Page images
PDF
EPUB

Млађење, п. 1) а8 Dreiden, tritura. tio. 2) das Herabschlagen, decussio. 3) das Dreschen, (Schlagen), contusio. Млачење, п. Das gaumaфen, calefactio modica.

Млачина, f. Die gauheit, tepiditas. Млачити, им, v. impf. lau тафеn, tepidum reddo.

Млекар, m. (Рес. и Срем.) vide мљекар. Млеко, п. (Pec. и Cpem.) vide млијеко.

Млетак, шка, m. (см.) vide Млеци. „У нашему Млетку бијеломе „У бијелу Млетку Латинскоме Млетачки, ка, ко, 1) venetianiid), venetus. 2) adv. venetianisch, more Ve

neto.

[blocks in formation]

Млијечница, f. (Ерц.) eine uet efbaren Schwamme (Milchschwamm, Pfeffer. schwamm).

Млин, m. vide воденица.
Млинар, m. vide воденичар:
За млинара не би ни динара
Млим, иш; млидија, (Ерц.) meinen,

opinor (cf. мислити) : „Млидијаше у њему је благо ,,Јер Босанци Турци млидијау Млитав, ва, во, човек, lan, ohne

Kraft und Munterkeit, segnis. Млитоња, m. ein млитав човек. Млоги, га, го, mander, complures. МАОГО (comp. више), viel, multo. Млогозналица, f. Der Bielmiffer, mul

[ocr errors]

tiscius.

Млогознао, нала, ло, vielwijferi{d, multiscius: ми млогознали ! Мложење, п. дав Bermehren, Säufen,

incrementum.

Мложина, f. bie Menge, multitudo (al6 Gegenfas von малина)

MAожии, Hм, v. impf. vermehren, augeo.

Мложимисе, имсе, 'v. r. impf. fid stra mehren, augeri, succresco. Млозина, f. vide мложина. Млоштво, п. Die Wenge, multitudo, Мљезинац, нца, ш. бес lestgeborne, filius postremus. Мљезиница, f. bie Legtgeborne, filia postrema.

Мљекар (мљечар?) м. (Ерц,) зграда, ђе се ражљева" млијеко, дiе міф Fammer.

Mыеcкême, das Schnalzen mit den Lip • pen (wie die Schweine beim Fressen), sonitus manducantis porci. Мљескаши, мљештем, v. impf. mit den Lippen schnalzen, beim Essen, mando cum sonitu. Мљети, мељем,

molo.

v. impf. maglen,

Maечap, m. (Epu.) 1) der Milchhänd.
ler, lactarius. 2) das Milchmaul, amans
lactis. cf. мљекар:
Мљечика, f. (Ерц.) Die Bolf mild, eu-
phorbia Linn.

оба, í, код Срба је обичај, да вду

љети, у неке свеце, кад не смију
себи радими, газдама на мобу,
m. j. без плаше, само за јело и за
пиће. Највише иду на мобу ме жа
њу (ријешко косе, копају кукурузе,
купе сијено или шљиве

кашто

се и преде на мобу -): зато се
жетелачке пјесме зову и мобар-
ске пјесме. На мобу највише
иду млади момци, ђевојке и младе,
и свако се обуче и накити, као на
васкрсеније, или на цвијети, кад
иде цркви или намастиру, па ци.
јели дан жањући пјевају, чепају.
се, шалесе и веселесе, а послије
вечере играју и пјевају до неко до-
ба ноки. На неким мјестима (као
у Сријему) кад дожању њиву па пођу
кући на вечеру, онда ђевојке на-
чине од марама барјаке,
с барјацима иду пјевајући,
ви сватови или војници, кад дођу
пред кућу, онда пободу барјаке у
земљу. Моба се обично купи на
мрску, и домаћин треба да је час-
ти као кад слави крсно име (зато
свагда и зову газде на мобу: заш-
то сиромаси не мају чим да час-
me). На мобу дођу и пријатељи
из други села, и сваки доведе са
собом по неколико момчади,
ђево-
јака и млади. На мобу се отима-
ју које ће поћи.

па онако
као как-

A

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

.

Мој, моја, моје, 1) mein, meus. 3) fderzhaft als Gegentheil von немој : А. Немој

Б. Мој, Бога ми.

Moja, m. (Рес. и Срем.) vide Mojo.
Мојасин, m. Urt Musfages, leprae genus.
Мојење, п. да8 Behaupten aß etmas
mein ift, arrogatio.
Моjими, им, v. impf. fagen bag einer
(etwas) mein ist, meum dico esse; das
ber bas 3meidentige: ја га и својим
и мојим, (а он се одриче).
Mojo, m. (Ерц.) hyp. v. Мојсило.
Мојсило, m. Moses, Moses.
Мојсиʌ, m. Drofes (in Den Boltserzäh.
Tungen vom Цар Мојсиʌ), Moyses.
Мокар, кра, ро, nag, udus, madidus.
Мокраћа, f. (in anftändiger Keve) Der

Urin, urina.

Мокрење, п. 1) bab Hegen, madefa

ctio.

Молеровица, f. bie Dialerin, Dialerss
frau, uxor pictoris.
Молерски, ка, ко, 1) Malets, picto-
rum. 2) adv. mie ein Maler, more
pictoris.

Молибог, m. (fomifd, in ber une vote
von der Türkin, die den serbischen
Dtönd fo bezeichnet flatt богомољац).
Молитва, f. 1) Das Bebet, preces. Код
Срба кад се које разболи, слабо
траже лекара, него попа или калу-
ђера да му чати молитву малу
или велику: мала се молитва ча-
ши од главе, од грознице и од
други којекакви мали болести; а
велика кад човек није при себи, не-
го бунца и плашисе. Мала је мо-
литва до скора била у Србији за
марјаш, а велика за грош, а сад
Бала да су и оне поскупиле. 2)
ићи на молитву, fid vorfegnen laffen
(von den Wöchnerinnen nach 40 Tagen),
purificor.

Молитвена чаша, f. Кад сватови дођу ђевојачкој кући и сједу за сто, онда (по обичају) отац ђевојачки донесе нову чашу, ше из Ње пију у здравље. Потом шу чашу спреме уз ђевојку и на вјенчању запоје из ње вином момка и ђевојку, и шо се зове молитвена чаша. Послије вјенчања млада остави молитвену чашу, и чува је (спомена ради) до смртии:

""

Те узима чашу молитвену, Молиши, им, v. impf, кога bitten,

Мокрина, f. òie Näße, mador, udor.
Мокриши, им, v. impf. 1) neen, ma-
defacio. 2) harnen, mejo.
Мокритие, имсе, v. г. impf. barnen,

lotium reddo.

Моленије, п. (см.) at Beten, Flehen,
preces ad Deum:
прими Гоолоде
Боже моје мало моленије за вели-
ко име твоје (кад се моле Богу).
Молер,
m. Der Dialer, pictor.
Молеров, ва, во, ves Malers, picto-

rist

rogo.

Молитисе, имсе, v. r. impf, кoмe, bit. ten, rogo; Богу, beten, precor. Србли се обично моле Богу трипут на дан: у јутру кад устану, у вече кад оће да вечерају, и послије вечере кад оће да спавају. У јупіру се моле Богу кад које устане, послије вечере кад које доспије да спава, а пред вечеру (сви се моле заједно: мушкарци (пошто се умију: зашто се обично свагда пред јело умивају по рукама, а по варошима и послије јела, као и Турци) стану напријед, а жене и ђеца за њима; и ниједно не смије престати ни сјести, док смарјешина не сврши. Они се не моле Богу једнако, него што које зна оно и говори (шапкући; само с парјешина може говорити мало по 60ље, да се чује), и што жели оно иште (н. п. ја сам слушао ђе се моја мати моли Богу за мене и за мог брата, да јој будемо ЖИБИ И здрави и срећни. Тако сестра, ако

Н Покло

је опремила брата на војску, моли се Богу да јој здраво дође и т. д.); млоги овако почињу: „Да се са страом помолимо нимо Господу Богу и Богородици, благоме Рисму и часноме крсту” Уочи неђеље, и у очи велики празника, запале вошшану свијећу и прилијепе за зид, па узме старjeшина ватре и шамљана, те окади најприје свијећу (и икону ако имају), потом се окаде сви редом, и молесе Богу према свијећи. Осим тога Србљнн има обичај рећи: Боже помози и прекрсмитисе : кад сједе за трпезу да једе; кад оће да успане иза прпезе (но мадај каже : Бог да поможе и да наспори); кад оже да се напије ракије или вина; кад оће да леже спавати; кад оке да узјаше на коња и кад кине; кад што почиње радити, онда само рече: Боже помози, а не крстие; ма ко и кад оће да се напије воде ; кад зијевне и кад уздане онда рече: Боже М И Л О С П И БИ м и помози, или жива Богородице щ и помози; а кад уговара што да ради, или да иде куда, онда рече: ако Богда, или ако Бог да здравље. и т. Д. Моловање, д. 𐐨a. Dialen, pictio. Моловапи, лујем, v. impf. malen,

pingo.

Молац, лца, Sie Motte, Gdabe, tinea. Мољење, д. 1) даб Žitten, rogatus. 2)

das Beten, precatio.

Мома, f. (cm.) vide ђевојка. Удаласе мома да је није дома ; „Ајде мома да идемо дома Im Bulgarischen überhaupt statt heвојка. 2) Frauenname, nomen femi

-

[blocks in formation]
[blocks in formation]

„Који носи мор доламу „Мор доламу на грбава леђа Mopa, f are, што притискује љу де ноћу у спавању, бег 21р, ephialtes, incubus. Морава, f. 1) вода, што тече кроз Србију, и умјече у Дунаво код Кулича ниже Смедерева. 3) Die Unges gend der Morawa. 2) Frauenname, nomen feminae.

Моравица, f. dim. v. Морава 3. Моравця, ваца, m. pl, намастиg y Србији :

шаком за врат.

,,Море Марко! не ори друмова. , Море Турци! не газ те орања — Моренање, n. as mope-fagen, patio vocabuli море. Морекатисе, амсе, v. г. impf. море

usu

fagen.

Морење, п. 1) bas Cövten, trucidatio 2) das Ermüden, defatigatio. Морем, море, cf. могу. Морија, f. (cm.) vide куга: „Кад морија Мостар поморила

,,Моравцима цркви допадоше
,,И mу аџи Беру погубише -
Морање, п. (у Сријему, у Бачк. и у
Бан.) аз мup, necessitas: ако не
ће сам (од своје воље),
а он ке
под морање (у Србији би казали:
oke ако му се и не ће).
Мараши, ам, v. impf. (у Сријему,
Мораст, та, mo, vide Mop.
Бачк. и у Бан. а у Србији, у Бот-
ни и у Ер. говорисе (мјесто мо
ра) ваља, преба, н. п. ваьа
ми ићи (треба ићи); треба да буде
и ш. д.) muffen, oportet me -, cogor.
Mopâu, m. eine petersilähnliche Pflanze,
herbae genus.

Морача, f. 1) ријека у Ерцеговини
2) намастир (у Ерцеговина).
Mipe, n. das Meer, mare.
Море! inter]. С овом се ријечи пока-
зује као неко старјешинство кад
мало мање него са бре!). Кад ре
че рабан равноме мо ре! онда не-
који (особило ђеца и момчад) од
говори:,,Море пи до колена, а гов-
на до ушију.” А кад рече млађи
старијему море! онда она пита:
,,Ко је твој море ?" па оће онога

Н

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

M

M

[ocr errors]

M

M

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

M

M

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Мочар, f. Sie Häffe vom Regen, udor, Мочаран, рна, но, н. п. вријеме, naf, udus a pluviis.

Мочило, п. вир, не се кисели куђеља и лан, Die tiefere Stelle eines Bades, um Flachs darin zu rösten, locus fluminis ad macerandum linum. Мочионица, f. неколико ручица ку

ђеље, или лана, што се свеже заједно (као сноп) кад се меће у мочило, ein Sund Flads zum Koften fasciculus lini macerandi: мокар као

·

мочионица.

Мочица, f. dim. v. мотка.
Мошње, f. pl. Der Soveniad, scrotum.
Мошњице, f. pl. dim. v. Mошње.
Моштаница, f. 1) vide брина. 2) на
мастир негђе у Босни (може бити
да је сад и пуст):
Моштаницу у Крајини љутој -
Moшmи, f. pl. die Reliquień (Gebeine) den
Seiligen, sanctorum reliquiae (ossa).
Mpab, m. Die Ulmeife, fornica.
Мравак, ска, m. hyp. 5. мрав.
Мравињак, м. 𐐨er umeifenicufe, acers

vus formicinus.

Мравињи, ња, ње, meifen, formicae.
Мравик, m. dim. 9. мрав.
Мражење, n. baš 'Gerfeinden, inimicitia-
rum susceptio, aut excitatio.
Mpaжьa, f. die Verfeindung, inimicitiae

[ocr errors]

susceptae, aut excitatae. Мраз, m. Der Froft, gelu. (Како му то каза, или како га виђе) паде му мраз на образ.

Мразиши, им, v. impf. verfeinden, inimicum reddo.

Мраз тисе, имсе, у г. impf. с ким, sich mit jemand verfeinden, cum aliquo inimicitias suscipio.

Мразовим, та, то, н. п. зима, falt, frigidus, z. B. Winter Мрак, m. sie Jinferniß, tenebrae. Мрака, f. Die Fleinite Dienge, drachma (?): мема ни мраке.

Мрамор, м. дес Marmor, marmor. Мраморје, п. (coll.) Diarmormere, marz

mora:

„Седлом биле о јаворје, „А копитом о мраморје Мрасав, га, во, mafig im Gefid te. Mpace, f. pl. Dafen, maculae, verrucae Мрачак, чка, m. hyp. v. мрак. Мрачан, чна, но, finfter, obscurus. Мрачење, n. 𐐨aš Jinfrermerden, obscu

ratio.

Мрачимисе, чисе, v. impf. finfter mee den, obscuror, tenebrae ingruunt. Мрва, f. 1) ein Profamen, micula. 2) нема ни мрве, ne mica quidem, Eein Bro famen! (auch keinen Tropfen). Мренми, им, v. impf. bröfeln, frio.

[blocks in formation]

Mpxеme, n. das Hassen, odium.
Mpama, f. der Haß, odium.
Мозак (comp. мржи), ска, ко, gumiver,

molestus.

Мрзими, им, v. impf. 1) на кога, е. nen hassen, odi. 2) mo мe мрзи, das ist mir zuwider. Mрзи га као слnjeпца пара. Mpujecm, f. (Epn.) der Rogen von kleinen Fischen, ova pisciculorum. cf. икра. Мријеститисе, списе, v. r. impf. (Ерц.) fich begatten, coeo (von Hühnern, Enten).

Мријети, рем, мръо, v. impf. (Ерц.) sterben, morior. Мријешћење, n. (Ерц.) баб 2egatten

(der Hühner), coitus. Mpx, m. das Begatten der Schafe, coitus ovium. Нема мрка без дебела брка.

Mpx (comp. Mpчî), ка, ко, schwarz, ater. cf. uрн.

Мркање, п. дав Begatten Der dafe,

coitus ovium.

Мркаписе, мрчесе, v. r. impf. m. j.

OBIа, fich begatten, coeo. MpRвa, f. die gelbe Rübe, Möhrrübe,

daucus Linn.

Мркла, ла, ло; idwart, ater: мркли

мрак. Mpkoв, m. der Rappé, equus ater. vide ѣранац,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

мрсиши, им, v. impf. 1) Fleischspeisen effen, vescor carnibus. 2) козе, овце, ihm Salz zu lecken geben, dare sal lambendum. 3) конgе, Zwirn verwickeln, verwirren, perturbo. Мрситисе, имсе, v. r. impf. Fleisch

effen, vesci carnibus. Mpcни, на, но, н. п. дан, Fleifétag (im Gegensatz von Fasttag), dies crassa (?). Mpm, cf. mpm мpm.

Momав, mва, Bo, todt, mortuus. Mpmay, мрда, m. der Todte, die Leis che, funus.

Мрмачки, ка, ко, vide мртвачки. Мртва кост, f. eine Verhärtung unter der Haut. Moneau, m. vide мpman. Mрmвачкí, ка, no, 1) Leichens, Todteny funebris. 2) adv. wie eine Leiche, ut

funus.

Momenлo, n. die Schlaffucht, lethargus. Momвоnýano, m. ein schlaffer Meufs, ohne Kraft und Leben, socors

« PreviousContinue »