Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

orno.

Исисати, ам (и исишем), v. pf. авв. Искидатнсе, амce, v. г. pf. beriten, faugen, exsugo. .

disrumроr, н. п. од смија. Ис.мнии, им, v. pf. Berkleinen, com- Искилавиши, им , v. pf. einen Brud (im

Unterleibe) verursacen, herniam adИсјевції , вака, m. pl. (Ерц.) оно браш- fero.

но, што се по други пушисијева Искилавилисе, имce, v. г. pf. einen (на рјеђе сито) из мекиња, даё ЭХаф. Bruch bekommen, herniam accipio. aertebre, farina secuuda (?).

Искіпепти, пи, v. pf. (Рес.) Lüberlaufen Исјек, n. vіdе исјечак.

Искипити, пи, v. pf. (Срем.); (im Cit исјећи, исијечем, v. pf. (Ерц.) 2) аив. Искипљети, пин, v. pt. (Ерц. )) sen), te

на исп, excid., н. п. челе, muke. dundo, effluo. 2) jerhuuen, disseco.

Искитиши, им, v, pf. aufpaвen, exисјецали, ам, v. pf. (Ерц.) 3erbauen, disseco.

Исклами , кољем, v. pf. derbeijfe, com. йсјечак, чка , m. (Ерц.) од печена бра- mordeo : исклали је пси.

ва, или од козе , оно између бупіо. Исклијали , ам, v. pf. bеrроrteimen, proва и ребара, тав аи всеh auene tut germino. eines gebratenen lamins von der Hüfte Hekovėramuce, amce, v. r. pf. fic hero bis zu den Rippen, pars exsecta agui vorwälzen, expediri.

эѕѕаti: maj се ранн исјечцима. Исhобили, им, v. pf. erabasen, omine Исказати, кажем, v. pf. au&reen, du consequor, cf. кобипін. Ende spreden, omnia dixisse.

Искозини, з, v. pf. wеrfei (von 3ia Искајатисе, јемсе, v. г. pf. genug bе. gen), pario.

reuer, satis acleo : hајемсе, не могу искозитисе, зece, v. г. pf. п. ј. нозе, се искајати.

werfen (von mehrern Ziegen), pario. Искакање, . дав 2ufpringen, exsul- Искoмaдати, ам, v. pf. jerji utein, in tatio (?).

Stude id; neiden, disseco. Исканали, качем, v. impf. aufpringen, Искончали, ам, у. pf. н. п. чарале, exsilio.

mit Zwirn ausstiden, filo pingo. Искалили, им, v. pf. п. і. срце на ко. Ископавање, в. дав Диёgraben, effos

Me, abfühlen, Deu Muth Küblen, ex- sio. pleo animum.

Ископавати, ам, т. impf. au@graben, Искіљали, ам, v. pf. mit fot; bеfф тиз effodio. Ben, luto foedo.

Ископати, ам, т. pf. augrabe, effoИскамками (іскамкапи), ам, v. pf. dio. abjammerii, elamentor.

Ископнети, ним, v. pf. (Pec.) н. п. луИскіне, в. дав Зеgeyren, 23erlаrgет, Ископниши, ним, v. pf. (Срем.) беница, peti 10.

Искупњетні, ним, т.р. (Ёрц. J jerge Исhаn, cf. на искап.

ben, zerschmelzen, inwendig vertrodnen, йскапати, пље, у. pf, austropfen, auss exsiccor, dissolvor.

träufcia, exstillo: очи и искапале! Искоре нипои, им, (Рес, и Срем.) vide Искапни, им, v. pf. aučjblurfen (бів искоријенити.

zum lezren Tropfen), exsorbeo. Искоријенили, им, yр. (Ерц.) au3. Искапывање, п. Вав 24ив{dliurfen, ex- wurzeln,

eradico. sorptio.

Искорипін, им, v. pf. aubeften (0 Искатьлівати, љујем, v. impf. big auf Federmesser aus dem Hefte drehen).

den lekten Tropfen austritiieni, exsorbeo. Wckoch, UN, v. pf. abreiben, alteru. Искарапи, ам, v. pf. аибfelten (@fterr. Искосппінсе, имсе, т. г. pf, fіф айтсіз Qusgreinen), objurgo.

ben (vom Kieide), deteror. Искали, иштем (у Босни по вароши. Искочипи, им, v. pf. auf fpringen, exMa niukem), v. iinpf verlangen, peto,

silio. искалінсе, ишпемсе (у Бос. по гар. Искрвавиши, им, v. pf. Debiuten, cru

uwhence), v. r. impf. um Erlaubniß ento. bitten, sich erbitten, peto.

Искрcипинсе, имосе, v. г. pf. treiten, fo Искварипои, им, у. pf. Peter ben, cor- dag Slut fließt, rixas cieo cruentas. rumpo.

Искренули, нем, vidе изврнути. Искесипти, им, v. pf. п. ј. губе, бie Искресами, решем, у. of. н. п. ватру,

3ähne meifen, ringor. Искәсино зубе, anichlagen (Feuer), excito ignem. као лисица на шипак.

Искрешање, ш. vіdе извршање. Искидати, ам, v. pf. .) еntѕmеn rеіреп, Искреати, рећем, vidе изврпіан.

титро. 2) Љубре, аиесіпаидеr реrfеи, Искріївипіш, им, Ү. pf, frӣ штві, ішdisjicio.

curro.

ex alio. .

Искривљивање, д. дав Яriттеп, in- Испарити, им, т. pf. абоrіеn, aqua curvatio.

fervida eluo. Искривљивати, љујем, у. impf. Truma Испариписе , имсе, т. г. рr. ft, in Baa men, incurvo.

de, oder beim Feuer erwärmen, calefio. Искріжаппи, ам, v. pf. in eфeiben Испасли, испаднем, у. pf, becausfaь fchneiden, disseco, H. 11. jaốyky, ny. Nenebamu, am, (Pec. u Cpem.) vide uc

elabor. беницу, дињу. Искројиппи, им, v. pf. н. п. Кож у на пjевали.

опушу, pie paut serfфneiten auf Bфия испевалисе, амсе, (Рес. и Срем.) vihe u. dgl., discindo.

dе испјевансе. „ Искрпилін, им, v. pf. au #fliten, cop- Испердашили, им, v. pf. 1) Беt bet sarcio :

Kirschnern: ein Fell ausziehen, dehnen, „Каква му је зелена долама :

extendo. 2) sensu obscoeno: effutuo. „Да искріпи, нова би му била, Испек, m. Rеffеlgins (?), portio ѕiceraa „Да измјери, претегли би конци. pro commodato lebete ad cremandam Искрснупін, нем, v. pf. pl@gliф ба е. siceram. hen, repente existo, adsto.

Испети, пењем (и испнем), т. pf, it Искрспити, им, v. pf. паф cinanber die Höhe heben, elevo. taufen, baptizo alium ex alio.

Испенсе, пењемсе (и испнемсе), т. Искрстиписе, имосе, v. r. pf. ft inв: r. pf. hinaufgeben, Klettern, ascendo. gefammt taufen lassen, baptizari alius Hcneku , neyem, v. pf. 1) baden, pinso,

н. п, љеб. 2) braten, asso, н. п. јагње, Искупити, им, т. pf. Toвтaufen, re- Курку. 3) ракију, brennen, cremo. dimo.

Испијање, р. вае "24u@trinten, ebibitio, Искупипи, им, V. pf. fammeln, col- Испијапи, ам, v. impf, autrinten, epoto. ligo.

Испирање, п. бав 21ив wafфеи, Ливірӣ. Искупљање, д. Вав CammeIn, congre- len, ablutio. gatio.

Испірапи, ам, х. impf. аивајфел, Искупљапи, ам, т. іmрt. fаm men, lavo, congrego.

Испрача, f. крпа, што се њом испиИскупівање, п. Зав овғаufen, re- pa штo (н. п, путина), Der 213iffе. demtio.

Ben, Wijchader, Bischlappen, lacinia Искупывапи, љујем, т. impf. Іовая ad abstergendum. fen, redimo.

Испірлати, ам, vidе ишкерапии. Искусуриши, им, v. pf. апе Хü#ftan. Испирлитами, ам, v. pf. erbaben wе,

de berichtigen, debita residua exsolvo. ben, texendo pingo. cf. измепати. Искуцавање, п. Вав go&#lopfen, 2uf= Исписати, пишем, v. pf. 1) berausfrei. klopfen, emotio, quae fit pulsando.

ben, exscribo. 2) abschreiben, wegstreis Искуцавами, ам, т. impf. auftlopfen, chen, deleo. 3) verstreiben, perbrauc pulsando removco.

chen, consumo scribendo. Искуцати, ам, Ү. pf. н. п. чеп, или

Испісалінсе, пишемсе, у.г. pf. 1) та врать на бурету, абflopfen, pul- den, daß man abgeschrieben wird, desando removeo.

leor. 2) fich fatt schreiben, sat scripsisse Искуцкали, ам, dim. 2. искуцати.

Исписивање, п. 1) За реrаufreibet, Искушавање, п. vіdе кушање.

exscriptio. 2) das Abschreiben, deletio. Искушавапiн, ам, vidе кушати,

Исписівати, сујем, т. impf. 1) beta Искушали, ам, v. pf. verfumen, tеnto ausschreiben, exscribo. 2) abidhreiben,

deleo. . Искушенік, m. Der Zovie , Dovitius, discipulus.

Исписіваписе, сујемсе, т. г. impf. (іф Исленсали *, ленше, v. impf. н. п. ра

abschreiben lassen, deleri. na, fließen (von der Wundé, manat (vi- cnuchâ, f. die Abschreibgebühr, pecue rus e vulnere), cf. mekn.

*nia deletoria, quae datur scribae, ut Испівати, ам, у. pf. erfФlafen, dor- soluto tributo nomen tributarii deleat miendo acquiro.

in codice debentium. Погодио неаспівалисе, амce, v. г. pf. fid, a18. какав човек с арачлијом да опрди flafen, satis dormivisse.

арач, п. ј. да прдне засопце па Іспадање, п. дав феrаuѕfalen, elap- пупа (за сваку пару по један пупі). sus (?).

Кад наврши 112 пута, а он онда Аспадапти, ам, т. impf. berausfalen,

одадре још једном по добро ; а excido.

арачлија га запита: „Зашпо то ? Непарати, ам, т. pf. дивеіnаnеr fфисі Он одговори: „Ово Каши ис: den, discindo,

рисна.“

а

гача,

concacare se.

Испитати, ам, т. pf. erfeagen, ex. Исповесі, f. vіdе исповед. quiro.

Исповидипи, им, (Срем.) vidе испо~ іспити, пијем , v. pf. austrinten, виђети. ebibo. .

Исповиђеми, видим, (Ерц.) vidе исИспипівање, p. Bas &rforfфеn, exqui- повједиупи. sitio. .

Исповнђелисе, видимсе, (Ерц.) vide Испипийвати, пујем, т. impf, erfor. исповједиписе. fфеn, exquiго. .

Исповијаписе, јасе, v. г. pf. fit wiа. Испичутура, m. (im eфers) Ber gfфия den, volvi: tura i Austrinder, potor, cf. usjeanno- „Ситна се права исповијала

„Дол” по игриппу, по девојачком — Испишавање, п. баѕ Дивріffen, emin- исповијед, f. (Ерц.) Die beite, conctio.

fessio. Испишаваши, ам, v. impf. auёрijjen, Исповиједање , n. (Ерц.) 2) Зав BeiФten, emingo.

confessio. 2) das Beichte hören. Испишани, ам, v. pf. au& piffen, emingo. Исповиједали, ам, v. impf. (Ерц.) Испјевати, ам, v. pf. (Ерц.) 1) aud fin. Beichte hören, auscultor confessionem.

gen, absolvo cantum. 2) erfingen, can- Исповиједансе, амсе , Ү. г. impf. tu adquiro.

(Eph.) beichten, confiteor. Испјевантисе, амсе, , г. pf. (Ерц.) - Исповијесп, f. (Ерц.) vidе исповијед. sich aussingen, sat cecidisse.

Исповједини, им, y, pf. (Брц.) eina исплазити, им, у. pf, п. ј. језик, mal Beichte hören, audio confessionem. hervorrecen, zumn Munde hinausstecken Hcnoejeaumuce, umce, v. r. pf. (Bpy.)

(die Zunge), exsero, protendo linguam, einmal beidhten, confiteor. Исплакати, лачем, v. pf, н. д. уста, Испоганиши, им, v. pf. perunreinigen, ausspülen, eluo.

polluo. исплакапи, лачем, v. pf. erweinen, Испоганионсе, имce, v. г. pf, fich bes flendo acquiro.

sudeln (vom Kinde das sich bekadt), Исплакатисе, чемce, v.r. pf. ft au8.

weinen, slendi tinem facio, sat flevi. Испод, von untеn meg, ab imo, dеsub. Исплакивање п. 1) дав Gemeinen , ас- Исполаканије, п. (tomij = fatyrif im

quisitio per iletum. 3) das Ausweinen, Geiste der Mönchssprache von icrafinis flendi.

капи), дав 2uefффеттеп, зиё. Исплаківати, кујем, v, impf. a) ets spülen des Mundes, mit einem Glala

weinen, fletu acquiro. 2) ausweinen, Wein, bei großen Tafeln, nadder desino flere.

man bereits aufgestanden, und sich die Исплатити, им, у. pf. кога, коме, Hände gewaschen hat, elutio : auszahlen, exsolvo.

вина ни за исполаганије ; дајде још Исплаtівање, р. Рав Пиёз аblеn, s0- једну (чашу) за исполаканије. lutio.

Испоредипи, им, v. pf, an бie Ceite Исплаћивати, кујем, т. impf. аив: stellen, comparo. zahlen, solvo

Испоредитисе, имce, v. г. pf. с жимс, Исплести, летем v. pf. flechten, sich in eine Reibe stellen mit einer plecto.

comparo me.

. испливати, ам, т. pf. herausschwims Hcropumu, UM, V. pf. ausweiden, exenmen, enato.

tero. Исловити, им, vidе испливати. Испоспитисе, имее, т. г. pf. anifa. Испљување, п, das Ausspeyen, ex- ften, sich gerfajten, jejunio absumi. spuitiо. .

Meripaba, f. das Recht zu etwas, die Испљувати, ам, v. impf. 1

Bewilligung der Regierung, jus scriausspeyen,

pf. Испљувати, љујем, у.

ptum rei fасiеndае: донијо исправу Испэўнути, нём, v. pr"Техѕрно.

из Цариграда да понови (илн 43 Исповед, f. (Рес. и Срем.) vidе испо- начини износа) намастир. вијед.

Исправнпии, им, v. pf. gerape ritta, Исповедање, п. (Рес. и Срем.) vide corrigo. исповиједање.

Исправљање, в. дав @erapetiten, corИсповедалін, ам, (Рес. и Срем.) vide rectio. исповиједати.

Исправљали, ам, v. impf. gerape ri, Исповедатисе, амсе, (Рес, и Срем.) ten, corrigo. vidе исповиједатисе.

Исправно, ret, rесtе. Исповедили, им, (Рес, и Срем.) vide Испражњивање , п, рав Дивееrеn, evисповједилі,

cuatio.

1

не Ма

evacuo.

solvo

[ocr errors]

ten,

Испражњивали, њујем, т. impf, aus. einander gerhauen, disseco unum ex leeren, evacuo.

alio. Испразници, им, v. pf. авЇeeren, Испрескакати, скачем, v. pf. кога,

einen (im Gespräche) bestegen, zu Schans Испрасипи, си, v. pf, wеrfen (von Ber den reden, überreden, superare sermone. Sau), pario.

Испреспи, едем, v. pf. etfpinnen, Испраситисе, сесе, v. г. pf. п. ј. nendo acquiro.

крмаче, wеrfen (von mebrern eäиеп), Испрёки говорисе и испрегнути), pario,

регнем , v. pf, aufpahnen , Испрапи, исперем, v. pf. audvafфеи, equos. eluo.

Испречали, ам, (Рес. и Срем.) vide Испратити, им, v. pf. ріпаив беglеі. испријечати. comitor.

Испречиптисе, имce, (Рес. и Срем.) vida : Испратња , f. See 246fфіеѕ, дав ®eleite испријечиписе.

auf den Weg, salutatio (usculum, ver- Ucapeurusamn, am, v. pf. nach einan. bera) viatica.

der zusammen näben, consuo aliud ex Испраќање, п. Вав фіnаuѕbеgleiten, alio. . comitatio discedentis.

Испржипи, им, v. pf. Drennen, xojten, Исправапи, ам, v. impf, finausbеglеі. frigo (каву, дијете). ten, comitor discedentem.

Испржиписе, имее, т. г. pf. ji vers Испрашипи, им, v. pf, beftäuben, pul- brennen, aduror, vere adspergo.

Исприбадати, ам, v. pf. паф einancer Испрва , anfängli, primitus.

antecken, adfigo unum ex alio. Испрдак, пікa, m. Srgeugnip Sea Sur. Исприбијали, ам, v. pf. паф einancer 3еб, crepitus (?): колишно је дијете, anschlagen, adligo unum ex alio.

као испрдан (@terr. Bеr Xurstnebel). Испријека (Ерц), рon per Ceite, . Испрделінсе, имce, (Pec.) vidе испр- latere, Испедиписе, нce, (Срем.)ђенисе. Испријечапи, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. Испірднути, нем , v. pf.au@farsen, onanke, freuzweise mit Riemen befes expedo.

stigen, decusso lora. Испрђеписе, димсе, т. r, pf. (Ерц.) Испријечипи, им, v. pf. (Ерц.) н. п. sich ausfarzen, expedo.

пушку на вратима, fdief anlephen Испребијапи, ам, v. pf. ріеlfa jers (das Gewehr Ž. B.), adclino. dlagen, contundo.

Испријечиписе, имce, v. г. pf. (Вр) Аспрегнути, нем, vidе испрећи. sich anstemmen gegen jemand, adnitor Испрегрізали, ам, v. pf. wіtіfаф 3¢es

in aliquem. beißen, dimordeo.

Исприниван, ам, v, pf. inégefammt Hспред, рот hinweg, e conspectu : anidinieden, accudo. иди испред мене ; прође испред Испричали, ам, v, r. pf. 1) vorersäба куће; испред Божића.

len, enarro. 2) auserzählen , enarro. Іспредавати, дајем: v. pf. паф etna Испрічатисе, амce; v. г. pf. fі, аив. ander ergeben, dedo unum ex alio. erzählen, sat narrasse. Пспредање, п. дав &rjpinnen, acqui- Испришивали, ам, v, pf. ingejammt sitio uendo.

annähen , adsuo. Icпpeдaпи, ам, т. impf. erjpinnen, Испробадали, ам, v. pf. Berteфet, uendo acquiro.

compungo. Іспре зање,

бав 2lusfpannen, 50- Испровлачиши, им, v. pf. па einanlutio.

der durchziehen (die Fäden, Riemen , Іспрёзапі, режем, v. impf. aufpana Heftel), trajicio. nen, solvo jngo.

Испродавати, дајем, v. pf. gang bers спрека, (Рес. и Срем.) vidе испри- kaufen, divendo, јека,

Испрорезивали, зујем, v. pf. insges спрекивати, ам, y, pf. ingefammt fammt durchschneiden, discindo. überrasmieden, recudo.

Испросіцами, ам, (Рес. и Срем.) vide спрекршћал, ам, v. pf. ў апдеr іnѕ Испросијецапи, ам, v. pf. (Ерц.) паф Kreuz legen, decusso.

einander durchschneiden, unum ex alio стреламати, ам, v. pf. паф einancer disseco. zerbrecen, confringo.

Испросили, им, v. pf. ) ђевојку, ers спресецати, ам, (Рес. и Срем.) vide bitten, erfreien, impetro. 2) erbetteln испресијецапи.

emendico. спресијецашин, ам, Ү. pf. (Ерц.) паф Испросні, на, но, erpeten, precibus

[ocr errors]

turitto,

everto.

ії з ви, дети, дим, v. pf. (Рес.) in 2ngen. Изволёвати, ам, (Рес, и Срем.) vido Изви цити, дим, v. pf. (Срем.) ithein изволијекати. извиђепи, дим, v. p. (Ерц. І перипет, Извілепи, лим, (Pec.) vide, Tзвољети.

beaugenicheinigen, coram inspicio. Изволијевање, р. (Еріт.) раѣ Лustlац Извијање, р. Вав &rjinnen, 21:0fpinti. bert, Wählen, deleciio. Fire:1, excоgіtаtіо.

Изволијевати, ам, v. impf. (Ерц ) aua Извијатії , ам, у. impf, eritnnen, au8. #fauben, deligo : немој пи мени ту

pintiren, excosito: извија којека- изволијевали којешпа, него једи ква јела.

што ми се донесе. Изв.ijaлисе, јамсe, v. г. pf. fi, pin. Извілили, им, (Срем.) vidе извољепи.

шеп, еvеhог, subiimis feror: извијао. Извољепи, лим, v. pf. (Epiц.) belieben, се орао под облаке.

sich würdigen (in den Klostern, und in 13Ejecmum, HM, V. pf. (Epu.) bericho den Städten), placeat, dignetur in ten, certiorem facio.

Ungern). ИзE није слиписе, имсе, т. г. pf. (Ерц.) і звор, ш. беr urfprung eines Slujfes, Auskunft befominen, certior fio.

die Quelle, scaturigo. и вир, m. (спі.) vidе извор:

Извр, von oбen bеrаb, dеsub : пече во„Извир вода извирала,

да извр брда. „Бјелу пјену измелала —

Изврапии, им, v. pf. Феидеа (ия и вирање, в. даѕ реrроrfprusein, sca- werden), verto.

Извраќање , n. Da Benjen, versio. Извирапи, ре, impf. п. ј. вода, еnt. и враћати , ам, v. impf. mеnt еn, verto. springen, scaturio.

Изврачалін, ам, v. pf. erwayragen, aeИзвиріванье, в. даверähen, speculatio. quiro vaticinando. Извир Батни , ру јем, v. imрt. becau8. и вргнути, нем, vidе изврћи. spabei!, speculur ex

изгряну лисе, немсе, vidе изврћнсе. јИзврипи, им, v. pf. Final & fpaben, Извін упи, нем, v. pf. umperferi, everto. prospicio.

зврпіање, п. Das ummerfe, eversio. 11 звірливатье , p. dim. р. извиривање, ивриали, рћем, v, impf. ит теrfеn. И вирківати, кујем dim. 1. Звиривали. І звипіні, вијем, v. pf. winpen, pеctо. Извртепи, пим, v. pf. (Рес.) 1) jeri И випнсе, вијемсе, v. pf. fib etmi• Извзпипи, им, v. pf. (Срем.) bobreit,

деп, jih emроrmіnеn, evehor: извно изврћели, в эпим, урі (Ерц.) / perfoсе орао небу под облаке.

ro. 2) berau: jichen (den Sduß aus der Извјесно, (Ерц.) дефір, сеrtе.

Flinte), evacuo telum. Нэвјеліритн, им, v. pf. (Ерц.) аива Изврћи (говорисе и извргнупн), Ерruuchin , evaporor,

гнем, v. pf. н. п. пушку, еntiарёл, Hзвјешан, ам, v. pf. (Ерц.) паф Der losinießen.

Reibe benfen, suspendo aliun ex alio. Изврһисе (говорнсе и извргнупнсе?, Извлачење, р. Зав-реrаи в зieben,extrасtiо. вргнемсе, v. г. pf. 1) jih perfen (vcm Извлачини, им, y. impf. berau&sieben, , Holze), rejicior, resilio, 2) ausarten, extraho.

degenero. Извода, f. главица купуса , или дру» Извршнвање, . Вав 23olene, abs0гога каквог поврћа, што се оспа

lutio. ви за сјеме.

Извршнівали, шујем, v. impf. polens Извідалії, ам, v. pf. н. п. коња, den, perficio.

überführen (das Pferd), circumduco 13Bpmidamuce, iuyjece, v. r. impf. 900. equum sudantem.

endet werden, in Erfüllung gehea, fit Изводили, им, v. impf. 1) beraufun. satis e. g. voluntati diviuar.

ren, educo. 2) ausjühren (ein Lied), 13BpiuumU, UM, V. pf. volbringen, perconcino.

ficio. Изв.,ење , п. 1) бав беrаu&führer, edu- Извршиписе, висе, v, r. pf. н. п. во

ctio. 2) das Ausführen, Erequiren ei: ља чија, podbrat metben, exeo, peiiles Gelanges,

ficior. Изгіджење, о. дав феrаuѕführen, eve- Изв 'ки, вучем, v. pf, bесаuѕieben, ex. сtura, eveсtiо.

traho. Извоз, т. 1) раз upren, vectura. 2) Die Изгазини, им, v. pf. ertreten, concu.co. Ausfuhr, exportatio.

Изгамизан, мижем, v. pr. bеrаиüfrika Извізити, им, v. impf. berausführen, сеп, рrоrеро, рак, цре. führen, veho.

изгадати, ам, vidе изврачапін. Изолёвање, а. (Рес, и Срем,) vidе изво- изгин упи, немо, v. pf, ju (83runce gea 4иеьа!ье.

ben (von mehrern), pereo, italereo,

« PreviousContinue »