Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Інсе.

scopae. .

[ocr errors]

nae.

Мептиљионсе, љece, vidе мешиља. Мигање, р. дав Оefnen uno ефliepen,

Hufs und Zugehen, unicatio? Мепіла, f. Ser Befen,

Miramu, am, v. impf., aufs und zugea Мемлица , f. dim. р. мепла.

hen, mico? Меліловина, f. дав зеfеntrаut, scopa

м ігољење, и. dim, p. мицање. ria Lim.

Мнгољиписе, имce, v. г. impf. dim. р. Мен упи, нем, v. p. binlegen, feken, мнатисе. pono: метнуппи што у кесу, у пор- мiздрал *, m. vіdе копље. бу, на земљу; меса ручку (п. ј. Минздраќлија *, m. vіdе копљаңик. мешнули у лоцац, на присліасппін М.iздрачић, m. dim. р. миздрaк. да се кува); гoвeдима сијена и Mija, m. (Рес. и Срем.) vide Мијо.

Мијаило, т. 9іфаві. Aileniнутисе, немсе, у. г. pf. пафа • Мијајло, m. (сп.) vide Мијаило:

ten, similem alicui fieri. Aeme ce me- „А Мијајло књигом из њедара пне и на ујца преко Дунава, а ка- Мијак, m. Rann&name, nomen viri. мо ли не е на слугу укући. Muján, m. Mannsname, nomen viri. Мендија, f. Bеr jüдоjtiiфе зеіt Cers Mйјана, f. Seauәппате, поmеn femi.

biens, Metochia. Meka, f. das flüßige Futter des Diebes, Mijam, m. Mannename, nomen viri.

pabulum liquidum quod praebetur Mije, ja, m. (Ep.) 1) der Schlauch pecori.

uter. 2) der Blasebalg, follis. Nekaba, f. der Schneesturm, imber ni. Мијена, f. (Ерц.) (Jer Rons webfel, une

vium procellosus. Jede kao meliara zwar) der Neumond, novilunium. O (сијено и слату ?).

мијени және не fе да перу кошуља : Megp, m. (Рес. и срем.) vidе мијур. зашто кажу, да ће се онда свако Децатье, п. дав 23eiflage, enal- принципе у води (кад се покваси) litio.

омијени мн, п, j.. постатн као 21éцалпи, ам, т. impf. н. п. јабуку, піруло и одма се распасти и поweichschlagen (klopfen), emollio.

дерапи., Мечет, m. Die Rojdee, tеmрlum tur- Мијењање, п. (Ерц.) бав 243efelin, бав cicum :

Tauschen, mutatio, permutatio. „Оборио мечел' и мунаре

мијењали, ам, v. unpf. (Ерц.) tanfen, Мечка, f. Die Birin, ursa.

commuto. мијења као циганин коње. Мешај, m. (Рес. и Срем ) vidе мјешај. Мијењатиње, амce, v. r. inpf. (Ерц. В Мешајa, m. (Рес. и Срет.) rіdе мје- untereinander tauschen, permuto. шаја. .

мијење, в. дав Skopfwafen, lаyаtiо саМешање , . (Рес, и Срем.) vidе мије- pitis.

Миjесипи, им, y. impf. (Ерц. ) п. ј. Мешаоница, f. (Рес, и Срем.) vidе мје.

nen, das Broć bereiten, paro panem. шаонија.

Мијешање, п. (Крц.) Ваз 2ifфе ii, Ит мешани, ам, (Рес. и Срем.) vidе мије- rühren, mixtio.

Мијешапши, ам, v. impf. (Ерц.) 1) ті» 1 ёшење, п. (Рес. и Срем.) vidе мије- schen , misceo. 2) umrühren, verso.

Мијеналінсе, амce, v. r. impf. (Ерц.). Мешеина, f. augm. , мещина.

sich abgeben mit einem, miscere se. Мешина, г. (Рес, и Срем.) vidе мје- Мијешење, п. (Ерц.) сав äueen, fer

mentatio. мешиница , f. dim. 6. мешина. Mujeutta, f. (Epy.) die Portion Mehl, Мешња, f. (Рес. и Срем.) vidе мије- um, einmal Brot daraus zu baden.

portio farinae. Мешёвип, па, пio, (Рес, и Срем.) Mijo, m. (Ерц.) hyp. 2. Мнјап. vidе мјешовипі.

Majobpam, m. Mannsname, nomen viri. Meukema*, f. der Richterstuhl, tribunal. Mujo apar, m. Mannsname, nomen viriz. Metunuk, m. dim. v. me.

Мојом дан, m, vide Мнодан. Ми, mir, nos.

м ijољшпак, m. vіdе миољшпак. Di, 1) mir, mihi (mi). 2) syntaktisch statt Mujøp, m. cf. Miyp. мој: јеси ли міг виђео брата? украо Мила, m. (Рес. и Срем.) vide Мило.

Muna, f. Frauenname, nomen feminae Mjiga *, f. 2687 (in der weitesten Bedeus (сата).

tung; auch Erdbeeren, Nüsse), poma Miahnh, m. Mannsname, nomen viri.. (seisu lаtissimo): век је доспјела сва- Милак, m. Тапngnanie, nomen viri. Ha MILÛ. 6. Bohe.

Малан, m. 27 апплате, доласи уili,

шање.

[ocr errors]
[ocr errors]

шина.

шња.

ми коња.

Інсе.

но ,

Милана, f. тіdе Милена.

Мличица, f. dim. 2. Милица. Muránko, m. Mannsname, nomen viri. Mio, n. die Lauge zum Kopfmaschen, Милање, д. дie Geremonie von мила- lixivium ad lavandum caput.

Mrino, m. (Epu.) Mannsnane, nomen Mrinari, m. Mannsname, nomen viri. viri. Мілантисе, амce, v. г. impf. Припо- Милован, m. Rann$name, nomen гігі.

виједају, да се Ерцеговци милају на Миловање, п. 1) дав WiебFofert, БlandiБожик с чесницом, п. ј. узму двоји- tiae. 2) das lieben, amatio. ца чесніцу, па је окрећу међу со- Миловати, лујем, т. impf. 2) liebto: бом и пита један другога: „Ми- fen, blandior. 2) lieben, amo. лам ли се” (м. ј. помила ли се за Minoje, m. Mannsname, nomen viri. чеснице)?" Онај му одговори: „Ми- Милојица, m. cf. Злалтоје. лаш мало.” А онај преп онда рече: Милојка, f. 1) бав 28 aiotica • Sefфirr, „Сад мало, а до године ни мало yasis fictilis genus. Тако у нашој ча(п. ј. да роди жно добро, и да па- сној Церовој (Церова, село у Рађе. ко велика буде чесница, да се ни вини) све оке и милојке (у припомало не помига иза ње).

вијетки). cf. бокар. Mâu, m. Mannsname, nomen viri. Милојко, m. Лаппвпате , nomen yiri. Милашин, т. ann&name, noinen viri. Милокрван, вна, liebenswürdia, Міле! додајесе Бешто у пјесмама на- dem inan gut seyn muß, amabilis : Huje крај врспе, н. п.

лијепа, али је милокрвна. Ђурађ коси по побеђу,

Miopas, m. Mannsname, nomen viri. Ладо ле миле!

Murocab, m. Mannoname, nomen viti. „Попјевајте ми личице,

Милосник, m. Ber giebhabet, amasius. Миле мој миле!

Mradcama, f. die Geliebte, amasia. Mineba, f, Frauenname, nomen feminac. Mua cm, f. 1) die Gnade, gratia, favor : Maiлен, m. RannBame, pomen viri. „На милости Царе господине Милена, f. frauenname, nomen feminae. 2) die Liebe, amor; liebesgabe, munus : Миленко (Миленко), m. RannBпате, „Нема лица без хрвена винца, nomen viri.

„Ни радости без зелена венца, Minema, m. Mannsname, nomen viri. „Ни милости без пуђа јунака Милети, лим,

(Pec.) vidе миљеміг. „Браћа сеју врло миловала, Mineu, m. Mannsname, nomen viri. „Сваку су јој милост доносила, Милешева (Милешева), f. vіdе Мило- „Најпослије ноже оковане. —

Милостив, ва , во ,

Ignädig, barm: Миливоје, m. Rannѕname, nomen viгi. Милостиван, вна, но, bеrѕig, cleMinnja, m. Mannsname, nomen viri. mens. Боже милостиви и помози Manja, f. Frauenname, nomen feminae. (говоре ђекоји Србљи кадгоуздаMiaujau, m. Mannsname, nomen viri. ну и зијевну). Müanu, m. Mannsname, nomen viri. Мійослиња, і. Тав 2Impfen, eleemоѕуnа. Милина, f. Das giebfein, gratia : не мо. Милош, m, Rannвпате, поmеn viri,

же од милине (н. п. да се нагледа Милошева (Милешева и Миљешевка, Kora).

f. намастир у Брцеговини (чини мң Миленко (Милинко), m. vіdе Миленко. се да је сад пуст). Колика је МиMùacab, m. Mannsname, nomen viri. лошева, да је пуна поскурица ; Minicaba, f. Frauenname, nomen fe. „Док начини цркву код Требиња minae,

Миљешевку на Ерцеговини Милiптар, т. 1 (у Сријему, у Мілошта, m. cf. злаптоје. Милитарац, рца, m. 3. Бачки и у Бан.) мілука, f. Srauenname , nomen feminae. der auß der Militar.

Grenze ist, hoino Muyh, m. Mannenamé, nomen viri, e regione militari.

Милунка, f. Travenname, nomen feminae. Милитарија, f. vіdе милиција. Милутин, т. Mannsname, nomen viri. Милитарски, кa, кo, 1) Rilitars, mі. Милуш, т. Xannéname, pomen viri,

litaris. 2) militarisch, militari modo. Mís, m. Mannsname, nomen viri. Милии, им, (Срем.) vidе мнљети. Миља, f. 1) һур. у. Миљана и. Милица. Мілиписе, лисе, т. б. impf. н. п. ни. Миљана, f. Хrauenname, nomen ic

щта ми се не мили, піфts freuet minae. mich, arrideo.

миљацка, f. вода, што тече кро Maank, m. Mannsname, nomen viri. Сарајево : Minnija, f. Frauenname, 'nomen feminae. „Сарајево што си поmавњело? Миліпија (милиција), і діt Rilis (Ше: „Или те је куга поморила, gend), terra militum.

Ил Миљацка вода поплавцла

шева.

[ocr errors]

тамњаника.

лепа.

Mare, n. (cm.) das Lieb (was einem Mupáz*, m. die Erbschaft, hereditas : lieb ift), amor, deliciae:

оспало му од мираза. „ој ђевојко миље моје !

Mйран, рна, но, frieofertig, rubig, мљен, м. ЗапnBname, nomen yiri. quietus, mаnѕuеtus.) Миљешевка, f (сп.) vide Милошева. Мирашчија*, m. Der Crbe, heres. Миљка , f. Seauenname, nomen fe- Мирбожање, п. Бав gegenfeitige Rufen minae.

zu Weihnachten, exosculatio die Chri, Míbko, m. Maunsname, nomen viri. sti natalitio. Mimo, vorbei, praeter.

мірбожалінсе, амсе, т. г. impf. fi Mimorpen, im Vorbeigehen, obiter, küssen (und den Frieden Gottes wins in transitu.

fchen) zu Weihnachten, invicem se exМимойки (мимоћи), идем (и ми- osculari die natali Domini. cf. Божиќ. моићем); . pf, porbeigeben, prae. Miрбожилисе, имce, v. г. pf. Пі, ейј. tere.

sen auf Weihnachten, exosculari se die Мимолисе (мимонКисе), идемсе (и natali Domini.

мимоиђемсе), т. г. pf. с ким, беt мирен, т. Таппв name, nomen viri. einander' vorbeigehen ohne sich zu sehen, Mupeme, v. 1) das Beruhigen, Friedes praetereo praeter amicum quin eum vi- machen, pacificatio. 2) das (angeneh. deam, aut ille me.

me) Riechen, odor. Мимоћи, офем, vidе мимоии. Múpuja *, f. die Abgabe, vectigal. cf. 00миндрос , m.

(у Сријему, у Бачки и реза, дација, данак. у Бан.) узетін кога на миндрос, Мирис , m. Der 213oblgerum, odor. durchbeutein, excutio.

Mapucâbka, f. die Muskatellers Traube, мінле*, лета, р. Дole, gens ; пасје Muskat : Traube, uva muscata. cf. минле! Седамдесет и седам мин

Мирнісање , п. Сав хіефеn, odor et odoMinhyure*, f. pl. die Ohrgehänge, in- ratio. auris. cf. обоци.

Мирсати, ишем, т. іmрt. rіефеп, мнѣушнице, f. pl, dim. р. минђуце. oleo et odoror. Мінеј, m. Вав "Rinäon (Mnzzio») ein Miрипи, им, v, impf. 1) (мирим) berus Kirchenbuch, menaeum.

bigen, • расо, 2) (мірим) rieфen, oleo : иднејскі, кa, кo, 1) н. п. слова, су = мири. ritische Druclettern, zum Unterschied Moipumice, umce, v. r. impf. Friede von der Handschrift. 2) adv. wie ge: machen, de pace ago. drudt, it in libris est impressum, Miipjana, f. Frauenname, nomen fe3. 3. Пише. Мин "п, m. (у Сријему, у Бачк. и у мірко, m. таппвпате, поmеn yiгi.

Бан.) бie Дtinute, minulum, cf. час. Muchoka, f, die Friedfertigkeit, maxмінупи, нем, у. pf. 2) porbeigeben, suetudo.

nicht treffen, praetervolo. Ongemaoce Mipocâine, n. das Ruhigseyn, quies. човек (који се био скоро оженио) Мировати, рујем , v. impf. rubig fеуп, на војску, а жена увразила конац sum quietus. у иглу, да нешто заншије; но бу- Міродар, m. Лаппвпате, поmеn yiri. дући да није добро виђела, заліо Мирођија, f. vіdе копар. није могла одма да уврзе, него Мир сав, m. Dannénаtne, nomen viгi. промашала мимо ушице иглене го. Міросава , f. Seauetname, nomen feворећи: „Мини га сабља, мини га minae, пуiпка” као да муж рече да она міроч, m. Berg (an Ser Donau), 3wі. њему врача; али он • опази шта је, fen Пореч ипо Брза паланка. па рече: „Минуло је мене свако млрчета; m, Ranhвпате, поmеn viri. добро, кад сам ја пебе узео.” Mica, f. in dein Munde der griechischen Мно, мила, лo, lieb, carus.

Serbier (und Bosnier) eine lateinische М.ioъ (Мијом ?) дан, ма днe, m. (Ri. kirфе, tеmрlum Latinorum. у Зверниchaelis, festum Arch. Michaelis ?) dics ку има једна зидина, која се зове

Мацарска миса. Miomimâk (Majonuimak), m. der den Mîcao, car, f. der Gedanke , cogitatio.

Erzengel Michael als Hauspatron vers Mucíp*, m. Aegypten, Aegyptus, terra ehrt, cliens Arch. Michaelis,

Mizraim. M.id, m. a) der Friede, pax. 2) Friede, Mucıpaya, f. eine Art von Kürbis, cuХибе, рах: сједи с миром (док ни curbitae genus.' је било с чиром).

Мисирка , f. vіdе будија. Mripa, f. Frauenname, Domen feminae. Mue.philha, 4. die żegypterin, Aegyptia.

minae.

29. Sept.

moveo.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Мисирлија *, m. See aegypter, Aegyp. Міцали, мичем, т. іmрi. бередей,

tius. Максирский , кa, кo, н. п. повјесмо, Міцаптисе, мичемсе, т. г. impf. Гіф agoptisch , aegyptiacus :

bewegen, muveor. „Уз преслицу Мисирско повјесмо - Міце, f. pl. (@tere. Das epaanfpict) Міскал *, m. ein Bоlоgеtwit, pondus: Миціңa, f. Die Beule , tuber. за брапа би дала мискал злата Mu, m. die Maus, mus. м слити, им, v. impf. Senten, cogito. Міша, т. (Рес. и Срем.) vide Maiшо. Micmpuja, f. die Kede, Maurer: Stelle, Muurap, m. 1) Dorf an óer Save, eine trulla,

Ctunе wеt реn Шабац. 2) на Мн,
Mim, m, die Bestechung (das Geld), lar. шару (пољу), auf per bene vən əді:

sitio : суди по мишу; узима миші. far :
Mima, m. (Рес. и Срем.) vide Mипо. „Да разбијем табор на Мишару —

м пар, ара, m, vide Димитрије. „Са Мишара поља широкога
мін, мијем, v. impf, Den Skopf ра „y Marшару пољу широкоме
îchen, lavare caput.

мішарскіt", ка , қо, н. п. поље; cf. MaMimice, mujemce, v. r. impf. seinen шар.

Kopf waschen (o. i. den ganzen), lavor Mink, m. das Mäuschen, die junge caput.

Maus, musculus.
Митипи, им, т. impf. Defteфen, pecu- Мішица , . ) реr dеnt, brachium. 2) lib
nia corrumpo.

Maus (Das Weibchen), mus femina.
Mumo, m. (Ерц.) hyp. 9. Милар, Mják, m. der Mäusekoth, musçerda,
Mimpa, f. die Bischofsmüße, mitra epi- stercus murinum.
scopi.

Міцјакиња , Bee Subnerdar , alsiae
Милора, f. Seauenname, nomen fe.

media Lina. minae.

Минијii, шја, шје, Хаив. , murinus. Митрif, m. dim. 9. Митар.

Мішка, f. (у крајини Неготинској Міпров дан, ва дңе, т. бас $eft бев Оer 21rm, lacertus. cf мишница.

heil. Demetrius, festum S. Demetrii, die Muka, m. (sec. Cpev.) vide MHWKO. 26. (ct.:

Mawkákl, adj. indecl. máusedreckfarben, „Митров данак ајдучки распанак.

coloris stercoris murini. мітровачки, кa, кo, von Ritromis. Мішко, m. (Ерц.) vide Мишо. і нітровица, f. 1) варош у Сријему. Мішљен, т. 5) таппвате , пошев 2) варош у Косову.

yiri. 2) (сл.) : митровкиња , f. Die Ritroviserit : „Кроз Мишљен гору на воду, Митровица крај Саве столица,

Мишљенье, п. бав деntеn, cоgіtаtіо. „На њој седи млада Мирүвіиіња. мішо, m. (Ерц.) hyp. 5. Мијаило. Міпровчанин, m. ein Ritrowiger. Мицоловка, Т.") бie Tausfaue, dесiн Mumpoeumák, m, der den heil. Demes pula. 2) der Mäusefale (österr. Winde

ter zum þausparron hat, Demetricola (?) wachel','krain. nocmoka), buteo. cliens S. Demetrii.

Muumop, m. das Mäusegift, Mäuses Митрополија, f. die Retropolie (Rejiз pulver, venenum adversus mures, ar

deng des Metropoliten), sedes metro- senicum. politani.

Mjepa, f. (Ep.) 1) das Maf, mensura. Митрополит, m. Ber Retropolit, me- 2) das Gewicht, pondus. Mjepa bjefa. tropolitauus.

Мјера , f. hyp. р. мјерица. Митрополипов , ва, вo, Seg Retropo. Мерење, п. (Ерц.) 1 Рав Олејтеп , menliten, metropolitani.

sio. 2) das Wågen, pensio. Митропілипісніп, кa, кo, x) Refrорра мјерипи, им, т. іmрt. (Ерц.) 1) пnuft

liteit, metropolitanorum. 2) adv, wie Ten, metior. 2) wägen, peudo,

ein Metropolit, metropolitani more. Мјериц., (Ерд.) ein Sefag (forb) роз Mifa, m. (Рес. и Срем.) vide Мико Bast, corbis genus. Miha, m. Mannsname, Domen viri. мјеричица, f dim. . мјерица. Mukau, m. Mannsname, pomen viri. Mjeceu, m. (Epy.) 1) der Mond, MiЖење, р. Вав Beitech en, corruptio, 2) der Monat, mensis. largitio.

Мјесечина, f. (Ерц.) 2) беr Xonbjфеia Милив олдос, cf. Жолдос (само у оној fulgоr lunae. 2) женско вријеме, ра загонетки).

Monatliche, menstruum, Mito, m. (Ерц.) һур. р. Митар. Мјесечнії, на , но, (Ерц.), monatliф, Muýp Mujyp?), m. (Epu.) die Blase, ve- menstruus.

Mjrcmurvige, (Epu.) an Ort und Stela Pagalbo, n. das Bewegen, molio. le, iu loco ipso, iu locum ipsula: H2H

[ocr errors][ocr errors]

lupa. .

Sica.

cens ,

по ,

мјестимице (н. п. ђе је по); по- Младожењин, на, Ho, deb Bräutigams, казао му мјестимице; одвео га sponsi. мјеслимице.

Младожењски, кa, кo, 2) Seautigamb», Mjecmo, n. (Ep.) 1) der Ort, Plaß, sponsorum, nuptialis. 3) adv. wie ein

2) (у Ерц.) vidе варош. 3) мјесло Bräutigam , more sponsi. мене , Gtatt, Stele, locus.

Младолик, кa, кo, jungen @efiфеев, Мјешај, m. (Ерц.) vidе мијешња. faciei juvenescentis. Мешајa, m. (Ерц.) Ber 2xunchäder, pi- Младост, f. Die Зugen, Sав Зugens. stor domesticus.

alter, juventus, aetas juvenilis. Mjewaonya , f. (Ep.) das Zimmer (der Maah, m. junger Weinberg, vinea res Drt), wo Brot bereitet wird, pistri

cf. сад. na (?).

Млађан, на , но , dim. b. млад: Мешепина , f. augm. 9. мјешина. „Не удрите млађано Бугарче Мјешина, f. (Ерц.) 1) Оer balg, pellis. Млађен, m. (Ерц.) vide Младен. 2) der Schlauch, uter.

Mnaherbe, die affectation, jung cuon zu Мјешиница, f. dim, y. мјешина.

wollen, affectatio juventutis, Мешовип (мјешовито), па, Maâ3, m. (soviel auf einmahl hervora (Epe) gemischt, mixtus.

chießt, wenn man melkt, daher) mpki Мјешчић, m. dim, p. мије.

млаза крвин ударише из њега, nulМлава, f. 1) nom. propr. eine8 Хирев

ctus (?). in Serbien. 2) nom. propr. der Gegend Maaxi (comp. Maa'î), ka, ko, lau, tepidus, an der Mlada.

Млашање, п. Зав" Цmberflagen, jaМлавиши, им, y. impf. flagen, ver- ctatio e. g. caudae.

bего: млавн га киша ; млавиши кога млаптапи, ам, v. impf. berumidlagen, балином.

jacto: млама руком, као кобила реМлављене, р. Бns elagen, verberatio. DOM, von einem der ungeschidt Kreuz Млад (comp. млађn), да, дo, jung, schlägt. juvenis.

Млапити, им, v. impf. ) Зrefфеп, Млада, f. Die Braut , sponsa (ein wole8 trituro. 2) н. п. јабуке, крушке, орае, Jahr nach der Hochzeit noch).

bеrаb6euteln (балином), decutio poМлада неђеља, f. Die 9хеитопдфофе, ma ex arbore. 3) dresden, i. e. fchlas hebdomas interlunis.

gen, contunde Младачна крава, f. Die CommerFu), Млапишума , т. пјевају и приповијеvacca aestiva.

дају, да је, прије 100 година, некаМладеж, f. Pie Зugene, juventus, ju- кав Њемачки ценерао С манига

Мла пi и шума (или у пјесмама О. Младеж, m. (једник говоре , као н. п. бор- Млап и шума, и Млатинума по Бачкој, мадеж), тав хuttermal, обор - ценерао) узео од Турака Но

ви пазар, и у њему сједно читаеу младен, m. Rann&name, nomen viri. зиму; и да су с њим кад се враМладенци, наца , m. pl. 1) бie Brauto пно натраг) дошле Цимиропе у

leute, junge Eheleute, sponsus et spon- Сријем (са својим кнезом — sa , juveuis maritus et marita. 2) das кнежевим сином, а кнез је умръо Fest der unsduldigen Kinder, dies fe- упуту — Илијом Радоњићем.

stus occisorum ab Herode innocentium. Тај се Илија Радоњић вратио опеп Младин, на, но, беr Braut, sponsae. натпраг, и онамо се пукао с Тур Младина , f. Ser Zeumono, novikunium Цима):

(ist mehr als die Mujera, etwa das er: „А Станища Обор - Млапишума, fte Viertel).

„Он оптиде шер Новом пазару Младиписе, имсе, т. г. impf, fia, jung „Те распави Босну од Стамболаmachen, juventutem affecto.

„Млапишума обор-ценерале ! Младок, m, деr güngling, juvenis. „Шша

радиш усред младица, f. dim. . млада,

Турске? Младица, f. 1) дie eprojје, деr &prüв • „Бабури нам на Беч ударные

ling, surculus. 2) eine Art Fluffisch, (кад га је звао Кесар натраг). piscis genus.

Млатнупін, нем, v. pf. einen edlag Младовање , p. See Brautitano ,.status verseten, percutio. sponsae.

Млаћеница, f. сир, што се гради од Младовали, дујем, impf. Beaut fеп,

тропа, што

остане од скорупа sum spousa.

кад се препира. Од паковога си. Младожења , m. Der 3räutigam, spon- ра начиңе еще као колачиће, па $48.

сіремају чобан:ма за ужину.

venes.

naevus.

или

IIIII

земља

« PreviousContinue »