе), И злачење, п. рав-perau&sieben, extrасtiо. вргнемсе , v. г. pf. 1) jih perfen (vcm Извлачили, им, y. impf. berau&sieben, , Holge), rejicior, resilio, 2) ausarten, extraho.

degenero. Извода, f. главица кулуса , или дру, извршинвање, п. дав 93olenben, absoгога каквог поврћа, што се оспа

lutio. ви за сјеме.

Изврш нівапни, шујем, v. impf. polen Извідати, ам, v. pf. н. п. Коња ,

den, perficio. йбеrfulyren (сав Фfer), circumduco Извршнісаписе, шујесе, v. r. impf. роз. equum sudantem.

endet werden, in Erfüllung gebea, fit Изводилии, им, v. impf. 1) bеrаuѕfu. satis e. g. voluntati divivar.

ren, educo. 2) ausjubren (ein giev), Извршни, им, v, f, podbringe, perconcino.

ficio. Изв'ђење , п. 1) бав феrаивführer, edu- Извршиписе, нисе, v. г. pf. н. п. во

ctio. 2) das ausführen, Erequiren ei: sa nuja, vodbracht werden, exeo, pernes Gelanges,

ficior. Извоњење, о. Вав феrаuѕführen, eve- Изв ући, вучем, v. pf. berautieben, ex. ctura, evectio.

traho. Извоз, т. 1) бав $upren, vectura. 2) Sіе изгазини, им , v. pf. ertreten, conculeo2ubfuhr, exportatio.

Изгами зали, мижем, у. pf. beral@frie» Извізити, им, y. impf. berauführen, суеп, рrоrеро, рак, црв. führen, veho.

Изгaтaти, ам, vidе изврачанін. 11зголевање, а. (Рес. и Срем,) vidе изво- й згинупці, немо, v. pf. јu Brunoe gea 4ies31ње.

hen (von mehrern), perco, interee.

cutio,

[ocr errors][ocr errors]

KOM.

C1160.

Изглавин, им, v. pf. ausdrehen (3. B. fcharren, eruo (z. B. das Feuer aus eine Messerklinge), extorqueo.

dem Ofen). Изглављивање, р. раз Пивдееђеп, ех. Изгрувати, ам, у. pf. zerschlagen, contorsio.

cf. избубами. Изглављівати, љујем, v, impf. au8. Изгубили, им, v. pf. vеrlіеrеn, amitlo. drehen, extorqueo.

Изгубитисе, имce, v. г. pf. 1) verloren Изгладити, им, у. pf. ausglätten, lae- gehen, perdor. 2) einfaden (im Gesichte vigo.

abmagern), macesco. Изгладнепи , ним, v. pf. (Pec.21 ungrig Изгулипои, им, v. pf. Buragen ent: Изгладнити, им, v. pf. (Срем.) > merten,

bloßeil, erodo. Изглядњети, ним, т. pf. (Ерц. Лfame Изгурати , ам, v. pf, jerzoffen, au Bruna corripior.

de ridten, elido. Изгледање, р. дав фінан&fesen, pro, Издавање , п. ) бав деrrаthеn, prodispectio.

tio. 2) das Geben von Hause weg, Bers Изгледани , ам, у. impf, binauf) аиеп, untreuen, interversio. prospicio.

Издавати, дајем, v. impf. D) meggе. Изгледали, ам, т. pf. erfфаиен, spe- ten, interverto. 2) verrathen, prodo. tando acquiro.

Издавна (нэ давна) , pon längft bet, priИзглддали, обем, v. pf, зеrnаgеn, cor

dem. rodo.

Издаја, f. See Berrath, prоdіtіо. Изгмизапи, мижем,

vidе изгамизaти. M3Aajauk, m. der Verräther, proditor. Изгнапи, ам, v. pf. austreiben, exturbo. Из лалека (из далека), воn weitem, emiИзгњечипи, им, v. pf. 3erquetfфеп, соп- nus, e longinquo. tero, elido.

Изданак, нка , m. ein kniittel pon einer Изговарање, п. 1) Зав 2ufpreфen, pro- Staude, die am Boden abgebauten

puuciatio. 2) das Entschuldigen, excu- 1{t, fustis genus : ударно га издан

satio. Изговарали, ам, v. impf. :) ausfprе. Издангубилии, им, v. pf. an eit vers chen, pronuncio. 2) entschuldigen, ex- lieren, pessumdo tempus, (3. B. 13

дагубио при дана). Изговаратисе, амce, v. г, impf. ji, Изданути, нем, v. pf. ausat, men, exentschuldigen, excuso me.

spiro. Изг в "р, т. дie &ntјфuligung, 2utreИздапти, ам (говорисе и издадем), у, de, rxcusatio.

pf. 1) weggeben, foras do. 2) verratheit, Изговория, им, v. pf. 1) entfфutbi. prodo.

gen, excuso. 2) ausreden, sermonem Изданиан, шна, но, freigebia, liberalis. ad finem perduco.

Издівање, в. (Рес. и Срем.) dе изди, Изгов риписе, имсе, т. г. pf: 1) fіф јевање.

entfultigit, exciso me. 2) ft, аив. Издевали, ам, (Рес, и Срем.) vidе изredeii, satis locutum esse.

дијевали. Изгнили, им, v. impf. 1) audtreiben, Издесещали, ам, т. pf. излупапи ко, expello. 2) erpressen, exigo.

ra, jerbläuen, contundo. Изг њење , п. бав 2иёtreibet, expulsio. Изделити, им, (Рес, и Срем.) vide Изгрелина , f. ein $ium port fіr еtрав издијелитн.

23 ermitted, дет тап 23erbrennung Изделипінсе, имосе, (Рес. и Срем.) vі. miinfфе: камо mа изгорелина ? con- де из дијелитисе.

Изденути, нем, vidе издеспи. Изгрелица, f. vіdе погорелица. издер, т. н. п. добро платно, сукнө Изгорео, рела, ло, не оrеnnt, adustus, да издер, ееіn рад, Хи) , fo@tra. combustus,

paße aushält, pannus aut linteum laИзг рети, рим, v. pf. Taborennen,

boris patiens. Изг рјепти, рим, (Ерц.) еxuror. Издрапи, рем, v. pf. Berreigen, laИзгрести, бем, v. pf. 1) bеrаuѕ fфаа

ben, herausragen, erado. 2) jerfra. M3 geplanjecka, f. ein Ferngesunder Kers. Ben, lacero unguibus.

Dem die marelstaude (des Corporale ) Изгриси, ризем, v. pf. 3erbeigen, cor- nichts anhaben kann, non timens riteni rodo, fernagen.

miles (vitifragus ?). Изгрнути , нем, v. pf. Feraufmarren, Издеспи (говорисе и изденути), де. eradi, eruo.

нем, (Рес, и Срем.) vide ижђесин. Изгрицање, в. дав реrаuѕ fаrren, era- издигнути, нем, vidе издићи. sio.

Hздигнулисе, немсе, тіdе изиқисс. Изгепати, грћем, т. іnѕрr. pеrаив. Из-изање, д. Ва аjcid ten, есесіо.

vicii genus.

[ocr errors]

cero.

1 : 1 запи, дiнihем, т. іmрr. in pie pobe Изженилисе, имосе, vide ижениппиҫе, b«ben, tollo, erigo.

Изжимање, п. vide ижимање. із.ди записе, ижемсе, v. г. impf. ji Изжимапи, ам, vide ижимами. . erbeben, aufridten, erigor.

Изигравање, п. 1) Вав ®eminnen bar) Идиј ванье, п. (Ерц. ) да Дufbringen еі. Spiel, lucrum ex lusu. 8) das Ausspie:

nes Spişnamens, inditio nominis scom- len , Vollenden des Spiels, absolutio matici.

ludi. Из днёвали, ам, v. impf. (Ерц.) н. п. Изигравали, ам, v. impf. 1) erfpielen,

ve kove, aufbringen (einen Spirila: ludendo acquiro. 2) zu Ende spielen, abmen!, indere scomma.

solvo ludum. Из дијелинг, нм, v. pf. (Ерц.) айёthei= Изиграти, ам, v. pf. 1) erspielen, lalent, perticilen, distribuo.

deodo lucror, ) zu Ende spielen, abИз, нијелнитисе, имосе, v. г. р. (Ерц.) solvo ludum.

Ilu) jertbeilen, auseinander kommen. Изігратисе, амce, v. г. pf. 1) fi, auіз,дирала, аlѕ іntеrj. auf uno Bapon ! spielen, satis lusisse. 2) sich auštanjen, Кад он мо чу, а он онда издирала,

satis saltasse. aufugit.

Изіскапи, ишлем, v. pf. erlangea, J3, HC ane, n. das Außathmeh (Sterben), arquiro. exspiratio.

Изіслатисе, иштемсе, v. г. pf. einet йз,дисали, дишем, v. impf, auBatyment, Bitte Cewährung erlangen , voli fio exspiro.

compos. Издићи (говорисе и издигнупів), ди- Изін , изиђем (и изидем), v. pf. ) au..

Them, v. pf. aufrichten, aufheben, er: gehen, exeo, egredior. 2) ausbreder beben , erigo.

(von einem Erantheme), erumpo. издићисе (говорисе и издигнулисе), изјаати, јаннем, vidе изјапи.

дигнемсе, v. г. pf. jid, aufrіtеп, егі- изјавити, им, v. pf. н. п. овце, bina gor.

ausleiten (die Heerde), educo : й. 1равити, нм, vidе оздравити. .

И изјави на планину стадо из орган, дәрем, издръо, Рес, и Срем.) изјагњипи, им, v. pf. wеrfеn, pario vidе издријети.

(von е фаfen) enitor: ова је свца изиздријепи , дәрем, Hздръо, v. pf. (Ерц.) јагњила ме све овце; је си ли и

2) perreißen, lucero. 2) Reißauš nehmen, швоје овце изјагњно (aufsiepea)? aufugio.

изјагњипінсе, њece, v. г. pf. п. ј. ОвИз. 1 ранчипи, им, у. pf. erfdwagen, ye, werfen (von mehrern Schafen),

abschwäten, eblandior, emeudico. pario. Изабљапи, ам, у. pf. бefrigeln, con- изјадиписе, имсе, т. г. pf. лh auflas scribillo.

gen, ausjamineri, querelis levor , re11 чармаган, ам, v. pf. beraudruttein, picutio. .

изјаловили, им, у. pf, gelt maфen „Та ево га, мила нено,

(durch Verlebung), sterilem reddo. гди дрма на врати,

изјаловилисе, имce, y. г. pf. gelt mees „Из армаю, мила нено,

den, sterilis fio. ола Кључанице

изјатьили, им, vidе изјагњипти. Из дрібни, им, v. pf. gerbrocteln, com- изјањиписе, њece, vidе изјагњишисе.

Изјаши, јашем, v. pf. 1) binail reiten, Издрпати, ам, v. pf. derfesen, lасего, den Berg hinanreiten, ascendo equo lapio.

mоntеm. 1) vidе пројали 2. 3) su email: Излупспи, убем, v. pf. ausbühlen, ex- den reiten ein Pferd, equitando peso

sumdo. Изелица, f. (Рес. и Срем.) vidе изје. Изјаўкати, учем, v. pf. ertlagen ers лица.

heulen , exululo, ululatu acquiro. ізеспи, едем и изем, (Рес. и Срем.) изјаўналтисе, учемce, v. г. pf. fі, аива vidе изјестн.

beulen, ululando defessus sum. Изеспінсе, едемсе и иземсе, (Рес. и изјсбати, бем, v. pf. diffutuo. Срем.) vidе изјеcписе.

изједнпогача; m. (im eфers) Der Po= Изждребиши, им, vide иждребити. gatica : Verzehrer, fruges consumere Изжаребилисе, бесе, vide иждреби- natus (?): пи зи један изједипогача !

један испичупура! Изж, арије бити , им , vide иждријебипти. изјелица, f. (Ёрц.) 1) Der Bielfeap, guИзждријебиписе, бесе, vide иж дреби- Jo. 2) der Abfreier i devorator : писе.

„Нип' су ради Турци изјелице — Изже нип, , им, үide ижениши. Изјепспи, јебем, vidе изјебани.

creor.

[ocr errors]

cavo.

нсе.

« PreviousContinue »