Page images
PDF
EPUB

macesco.

Мрцин, на, но, уоu bеrrеttет зies, му далі, па, по, 2) іnіt poten vеrfе. morticinus.

hen, testiculatus. 2) wohlbelovei, bene Марцина, f. Das 2ав, cadaver.

testiculatus. Мрцинипи, им, у. impf. zum Zase ma. Mjqaya, f. vide jajapa, chen, reddo cadaver.

Мудашце, цепia , ni. dim. 6. мудо. Мрцинишнсе, имсе, т. г. impf. jum мудо, n. Die роде, tеѕtiсulus. Hare werden, fieri cadaver.

Мудрање, п. Сав 28eife wei Ben, increМрчање, р. 1) ein Eleinев opfmey, do- mentum sapientiae.

Jor capitis. 2) das Uebels zu: sprechen: Myapamı, am, v. impf. meifer werden, reyn auf wen, der Groll, simultas.

incipio sapeгe: мудра дијеле. Мочали , чим, т. іmрt. 2) мрчи ми гла- Мудріна, f. Die 21seist eit, sajtentia. Ba, mein Kopf ist nicht ganz wohl. 2) My apnyja, f. ein gescheiter Kopf, calliмрчи на њега, еr it" übel auf ibn ju dus. Sprecheil, succeuset illi.

Мудрување, р. Die 21ffectation per peifə Мрчење, в. дав ефwаrgеn, denigratio. heit, affectatio sapientiae. мрчипи, им, т. impf, fd warzeit, nigrum Мудровапи, рујем, v. impf. Rеn усіх

reddо. Или куј, ил' не мрчи гаћа. jen spielen , sapio, affecto sapientiam : Mpwa, f. die Magerkeit, macies.

шта пи мулрујеш, faqeir die ostfels Мрша, f. cie Ragere, macra.

len zu deni, der nicht mitmachen will. міша, m. (Рес. и Срем.) vidе мршо. Мудріст, f. vіdе мудрина. Мршав, ва, но, таgеr, macer. Мудрота, f. (ст.) vidе му прина : мшавии, им, vide

мршати.

„о твојој лелој леполи, мрщављење, п. vіdе мрзнање.

Опшвојој мудрој му дроти Mpuанье, . Вав 21бmageen,

macies. Mỹiki, m. der Chemann, maritus. мшали, ам, v. imрt. magеr merten, Муківљії, ља, ље, сеѕ &hemann, ma

riti. Mpuese, n. 1) das Fleischelfen, esus Myxjáń, m. das Männchen (bei den Bö:

carnium. 2) das Verwirren (von Garn), geln), mas avium, intricatio.

Музара, f. п. ј. крава, овца, коза, Мршо, ш. (Брц.) сіn mаgerer Renfф, Nella, mulctraria.

музење, в. дав elfen, muletus, mul. Мішалица, f. Der #norpet, cartilago. Mpiumene, n. das Runzeln der Stirne. My za nija, f. die Melkgeite, mulctra. мрштитисе, имce, v. г. impf. Die Stir. Музовна крава, f. ст. музара. ne runzeln, frontem corrigo.

Myjeshin, m. der Rufer zum Gebet (bei M a, f. die Fliege, musca.

den Türfen) Myamef, m. Mohammed, Mohammedus. Myk, m. (cm.) das Verslummen, silenмуамедлија, ғ. бав Виф von Rebam. tium :

mec, liber de Muhammedo. Муамед- „Мучі вітло, муком се замукла лија је написана Русијским језиком, мука, f. 1) сie pein, cruciatus. 2) мул налазисе по намастирима у Ср- ke, die Follir, quaestio, equuleus : бији и у Сријему.

ударили (или менинули) га на муке. Муамедов, ва, вo, R ubammebв, Mo- Мукадем* појас, ш. 4rt porner и eit hammedis.

Girtels, cinguli (zonae) genus: Мухмедовац, вца, m. Der Rohamme. „На припаса мукадем појаса örner, Mohammedanus.

Mykaum *, adj. indecl. aufmerksam, atМуанап, mа, по, н. п. од зиме, од tеntus : буди мукаеті, не ћеш ли га

врућине, зи mpfinyli (gegen sälte, kе виђепи, qib adt, ob -; чему си Hiße), impatiens frigoris, caloris.

пн мукаепі ? pas fuh } pu, bеgeycit Myâme, 1. das Stußig reyn, obatinatio.

си ? cf. на зор. 1 yap, f. panicum viride.

муктатија*, in, vide бадавација. Муаришme, a. ater, mo einft муар мыше*, vide бадава.

gebaut war, ager olim panico viridi Mina n. 1) der Mollah, doctus Turconsitus.

caruin, judex. 2) Capajecku, die obers Myace'pa *, f. die Blokade, Belagerung, fte Regierung e Perfon, judes. obsessio. .

Myanyk*, m. das Gebit des Mollah Myamuce, amce, v. r. impf. stupen, stußig von @arajemo, provincia mollae: fern, contumax sum.

„По Зворнику и по Мулал уку мова, f. vіdе yа.

мулін, на, но, Гев :: clias, not!.е. мудар, дра, po, weife, sapiens. Mysala, f. Die Frau des Mollah, mula Туда рад. рца, ш. Per 213 €ife, Philo. jopb, sapicus.

мулије, f. р. у анне око цепова.

macer.

sura.

[ocr errors]
[ocr errors]

jac uxor.

.

[ocr errors]

и.

uvas.

[ocr errors]

ma

Млади.

Дар

lahn

Терсе.

[ocr errors]

мур

[ocr errors]
[ocr errors]

муљало , n. Bie etаngе, ит бie Erauмутитисе, пмсе, т. г. iinpf. fich um

ben im Bottich zu gerstampfen, pertica hertreiben, circumcurso. uvis contundendis.

мўплан *, vidе јамачно, заиста. Муљање, о. Вав tampfen per krau= Мутљаг, m, vide мутеж. ben, tunsio ovarum.

Мупљање , n, vidе мућење. муапи, ам, v. impf. н. п. грожђе, мупљали, ам, у. impf. vіdе муши Гига Trauben stampfen, contundo, contero

lu

му пљаписе, амce, v.r, imрt. vіdе му- хуш мумаказе *, f. pi. Sie gibtfфeere, giФt.

puge, lichtschnäuze, emunctorium. муница , f. ријека у Параћинској уште Мумлање (мумљање), п. vіdе мрмлатье. наији. мумлаши ( мумљати), ам, vidе мр- мутња , f. Dав Иmbertreiben, vagatia

. T.

Mýkak, kxa, m. ein unbefruchtetes &, MyHapa *, f. das Minaret, turricula tem- ovim sterile. pli iurcici:

мућење , n. дав rüben, turbatio. „А мунаре попаст” па учнна

Мукање, п. дав ёфitteln (ciner beh и унути, нем, v. pf. bіnеuifфiepen (ing teln Flalde), um zu sehen ob fie le pure Haus), irruo, feror.

ist, periculum vasis , an sit plenam муња , f. Der Blib, falgor. уіdе печат.

му ікати, ам, у. impf. schütteln, agito. Hum мурaсела *, f. ber 23orlavebrief, етоса- мућнути , нем, v. pf. einmal fфutain toriae judicis.

quatio. мургасіп, па, по, 1 olivenfarbig, co- Муhурла, т. (поф mehr als будала) дија Мерговасп, ma, mo,floris amurcarii? Tölpel, stolidus. Myplap *, liederlich, unreinlich, disso. My muja*, m. der Mufti, sunmus dolutus, negligens.

ctor: Mypeken*, m. Tinte (in fefter Gestalt, „И муфтије наше књижеснике

we X iflerlein), atramentum. 2) Зrukt муц, 1) шпо куц то муц, раз time einer Pflanze, womit die Frauen die Stis kommt, wird auch gleich verzehrt. 3) che dkerey seichnen, atramenti genus aliud. муц муц. Мурләнсапти, лейшем, v. pf. и. impf. Myja, f. Dre etofterin, femina balba.

vidе зајечапитій, печатни : мца , m. (Рес. и Срем.) vidе муцо. | kirit „Кудуз пише, Пупник мурление мўцав, ва, вo, Rotterns, balbus. муру, cf. шуру муру:

Муцање , п. да8 ©tottern, Мусев: да *, f. vіdе биједа.

Муцали, ам, т. impf. tоttеru, bаМусевідтін, им, vidе биједили. " 'butio. MyceBehija *, m. der Verläumder, ca- Mývo, m. (Epiz.) der Stotterer, balbas. jumuiator.

мучан, чна, но, peinlib, fфwer, gе fut Mycéanm*, m. der Musselim (Art türkis vis. ichen Oberprofusen), praetoris turcici Myyake, n. das Schweigen, silentium

мучати, чим, т. impf. fфweigen, Муселимов , ва , во, без uffelim, mus- leo. selimi.

мученик, m. See mirtreet, martуг. Муселимовац, віца, m. einer von бев мученица , f. Pie Kärtprin, marth

3. uffelims Leuten, homo musselimi, mако ми ове мученице (говоре Бел Муселимскі, ка, кo, Rujjelin, mus- се заклињу ракијом). selimicus.

Мученици, . р. бав зеt bеr ѕо gar Мусломан m. der Muselmann, mu. tyrer, den 9. März, festam 40 marta sulmanus (orthodoxus).

rum. На мученике треба „На Бошњаке Турке мусломане

4о чаша. м, сп, т. (у Сријему, у Бачи, и у Бан.) Мучење, в. дав 27 arterin, der Mola, 'mustum, cf. wnpa.

MyYIMIR , HM, v. impf. peinigen, crucia Mycmaki, m. vide 6pk.

мучишисе, имce, v. гірі. ji¢ му сти, музем, v. inpf. melFen, mulgeo. len, crucior. му пав, ва, вo, vidе муцав.

M4xé, schweigend, tacite. YyBajce ne Мунавција*, m. Ber Berarbeiter von gies пепта, које мучке колье.

ger: 1pole, qui e lana capriva ephiррia, Mўчњак, ш. у воденица онај сандра saccos cet. conficit. .

шло у њега пада брашно ист: 11-тан, шна, но, trub, turbidus.

камена, Der 201ebitajtein un per Дияне Mymoen, m. das Trübe, aqua turbida. arca farinaria. IVÝMil, , v. impf. 1) trüben, tur- Myanma*, f. die Badeleinwand, Lion bo. 2) verwirren, turbo,

ięum ceratum.

[ocr errors]

balbutitio.

genus.

полна

cruciatus.

mas.

mares.

[ocr errors]

: ција.

[ocr errors]

мушица, f. dim. р. муа.

die echmaroßerin, parasitus, parasita : Мушкарац , рца , m. 1) рав гаnn&bile, (proprie b. d. culi farctor). cf. *emas. 2) das Männchen bei Thieren, нидба.

Набијање, п. 1) бав ефlag еn аn еtmав, Мушки, кa, кo, 1) männli, mascu. fixio. 2) das Stopfen, farctio, Stam. lus. 2) adv. männlich, viriliter.

pfen, tunsio, tusio. 3) das Schlagen е Мушкиње, а. (coll.) дie Xennbilber, (des Fladses, Hanfs), tunsio.

HaGrijamu, am, v. impf. 1) hinaufschla. Мушкована, . ein Seauengimmer, дав gen, anschlagen, figo. 2) stopfen, far

sich wie ein Mann benimmt, flucht u. cio 3. 5. брашно ; ftampfen, tundo. dgl., femina morum masculorum. 3) куђељу, јФlagen, tundo. Мушмула *, f. Die 2Xijpel, mespilus ger. Набијаписе, амce, v. г. impf, id) bol manica Linn.

anessen, ventrem impleo. Муштерија *, f. Die Run fфаft, Ber Набирање, п. 1) Die ente (Ўефjung), Kunde, der Käufer, emtor.

messis. 2) das Falten (8. 6. des hems Мушулугција m. der den Sothens

des), plicatio. lohn anspricht, qui petit mercedem nun- Ha6jípamu, am, v. impf. 1) gewinnen, cii. cf. женидба.

erfech sen, ernten, meto. 2) falten, pliМушпулук*, m. Der BothenToyn, mere co. 3) (v. pf.) voll lesen, blauben, inces puncii.

pleo legendo. Мушмулукчија *, м. yidе мушшулуг- Набиратисе, амсе, т. г. pf, jid fatt

klauben, salis legisse. набити, бијем, v. pf. 1) binauff1agen,

figo, 2) ftopfen, farcio : набити гузиН.

цу; ftampfen, tundo. 3) куђељу, јФlas

gen, tundo. Набитисе, бијемсе, т. г. pf. ft, pol

anesien, satis comedisse. , 2) на глави, на коњу, на брду, Наблизу (на близу), пabe, prope. на Косову, auf, in, 2) на небу, аin Набљувалин, љујем, v. pf. pog' breфen, бimnel. 3) на главу, auf, in (cum vomitu impleo. асс.). 4) на војску, іn Sen #rieq, in Haбoj, m. 1) 2Випбе аn bеr Coble, рот bellum. 5) прије божића на неђельy Barfußgehen, solea vulnerata eundo. дана, auf eine Boфe, ad. 6) на моју 2) Wand von Erde (die zwischen Brea cpeky, zu meinem Glüd, bona mea tern eingeschlossen werden, bis die Erde fortuna.

fest trocknet), paries terreus. la, interj. da! en tibi; uame, da habt Hábop, m. die Falte (im Hemde), plica, ibr, en yobis. cf. нај.

sinus. абавиши, им, v. pf, perfфаffen, com- Набоспін, бодем, v. pf. 1) аnfpiepen,

figo, 3) н. п. опанке, аntефепи, comабављање, п. Зав Berfaffen, compa- pungo. ratio.

Набоцалir, ам, у. pf. н. п. меб, аntе. абављати, ам, т. г. impf, perfфаffеп,

chen, compungo. comparo.

Набрајање, р, дав 2ufs аblе, advumeабадање, п. 2) бав 2nteen, auffte. ratio, den, fixio, 2) бав 24niteфen, compun- Набрајати, ам, Ү. impf. aufählen, nuctio. абадаши, ам, у. impf. 1) aufftесtеn, Набратн, берем, v. pf. 1) ernten, mefigo. 2) н. п. опанке, алiteen, com- to. 2) anklauben, lego, colligo : mpypungo.

maka, Birnen. 3) falten (das Hemo, абасати, ам, v. pf. на што, ипреrѕ Kleid), plico. sehens worauf stoßen, offendo in ali- Habpekubadhe, n. das Anjahren gegen eis quid. cf. нагазити.

nen, invectiu. бацати, ам, v. pf. апwerfen, conji- Набреквівали, кујем, y, impf. на коcio abunde, porrigo,

ra, jemanden mit 6pe! anfahren, in. нбацивање, п. бав 2nwerfen (з. 3. Рев vehor in aliquem , exclamans 6pe! Заи m6), jоjесtiо.

Набрекнуши, нем, . pf. einen mit бре! бацивали, цујем, т. impf. binauf anfahren, excipere aliquem voce 6pe! Derfen, injicio.

Набризгати, ам, v. pf. пафqewinnen, «бацити, им, v. pf. Parauf perfen, erjesen, sufficio : кад се крава у јуanjicio.

тру пoмузе ,. па у вече нема млије. бигузица, f. и. д. Ver ефтaroker, да , онда кажу: није набризгала.

paro.

muro.

numero.

mero.

ce

[ocr errors]

Far

sco.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hae Набрojnii, имі, v. pf. Caraufsählei, ad. Навијаљha, f. сое, возаљка и оно мје.

сто, ђе се навија пређа (пређа се

Har Набрапи, чим, v. pf" antopen auf et. мене на возаљку, а вратило на was, offendo.

сое, па се вратило окреће, ще се Набубрипи, им, v. pf. auffфweden, in- козаљка примиче и навијасе пре

қа).

d tumesco.

Har Набукитисе, имсе, т.г. pf. anbaufen, Навијање, п. ) Pa% ДufmiteIn, Infmin. intumesco. .

den, glomeratio. 2) das Schwanken,

inflexio. Навада, f. Die Angemjonuna, @ewohn.

Нав

. beit, consuetudo, assuetudo. Habvíjamı, am, v. impf. aufwinden, glo.

пе Нагадан, дна, но, н. п. во у кукуруze, angewöhnt, assuetus.

Навijaтисе, амсе, у. г. impf, fфталя Навални, нм, v. pf. 1) angewöhnen, ken, vacillo, inslector. assuefacio, 2) genug bеrаивпёbmen, sa- Навијек (на сијск), (Ерц.) emig, auj tis promisse.

immer, in perpetuum). Навадилипинсе , имсе, т. г. pl. fit anges Навикантисе, вичемсе, т. г. pf. jid fatt wohnen, assuesco.

Idreyen, clamaudo satiari.

та Навађање , п. Зав 24ngewöhnen, assue- Навикнупи (говорисе и навики), нем, factio.

v. pf. gewöhnen, assuefacio. Навађати, ам, у. impf. angewöhnen, Навикнутисе (говорисе и навикисе), assuefacio.

Hence, v. r. pf. fich gewöhnen, assueНавалици, им, v. pf. 1) врш тафеп,

hurtig machen , festino. 2) stürmen, im- Habupâne, n. 1) das Aufschwellen duro petu capio. 3) навалио на њега вино Sieden, bullitus. 2) das Durchwolen и ракију, bаt ibn pоu gетафt. 4) на- mit Gewalt, impetus. валило и да сeрeм. 5) навалио ва- Навирати, рем, т. impf. 1) BurФ Сіе. mpy, großes Feuer maden.

den aufschwellen, intumesco coquendo. IT Навалилисе, имce, v. г. pf. fit anley. 2) mit Cemalt durdwollen, impetu relp nen, innitor.

le perrumpere aliquo. Habannyé, mit Fleiß, de industria. Навипак, пha, m. прења навијена на Наваљапи, ам, v. pf, binanwälsen, ad- Bpamuno, der Aufzug (bei den Bebera, volvo.

stamen. Навальнікање, п. За3 pinaufmalsen auf Навити, вијем, v. pf. aufsiepen (auf, etwas, advolutio.

winden), subduco. Нава ъгвали, љујем, v. impf. binan= Навилисе, вијемсе, у. г. pf, jih seus mälzeli, advolvo.

gen, ichwanken , inflecti. Нава.vigaтисе, љујемсе, т. г. impf. 1 Навићи, викнем, vidе навикнупи. anleinen, inuitor.

Навилисе, викнемсе, vidе навикну• Habezak, cka, m. der Faden, der an eis

nen andern angebunden wird, filum Habaaka, f. 1) der Ueberzug (cines Site adnexum.

sens), superindumentum. 2) Das Fell Наве запи, сеаем, v. pf. Sаrаn binven, auf dem Zuge, cataracta. alligo.

Навлачак, чка, m. vіdе назувица. Наве' записе, векемсе, vidе обавеза. Навлачење, п. 1) дав 21njižben, inda

сtiо. 2) обрға, бав бmuten Ber 2: Навезивање, пра& Parаtibinsen, adli- genbraunen, fucatio palpebrarum. 5) des gatio,

Verleiten, inductio. Навезивати, зујем, v. impf. BaranbinНавлатипи, нм, v. impf. 1) аљине, den, adligo.

чакшире, аn sieben, induco. 2) обеНавік, (Рес, и Срем ) vide нaвнјек. Be, die Augenbraunen sominfen, foc.. Навеспан, ведемi, v. pf, pet leiten, in- 3) verleiren, induco. duco.

Јавлічитисе, чисе, v.1. impf. jis par Навести, везем , v. p. ftife, acu pin- überite!y cii, inducor i. 3. облаһ, бие

xisse. Навеси, везем, т. рт. abfahren (mit Hiв: анг, vide нaвaлнце. dem Schiffe), inpello navim.

Наво, vide нaсaлнце. Навестисе, кезеіce, v. г. pf. abfab: Нав дити, им, v. impf. perleiten, ie ren, avchor.

duco. Нас спонсе, ведемсе, т. г. p. wаntеn Нав днписе, имсе, т. г. impf. јфесс(vor dem Falle), Jabasco.

fen, Vacillo. Навечератисе, амce, v. г. pf. fіth fatt Нав 1, ње, р. ) дав 23erleiten, industieisen zu übend, satiari a cocua.

2) das Wanken, yacillatio.

писе.

[ocr errors]

ло на о1:0.

duco aquam.

Писе.

Навіжење, п. Зав 16fahren (vom ufer), Навршівали, шујем, v. impf. Wolmaa avectio, discessus.

chen, erfüllen, expleo. Навозими, им, т. impf. абfabren (som Навршиши, им, v. pf. volmaфen, er. Ufer), solvo navem a littore.

fulen, expleo : навршила му се гоНавозитисе, имce, y. г. pf. abfapren, дина. discedo , avehor a littore.

Навуки, вучем, v. pf. 2) angieben, inHasopa, f. die Anaphora der griechischen duo. 2) обрве, fфminten, fuco. 3) yer. Rieфe, apaphora, antidorum.

leiten, induco. Наворњак, m. (tomifф роп навора). cf. Навућисе, вучeсe, v. r, pf. fi, başmi. причешало.

fen sieben, inducor, н. п. облак, Навр, u obert, oben, in summо саси- бијело на око.

mine : навр брда, навр куће, навр Наг, га, гo, vidе го: го наг, као од села и II. д.

мајке рођен (mutternatt). Навранити, им, v. pf. fфwars mафсп, Нагађање, р. Вав Xatben, umbеrrаthеп, reddo atrаш :

divinatio. „Што си косу навранила,

Haráhamil, am, v. impf, umherrathen, „То си мене намала

divino. Навріпінпии, им, v. pf. .) беrебеп, ver. Hаrазни, им, v. vf. 1) на шпо, more leiten, induco. 3) das Wasser leiten, auf stossen, osfeudo. 3) eintreten (f. B.

firaut ins Fas), inculco. Наврапитисе, имce, vidе уврапии- Hаrамбалап, ам, vide нaгaзити 1,

Harapamu, am, v. pf. mit Ruß berdomies Навраќање, п. 1) Die Weitung, ductus. ren

, fuligine induco. 2) die Verleitung, inductio.

Награждање (нагважђање?), n. Die gie. Навракати, ам, v. impf. .) Teiten, du- reren (beim Essen, Reden), ineptiae.

co, ducto. 2) verleiten, induco. Награждати (нагважђали ?), ам, у. Навргнули, нем, vidе наврһи.

.

impf. fich zieren, delicias facio, ineptio. Навргнутисе, немсе , vidе наврiпсе. Нагибање , n. Вав Benten, directio. Наврелін, ем, навръо, (Рес. и Срем.) Нагибали, гм (и нагибьем), v. impf. vide нaвријело:1.

lenken, dirigo. Навремя, ври, v. pf. BurBieben auf= Haгиздати, ам, y, pf. fфтӣten, orno,

som den, intumesco coquendo. Навријемн, рем, навръо, у. pf. (Ерц.) Нагніздатисе, амсе, , г. pf, fit fфтії=

mit Gewalt durdwollen, vi perrumpe- den, comi. re velle.

Нагињање, п, ба8 97etgen, inсlіnаtіо. Наврндали, ам, т. pf. (oon Ben Spina Нагињапи, њем, у. impf. neigen, in

nenden) in Menge fertig madzen, con. clino. ficio.

Нагињаписе, њемсе, у.г. impf. ft) Насрнути, нем , v. pf. anfфеаuten, be? neigen, inclinor. fejtigen, insero, figo.

Häглавак, m. die Vorschuhung, Насрнутисе, немсе,

уіdе уврали

calceamentum ? (österr. der Stiefelvors писе.

fu6). Наврнчан, ам, т. pf. л. ј. опанак, Наглавнти, им, т. pf. н. п. чизме, рого

anriemen (die Riemen anmachen), lora, schuhen, calceo. adnecto.

Наглављивање, п. бав Зоrfфuben, calНавісписе, наврземсе, т. г. pf. око сеаtiо.

кога, или на штo, jith an jemany, Haглављивапи, љујем, т. impf, pot. an etwas machen, und nicht nachlassen, fфиреп, саlсео. intendo. .

Нагледатисе, амсе, у. г. pf, fi) fatt Ніврта , f. cf. коловрта.

fehan, sat vidisse. Наврпан, пока, т. дав 2ngefraubte, Наглити, им, v. impf. eilen, festino. insitura?

Hârno, eilig, schnell, velociter. Навртање, р. Зав Дnfrauben, inѕitiо. Наглув, ва, во, еtmа в tаиб, subsurdus. Навриали, врћем, v. impf. anfrau» Нагљење, п. дав &ilen, festinatio. ben, insero adigo cochlea.

Нагнали, ам, v. pf. antreiben,. пütbia Наврћи (говорисе и навргнути), на- деп, аdigo. . вргнем, vidе наметнути.

Нагнаписе, амce, v. r. pf. fit auf its Наврһисе (говорисе и навргнуппсе), mand werfen, irruo in aliquem.

навргнесе, vidе наметнутисе. Нагнёздини, им, (Pec.) vide нaгнијез. Шахрийвање, n. Paw 23olmaфen, Доц. дити. werden, espletio.

Нагнёздипінсе, имce, (Pec.) vide нa

гнијезднписе.

corno.

Вка

« PreviousContinue »